Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: 7-11 Countries
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ænˈdɒrə
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈsaɪprəs
ˈnɛðərləndz
ˈtʃɛk ripəblək
sloʊˈviːniə
ˈrʌʃə
ɨsˈtoʊniə
ˈfɪnlənd
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈbɛldʒəm
bɛləˈruːs
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈmɔːltə
bʌlˈgɛəriə
junajtəd kɪŋdəm
Phonetic SpellingCountry
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈlɪktənstaɪn
ˈpoʊlənd
juːˈkreɪn
ɑrˈmiːniə
ˈaɪslənd
roʊˈmeɪniə
ˈmɒnəkoʊ
ˈdʒɜrməni
sloʊˈvɑːkiə
ˈnɔrweɪ
ˈhʌŋɡəri
ˈfræns
ˈdænmɑɡ
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
tərki
Phonetic SpellingCountry
ˈɡriːs
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈlætviə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ælˈbeɪniə
ˈsɜrbiə
swɪtsərlənd
sæn məˈriːnoʊ
ˈspeɪn
mɒlˈdoʊvə
kroʊˈeɪʃə
ˈɪtəli
ˈswiːdən

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.