Big 4: Phonetically

Can you name the Big 4 Teams when their names have been spelled phonetically?

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
0/124
16:00
spɔ́rts tímzsports teams
lós ǽndʒələs éndʒəlz
nú jɔ́rk ájləndərz
hjústən ǽstros
sént lúəs blúz
ʃəkágò blǽkhɔ̀ks
kǽnzəs sɪ́ti rɔ̀jəlz
óklənd æθlɛ́tɪks
sǽn frænsɪ́sko fɔ́rti nájnərz
hjústən tɛ́ksənz
sént lúəs kárdənəlz
wáʃɪŋtən kəmǽndərz
bástən sɛ́ltɪks
nú jɔ́rk dʒɛ́ts
brʊ́klən nɛ́ts
kələ́mbəs blú dʒǽkəts
ʃəkágò bɛ́rz
mə̀ntriɔ́l kənédiənz
wáʃɪŋtən wɪ́zərdz
mɛ́mfəs grɪ́zliz
siǽtəl mɛ́rənərz
nú jɔ́rk jǽŋkiz
təránto mépəl lífs
mɪ̀nəsótə tɪ́mbərwʊ́lvz
kɛ̀rəlájnə pǽnθərz
mɪ̀nəsótə twɪ́nz
pɔ́rtlənd trél blézərz
nú ɔ́rliənz pɛ́lɪkənz
sɪ̀nsənǽti bɛ́ŋgəlz
lós ǽndʒələs tʃárdʒərz
lós ǽndʒələs rǽmz
dǽləs káwbɔ́jz
ɛ̀rəzónə kárdənəlz
nú jɔ́rk nɪ́ks
vænkúvər kə́nə́ks
kàlərádo ǽvəlæ̀ntʃ
nú ɔ́rliənz sénts
klívlənd gárdiənz
tǽmpə bé bə̀kənírz
lós ǽndʒələs kɪ́ŋz
dətrɔ̀jt lájənz
bɔ́ltəmɔ̀r révənz
ʃəkágò wájt sáks
spɔ́rts tímzsports teams
bɔ́ltəmɔ̀r ɔ́riòlz
tǽmpə bé lájtnɪŋ
pɪ́tsbərg pájrəts
sǽn æntónio spə́rz
ɪ̀ndiənǽpəlɪ̀s kólts
mɪ̀nəsótə wájld
dɛ́nvər bráŋkoz
nú jɔ́rk dʒájənts
siǽtəl krɑ́kən
sæ̀krəmɛ́nto kɪ́ŋz
wáʃɪŋtən kǽpətəlz
dǽləs mǽvərɪks
klívlənd kæ̀vəlɪ́rz
ɔrlǽndo mǽdʒɪk
grín bé pǽkərz
majǽmi dálfənz
kǽnzəs sɪ́ti tʃífs
kàlərádo rákiz
bástən rɛ́d sáks
flɔ́rədə pǽnθərz
majǽmi hít
mɪ̀lwɔ́ki brúərz
végəs góldən nájts
təránto rǽptərz
fɪ̀lədɛ́lfiə sɛ́vənti sɪ́ksə́rz
siǽtəl síhɔ̀ks
ætlǽntə hɔ́ks
nǽʃvɪ̀l prɛ́dətərz
fɪ̀lədɛ́lfiə flájərz
ɛ̀rəzónə dájməndbǽks
tǽmpə bé réz
kǽlgəri flémz
lós ǽndʒələs klɪ́pərz
óklənd rédərz
dɛ́nvər nə́gəts
tɛ́ksəs réndʒərz
dǽləs stárz
dətrɔ̀jt pɪ́stənz
sǽn hòzé ʃárks
hjústən rákəts
wɪ́nəpəg dʒɛ́ts
sɪ̀nsənǽti rɛ́dz
spɔ́rts tímzsports teams
fínɪks sə́nz
təránto blú dʒéz
ætlǽntə brévz
mɪ̀lwɔ́ki bə́ks
ætlǽntə fǽlkənz
òkləhómə sɪ́ti θə́ndər
átəwà sɛ́nətərz
bə́fəlò bɪ́lz
dətrɔ̀jt rɛ́d wɪ́ŋz
majǽmi márlənz
ɛ̀rəzónə kajótis
kɛ̀rəlájnə hə́rəkènz
dʒǽksənvɪ̀l dʒǽgwàrz
sǽn frænsɪ́sko dʒájənts
nú jɔ́rk mɛ́ts
fɪ̀lədɛ́lfiə fɪ́liz
lós ǽndʒələs lékərz
ʃəkágò bʊ́lz
ʃəkágò kə́bz
wáʃɪŋtən nǽʃənəlz
bə́fəlò sébərz
klívlənd bráwnz
ǽnəhàjm də́ks
mɪ̀nəsótə vájkɪŋz
sǽn diégo pǽdrèz
ɛ́dməntən ɔ̀jlərz
ʃárlət hɔ́rnəts
bástən brúənz
tɛ̀nəsí tájtənz
nú dʒə́rzi dɛ́vəlz
nú ɪ́ŋglənd pétriəts
pɪ́tsbərg stílərz
dətrɔ̀jt tájgərz
pɪ́tsbərg pɛ́ŋgwənz
fɪ̀lədɛ́lfiə ígəlz
jútɔ̀ dʒǽz
lós ǽndʒələs dádʒərz
nú jɔ́rk réndʒərz
ɪ̀ndiǽnə pésərz
góldən stét wɔ́riərz

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in Sports

Browse Sports

Today's Top Quizzes in Baseball

Browse Baseball

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Exodiafinder687

Quiz Plays Rating Category Featured Created
59,316 4.58 Movies Oct 26, 2015
44,160 4.85 Geography Dec 11, 2019
43,306 4.37 Language Jul 27, 2015
40,926 4.15 Language Oct 21, 2015
36,496 4.01 Language Dec 30, 2015

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: