Geography Quiz / Ressursar og næringsliv II

Random Geography Quiz
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Norge er sjølvforsynt på denne fornybare energiressursen
Kva vert områda som oljeleitinga er delt inn i kalla?
Kva var slagordet for motstandarane for vasskraftutbygginga i Altavassdraget i 1970-åra?
Kva kallast fiskeoppdrettsnæringa med eit fellesomgrep?
Kvar sparer vi pengane frå oljeinntektene våre?
Kva næring gjev grunnlag for tett busetnad?
Kva firma fann olje på norsk sokkel først?
Kva kallast industrien som tilarbeidar fisken, som f.eks. fiskemottak?
Kva slags orientering har bedrifter som flaggar ut?
Kva kallast dei grunne og fiskerike områda utanfor norskekysten?
Kva næring gjev grunnlag for spreidd busetnad?
Kva slags orientering må bakeri, meieri og andre ferskvarer ha?
Kva kallar vi industri som legg seg ved etablerte forskningsmiljø?
Kva norsk by er landets største industriklyngje?
Kva vert det første norske oljefeltet kalla?
HintSvar
Kva kallast industrien som tilarbeidar det meste av maten vi et, som meieri og slakteri?
Kor djup er sona med grunt hav utanfor norskekysten?
Kva slags orientering må tungindustri ha?
Kva kraftkrevjande industri er plassert i Sunndalsøra?
Kor langt ut går den norske kontinentalsokkelen?
Kva år vart det funne olje på norsk sokkel for først gong?
Kva kallast det når folk flyttar frå ei utkantkommune til sentrale strok?
Kva fiskesort vart nesten fiska opp på 50-talet?
Kor stor var den økonomiske sona som vart oppretta på 1970-talet?
Kva kallast dersom folk flyttar til tettstaden i ei kommune, medan kommuna under eitt har nedgang?
Kva slags orientering må tekoindustri eller klesindustri ha?
Kva tre havområder vert den norske kontinentalsokkelen delt inn i (frå sør til nord)?
Kva kallast områder der fleire byar veks saman til ein?
Kva kallast bedrifter som er avgjerande for sysselsettinga på ein liten stad?
Kva land fann gass i Nordsjøen slik at vi også byrja å utrede muligheitene for olje på norsk sokkel?
Come Together.
Have Fun.
All Virtual.
We all need to come together. Play Sporcle's virtual live trivia to have fun, connect with people, and get your trivia on. Join a live hosted trivia game for your favorite pub trivia experience done virtually. If a virtual private party is more your thing, go here for details.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Jan 18, 2016ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: