Miscellaneous Quiz / Quiz i norsk og internasjonal økonomi (Mangfald)

Random Miscellaneous or Clickable Quiz

Quiz i norsk og internasjonal økonomi (Mangfald)?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/36 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallar vi ordninga med eksport av varer ein har for mykje av, og import av varer ein har for lite av?
Kva måte å måle velstand eller fattigdom på er einsidig økonomisk?
Kva kallast den type samfunn der vi har aukande forbruk av energi, mat og industrivarer?
Kva slags teori for å forklare fattigdom fokuserer på eksterne forhold?
Nemn to lovlege varer det ikkje er lov å reklamere for i Norge
Kva slags økonomisk system har Norge?
Kva type selskaper har kontor i mange land og flyttar ofte produksjonen sin til lågkostland?
Kva kallast Sør-Korea, Taiwan, Hong Kong og Singapore i økonomisk samanheng?
Kva kallast den utviklinga vi får av globaliseringa der fleire og fleire flyttar til byane?
Kva slags teori for å forklare fattigdom fokuserer på interne forhold?
I kva type økonomi styrer staten bedriftene og bestem kva som skal produserast og kva varene skal koste?
Kva type migrasjon har auka kraftig under globaliseringa?
Kva kallast dei tidlegare fattige landa som har hatt høg økonomisk vekst?
Kva kallar vi samspelet mellom det globale og det lokale som går føre seg i store delar av verda?
Kva kallast dei 50 fattigaste landa i verda?
Kva del av arbeidslivet har gått frå 40 % sysselsetting i 1900 til 2 % i 2000 i vestlege land?
Kven dominerte verdshandelen frå 1500-talet og fram til første verdskrig (ca. 1914)?
Kva er Europa sine økonomiske utfordringar i dag?
HintSvar
Kva døme har vi på land som har hatt planøkonomi?
I kva type økonomi styrer bedriftene sjølve kva dei skal produsere, og brukarane bestemmer kva dei vil kjøpe, heilt utan reguleringar?
Kva måte å måle velstand eller fattigdom på samanliknar høve til å leve lenge med god helse, utbreiing av kunnskap og graden av levestandard
Kva kallar vi den fordelen industrilanda har ved at det å produsere mange varer er billigare pr. vare enn få?
Kva kallast utfordringa med at ein i mange fattige land mister kvalifisert arbeidskraft gjennom utvandring?
Kva type industri vert no nedlagd i den vestlege verda, og flytta til lågkostland?
Kva kallast utfordringa med at ein i mange fattige land må betale for ting som skulle ha vore gratis?
Nemn eksempel på statsbedrifter
I kva type økonomi har vi ein mix av offentleg eigarskap, offentlege reguleringar og privat næringsverksemd?
Kva måte å måle velstand eller fattigdom på samanliknar kjøpekraft, barnedøying, forventa levealder, utdanningsnivå, helsetilbod og tilgang på reint vatn
Kva kallar vi utviklinga i industrilanda der det veks fram ekspertise på dei varene ein satsar på?
Kva kallar vi ordninga frå kolonitida, der u-landa måtte produsere råvarer for industrien i i-landa?
Kva vare er den klart viktigaste på verdsmarknaden?
Kva heiter måla som FN sette seg for å mellom anna redusere fattigdom i verda?
Kva er USA si største økonomiske utfordring?
Kva slags type produksjon har mange av dei fattigaste landa?
Kva kallast dei reglane som styrer blandingsøkonomien, som t.d. forbod mot usakleg oppseiing, diskriminering, usakleg marknadsføring og prissamarbeid?
Kven dominerte verdshandelen frå ca. 1914 til ca. 2000?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

Tennis Players Match-Up

by citkeane

Try not to make a racket with your racquet.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Dec 11, 2019ReportNominate
Tags:Clickable Quiz

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: