Gaming Quiz

Random Gaming Quiz

Dynasty Warriors 7 Characters Quiz Stats

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/62 Timer 15:00
0 Plays Today
% Correct
Liu Bei
96.1%
Cao Cao
94.7%
Guan Yu
94.3%
Lu Bu
92%
Cao Pi
91.8%
Sima Yi
90.6%
Zhuge Liang
89.7%
Sun Jian
89.7%
Sun Ce
89.5%
Zhang Fei
89%
Sun Quan
88.3%
Guan Ping
87%
Diao Chan
86.3%
Cao Ren
86%
Xiahou Dun
85.4%
Sun Shang Xiang
85.4%
Ma Chao
83.8%
Zhao Yun
83.8%
Meng Huo
83.8%
Xiahou Yuan
83.5%
Dong Zhuo
83.3%
Zhu Rong
81.2%
Sima Zhao
80.8%
Yuan Shao
80.8%
Zhou Yu
80.5%
Sima Shi
80.5%
Dian Wei
80.3%
Guan Suo
80.1%
Huang Zhong
78.5%
Pang Tong
78.5%
Xing Cai
78.3%
% Correct
Gan Ning
78.3%
Xu Zhu
76.9%
Da Qiao
76.9%
Yue Ying
76.4%
Zhen Ji
76.4%
Lu Xun
76.4%
Liu Shan
76.2%
Wei Yan
75.7%
Xiahou Ba
75.1%
Xiao Qiao
74.6%
Ma Dai
74.1%
Zhang Liao
74.1%
Lu Meng
74.1%
Ling Tong
73.7%
Deng Ai
73.2%
Zhang He
73%
Zhang Jiao
72.8%
Zhou Tai
71.2%
Jiang Wei
70.9%
Cai Wenji
68.4%
Ding Feng
68.2%
Huang Gai
68%
Zhuge Dan
68%
Bao Sanniang
67.3%
Lian Shi
66.6%
Wang Yuanji
66.4%
Taishi Ci
65.7%
Xu Huang
65.4%
Zhong Hui
64.1%
Jia Xu
61.6%
Guo Huai
58.1%

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

From the Vault

Goosebumps Titles by Any Word

by teedslaststand

'I feel happy to terrify kids.' - R.L. Stine
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: