Presidential Phonetics Blitz Quiz Stats

 Plays Quiz Updated Mar 3, 2018

Score 0/44 Timer 03:00
0 Plays Today
prɛ́zədɛ̀nts presidents % Correct
dɑnəld trə́mp???
82.3%
bə́rɑk óbɑmɑ???
82.1%
rɑnəld régən???
81.5%
frǽŋklɪ̀n dí rózəvɛ̀lt???
81.5%
wʊ́drò wɪ́lsən???
81.4%
dʒɛ́rəld fɔ́rd???
81.3%
hə́rbərt húvər???
81.1%
hɛ́ri ɛ́s trúmən???
81.1%
bɪ́l klɪ́ntən???
80.6%
d͡ʒeɪmz gɑrfìld???
80.4%
ébrəhæ̀m lɪ́ŋkən???
80.4%
gróvər klívlənd???
80.1%
dʒɪ́mi kɑrtər???
79.9%
rɪ́tʃərd nɪ́ksən???
79.7%
θíədɔ̀r rózəvɛ̀lt???
79.6%
dwaɪt dí ɑjzənhɑwər???
78.5%
julɪ́siz ɛ́s grǽnt???
78.5%
d͡ʒeɪmz mǽdəsən???
78.1%
dʒɑn ɛ́f kɛ́nədi???
77.8%
dʒɑn ǽdəmz???
77.5%
mɑɹtən vǽn bjʊ́rən???
77.1%
tɒməs d͡ʒɛfəɹsən???
77%
prɛ́zədɛ̀nts presidents % Correct
d͡ʒeɪmz mənró???
76.6%
wɪ́ljəm hɛ́nri hɛ́rəsən???
76.4%
dʒɑn kwɪ́nsi ǽdəmz???
76.2%
d͡ʒeɪmz ké pók???
75.5%
lɪ́ndən bí dʒɑnsən???
75.4%
wɪ́ljəm étʃ tǽft???
75.2%
frǽŋklɪ̀n pɪ́rs???
75%
wɔ́rən dʒí hɑrdɪŋ???
75%
bɛ́ndʒəmən hɛ́rəsən???
74.9%
wɪ́ljəm məkɪ́nli???
74.6%
zǽkəri télər???
73.7%
ǽndɹu dʒǽksən???
72.9%
mɪ́lərd fɪ́lmɔr???
72.7%
d͡ʒeɪmz bjukǽnən???
72%
kǽlvən kúlɪdʒ???
71.8%
rə́θərfərd bí héz???
70.3%
ǽndɹu dʒɑnsən???
70%
dʒɔ́rdʒ wɑʃɪŋtən???
67.7%
dʒɑn tɒjlər???
61.4%
dʒɔ́rdʒ də́bəlju bʊ́ʃ???
61%
dʒɔ́rdʒ étʃ də́bəlju bʊ́ʃ???
59.4%
tʃɛstəɹ é ɑɹθəɹ???
49.9%

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: