Mellomkrigstida II

Mellomkrigstida

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
0/21
15:00
HintSvar
Kva kallast programmet der ein avliva psykisk utviklingshemma, funksjonshemma og sinnslidande?
Kven er statsminister i den første radikale Ap-regjeringa?
Kven var leiaren av Nasjonal Samling?
Kva heitte ungdomsorganisasjonen til nazistane for unge jenter?
Nemn fem områder Norge kolonisert under ishavsimperialismen
Kva organisasjon melder Arbeidarpartiet seg inn i på 20-talet?
Kva stort byggjeprosjekt vart sett i gang for å fjerne arbeidsløysa?
Kva to betringar for norske hushaldningar kjem til nesten alle på 30-talet?
Nemn to politiske førebilete NS hadde
Kva fire trygder og støtteordningar vart innført under velferdsstatens fødsel etter 1935?
Kvar stod det største slaget mellom arbeidsgjevarar og arbeidarar i 1931?
HintSvar
Kva løyste problemet med valden i arbeidslivet i 1935?
Kva nasjonalsosialistisk parti vert stifta i 1933?
Kva kallast aksjonen der nazistane raserte jødiske butikkar?
Når fekk kvinnene stemmerett i Norge?
Kva heitte ungdomsorganisasjonen til nazistane for unge gutar?
Kva kallast plassane der SS-soldatar fekk born med ariske kvinner?
Kva heitte lovene som degraderte jødane i tyske samfunnet?
Kva var slagordet for dei tyske kvinnene sine oppgåver?
Kven vert statsminister i den første levedyktige regjeringa til Ap i 1935?
Kven var partisekretær for Ap i denne radikale tida?

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Tags

Today's Top Quizzes in History

Browse History

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,042 History Oct 19, 2012
973 1.67 History Mar 18, 2013
971 History Oct 24, 2012
952 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: