Velstand og velferd

Velstand og velferd

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
0/29
15:00
HintSvar
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
HintSvar
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Miscellaneous

Browse Miscellaneous

Showdown Scoreboard

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,047 History Oct 19, 2012
979 History Oct 24, 2012
974 2.00 History Mar 18, 2013
953 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: