Miscellaneous Quiz / Quiz i verdssamfunnet I (fokus)

Random Miscellaneous Quiz

QUIZ: Quiz i verdssamfunnet I

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast dei som først og fremst er opptekne av dei negative sidene ved globalisering?
Kva type krig er den mest vanlege no?
Kva slags samarbeid, som mellom anna fjernar restriksjonar på utanlandsk arbeidskraft, er Norge medlem av?
Kva vert våpena som vi reknar for å vere 'vanlege' kalla? Her finn vi alt frå stridsvogner til handvåpen.
Kva kallast det dersom nokre populære kulturar utkonkurrerer dei mindre kulturane?
Kva kallast trua på at ein får eit betre etterliv dersom ein døyr for religionen sin, som er til inspirasjon for mange terroristar
Kva kallast selskap som driv og eig næringsverksemder i mange land, og bitt saman verdsøkonomien?
Til kva type land har mange norske arbeidsplassar gått tapt pga. lågare lønnsnivå?
Medlemskapet i kva organisasjon er det viktigaste i norsk sikkerheitspolitikk?
Kva vert ein stat som består av ein nasjon kalla?
Fjerning av handelsbarrierer er viktig for globalisering. Kva er den vanlegaste handelsbarrieren?
Kva kallast prinsippet i NATO om at eit angrep på eit medlem, er eit angrep på alle?
Kva land er det viktigaste i NATO?
Kva slags organisasjon er NATO?
Kva kallast eit avgrensa område som styrer seg sjølv?
HintSvar
Kva to typar våpen, i tillegg til atomvåpen, finn vi mellom dei ikkje-konvensjonelle våpena?
Kva kallast utviklinga der geografisk avstand i stadig mindre grad skil menneske frå ulike delar av verda frå kvarandre?
Kva kallast dei tiltaka eit land set i verk for å sikre området sitt mot ytre fiendar?
Kor mange må minst vere drepne i løpet av eit år i ei konflikt før vi kan kalle det ein krig?
NATO vart oppretta for å vere trygge i konflikta med dette landet?
Kva kallast valdelege aksjonar som er utførte for å fremje ei bestemt politisk sak ved hjelp av frykt?
Kva nasjon utan eigen stat ligg i Midtausten mellom Tyrkia, Syria, Iran, Irak og Armenia?
Kva har du per definisjon om du kan andre til handle annleis enn dei ville ha gjort om dei fekk bestemme sjølv?
Kva er dei to viktigaste formene for makt i verdspolitikken?
Kva vert ein fellesskap av menneske som meiner at dei har same opphav kalla?
Kva kallast det når utanlandske arbeidstakarar som kjem til Norge får dårlegare lønn og arbeidsvilkår enn nordmenn?
Kva kallast folkegrupper med visse fellestrekk som har eller krev sjølvstyre?
Kva kallast krigar som eller mellom to eller fleire statar
Kva kallar vi ikkje-konvensjonelle våpen med eit anna ord?
Kva kallast dei som først og fremst er opptekne av dei positive sidene ved globalisering?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.