Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

QUIZ: Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈnɔrweɪ
swɪtsərlənd
ˈspeɪn
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
mɒlˈdoʊvə
junajtəd kɪŋdəm
ˈtʃɛk ripəblək
ˈlætviə
sæn məˈriːnoʊ
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈaɪslənd
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈdʒɜrməni
ˈɡriːs
Phonetic SpellingCountry
ˈsaɪprəs
bɛləˈruːs
kroʊˈeɪʃə
ˈlɪktənstaɪn
ˈdænmɑɡ
ˈfɪnlənd
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈpoʊlənd
juːˈkreɪn
ænˈdɒrə
ˈrʌʃə
ˈswiːdən
bʌlˈgɛəriə
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ɨsˈtoʊniə
Phonetic SpellingCountry
sloʊˈvɑːkiə
ˈfræns
ælˈbeɪniə
sloʊˈviːniə
roʊˈmeɪniə
ˈsɜrbiə
tərki
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈmɒnəkoʊ
ˈmɔːltə
ˈnɛðərləndz
ˈhʌŋɡəri
ɑrˈmiːniə
ˈbɛldʒəm
ˈɪtəli

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.