Miscellaneous Quiz / Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Under departementa finn vi desse
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Denne personen styrer regjeringa formelt
Stortinget har denne type makt
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Denne personen styrer regjeringa reellt
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Samane sitt folkevalde organ
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
HintSvar
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Regjeringa har denne type makt
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Stemmerettsalderen i Noreg
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Talet på kommunar i Noreg
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

From the Vault

'N'-Less States

by Devinel

Apparently there is no 'N' to all the geography quizzes on Sporcle. (Worst pun ever? try to top it in the comments of this game!)

You Might Also Like...

Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: