Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: 'J' Countries
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈdænmɑɡ
ˈmɔːltə
ˈtʃɛk ripəblək
ˈnɔrweɪ
ˈfɪnlənd
roʊˈmeɪniə
swɪtsərlənd
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈbɛldʒəm
ˈlætviə
sloʊˈviːniə
ˈɪtəli
ˈsaɪprəs
bʌlˈgɛəriə
Phonetic SpellingCountry
ˈswiːdən
ælˈbeɪniə
ˈlɪktənstaɪn
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈaɪslənd
ˈsɜrbiə
bɛləˈruːs
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈspeɪn
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈnɛðərləndz
ˈhʌŋɡəri
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈpoʊlənd
juːˈkreɪn
Phonetic SpellingCountry
ˈɡriːs
ˈdʒɜrməni
sloʊˈvɑːkiə
ˈmɒnəkoʊ
sæn məˈriːnoʊ
ɨsˈtoʊniə
ˈfræns
tərki
junajtəd kɪŋdəm
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
kroʊˈeɪʃə
mɒlˈdoʊvə
ɑrˈmiːniə
ˈrʌʃə
ænˈdɒrə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.