Velstand og velferd

Velstand og velferd

Forced Order Answers have to be entered in order
Random Order Randomize order of answers
0/29
15:00
HintSvar
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
HintSvar
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Quiz Playlist
Details
Classic: Type in answers that appear in a list
Forced Order: Answers have to be entered in order
Random Order: Randomize order of answers
Last Updated: Feb 16, 2017

Quiz Scoreboard

Comments

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Miscellaneous

Browse Miscellaneous

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,512 History May 22, 2015
1,082 Geography Oct 17, 2018
1,053 History Oct 19, 2012
980 History Oct 24, 2012
979 2.00 History Mar 18, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: