Geography Quiz / Ressursar og næringsliv

Random Geography Quiz

Ressursar og næringsliv

 Plays Quiz not verified by Sporcle

     
Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva uttrykk er knytt til det å overlevere det same ressursgrunnlaget til neste generasjon?
Kva to områder i Norge driv med korndyrking?
Kor stor del av Norges areal er jordbruksjord?
Kva slags lagerressursar kan resikulerast?
Kor stor del av landarealet i Norge er dekt av skog?
Kva treslag dominerar på Vestlandet?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer for ein marknad?
Kva gruppe passar handverk, industri, bergverk, olje, gass inn under?
Kva gruppe passar jordbruk, skogbruk, fiske og fangst inn under?
Kva slags ressursar tek det ikkje kort tid å danne
Kva kallast det når staten prøvar å få bøndene til å dyrke det som er best i sitt område?
Kva kallast jordbruksdistriktet i Rogaland som driv med husdyr, poteter og grønsaker?
Kva kallast den skogen som kan brukast i industrien?
Kva gruppe passar nye næringar som IT og forsking inn under?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer berre det ein treng sjølv?
HintSvar
Kva kallast naturressursar som til mat, oppvarming og som drivstoff i transportmddel?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i tertiærnæringane?
Kva kallast ein førekomst som vi enten ikkje veit om, ikkje kan utvinne eller som ikkje er lønnsom?
Kva slags ressursar er dyre- og plantebestandar?
Kva kallast ein førekomst som vi veit om, kan utvinne og som er lønnsom?
Kva kallast dei økonomiske støtteordningane til jordbruket?
Kva gruppe passar alle tenesteyrka inn under?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i sekundærnæringane?
Kva er det viktigaste treslaget i Norge, som vi finn på Austlandet og i Trøndelag?
Kva slags ressursar er avhengig av at vi ikkje overforbrukar dei?
Kva treslag er det vanlegaste i Nord-Norge?
Kva kallast naturressursar som vi bruke til å lage reiskap og byggverk av?
Kva slags ressursar tek det kort tid å danne
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i primærnæringane?

From the Vault

1960s Movie Definitions

by NO_r_WAY

Movies 3m
A boy's best friend is his dictionary.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Jan 20, 2015ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: