Science Quiz / Vitskapstrivia IV

Random Science Quiz

Vitskapstrivia

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva eksperiment var det som oppdaga materies merkelege natur? Den viste at materie både er bølgje og partikkel
Kva kallast tall som ikkje kan skrivast som ein brøk av to heiltal, som t.d. π?
Kva person titulerast med som grunnleggaren av nyare tids fysikk?
For kva oppdaging fekk Albert Einstein nobelprisen i fysikk?
Kor stor er massen til ein mann på månen som veg 60 kilo på jorda?
Kva SI-eining brukast til å måle aktiviteten av eit radioaktivt stoff?
Kva farge får eit lakmuspapir i kontakt med ei sur løysing?
Kor mange symmetriaksar har eit snøfnugg?
Kva apparat vert brukt for å måle mineral si absolutte hardheit?
Kva farge har den kortaste bølgelengden?
Retning innanfor biologifaget som studerer arvelege eigenskapar som ikkje skuldast endringar i sjølve DNA-koda, men som skuldast avlesinga og bruk av genetisk kode
Kven reknast for å vere kvantefysikkens grunnleggjar?
Kor mange sider har eit prisme?
Kva kallast diffusjon (spreiing) av molekyl gjennom ein halvgjennomtrengeleg membran frå eit område med ei løsning med høg konsentrasjon til eit område med låg konsentrasjon.
Kva Tesla-modell er det som vart skoten ut i rommet?
HintSvar
Kva kallast lova om at energi kan ikkje utslettast eller skapast, berre omgjerast
Kva fysikar gjorde store bidrag til utviklinga av klokker, mellom anna pendelen og balansefjøra?
Kva er den opprinnelege (greske) tydinga av ordet fysikk?
Kva «språk» brukast for å beskrive fysikk?
Kva kallast det om sikta er litt betre enn ein kilometer, altså litt betre enn tåke
Nemn ein av dei fire fundamentale kreftene som verkar i universet?
Kva fysikar formulerte den såkalla usikkerheitsrelasjonen?
Kven stifta i 2013 The Ocean Cleanup?
Kva kallast den delen av fysikken som tek for seg partiklar og lekamars rørsle under påverknad av krefter?
Kva er formelen for gjennomsnittsfart?
Kva har størst tettleik av gull og bly?
Kva er SI-eininga for konduktans, som er den inverse størrelsen til resistans, eller elektrisk motstand?
Ranger strålinglingane på det elektromagnetiske spekter frå lengst til kortast bølgjelengd: a) infraraud b) lys c) gammastråling d) mikrobølgjer e) radiobølgjer f) røntgen
Kva tal er grunntalet i det heksadesimale tallsystemet?
Kven forsvarte Darwin så mykje at han vart kalla Darwins bulldog?

From the Vault

Quick Math Challenge

by RobPro

Science 2m
Watch out for flying numbers!
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created May 23, 2020ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: