Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
rēmus, rēmī (m)
trānsitus, trānsitūs (m)
repente
tormentum, tormentī (n)
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
rūrsus
stuprum, stuprī (n)
singulī, singulae, singula
suprēmus, suprēma, suprēmum
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
versus, versūs (m)
scelerātus, scelerāta, scelerātum
saltus, saltūs (m)
vadum, vadī (n)
sonitus, sonitūs (m)
senior, seniōris
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
urgeō, urgēre, ursī
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
subsidium, subsidiī (n)
ruber, rubra, rubrum
umerus, umerī (m)
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
respiciō, respicere, respexī, respectum
satietās, satietātis (f)
sileō, silēre, siluī
tribūnus, tribūnī (m)
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
sonus, sonī (m)
tangō, tangere, tetigī, tāctum
virgō, virginis (f)
tribus, tribūs (f)
superbus, superba, superbum
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
singulāris, singulāris, singulāre
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
vātēs, vātis (m/f)
supplex, supplicis
suprā (+acc)
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
vigilia, vigiliae (f)
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
vastus, vasta, vastum
rēgius, rēgia, rēgium
vulgus, vulgī (n)
studiōsus, studiōsa, studiōsum
ultimus, ultima, ultimum
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
varietās, varietātis (f)
rogātiō, rogātiōnis (f)
succēdō, succēdere, successī, successum
sēgnis, sēgnis, sēgne
sinus, sinūs (m)
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
venēnum, venēnī (n)
vesper, vesperis (m)
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
vīrēs, vīrium (f pl)
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum
LatinEnglish
resistō, resistere, restitī + dat
rāmus, rāmī (m)
vōtum, vōtī (n)
respōnsum, respōnsī (n)
tardus, tarda, tardum
rudis, rudis, rude
suspīciō, suspīciōnis (f)
theātrum, theātrī (n)
siccus, sicca, siccum
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
sors, sortis (f)
terror, terrōris (m)
tenuis, tenuis, tenue
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
secundus, secunda, secundum
requiēs, requiētis (f)
salvus, salva, salvum
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
spīritus, spīritūs (m)
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
statua, statuae (f)
sānus, sāna, sānum
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
reficiō, reficere, refēcī, refectum
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
sūmptus, sūmptūs (m)
vānus, vāna, vānum
somnus, somnī (m)
sēdēs, sēdis (f)
reor, rērī, ratus sum
vultus, vultūs (m)
stultitia, stultitiae (f)
sodālis, sodālis (m)
veneror, venerārī, venerātus sum
vulgō
vacuus, vacua, vacuum
vehō, vehere, vēxī, vectum
rōbur, rōboris (n)
spatium, spatiī (n)
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
superstes, superstitis
turba, turbae (f)
ūnā cum
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
sēnsus, sēnsūs (m)
societās, societātis (f)
removeō, removēre, remōvī, remōtum
unda, undae (f)
rapidus, rapida, rapidum
significō, significāre, significāvī, significātum
status, statūs (m)
vestis, vestis (f)
sopor, sopōris (m)
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
supersum, superesse, superfuī
umbra, umbrae (f)
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
tēctum, tēctī (n)
subigō, subigere, subēgī, subāctum
vīcus, vīcī (m)
servitūs, servitūtis (f)
volvō, volvere, volvī, volūtum
sevērus, sevēra, sevērum
sagitta, sagittae (f)
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
usque
vīctus, vīctūs (m)
LatinEnglish
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
temere
vagor, vagārī, vagātus sum
sīdus, sīderis (n)
secō, secāre, secuī, sectum
vāllum, vāllī (n)
sānctus, sāncta, sānctum
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
vīnea, vīneae (f)
somnium, somniī (n)
temperantia, temperantiae (f)
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
studeō, studēre, studuī (+dat)
ultrā
superbia, superbiae (f)
vēr, vēris (n)
valdē
rota, rotae (f)
vallis, vallis (f)
sōl, sōlis (m)
tellūs, tellūris (f)
repentīnus, repentīna, repentīnum
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
stīpendium, stīpendiī (n)
salvēre
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
ūrō, ūrere, ussī, ustum
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
scūtum, scūtī (n)
turris, turris (f)
speciēs, speciēī (f)
tenebrae, tenebrārum (f pl)
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
venia, veniae (f)
tener, tenera, tenerum
tergum, tergī (n)
rārus, rāra, rārum
sordidus, sordida, sordidum
tegō, tegere, tēxī, tēctum
saeculum, saeculī (n)
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
restituō, restituere, restituī, restitūtum
ultrō
religiōsus, religiōsa, religiōsum
statiō, statiōnis (f)
regiō, regiōnis (f)
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
seges, segetis (f)
ruō, ruere, ruī, rutum
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
taedium, taediī (n)
solum, solī (n)
rapāx, rapācis
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
viridis, viridis, viride
rūmor, rūmōris (m)
superior, superius
triumphus, triumphī (m)
ratis, ratis (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.