Language Quiz / A2 Greek verse vocab ζ-ο

Random Language or Verse Quiz

A2 Greek verse vocab ζ-ο

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Letter Frequency
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/275 Timer 20:00
GreekEnglish
θέλγω
οἴμος
θρῆνος
κεῖνος
οἰστός
κασιγνήτη
κύλιξ
κελαινός
κόλπος
θυμόομαι
μοῖρα
κενός
μηρός
κύριος
θραύω
μέλαθρον
κυρέω
μῆλον
κῶμος
μάρναμαι
ναυτίλλομαι
λυσσάω
θύμα
λήθομαι
ὀχλέω
κασίγνητος
ὅρμος
κρυφῆ
οἶδμα
νάπη
ἱκέτης
λευκός
θιγγάνω
λύπη
θεωρέω
κάρτα
λέκτρον
καθαρμός
λυμαίνομαι
κακοῦργος
θάλλω
ἱδρώς
νύμφη
κύβος
θηράω
οἰμώζω
μνημονεύω
λωβάομαι
μοχθέω
ἥβη
μέριμνα
καῦμα
θυμός
μέλεος
κέαρ
κράνος
ἥμερος
οἴμοι
λῷστος
θεσπίζω
ναίω
νηλεής
μίασμα
μαντεύομαι
οἴχομαι
θέλω
ἡνιοστρόφος
ἰάομαι
ἦμαρ
ὀρρωδία
μάρπτω
κῦμα
ξανθός
κήρυγμα
νέμεσις
λατρεύω
κορυφή
κῆρ
κώπη
ἱστορέω
οἰωνός
μάντις
κατάρατος
κέντρον
μίμνω
κείρω
κεραυνός
καλλύνω
μνῆμα
ζωστήρ
κλεινός
κάρα
GreekEnglish
ὀκνέω
κοίρανος
μόρος
κάμπτω
ὄλεθρος
μείρομαι
ὄρθριος
κοινωνός
λύτρον
μαστός
ἡνία
θάλπω
ὀρρωδέω
θρίξ
κίων
λόφος
μήνη
λύρα
μένος
ὄμμα
ἡβάω
ὄφις
λαμπάς
ἱκετεύω
ἰσχύς
κομπάζω
ζωή
μοῦνος
καθαίρω
θροέω
οἶος
κοσμέω
νωμάω
κερδαίνω
μάταιος
ὀδυρμός
κλύδων
κεράννυμι
λυπηρός
ἴχνος
κρήνη
μηρία
νοστέω
κουφίζω
νεᾶνις
ὄναρ
ὄνειδος
ὄλβιος
λάμπω
μέλος
μειδιάω
οἰμωγή
ὀπαδός
μνηίω
νέμω
μάντευμα
καρτερέω
κοιρανέω
ναυστίλος
μύσος
θεράπων
νεῖκος
οἰκεῖος
ὄρφνη
λαμπρός
λάτρις
λύσσα
καινός
κραυγή
ἰώ
οὖρος
ἧπαρ
οἰκήτωρ
νέκυς
ὀνίνημι
θεῖος
λιπαρέω
θρύπτω
οἰωνοσκόπος
ὀδύρομαι
θρώσκω
θρηνέω
οἰκτίζω
ναυβάτης
κόπτω
κύτος
κυάνεος
μαλθακός
κλέος
μετάρσιος
νόστος
ὀτρύνω
GreekEnglish
ὄις
κιθάρα
ὄνειρος
μόχθος
θνητός
κυβερνήτης
θυραῖος
κυνηγέτης
ξίφος
νεκρός
ἱδρύω
κοιλία
ὄγκος
κράτος
κῆδος
κλῇθρον
μοχθηρός
κληρόομαι
νάπος
κέρδος
κρημνός
νηδύς
θῆλυς
λόγχη
θύελλα
λεύσσω
λυπέω
κινέω
μεστός
λέχος
ἦθος
λάθρα
κάσις
κηρύσσω
κάμνω
κόνις
ὀδύνη
κρύβδην
οὐδος
θρόνος
θοός
λίσσομαι
θαῦμα
θάλπος
ὁδοιπόρος
ὀφρύς
καμπύλος
ὅρκος
ναυστολέω
μέλπω
καρδία
οἶκτος
κακοστομέω
κοίτη
οἰκέτης
μέτριος
μοχλός
θακέω
κλῆρος
ἰχνεύω
κηδεύω
λοιδορέω
κερτομέω
ναός
κραιπνός
μῆνις
θεάομαι
μορφή
κλύω
μνημεῖον
θέμις
ὄμβρος
θάσσω
θρασύς
μυχός
ζώνη
θᾶκος
λακτίζω
κέλευθος
θάλαμος
κωφός
νομή
ὁδοιπορέω
κωκύω
μαντεῖον
ὁμαίμων
κλάδος
μαραίνομαι
μιαίνω
νεοχμός
οἰκτρος

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jan 17, 2014ReportNominate
Tags:Verse Quiz, English, Greek

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: