Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈswiːdən
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
sloʊˈvɑːkiə
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈmɒnəkoʊ
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
swɪtsərlənd
junajtəd kɪŋdəm
bɛləˈruːs
kroʊˈeɪʃə
ˈɡriːs
ˈnɔrweɪ
ˈfɪnlənd
ɑrˈmiːniə
tərki
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
Phonetic SpellingCountry
ænˈdɒrə
ælˈbeɪniə
mɒlˈdoʊvə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈlɪktənstaɪn
ˈnɛðərləndz
ˈbɛldʒəm
sloʊˈviːniə
ˈdʒɜrməni
ˈmɔːltə
roʊˈmeɪniə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈaɪslənd
ˈsaɪprəs
sæn məˈriːnoʊ
ˈdænmɑɡ
Phonetic SpellingCountry
ˈɪtəli
ˈtʃɛk ripəblək
ˈspeɪn
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈfræns
ˈrʌʃə
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈpoʊlənd
bʌlˈgɛəriə
ˈlætviə
ɨsˈtoʊniə
ˈsɜrbiə
ˈhʌŋɡəri
ˈvætɨkən ˈsɪti
juːˈkreɪn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.