American Countries In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˌdɒmɪˈniːkə
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈkjuːbə
ðə bəˈhɑːməz
pəˈruː
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈtʃɪliː
ɡaɪˈænə
ɛl ˈsælvədɔr
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈsɜrɨnɑːm
junajtəd stets əv əmɛrəkə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˈɛkwədɔr
kəˈlʌmbiə
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ˈheɪti
Phonetic SpellingCountryContinent
bəˈliːz
brəˈzɪl
ˈjʊərəɡwaɪ
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ɡrɨˈneɪdə
ˈmɛksɨkoʊ
seɪnt ˈluːʃə
bəˈlɪviə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ˈpænəmɑː
dʒəˈmeɪkə
hɒnˈdʊərəs
ˈkænədə
ˈpɛərəɡweɪ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras