Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
reor, rērī, ratus sum
statua, statuae (f)
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
spatium, spatiī (n)
vīrēs, vīrium (f pl)
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
tribus, tribūs (f)
respōnsum, respōnsī (n)
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
restituō, restituere, restituī, restitūtum
seges, segetis (f)
sīdus, sīderis (n)
tener, tenera, tenerum
regiō, regiōnis (f)
venēnum, venēnī (n)
secundus, secunda, secundum
tenebrae, tenebrārum (f pl)
studiōsus, studiōsa, studiōsum
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
terror, terrōris (m)
ūnā cum
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
ruber, rubra, rubrum
umbra, umbrae (f)
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
requiēs, requiētis (f)
valdē
temperantia, temperantiae (f)
resistō, resistere, restitī + dat
versus, versūs (m)
spīritus, spīritūs (m)
speciēs, speciēī (f)
rūmor, rūmōris (m)
tergum, tergī (n)
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
tribūnus, tribūnī (m)
vigilia, vigiliae (f)
tardus, tarda, tardum
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
sevērus, sevēra, sevērum
vultus, vultūs (m)
sonus, sonī (m)
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
subsidium, subsidiī (n)
vīnea, vīneae (f)
ruō, ruere, ruī, rutum
rogātiō, rogātiōnis (f)
satietās, satietātis (f)
sopor, sopōris (m)
somnus, somnī (m)
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
vestis, vestis (f)
ūrō, ūrere, ussī, ustum
tēctum, tēctī (n)
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
scelerātus, scelerāta, scelerātum
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
rapidus, rapida, rapidum
superbia, superbiae (f)
status, statūs (m)
religiōsus, religiōsa, religiōsum
vōtum, vōtī (n)
subigō, subigere, subēgī, subāctum
sēnsus, sēnsūs (m)
sēdēs, sēdis (f)
vastus, vasta, vastum
LatinEnglish
rudis, rudis, rude
sordidus, sordida, sordidum
somnium, somniī (n)
venia, veniae (f)
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
vātēs, vātis (m/f)
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
rōbur, rōboris (n)
usque
senior, seniōris
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
rapāx, rapācis
vagor, vagārī, vagātus sum
solum, solī (n)
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
removeō, removēre, remōvī, remōtum
ratis, ratis (f)
vacuus, vacua, vacuum
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
urgeō, urgēre, ursī
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
rūrsus
viridis, viridis, viride
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
turba, turbae (f)
respiciō, respicere, respexī, respectum
singulāris, singulāris, singulāre
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
sonitus, sonitūs (m)
sodālis, sodālis (m)
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
trānsitus, trānsitūs (m)
salvēre
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
unda, undae (f)
stultitia, stultitiae (f)
secō, secāre, secuī, sectum
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
tenuis, tenuis, tenue
sagitta, sagittae (f)
sēgnis, sēgnis, sēgne
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
vulgō
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
suspīciō, suspīciōnis (f)
veneror, venerārī, venerātus sum
singulī, singulae, singula
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
vulgus, vulgī (n)
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
sōl, sōlis (m)
sileō, silēre, siluī
servitūs, servitūtis (f)
vīcus, vīcī (m)
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
suprēmus, suprēma, suprēmum
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
vadum, vadī (n)
vehō, vehere, vēxī, vectum
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
turris, turris (f)
repente
significō, significāre, significāvī, significātum
vānus, vāna, vānum
ultrō
LatinEnglish
saltus, saltūs (m)
repentīnus, repentīna, repentīnum
sānus, sāna, sānum
statiō, statiōnis (f)
virgō, virginis (f)
sors, sortis (f)
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
ultimus, ultima, ultimum
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
rāmus, rāmī (m)
sinus, sinūs (m)
temere
superior, superius
tangō, tangere, tetigī, tāctum
saeculum, saeculī (n)
supplex, supplicis
supersum, superesse, superfuī
volvō, volvere, volvī, volūtum
suprā (+acc)
societās, societātis (f)
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
siccus, sicca, siccum
tormentum, tormentī (n)
vīctus, vīctūs (m)
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
vēr, vēris (n)
rota, rotae (f)
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
superbus, superba, superbum
vallis, vallis (f)
tellūs, tellūris (f)
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
scūtum, scūtī (n)
studeō, studēre, studuī (+dat)
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
triumphus, triumphī (m)
stuprum, stuprī (n)
varietās, varietātis (f)
sānctus, sāncta, sānctum
tegō, tegere, tēxī, tēctum
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
vesper, vesperis (m)
rēmus, rēmī (m)
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
salvus, salva, salvum
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
vāllum, vāllī (n)
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
reficiō, reficere, refēcī, refectum
rārus, rāra, rārum
rēgius, rēgia, rēgium
superstes, superstitis
taedium, taediī (n)
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
umerus, umerī (m)
sūmptus, sūmptūs (m)
stīpendium, stīpendiī (n)
ultrā
succēdō, succēdere, successī, successum
theātrum, theātrī (n)
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: