Top 100 Surnames (Japan) Quiz Stats

 Plays Quiz Updated Aug 18, 2019

Score 0/100 Timer 15:00
8 Plays Today
Order Surname % Correct
2Suzuki
61%
4Tanaka
39.5%
7Yamamoto
36.8%
1Sato
36.4%
8Nakamura
32%
27Mori
30.7%
13Yamada
29.8%
5Watanabe
29.7%
100Watanabe (Different Kanji)
29.7%
3Takahashi
29.2%
52Ono
27.7%
74Ono (Different Kanji)
27.7%
6Ito
27.1%
90Matsui
25.6%
15Yamaguchi
24.6%
9Kobayashi
23.4%
10Saito
23.4%
16Matsumoto
23.2%
24Abe
23.1%
11Kato
21.1%
17Inoue
19%
14Sasaki
18.5%
12Yoshida
18.4%
18Kimura
18.2%
19Hayashi
16.8%
63Hara
16.5%
68Miyamoto
16.1%
39Endo
15.8%
64Miyazaki
15.7%
26Yamashita
15.1%
48Matsuda
14.9%
36Murakami
14.8%
28Ishikawa
14.8%
44Ota
14.5%
Order Surname % Correct
25Hashimoto
14.4%
59Ueda
14.4%
58Ishida
14.4%
38Sakamoto
14.3%
21Yamazaki
13.9%
35Ishii
13.9%
60Morita
13.9%
32Okada
13.7%
29Maeda
13.7%
81Takeda
13.4%
41Fujii
13.2%
22Nakajima
13%
31Fujita
12.8%
40Aoki
12.7%
79Fujimoto
12.5%
65Sakai
12.4%
33Goto
12.3%
37Kondo
12.3%
46Fujiwara
12.2%
30Ogawa
12%
71Ando
11.9%
20Shimizu
11.9%
23Ikeda
11.9%
93Sakurai
11.6%
82Ueno
11.5%
51Harada
11.4%
57Nakayama
11.3%
75Takada
10.9%
80Murata
10.9%
50Nakano
10.8%
61Kojima
10.8%
47Okamoto
10.8%
34Hasegawa
10.8%
43Fukuda
10.7%
Order Surname % Correct
49Nakagawa
10.7%
53Tamura
10.4%
69Uchida
10.1%
99Arai
10.1%
42Nishimura
10%
91Chiba
9.9%
66Kudo
9.6%
98Nomura
9.2%
89Kubo
9.1%
72Shimada
9.1%
70Takagi
9%
56Wada
8.9%
45Miura
8.9%
84Masuda
8.3%
54Takeuchi
8.2%
96Matsuo
8%
94Kinoshita
7.9%
97Kikuchi
7.8%
67Yokoyama
7.7%
77Imai
7.5%
73Taniguchi
7.5%
95Noguchi
7.4%
85Koyama
7.2%
87Hirano
7.1%
83Sugiyama
6.7%
55Kaneko
6.6%
76Maruyama
6.5%
62Shibata
6.4%
86Otsuka
5.9%
92Iwasaki
5.5%
78Kawano
5.2%
88Sugawara
4.5%

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: