Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
tərki
bɛləˈruːs
sloʊˈvɑːkiə
sæn məˈriːnoʊ
ˈfɪnlənd
ˈfræns
ˈdʒɜrməni
ænˈdɒrə
ˈpɔrtʃʉɡəl
roʊˈmeɪniə
ˈhʌŋɡəri
ˈlɪktənstaɪn
ˈmɒnəkoʊ
ˈlætviə
ˈɡriːs
Phonetic SpellingCountry
sloʊˈviːniə
ˈswiːdən
ˈaɪslənd
ˈɪtəli
ˈspeɪn
mɒlˈdoʊvə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈsɜrbiə
ˈmɔːltə
ˈdænmɑɡ
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈpoʊlənd
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
bʌlˈgɛəriə
ˈsaɪprəs
Phonetic SpellingCountry
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈnɛðərləndz
ˈbɛldʒəm
ˈrʌʃə
ˌmæsɨˈdoʊniə
swɪtsərlənd
ˈtʃɛk ripəblək
junajtəd kɪŋdəm
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈnɔrweɪ
ælˈbeɪniə
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
juːˈkreɪn
kroʊˈeɪʃə
ɨsˈtoʊniə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Quiz Stats

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.