Science Quiz / Jürgen Habermas Sociologi

Random Science Quiz

Jürgen Habermas Sociologi

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Unfamous Elements
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/20 Timer 20:00
Spørgsmål.Svar
Hvordan ____ systemet livsverdenen?udbygningen af statslige styringsapparater indenfor livsverden. ( Et eksempel herpå er retsliggørelsen af områder, der tidligere var forbeholdt kommunikation indenfor livsverden, som afskaffelsen af revselsesretten.)
Hvad er ____?resultatorienteret eller teleologisk handling, dvs. handling ud fra egocentrisk formålsrationelle beregninger over hvilke handlinger, der bedst muligt opfylder på forhånd satte mål.
Hvad er ____ for Habermas?En ytring eller handling er rationel, hvis det er muligt at give gode grunde for den, dvs. indfri et eller flere af de såkaldte gyldighedskrav om sandhed, rigtighed/retfærdighed og sandfærdighed/autencitet
Hvad er ____?Opretholdelse af systemer skaber og vedligeholder en systemisk tvang, idet individet undertrykkes af systemets retningslinier.
Hvor dannes de ____ interesser?i medierne: Sprog, arbejde og herredømme
Hvad karakteriser det ____ industrisamfund?En teknisk-videnskabelig kultur er dominerende og hvor magten er koncentreret i store anonyme bureaukratiske og økonomiske styringssystemer
Hvordan ser Habermas ____ i samfundet?kontrol ses via systematisk overtagelse af livsverden
Hvad er ____?forståelsesorienteret handling, dvs. handling ud fra konsensus om definitioner af situationer, der hviler på fælles erkendelse af gyldighed af opfattelser af omverden, af sociale normer og af de enkeltes personers identitet.
Hvad er ____?kommunikationen, der indskrænkes via systemer
Hvad er ____ ifølge Habermas?Et forråd af betydningsmønstre, der danner baggrund for den kommunikative handlen; livsverden er formidlet kulturelt og organiseret sprogligt. Livsverden kan opfattes som verden, set fra deltagerperspektivet, og omfatter kulturen, den sociale verden og personligheden. er det intuitivt nærværende,….fortrolige og transparente, men samtidig uoverskuelige net af præsuppositioner, som skal være opfyldt for at en aktuel ytring overhovedet er meningsfuld
Spørgsmål.Svar
Hvad er ____ ifølge Habermas?Sociale handlingstyper, hvor formålsrationel handlen er organiseret og koordineret gennem de institutionaliserende styringsmedier penge og magt. Systemet fungerer relativt uafhængigt af indforståethed og kommunikation om situationsdefinitioner og sociale normer.
Hvad regulerer ____?1. på handlingsniveauet af strategisk handlen, hvor hver enkelt kun tænker på sine egne interesser og mål, og hvor det centrale er effektivitet, dvs. den højst mulige grad af målopfyldelse. 2. på et over-individuelt systemniveau af penge- eller magtmekanismer
Hvad er ____ ifølge Habermas?En teori om de grundlæggende principper for forståelsesorienteret, rationel kommunikation. Habermas anvender en rationel rekonstruktion af disse principper til at vise, at rationel kommunikation kan omfatte tre typer af gyldighedsspørgsmål: Sandhed, rigtighed og sandfærdighed.
hvad er ____ af livsverdenen?at nogle dele af samfundet reguleres og koordineres via penge- magtmediernes mekanismer, at dele af samfundet fungerer og udvikles ud fra de to over-individuelle systemer: økonomi og stat.
Hvad er ____?System integration foregår automatisk fra generation til generation og skaber dermed en objektiv falsk bevidsthed om systemernes eksistensberettigelse. Der skal stilles spørgsmål til systemerne for at legitimerer dem.
Hvad er ____ interesser?udtrykker de perspektiver og de kognitive strategier, ud fra hvilke mennesker erkender virkeligheden; erkendelse er bundet til fundamentale interesser i menneskets artshistorie: den tekniske, den praktiske og den frigørende.
Hvad er ____ hos Habermas?Et substantielt magtbegreb. Magten placeres i bureaukratiet og det politiske systems autoritetshierarkier. Magten er, som penge, systemets anonyme styringsmedie. Magt er i denne form funktionel, et middel til effektiv organisering i forfølgelsen af fælles mål. Magten, som systemets ene styringsmedie, har således både et frigørende og et undertrykkende potentiale
Hvad er ____ ifølge Habermas?Teori om moral, der hævder, at moralske normer angående retfærdighed kan efterprøves rationelt i en argumenterende samtale; Samtalen skal have karakter af en ”herredømmefri dialog”.
Hvad er ____ hos Habermas?betegnelse for de grundlæggende mekanismer, som regulerer og koordinerer relationerne inden for stat og økonomi.
Hvordan ____ livsverdenen?Individers holdninger ændres i takt med eksperters udsagn. Dermed formindskes den individuelle stillingstagen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: