Language Quiz / A2 Greek verse vocab ζ-ο

Random Language or Verse Quiz

A2 Greek verse vocab ζ-ο

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/275 Timer 20:00
GreekEnglish
λοιδορέω
καμπύλος
λέκτρον
κενός
θάλπω
λύπη
λάτρις
ἱδρύω
μέριμνα
κλύδων
καρτερέω
κληρόομαι
κέαρ
ναυβάτης
οἴμος
μείρομαι
κέρδος
λυπέω
ἱκέτης
ἦμαρ
ναός
κυβερνήτης
μοῖρα
καθαρμός
κατάρατος
ζωστήρ
θεάομαι
κῆδος
μοχθέω
ἰσχύς
ὀφρύς
λυσσάω
λόφος
κυρέω
μόχθος
ὁδοιπορέω
κείρω
λύτρον
κρυφῆ
κόπτω
κύβος
κάμπτω
λυμαίνομαι
θοός
κάσις
ὁμαίμων
οἴμοι
θάλλω
νεκρός
λάθρα
μηρός
καινός
ὀδυρμός
νέμω
μῆλον
κώπη
θρίξ
ἦθος
κύτος
κύλιξ
ἧπαρ
κωφός
κομπάζω
κλάδος
μετάρσιος
λάμπω
θνητός
θεσπίζω
ὀδύνη
θρηνέω
οἰκέτης
λύσσα
ὀχλέω
νεοχμός
λευκός
θύμα
ἰχνεύω
οἰωνός
κοιλία
μνημονεύω
ναυστίλος
κραυγή
κακοστομέω
ἱκετεύω
θραύω
μάντευμα
ἱδρώς
κοίρανος
κεραυνός
θύελλα
νάπη
ὄλεθρος
GreekEnglish
λῷστος
ἥμερος
κασίγνητος
οἶδμα
λύρα
οἶος
θάσσω
ὄμμα
ἥβη
καλλύνω
οἰστός
μαντεῖον
νομή
μάρναμαι
θυμός
κρημνός
ἰάομαι
ζωή
θῆλυς
νηδύς
ὄις
μειδιάω
ἡβάω
νάπος
μέλπω
θακέω
μῆνις
κράνος
λαμπρός
κάρα
θεωρέω
ἰώ
νωμάω
κλέος
λατρεύω
θυμόομαι
νέμεσις
καῦμα
ξίφος
θέλγω
μοχλός
κεῖνος
κάμνω
θέλω
ναίω
μίμνω
μοχθηρός
οἰκτρος
θροέω
ὄμβρος
νόστος
ξανθός
κορυφή
λαμπάς
κάρτα
λίσσομαι
ὄρθριος
θαῦμα
νεᾶνις
θάλπος
κοινωνός
μέλος
ὄρφνη
κεράννυμι
κωκύω
μαλθακός
θρύπτω
ὄνειδος
νεῖκος
κερτομέω
ὄγκος
κιθάρα
νοστέω
ἡνία
οὖρος
μνῆμα
οἰωνοσκόπος
κῆρ
κελαινός
κόνις
μύσος
οἰκεῖος
θιγγάνω
θρόνος
κασιγνήτη
ναυστολέω
λεύσσω
ὄλβιος
οἰμώζω
ἴχνος
μέλαθρον
μυχός
GreekEnglish
κουφίζω
κέλευθος
ἱστορέω
θάλαμος
μαντεύομαι
λακτίζω
θᾶκος
ὄφις
οἰμωγή
κῦμα
μαστός
μέλεος
μένος
θρασύς
ὁδοιπόρος
κλύω
καρδία
ὄνειρος
κλεινός
μορφή
θηράω
ὅρμος
ὀρρωδία
μόρος
μηρία
κοίτη
ὀνίνημι
κακοῦργος
λέχος
κοσμέω
μιαίνω
κράτος
κρήνη
κρύβδην
ζώνη
κυνηγέτης
ὀπαδός
ὄναρ
κίων
μνημεῖον
μαραίνομαι
λωβάομαι
οἰκήτωρ
κηρύσσω
μίασμα
κραιπνός
ἡνιοστρόφος
κερδαίνω
μέτριος
λόγχη
ὀτρύνω
θυραῖος
νηλεής
νέκυς
κόλπος
λήθομαι
ὀρρωδέω
ὀδύρομαι
κλῇθρον
θρῆνος
οἰκτίζω
κέντρον
κῶμος
οἶκτος
οἴχομαι
λιπαρέω
θρώσκω
θεράπων
μάρπτω
μεστός
κλῆρος
κήρυγμα
νύμφη
ὀκνέω
κινέω
κυάνεος
ὅρκος
κοιρανέω
ναυτίλλομαι
λυπηρός
μνηίω
μάταιος
μοῦνος
κηδεύω
θέμις
κύριος
καθαίρω
μήνη
οὐδος
θεῖος
μάντις

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jan 17, 2014ReportNominate
Tags:Verse Quiz, English, Greek

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: