Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
tegō, tegere, tēxī, tēctum
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
vadum, vadī (n)
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
vātēs, vātis (m/f)
requiēs, requiētis (f)
secundus, secunda, secundum
saltus, saltūs (m)
salvus, salva, salvum
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
viridis, viridis, viride
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
umbra, umbrae (f)
ūnā cum
tangō, tangere, tetigī, tāctum
statiō, statiōnis (f)
spīritus, spīritūs (m)
restituō, restituere, restituī, restitūtum
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
stuprum, stuprī (n)
tardus, tarda, tardum
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
studiōsus, studiōsa, studiōsum
resistō, resistere, restitī + dat
superior, superius
sōl, sōlis (m)
salvēre
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
ratis, ratis (f)
somnus, somnī (m)
sagitta, sagittae (f)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
superstes, superstitis
stīpendium, stīpendiī (n)
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
venia, veniae (f)
stultitia, stultitiae (f)
temere
vēr, vēris (n)
vultus, vultūs (m)
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
vōtum, vōtī (n)
vigilia, vigiliae (f)
versus, versūs (m)
vānus, vāna, vānum
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
virgō, virginis (f)
tellūs, tellūris (f)
rudis, rudis, rude
tergum, tergī (n)
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
veneror, venerārī, venerātus sum
somnium, somniī (n)
tēctum, tēctī (n)
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
tribūnus, tribūnī (m)
vagor, vagārī, vagātus sum
vāllum, vāllī (n)
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
rēmus, rēmī (m)
ultimus, ultima, ultimum
LatinEnglish
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
sinus, sinūs (m)
ruber, rubra, rubrum
solum, solī (n)
status, statūs (m)
varietās, varietātis (f)
removeō, removēre, remōvī, remōtum
seges, segetis (f)
servitūs, servitūtis (f)
succēdō, succēdere, successī, successum
sileō, silēre, siluī
respōnsum, respōnsī (n)
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
sors, sortis (f)
sīdus, sīderis (n)
valdē
supplex, supplicis
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
rēgius, rēgia, rēgium
supersum, superesse, superfuī
sānctus, sāncta, sānctum
ultrā
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
sodālis, sodālis (m)
secō, secāre, secuī, sectum
volvō, volvere, volvī, volūtum
vacuus, vacua, vacuum
sānus, sāna, sānum
respiciō, respicere, respexī, respectum
rapidus, rapida, rapidum
ruō, ruere, ruī, rutum
vīctus, vīctūs (m)
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
triumphus, triumphī (m)
reficiō, reficere, refēcī, refectum
subigō, subigere, subēgī, subāctum
studeō, studēre, studuī (+dat)
scelerātus, scelerāta, scelerātum
repentīnus, repentīna, repentīnum
religiōsus, religiōsa, religiōsum
senior, seniōris
urgeō, urgēre, ursī
sonitus, sonitūs (m)
tormentum, tormentī (n)
theātrum, theātrī (n)
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum
terror, terrōris (m)
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
siccus, sicca, siccum
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
speciēs, speciēī (f)
vīcus, vīcī (m)
sēdēs, sēdis (f)
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
sēgnis, sēgnis, sēgne
rūrsus
repente
vīrēs, vīrium (f pl)
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
vesper, vesperis (m)
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
sēnsus, sēnsūs (m)
umerus, umerī (m)
ūrō, ūrere, ussī, ustum
LatinEnglish
sonus, sonī (m)
superbus, superba, superbum
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
tenebrae, tenebrārum (f pl)
tenuis, tenuis, tenue
scūtum, scūtī (n)
vīnea, vīneae (f)
singulāris, singulāris, singulāre
venēnum, venēnī (n)
spatium, spatiī (n)
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
suprā (+acc)
vehō, vehere, vēxī, vectum
temperantia, temperantiae (f)
turba, turbae (f)
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
saeculum, saeculī (n)
vastus, vasta, vastum
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
rōbur, rōboris (n)
tribus, tribūs (f)
rogātiō, rogātiōnis (f)
tener, tenera, tenerum
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
societās, societātis (f)
rārus, rāra, rārum
unda, undae (f)
vallis, vallis (f)
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
singulī, singulae, singula
sopor, sopōris (m)
suprēmus, suprēma, suprēmum
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
significō, significāre, significāvī, significātum
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
vulgus, vulgī (n)
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
rāmus, rāmī (m)
sevērus, sevēra, sevērum
taedium, taediī (n)
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
satietās, satietātis (f)
trānsitus, trānsitūs (m)
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
superbia, superbiae (f)
sordidus, sordida, sordidum
usque
regiō, regiōnis (f)
sūmptus, sūmptūs (m)
turris, turris (f)
vulgō
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
ultrō
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
vestis, vestis (f)
rūmor, rūmōris (m)
subsidium, subsidiī (n)
rapāx, rapācis
rota, rotae (f)
suspīciō, suspīciōnis (f)
reor, rērī, ratus sum
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
statua, statuae (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.