American Countries In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
dʒəˈmeɪkə
hɒnˈdʊərəs
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈkænədə
ˈsɜrɨnɑːm
ˌdɒmɪˈniːkə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
bəˈlɪviə
ˌkoʊstə ˈriːkə
ɡrɨˈneɪdə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈmɛksɨkoʊ
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ɡaɪˈænə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈkjuːbə
ˈpɛərəɡweɪ
ˈtʃɪliː
Phonetic SpellingCountryContinent
kəˈlʌmbiə
pəˈruː
junajtəd stets əv əmɛrəkə
bəˈliːz
ðə bəˈhɑːməz
ˈheɪti
ˈpænəmɑː
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈɛkwədɔr
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ɛl ˈsælvədɔr
brəˈzɪl
ˈjʊərəɡwaɪ
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
seɪnt ˈluːʃə
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras