History Quiz / Presidential Phonetics Blitz

Random History or Blitz Quiz

Can you name the U.S. presidents when their names are spelled using the IPA*, in 3 minutes?

 Plays Quiz Updated Mar 3, 2018

How to PlayForced OrderWrong Answers
Also try: IPA pronunciation
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/44 Timer 03:00
prɛ́zədɛ̀ntspresidents
mɪ́lərd fɪ́lmɔr
hɛ́ri ɛ́s trúmən
dʒɔ́rdʒ étʃ də́bəlju bʊ́ʃ
d͡ʒeɪmz mǽdəsən
dʒɑn tɒjlər
ǽndɹu dʒǽksən
θíədɔ̀r rózəvɛ̀lt
gróvər klívlənd
d͡ʒeɪmz bjukǽnən
d͡ʒeɪmz gɑrfìld
tɒməs d͡ʒɛfəɹsən
frǽŋklɪ̀n dí rózəvɛ̀lt
mɑɹtən vǽn bjʊ́rən
dɑnəld trə́mp
bə́rɑk óbɑmɑ
wɪ́ljəm hɛ́nri hɛ́rəsən
rə́θərfərd bí héz
dʒɛ́rəld fɔ́rd
lɪ́ndən bí dʒɑnsən
d͡ʒeɪmz ké pók
dʒɔ́rdʒ də́bəlju bʊ́ʃ
kǽlvən kúlɪdʒ
prɛ́zədɛ̀ntspresidents
bɛ́ndʒəmən hɛ́rəsən
dʒɪ́mi kɑrtər
julɪ́siz ɛ́s grǽnt
ébrəhæ̀m lɪ́ŋkən
rɪ́tʃərd nɪ́ksən
dʒɑn ɛ́f kɛ́nədi
frǽŋklɪ̀n pɪ́rs
wɪ́ljəm məkɪ́nli
dʒɑn kwɪ́nsi ǽdəmz
wʊ́drò wɪ́lsən
ǽndɹu dʒɑnsən
wɪ́ljəm étʃ tǽft
dwaɪt dí ɑjzənhɑwər
zǽkəri télər
rɑnəld régən
wɔ́rən dʒí hɑrdɪŋ
dʒɔ́rdʒ wɑʃɪŋtən
tʃɛstəɹ é ɑɹθəɹ
hə́rbərt húvər
d͡ʒeɪmz mənró
bɪ́l klɪ́ntən
dʒɑn ǽdəmz

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: