Language Quiz / A2 Greek verse vocab ζ-ο

Random Language or Verse Quiz

A2 Greek verse vocab ζ-ο

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Italian: Days
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/275 Timer 20:00
GreekEnglish
θρώσκω
ἰάομαι
οἰκεῖος
θάσσω
καθαρμός
ὄγκος
μνῆμα
λυμαίνομαι
κραυγή
μοχλός
ὀπαδός
κομπάζω
μῆνις
θῆλυς
κλύω
μορφή
ναυτίλλομαι
κυβερνήτης
λατρεύω
λυσσάω
λῷστος
ἱκέτης
λόγχη
μέλαθρον
κοσμέω
ζωστήρ
θάλπος
λύτρον
λυπέω
θεράπων
νεῖκος
λιπαρέω
κύλιξ
κρύβδην
μάρναμαι
κείρω
θηράω
κληρόομαι
μοῖρα
λύσσα
κύτος
κασίγνητος
κῆδος
κίων
ἡβάω
κινέω
καλλύνω
μόχθος
οἰκήτωρ
κλάδος
θροέω
κῦμα
μνημονεύω
κῆρ
ζώνη
κέντρον
ἱδρώς
μηρός
κυρέω
κεῖνος
ναός
νηδύς
θέμις
ξανθός
ἡνία
λήθομαι
θνητός
μαστός
μοχθηρός
ἦθος
θάλλω
κάμπτω
λίσσομαι
κλῆρος
νύμφη
ὀτρύνω
θοός
ζωή
ὄλβιος
ὀφρύς
θραύω
ὀδύνη
νωμάω
μέτριος
λωβάομαι
θεσπίζω
μῆλον
κυάνεος
θύελλα
ὀδύρομαι
ὀνίνημι
κλέος
GreekEnglish
κελαινός
λέχος
νόστος
ἴχνος
κλεινός
θρίξ
οἰκτρος
κατάρατος
ὀδυρμός
θέλω
ὄλεθρος
ναυβάτης
ὄρθριος
ὄνειρος
κουφίζω
νεκρός
μαντεῖον
ξίφος
καρτερέω
οἴμοι
μεστός
θέλγω
νοστέω
λύρα
λαμπρός
ἡνιοστρόφος
οἰστός
κοινωνός
κραιπνός
θεῖος
θυραῖος
κυνηγέτης
κλύδων
κόλπος
μνηίω
θρασύς
κάσις
θαῦμα
κορυφή
μηρία
οἶδμα
κρήνη
μοχθέω
θρηνέω
ἰχνεύω
ἧπαρ
κλῇθρον
ὄναρ
θᾶκος
κακοῦργος
καθαίρω
κηρύσσω
νομή
καῦμα
ὁδοιπόρος
μόρος
θεάομαι
καινός
κέαρ
οἰκέτης
ἰώ
μέριμνα
ἥμερος
νέκυς
ναυστίλος
μειδιάω
καμπύλος
κράνος
μάταιος
οἰμώζω
ἦμαρ
οἰμωγή
οἶος
κρημνός
κιθάρα
μίασμα
μαραίνομαι
ἱδρύω
οὐδος
ὄμμα
θακέω
οὖρος
ὄμβρος
κασιγνήτη
ναίω
κεράννυμι
κερδαίνω
κενός
ἥβη
μένος
ὀχλέω
λοιδορέω
GreekEnglish
θρόνος
ὀρρωδία
θεωρέω
νέμω
κόπτω
κέρδος
κύριος
θάλπω
νάπος
οἰωνοσκόπος
μάντις
νεᾶνις
λέκτρον
οἰκτίζω
νεοχμός
μυχός
θύμα
οἰωνός
μύσος
οἴχομαι
κοίτη
καρδία
ὀκνέω
ὄρφνη
κήρυγμα
κοιλία
μάρπτω
θυμός
μάντευμα
λάτρις
λεύσσω
ὄνειδος
κερτομέω
λόφος
ὁδοιπορέω
κόνις
νέμεσις
κέλευθος
ἱστορέω
μαντεύομαι
κωφός
κώπη
θρύπτω
θυμόομαι
θάλαμος
ἱκετεύω
μοῦνος
ὀρρωδέω
μιαίνω
ὅρμος
μέλεος
λάμπω
ναυστολέω
ὁμαίμων
θιγγάνω
ἰσχύς
μείρομαι
οἴμος
κωκύω
θρῆνος
κάρα
ὄφις
μέλπω
νηλεής
μέλος
λαμπάς
κάρτα
κάμνω
μίμνω
μαλθακός
λευκός
κοιρανέω
λακτίζω
ὄις
κηδεύω
λάθρα
κοίρανος
κῶμος
νάπη
κακοστομέω
κρυφῆ
κεραυνός
κύβος
μετάρσιος
μνημεῖον
ὅρκος
μήνη
λυπηρός
οἶκτος
λύπη
κράτος

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jan 17, 2014ReportNominate
Tags:Verse Quiz, English, Greek

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: