Ressursar og næringsliv

Ressursar og næringsliv

Forced Order Answers have to be entered in order
Random Order Randomize order of answers
0/29
15:00
HintSvar
Kva gruppe passar nye næringar som IT og forsking inn under?
Kva kallast naturressursar som til mat, oppvarming og som drivstoff i transportmddel?
Kva kallast ein førekomst som vi enten ikkje veit om, ikkje kan utvinne eller som ikkje er lønnsom?
Kva to områder i Norge driv med korndyrking?
Kva kallast ein førekomst som vi veit om, kan utvinne og som er lønnsom?
Kva kallast den skogen som kan brukast i industrien?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer for ein marknad?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i tertiærnæringane?
Kva gruppe passar handverk, industri, bergverk, olje, gass inn under?
Kva treslag er det vanlegaste i Nord-Norge?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer berre det ein treng sjølv?
Kva slags ressursar er dyre- og plantebestandar?
Kva uttrykk er knytt til det å overlevere det same ressursgrunnlaget til neste generasjon?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i sekundærnæringane?
Kva gruppe passar jordbruk, skogbruk, fiske og fangst inn under?
HintSvar
Kva er det viktigaste treslaget i Norge, som vi finn på Austlandet og i Trøndelag?
Kor stor del av Norges areal er jordbruksjord?
Kor stor del av landarealet i Norge er dekt av skog?
Kva slags ressursar tek det kort tid å danne
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i primærnæringane?
Kva slags ressursar er avhengig av at vi ikkje overforbrukar dei?
Kva kallast det når staten prøvar å få bøndene til å dyrke det som er best i sitt område?
Kva slags lagerressursar kan resikulerast?
Kva slags ressursar tek det ikkje kort tid å danne
Kva kallast jordbruksdistriktet i Rogaland som driv med husdyr, poteter og grønsaker?
Kva kallast naturressursar som vi bruke til å lage reiskap og byggverk av?
Kva kallast dei økonomiske støtteordningane til jordbruket?
Kva gruppe passar alle tenesteyrka inn under?
Kva treslag dominerar på Vestlandet?
Quiz Playlist
Details
Classic: Type in answers that appear in a list
Forced Order: Answers have to be entered in order
Random Order: Randomize order of answers
Last Updated: Feb 16, 2017

Quiz Scoreboard

Comments

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Geography

Browse Geography

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,512 History May 22, 2015
1,079 Geography Oct 17, 2018
1,053 History Oct 19, 2012
980 History Oct 24, 2012
978 2.00 History Mar 18, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: