Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈsaɪprəs
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
mɒlˈdoʊvə
ˈnɔrweɪ
sloʊˈviːniə
junajtəd kɪŋdəm
ˈbɛldʒəm
ˈfræns
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈlɪktənstaɪn
ˈnɛðərləndz
ˈspeɪn
ˈaɪslənd
ælˈbeɪniə
Phonetic SpellingCountry
sæn məˈriːnoʊ
ˈɪtəli
ˈswiːdən
kroʊˈeɪʃə
ænˈdɒrə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈrʌʃə
ɨsˈtoʊniə
roʊˈmeɪniə
ˈdænmɑɡ
ˈtʃɛk ripəblək
tərki
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈɡriːs
ˈpoʊlənd
Phonetic SpellingCountry
swɪtsərlənd
ɑrˈmiːniə
bʌlˈgɛəriə
sloʊˈvɑːkiə
ˈdʒɜrməni
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈmɔːltə
juːˈkreɪn
ˈlætviə
ˈsɜrbiə
ˈfɪnlənd
bɛləˈruːs
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈhʌŋɡəri
ˈmɒnəkoʊ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.