Ressursar og næringsliv II

Ressursar og næringsliv II

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
0/30
15:00
HintSvar
Kva år vart det funne olje på norsk sokkel for først gong?
Kor langt ut går den norske kontinentalsokkelen?
Kva vert områda som oljeleitinga er delt inn i kalla?
Kva næring gjev grunnlag for spreidd busetnad?
Kva land fann gass i Nordsjøen slik at vi også byrja å utrede muligheitene for olje på norsk sokkel?
Kva tre havområder vert den norske kontinentalsokkelen delt inn i (frå sør til nord)?
Kva firma fann olje på norsk sokkel først?
Kor stor var den økonomiske sona som vart oppretta på 1970-talet?
Kva kallast fiskeoppdrettsnæringa med eit fellesomgrep?
Kva slags orientering må bakeri, meieri og andre ferskvarer ha?
Kvar sparer vi pengane frå oljeinntektene våre?
Kva vert det første norske oljefeltet kalla?
Kva var slagordet for motstandarane for vasskraftutbygginga i Altavassdraget i 1970-åra?
Kva slags orientering må tekoindustri eller klesindustri ha?
Kva kallast industrien som tilarbeidar fisken, som f.eks. fiskemottak?
HintSvar
Kva kallast bedrifter som er avgjerande for sysselsettinga på ein liten stad?
Kva kallast industrien som tilarbeidar det meste av maten vi et, som meieri og slakteri?
Kva kallast dersom folk flyttar til tettstaden i ei kommune, medan kommuna under eitt har nedgang?
Kva kallast det når folk flyttar frå ei utkantkommune til sentrale strok?
Norge er sjølvforsynt på denne fornybare energiressursen
Kva kallar vi industri som legg seg ved etablerte forskningsmiljø?
Kva næring gjev grunnlag for tett busetnad?
Kva slags orientering må tungindustri ha?
Kva slags orientering har bedrifter som flaggar ut?
Kva kraftkrevjande industri er plassert i Sunndalsøra?
Kor djup er sona med grunt hav utanfor norskekysten?
Kva fiskesort vart nesten fiska opp på 50-talet?
Kva norsk by er landets største industriklyngje?
Kva kallast dei grunne og fiskerike områda utanfor norskekysten?
Kva kallast områder der fleire byar veks saman til ein?

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Tags

Today's Top Quizzes in Geography

Browse Geography

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,042 History Oct 19, 2012
973 1.67 History Mar 18, 2013
971 History Oct 24, 2012
952 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: