Sports Quiz / Big 4: Phonetically

Random Sports or NBA Quiz

Can you name the Big 4 Teams when their names have been spelled phonetically?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/123 Timer 16:00
spɔ́rts tímzsports teams
təránto rǽptərz
fɪ̀lədɛ́lfiə flájərz
lós ǽndʒələs éndʒəlz
tǽmpə bé bə̀kənírz
nú dʒə́rzi dɛ́vəlz
òkləhómə sɪ́ti θə́ndər
majǽmi dálfənz
ʃəkágò blǽkhɔ̀ks
mɪ̀lwɔ́ki bə́ks
bə́fəlò sébərz
lós ǽndʒələs rǽmz
végəs góldən nájts
nú jɔ́rk réndʒərz
ɛ́dməntən ɔ̀jlərz
nú jɔ́rk ájləndərz
ʃárlət hɔ́rnəts
hjústən rákəts
klívlənd bráwnz
bástən sɛ́ltɪks
pɪ́tsbərg pájrəts
pɔ́rtlənd trél blézərz
kǽnzəs sɪ́ti rɔ̀jəlz
nú jɔ́rk dʒɛ́ts
təránto mépəl lífs
ʃəkágò bʊ́lz
sǽn frænsɪ́sko dʒájənts
fɪ̀lədɛ́lfiə sɛ́vənti sɪ́ksə́rz
kɛ̀rəlájnə hə́rəkènz
lós ǽndʒələs tʃárdʒərz
klívlənd kæ̀vəlɪ́rz
ætlǽntə fǽlkənz
ǽnəhàjm də́ks
sǽn hòzé ʃárks
ʃəkágò bɛ́rz
dətrɔ̀jt lájənz
dǽləs káwbɔ́jz
bɔ́ltəmɔ̀r ɔ́riòlz
góldən stét wɔ́riərz
bástən brúənz
ʃəkágò wájt sáks
dǽləs stárz
spɔ́rts tímzsports teams
sæ̀krəmɛ́nto kɪ́ŋz
nú ɔ́rliənz sénts
dətrɔ̀jt rɛ́d wɪ́ŋz
sǽn diégo pǽdrèz
ɔrlǽndo mǽdʒɪk
mɪ̀lwɔ́ki brúərz
dɛ́nvər bráŋkoz
mɪ̀nəsótə twɪ́nz
kǽnzəs sɪ́ti tʃífs
nú jɔ́rk nɪ́ks
sént lúəs blúz
dɛ́nvər nə́gəts
grín bé pǽkərz
flɔ́rədə pǽnθərz
óklənd æθlɛ́tɪks
siǽtəl síhɔ̀ks
dətrɔ̀jt pɪ́stənz
lós ǽndʒələs dádʒərz
ætlǽntə hɔ́ks
wɪ́nəpəg dʒɛ́ts
pɪ́tsbərg pɛ́ŋgwənz
mɪ̀nəsótə wájld
ʃəkágò kə́bz
lós ǽndʒələs lékərz
sǽn æntónio spə́rz
fínɪks sə́nz
nú jɔ́rk dʒájənts
mɛ́mfəs grɪ́zliz
lós ǽndʒələs klɪ́pərz
tǽmpə bé lájtnɪŋ
wáʃɪŋtən rɛ́dskɪ̀nz
nú jɔ́rk jǽŋkiz
ɪ̀ndiənǽpəlɪ̀s kólts
bástən rɛ́d sáks
tɛ́ksəs réndʒərz
kàlərádo rákiz
ɪ̀ndiǽnə pésərz
klívlənd ɪ́ndiənz
dǽləs mǽvərɪks
ɛ̀rəzónə kajótis
dʒǽksənvɪ̀l dʒǽgwàrz
spɔ́rts tímzsports teams
təránto blú dʒéz
brʊ́klən nɛ́ts
pɪ́tsbərg stílərz
majǽmi hít
fɪ̀lədɛ́lfiə fɪ́liz
kɛ̀rəlájnə pǽnθərz
bə́fəlò bɪ́lz
mə̀ntriɔ́l kənédiənz
lós ǽndʒələs kɪ́ŋz
kǽlgəri flémz
tɛ̀nəsí tájtənz
tǽmpə bé réz
nú jɔ́rk mɛ́ts
kàlərádo ǽvəlæ̀ntʃ
wáʃɪŋtən kǽpətəlz
sént lúəs kárdənəlz
fɪ̀lədɛ́lfiə ígəlz
wáʃɪŋtən wɪ́zərdz
nú ɪ́ŋglənd pétriəts
sɪ̀nsənǽti bɛ́ŋgəlz
bɔ́ltəmɔ̀r révənz
ɛ̀rəzónə dájməndbǽks
vænkúvər kə́nə́ks
wáʃɪŋtən nǽʃənəlz
majǽmi márlənz
siǽtəl mɛ́rənərz
ætlǽntə brévz
dətrɔ̀jt tájgərz
mɪ̀nəsótə vájkɪŋz
átəwà sɛ́nətərz
mɪ̀nəsótə tɪ́mbərwʊ́lvz
hjústən ǽstros
jútɔ̀ dʒǽz
sɪ̀nsənǽti rɛ́dz
sǽn frænsɪ́sko fɔ́rti nájnərz
nǽʃvɪ̀l prɛ́dətərz
hjústən tɛ́ksənz
kələ́mbəs blú dʒǽkəts
nú ɔ́rliənz pɛ́lɪkənz
ɛ̀rəzónə kárdənəlz
óklənd rédərz

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Paid Content

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: