Det politiske systemet i Noreg

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
0/33
20:00
HintSvar
Under departementa finn vi desse
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Samane sitt folkevalde organ
Talet på kommunar i Noreg
Stemmerettsalderen i Noreg
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
HintSvar
Denne personen styrer regjeringa formelt
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Denne personen styrer regjeringa reellt
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Regjeringa har denne type makt
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Stortinget har denne type makt
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Tags

Today's Top Quizzes in Miscellaneous

Browse Miscellaneous

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,042 History Oct 19, 2012
973 1.67 History Mar 18, 2013
971 History Oct 24, 2012
952 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: