Geography Quiz / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
bɛləˈruːs
ˈaɪslənd
sloʊˈvɑːkiə
ˈmɔːltə
ˈlɪktənstaɪn
ˈbɛldʒəm
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈpoʊlənd
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈvætɨkən ˈsɪti
juːˈkreɪn
ˈmɒnəkoʊ
ɨsˈtoʊniə
ˈdʒɜrməni
ˈrʌʃə
tərki
Phonetic SpellingCountry
ˈɡriːs
roʊˈmeɪniə
ˈsɜrbiə
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ælˈbeɪniə
ˈtʃɛk ripəblək
ˈnɛðərləndz
mɒlˈdoʊvə
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈhʌŋɡəri
bʌlˈgɛəriə
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
sloʊˈviːniə
ˈfɪnlənd
ˈspeɪn
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
Phonetic SpellingCountry
sæn məˈriːnoʊ
kroʊˈeɪʃə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈswiːdən
ˈsaɪprəs
swɪtsərlənd
ˈlætviə
ænˈdɒrə
ˈnɔrweɪ
ˈdænmɑɡ
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈfræns
ɑrˈmiːniə
junajtəd kɪŋdəm
ˈɪtəli

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.