Miscellaneous Quiz / Quiz i sosiologidelen av samfunnsfag (fokus)

Random Miscellaneous Quiz
Score 0/26 Timer 15:00
HintSvar
Kva kom i 1978 som skulle hindre forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn?
Kva kallast settet av forventingar som er knytt til ein situasjon eller posisjon?
Kva kallast innlæringa av reglar dei første leveåra våre?
Kva kallast innlæringa av reglar etter at vi har vorte sjølvstendige frå foreldra våre?
Kva kallast settet av forventingar som er knytt til eit kjønn?
Kva kallast samfunnsprosessen der vert laga nødvendige varer og tenester til samfunnet
Dette kallast dei grunnleggjande ideane og prinsippa som vi opplever som viktige
Dette er eit ei gruppe menneske som deler ein fellesskap som varer over tid, gjerne knytt til geografisk område
Kva kallast samfunnsprosessen som sikrar eit jamt tilsig av nye medlemmer til samfunnet, først og fremst gjennom fødselar
Dette oppstår når ei gruppe menneske har viktige fellestrekk på eit område
Dette kallast dei skrivne samfunnsreglane
Kva kallast det når du ikkje veit kva rolle du skal velje fordi du har motstridande forventningar?
Kva kallar vi negative reaksjonar på korleis folk oppfører seg?
HintSvar
Kva kallar vi positive reaksjonar på korleis folk oppfører seg?
Dette kallast dei uskrivne samfunnsreglane
Dette kallar vi det å tilpasse seg skrivne og uskrivne reglar i samfunnet
Kva prøver vi å få dekt ved å søkje saman i større grupper?
Kva kallast når vi ønskjer å stå for verdiar vi ikkje greier å stå for i praksis
Samleomgrep for dei trekk vi oppfattar som viktige ved oss sjølve
Dette kallar vi menneske som tenkjer nytt og annleis og krev endring
Dette kallar vi personar som folk ser opp til og held fram som førebilete
Kva kallar vi heile den norske befolkninga samla?
Kva kallast samfunnsprosessen som sikrar at normer og reglar i samfunnet vert respekterte?
Kva kallar vi med eit samleomgrep alle typar reaksjonar på korleis andre menneske oppfører seg?
Kva kallast det når du pressast frå fleire kantar med motstridande interesser?
Kva kallar vi dei skrive og uskrivne reglane som gjeld for samfunnslivet?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Jun 12, 2017ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: