History Quiz / Industrielle revolusjon

Random History Quiz

Industrielle revolusjon

 Plays Quiz not verified by Sporcle

     
Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kven fann opp telefonen?
Kven fann opp flyet?
Kven fann opp den avansert dampmaskina, som vart bygd vidare på?
Kva naturressurs hadde spesielt USA mykje av som gav ein fordel under industrialiseringà?
Kven fann opp damplokomotivet?
Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira?
Kva kallast lova som skaffa landeigaradelen betre kontroll over jorda?
Kva slags industri satsa tyskarane på?
Når om lag starta den industrielle revolusjon
Kva kallast første halvdelen av klesproduksjonen?
Kva kallast prosessen som rører ut svovelen frå jernet?
Kven fann opp glødelampa og grammofonen?
Kva land gjekk forbi Storbritannia i industrialiseringa mot slutten av 1800-talet?
Jordbruket gjekk frå brakklegging til denne strategien tidleg i revolusjonen
Kven var den førande industristaten i 1914?
HintSvar
Kva heitte den britiske lova mot luftforureining som kom i 1863?
Kva kallast å berre la sterke og gode dyr få formere seg?
Kva slags vassvegar vart lagt i Storbritannia i løpet av revolusjonen?
Kven fann opp dynamitten?
Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus?
Kven fann opp den første enkle dampmaskina?
Kven gav ut verket Wealth of Nations?
Kva kallast andre halvdelen av klesproduksjonen?
Kva to naturressursar har Storbritannia og Tyskland mykje, som var ein fordel under industrialiseringa?
Kva kallast det amerikanske idealet der ein mann bygde opp ei stor bedrift frå ingenting?
Kva type kol gjekk ein over til, som var mykje meir effektivt?
Kva oppfinning kom John Ericsson som framdrift i skipsfarten?
Kva kallast tekstilarbeidet før revolusjonen?
Kva type kol brukte ein i starten, men som var veldig energikrevande?
Kva oppfinning kom Robert Fulton med i skipsfarten?

From the Vault

US History Grab Bag III

by hscer

History 5m
Time to reach into that bag of random facts you've stowed away. Or just make some educated guesses.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2017ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: