NBA: Phonetically

Can you name the NBA teams when their names are spelled phonetically?

Classic Type in answers that appear in a list
Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
0/30
04:00
bǽskətbɔ̀lbasketball
jútɔ̀ dʒǽz
ɔrlǽndo mǽdʒɪk
sæ̀krəmɛ́nto kɪ́ŋz
lós ǽndʒələs lékərz
majǽmi hít
òkləhómə sɪ́ti θə́ndər
mɪ̀nəsótə tɪ́mbərwʊ́lvz
mɛ́mfəs grɪ́zliz
ætlǽntə hɔ́ks
bástən sɛ́ltɪks
sǽn æntónio spə́rz
hjústən rákəts
nú jɔ́rk nɪ́ks
lós ǽndʒələs klɪ́pərz
ɪ̀ndiǽnə pésərz
bǽskətbɔ̀lbasketball
təránto rǽptərz
dətrɔ̀jt pɪ́stənz
ʃəkágò bʊ́lz
mɪ̀lwɔ́ki bə́ks
wáʃɪŋtən wɪ́zərdz
pɔ́rtlənd trél blézərz
klívlənd kæ̀vəlɪ́rz
fínɪks sə́nz
nú ɔ́rliənz pɛ́lɪkənz
fɪ̀lədɛ́lfiə sɛ́vənti sɪ́ksə́rz
góldən stét wɔ́riərz
ʃárlət hɔ́rnəts
brʊ́klən nɛ́ts
dǽləs mǽvərɪks
dɛ́nvər nə́gəts

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in Sports

Browse Sports

Today's Top Quizzes in NBA

Browse NBA

More By:
Exodiafinder687

Quiz Plays Rating Category Featured Created
62,434 4.59 Movies Oct 26, 2015
48,102 4.85 Geography Dec 11, 2019
44,807 4.39 Language Jul 27, 2015
43,907 4.05 Language Dec 30, 2015
42,054 4.16 Language Oct 21, 2015

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: