History Quiz / Presidential Phonetics Blitz

Random History or Blitz Quiz

Can you name the U.S. presidents when their names are spelled using the IPA*, in 3 minutes?

Quiz Updated Mar 3, 2018

How to PlayForced OrderWrong Answers
Also try: IPA pronunciation
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/44 Timer 03:00
prɛ́zədɛ̀ntspresidents
wʊ́drò wɪ́lsən
dʒɔ́rdʒ wɑʃɪŋtən
hə́rbərt húvər
ǽndɹu dʒɑnsən
dʒɑn kwɪ́nsi ǽdəmz
julɪ́siz ɛ́s grǽnt
hɛ́ri ɛ́s trúmən
mɪ́lərd fɪ́lmɔr
tɒməs d͡ʒɛfəɹsən
bɪ́l klɪ́ntən
θíədɔ̀r rózəvɛ̀lt
dʒɑn ǽdəmz
rɪ́tʃərd nɪ́ksən
dʒɪ́mi kɑrtər
tʃɛstəɹ é ɑɹθəɹ
wɪ́ljəm étʃ tǽft
frǽŋklɪ̀n dí rózəvɛ̀lt
d͡ʒeɪmz gɑrfìld
d͡ʒeɪmz mənró
dʒɔ́rdʒ də́bəlju bʊ́ʃ
frǽŋklɪ̀n pɪ́rs
dwaɪt dí ɑjzənhɑwər
prɛ́zədɛ̀ntspresidents
mɑɹtən vǽn bjʊ́rən
dɑnəld trə́mp
wɔ́rən dʒí hɑrdɪŋ
d͡ʒeɪmz bjukǽnən
dʒɔ́rdʒ étʃ də́bəlju bʊ́ʃ
bɛ́ndʒəmən hɛ́rəsən
kǽlvən kúlɪdʒ
zǽkəri télər
dʒɑn ɛ́f kɛ́nədi
d͡ʒeɪmz ké pók
bə́rɑk óbɑmɑ
rɑnəld régən
ǽndɹu dʒǽksən
dʒɛ́rəld fɔ́rd
gróvər klívlənd
rə́θərfərd bí héz
wɪ́ljəm məkɪ́nli
d͡ʒeɪmz mǽdəsən
wɪ́ljəm hɛ́nri hɛ́rəsən
ébrəhæ̀m lɪ́ŋkən
dʒɑn tɒjlər
lɪ́ndən bí dʒɑnsən

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: