Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Just B & T
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
vīrēs, vīrium (f pl)
subsidium, subsidiī (n)
ratis, ratis (f)
unda, undae (f)
requiēs, requiētis (f)
ultrā
superior, superius
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
servitūs, servitūtis (f)
sodālis, sodālis (m)
tergum, tergī (n)
rūmor, rūmōris (m)
tormentum, tormentī (n)
tribūnus, tribūnī (m)
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
satietās, satietātis (f)
vīcus, vīcī (m)
vacuus, vacua, vacuum
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
tellūs, tellūris (f)
stuprum, stuprī (n)
sordidus, sordida, sordidum
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
ruō, ruere, ruī, rutum
resistō, resistere, restitī + dat
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
spīritus, spīritūs (m)
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
ūrō, ūrere, ussī, ustum
statiō, statiōnis (f)
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
scūtum, scūtī (n)
vagor, vagārī, vagātus sum
sonitus, sonitūs (m)
superbia, superbiae (f)
tener, tenera, tenerum
tenebrae, tenebrārum (f pl)
scelerātus, scelerāta, scelerātum
sūmptus, sūmptūs (m)
rogātiō, rogātiōnis (f)
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
triumphus, triumphī (m)
theātrum, theātrī (n)
usque
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
rudis, rudis, rude
viridis, viridis, viride
temere
vesper, vesperis (m)
somnium, somniī (n)
vallis, vallis (f)
salvus, salva, salvum
turris, turris (f)
urgeō, urgēre, ursī
temperantia, temperantiae (f)
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
vulgō
sinus, sinūs (m)
removeō, removēre, remōvī, remōtum
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum
regiō, regiōnis (f)
tenuis, tenuis, tenue
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
tardus, tarda, tardum
LatinEnglish
succēdō, succēdere, successī, successum
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
virgō, virginis (f)
tegō, tegere, tēxī, tēctum
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
sōl, sōlis (m)
sagitta, sagittae (f)
sīdus, sīderis (n)
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
singulī, singulae, singula
turba, turbae (f)
saltus, saltūs (m)
seges, segetis (f)
suspīciō, suspīciōnis (f)
tribus, tribūs (f)
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
stultitia, stultitiae (f)
vātēs, vātis (m/f)
venēnum, venēnī (n)
trānsitus, trānsitūs (m)
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
vāllum, vāllī (n)
status, statūs (m)
saeculum, saeculī (n)
vadum, vadī (n)
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
speciēs, speciēī (f)
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
superbus, superba, superbum
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
sānctus, sāncta, sānctum
solum, solī (n)
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
rapāx, rapācis
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
rārus, rāra, rārum
siccus, sicca, siccum
taedium, taediī (n)
ultrō
reor, rērī, ratus sum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
vēr, vēris (n)
suprēmus, suprēma, suprēmum
vigilia, vigiliae (f)
statua, statuae (f)
sēdēs, sēdis (f)
salvēre
religiōsus, religiōsa, religiōsum
sors, sortis (f)
ūnā cum
sēgnis, sēgnis, sēgne
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
rōbur, rōboris (n)
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
rota, rotae (f)
stīpendium, stīpendiī (n)
senior, seniōris
suprā (+acc)
veneror, venerārī, venerātus sum
secō, secāre, secuī, sectum
umerus, umerī (m)
LatinEnglish
sopor, sopōris (m)
umbra, umbrae (f)
rēgius, rēgia, rēgium
respōnsum, respōnsī (n)
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
ruber, rubra, rubrum
significō, significāre, significāvī, significātum
terror, terrōris (m)
respiciō, respicere, respexī, respectum
vulgus, vulgī (n)
ultimus, ultima, ultimum
subigō, subigere, subēgī, subāctum
supplex, supplicis
tēctum, tēctī (n)
studeō, studēre, studuī (+dat)
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
secundus, secunda, secundum
venia, veniae (f)
superstes, superstitis
vīnea, vīneae (f)
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
somnus, somnī (m)
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
sevērus, sevēra, sevērum
studiōsus, studiōsa, studiōsum
vehō, vehere, vēxī, vectum
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
vestis, vestis (f)
rāmus, rāmī (m)
tangō, tangere, tetigī, tāctum
singulāris, singulāris, singulāre
vōtum, vōtī (n)
restituō, restituere, restituī, restitūtum
valdē
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
varietās, varietātis (f)
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
vīctus, vīctūs (m)
repente
spatium, spatiī (n)
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
rapidus, rapida, rapidum
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
versus, versūs (m)
sonus, sonī (m)
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
vānus, vāna, vānum
vultus, vultūs (m)
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
vastus, vasta, vastum
sānus, sāna, sānum
volvō, volvere, volvī, volūtum
repentīnus, repentīna, repentīnum
reficiō, reficere, refēcī, refectum
sēnsus, sēnsūs (m)
rēmus, rēmī (m)
sileō, silēre, siluī
supersum, superesse, superfuī
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
societās, societātis (f)
rūrsus

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: