Geography Quiz / African Countries By Phonetic Name

Random Geography or Country Quiz

QUIZ: Can you name the countries of Africa by their names in phonetic alphabet form?

Quiz Updated Dec 16, 2013

How to PlayForced Order
Also try: IPA pronunciation
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/54 Timer 06:00
Phonetic SpellingCountry
buˈrundi
ˈkɒməroʊz
dʒɪbuti
ˌɛrɨˈtreɪ.ə / ˌɛrɨˈtriːə
ˌiːθiˈoʊpiə
ˈkɛnjə / ˈkiːnjə
mædəgæskər
məˈlɑːwi
məˈrɪʃəs
mozæmbik
ruːˈɑːndə
seɪˈʃɛlz
soʊˈmɑːliə
ˌtænzəˈniːə
juːˈɡændə / juːˈɡɑːndə
ˈzæmbiə
æŋgolə
kæmərun
Phonetic SpellingCountry
sɛntrəl æfrɪkən ripəblək
ˈtʃæd
ripəblək əv ðə kɑŋgo
dɛməkrætɪk ripəblək əv ðə kɑŋgo
ikwətɔriəl ˈɡɪni
ɡəˈbɒn
ˌsaʊ toʊˈmeɪ ən ˈprɪnsɨpə / ˌsaʊ tɒˈmeɪ ənd ˈprɪnsɨpeɪ
ælˈdʒɪəriə
ˈiːdʒɪpt
lɪbiə
məˈrɑkoʊ
suːˈdæn
tuːˈniːʒə / tjuːˈnɪziə
batswɑnə
lɨˈsuːtuː
zɪmˈbɑːbweɪ
nəmɪbiə
saʊθ ˈæfrɪkə
Phonetic SpellingCountry
swæzɪlənd
bɨˈniːn
bərˌkiːnə ˈfɑːsoʊ
ˈkabu ˈvɜrd
ˌkoʊt dɪˈvwɑr OR ˌaɪvəri ˈkoʊst
θi ˈɡæmbiə
ˈɡɑːnə
ˈɡɪni
ˈɡɪni bɪˈsaʊ
laɪˈbɪəriə
ˈmɑːli
mɔrɪˈteɪniə
ˈnaɪdʒər / niːˈʒɛər
naɪˈdʒɪəriə
ˌsɛnɨˈɡɔːl
siːˌɛrə liːˈoʊn
ˈtoʊɡoʊ
saʊθ suːˈdæn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.