American Countries In Phonetics

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountryContinent
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ɡaɪˈænə
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈkænədə
ˈjʊərəɡwaɪ
dʒəˈmeɪkə
ˈkjuːbə
pəˈruː
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
hɒnˈdʊərəs
brəˈzɪl
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
kəˈlʌmbiə
ˈmɛksɨkoʊ
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
bəˈliːz
ˈpænəmɑː
ˈɛkwədɔr
Phonetic SpellingCountryContinent
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ɛl ˈsælvədɔr
ˈsɜrɨnɑːm
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈtʃɪliː
ˈpɛərəɡweɪ
ɡrɨˈneɪdə
bəˈlɪviə
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˌdɒmɪˈniːkə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
seɪnt ˈluːʃə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈheɪti
ðə bəˈhɑːməz

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras