Sports Quiz / Big 4: Phonetically

Random Sports or Basketball Quiz

Can you name the Big 4 Teams when their names have been spelled phonetically?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/123 Timer 16:00
spɔ́rts tímzsports teams
jútɔ̀ dʒǽz
pɔ́rtlənd trél blézərz
kàlərádo rákiz
hjústən rákəts
mɪ̀lwɔ́ki brúərz
bɔ́ltəmɔ̀r révənz
wáʃɪŋtən wɪ́zərdz
dətrɔ̀jt tájgərz
siǽtəl mɛ́rənərz
sént lúəs blúz
pɪ́tsbərg pájrəts
mɛ́mfəs grɪ́zliz
kɛ̀rəlájnə hə́rəkènz
sǽn hòzé ʃárks
siǽtəl síhɔ̀ks
sǽn frænsɪ́sko fɔ́rti nájnərz
sǽn æntónio spə́rz
flɔ́rədə pǽnθərz
brʊ́klən nɛ́ts
ʃəkágò bɛ́rz
ɛ̀rəzónə dájməndbǽks
ɛ̀rəzónə kárdənəlz
majǽmi hít
ʃəkágò blǽkhɔ̀ks
mɪ̀nəsótə tɪ́mbərwʊ́lvz
nú jɔ́rk dʒájənts
mɪ̀nəsótə twɪ́nz
dɛ́nvər nə́gəts
nú jɔ́rk jǽŋkiz
bástən brúənz
végəs góldən nájts
ʃəkágò kə́bz
nú ɔ́rliənz sénts
nú jɔ́rk dʒɛ́ts
nǽʃvɪ̀l prɛ́dətərz
pɪ́tsbərg stílərz
təránto blú dʒéz
majǽmi márlənz
hjústən ǽstros
sæ̀krəmɛ́nto kɪ́ŋz
mə̀ntriɔ́l kənédiənz
spɔ́rts tímzsports teams
sɪ̀nsənǽti bɛ́ŋgəlz
nú dʒə́rzi dɛ́vəlz
ɛ̀rəzónə kajótis
fɪ̀lədɛ́lfiə sɛ́vənti sɪ́ksə́rz
tɛ̀nəsí tájtənz
ɛ́dməntən ɔ̀jlərz
sɪ̀nsənǽti rɛ́dz
fɪ̀lədɛ́lfiə flájərz
mɪ̀nəsótə vájkɪŋz
wáʃɪŋtən nǽʃənəlz
dǽləs káwbɔ́jz
hjústən tɛ́ksənz
sǽn diégo pǽdrèz
dətrɔ̀jt rɛ́d wɪ́ŋz
kɛ̀rəlájnə pǽnθərz
wáʃɪŋtən kǽpətəlz
ʃəkágò bʊ́lz
dǽləs mǽvərɪks
vænkúvər kə́nə́ks
pɪ́tsbərg pɛ́ŋgwənz
lós ǽndʒələs éndʒəlz
majǽmi dálfənz
bɔ́ltəmɔ̀r ɔ́riòlz
grín bé pǽkərz
fɪ̀lədɛ́lfiə ígəlz
bə́fəlò sébərz
ætlǽntə fǽlkənz
òkləhómə sɪ́ti θə́ndər
lós ǽndʒələs rǽmz
nú jɔ́rk mɛ́ts
lós ǽndʒələs kɪ́ŋz
nú ɪ́ŋglənd pétriəts
dətrɔ̀jt lájənz
tǽmpə bé lájtnɪŋ
wɪ́nəpəg dʒɛ́ts
ætlǽntə brévz
bástən rɛ́d sáks
fɪ̀lədɛ́lfiə fɪ́liz
óklənd rédərz
ætlǽntə hɔ́ks
tǽmpə bé réz
spɔ́rts tímzsports teams
kələ́mbəs blú dʒǽkəts
sént lúəs kárdənəlz
ʃárlət hɔ́rnəts
óklənd æθlɛ́tɪks
dətrɔ̀jt pɪ́stənz
góldən stét wɔ́riərz
lós ǽndʒələs klɪ́pərz
klívlənd kæ̀vəlɪ́rz
wáʃɪŋtən fʊ́tbɔ̀l tím
tɛ́ksəs réndʒərz
sǽn frænsɪ́sko dʒájənts
lós ǽndʒələs lékərz
lós ǽndʒələs tʃárdʒərz
təránto rǽptərz
lós ǽndʒələs dádʒərz
təránto mépəl lífs
kàlərádo ǽvəlæ̀ntʃ
klívlənd ɪ́ndiənz
kǽlgəri flémz
dǽləs stárz
átəwà sɛ́nətərz
nú jɔ́rk réndʒərz
ɔrlǽndo mǽdʒɪk
dɛ́nvər bráŋkoz
nú jɔ́rk nɪ́ks
nú jɔ́rk ájləndərz
bə́fəlò bɪ́lz
fínɪks sə́nz
dʒǽksənvɪ̀l dʒǽgwàrz
mɪ̀lwɔ́ki bə́ks
tǽmpə bé bə̀kənírz
ʃəkágò wájt sáks
ǽnəhàjm də́ks
nú ɔ́rliənz pɛ́lɪkənz
ɪ̀ndiənǽpəlɪ̀s kólts
kǽnzəs sɪ́ti rɔ̀jəlz
ɪ̀ndiǽnə pésərz
klívlənd bráwnz
kǽnzəs sɪ́ti tʃífs
bástən sɛ́ltɪks
mɪ̀nəsótə wájld

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

From the Vault

Movie Three-scriptions

by MSUKent

The best part of this game is reciting the answers in an Incredible Hulk voice.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: