Miscellaneous Quiz / Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Stortinget har denne type makt
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Samane sitt folkevalde organ
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Denne personen styrer regjeringa formelt
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Regjeringa har denne type makt
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
HintSvar
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Under departementa finn vi desse
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Talet på kommunar i Noreg
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Denne personen styrer regjeringa reellt
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Stemmerettsalderen i Noreg

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: