Miscellaneous Quiz / Globalisering

Random Miscellaneous Quiz

Globalisering

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/26 Timer 20:00
HintSvar
Kva kallast ei utvikling der vi brukar ressursane i verda utan å øydeleggje ressursgrunnlaget for dei som kjem etter oss?
Avtale om handel utan vernetoll eller andre restriksjonar
Kva institusjon kan gje fattige land lån?
Møte som samlar toppleiarane i transnasjonale selskap og dei viktigaste statsleiarane i verda
Kva slagord brukar i dag u-landa om den hjelpa dei vil ha?
Kva kallast u-landsproblemet der du må betale for tenester som skulle vere gratis?
Kor mange fattige fanns det i verda i 2008 ifølgje UNDP?
Enorme selskap med dotterselskap i andre land enn der moderselskapet er registrert
Nemn eit døme på ein nyindustrialisert land
Kor mykje av BNP bør dei rike landa gje i utviklingshjelp i følgje FN?
Nemn ein ting som WTO jobbar for å redusere
Kva kallast ein politikk der ein beskyttar sin eigen industri med høge tollmurar?
Kva kallast utviklingslanda som dei siste tiåra har hatt god økonomisk vekst?
HintSvar
Økonomisk globalisering kjem først og fremst av framsteg på desse to felta
Årleg internasjonalt møte for medlemmar av ulike organisasjonar som er kritiske til globaliseringa
Situasjon der dei høgt utdanna i u-land reiser frå landet og til eit i-land
Organisasjon som skal betre vilkåra for verdshandelen og lage køyrereglar for den
Kva kallast det at menneske over heile kloden har tilgong på dei same forbruksvarene, kulturimpulsane, ideane og normene?
Denne epidemien er det største medisinske problemet til u-landa
Kvar er inntektsgrensa ein må vere under dersom ein skal kunne kalle seg fattig på verdensbasis
Mange fryktar at kulturen i heile verda vert meir lik den amerikanske, kva kallast det?
Kva gruppe har 70 % av dei fattige i verda, og 2/3 av alle analfabete
Omgrep for ein situasjon i eit u-land der nesten alt manglar, slik at det vert vanskeleg å byggje næringsliv og velferd
Kva type organisasjon er ein der alle må vere samde?
Kva er det mest skaper krig og sosial og politisk uro i eit land?
Store selskap vel ofte slike typar land når dei skal plassere produksjonen sin

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Apr 16, 2015ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: