Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
rēgius, rēgia, rēgium
suprēmus, suprēma, suprēmum
venia, veniae (f)
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
varietās, varietātis (f)
tormentum, tormentī (n)
ratis, ratis (f)
ultrā
senior, seniōris
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
valdē
vehō, vehere, vēxī, vectum
urgeō, urgēre, ursī
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
vulgō
vastus, vasta, vastum
rūrsus
spatium, spatiī (n)
stīpendium, stīpendiī (n)
vacuus, vacua, vacuum
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
ultrō
rūmor, rūmōris (m)
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
regiō, regiōnis (f)
unda, undae (f)
subigō, subigere, subēgī, subāctum
tenebrae, tenebrārum (f pl)
salvus, salva, salvum
sīdus, sīderis (n)
scelerātus, scelerāta, scelerātum
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
rudis, rudis, rude
saeculum, saeculī (n)
rapidus, rapida, rapidum
ruō, ruere, ruī, rutum
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
sordidus, sordida, sordidum
rota, rotae (f)
vesper, vesperis (m)
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
tellūs, tellūris (f)
respōnsum, respōnsī (n)
solum, solī (n)
superstes, superstitis
restituō, restituere, restituī, restitūtum
scūtum, scūtī (n)
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
sēgnis, sēgnis, sēgne
spīritus, spīritūs (m)
sagitta, sagittae (f)
tenuis, tenuis, tenue
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
venēnum, venēnī (n)
terror, terrōris (m)
respiciō, respicere, respexī, respectum
vultus, vultūs (m)
sodālis, sodālis (m)
sōl, sōlis (m)
tener, tenera, tenerum
tribūnus, tribūnī (m)
rārus, rāra, rārum
requiēs, requiētis (f)
statua, statuae (f)
sonitus, sonitūs (m)
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
LatinEnglish
religiōsus, religiōsa, religiōsum
theātrum, theātrī (n)
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
vīrēs, vīrium (f pl)
status, statūs (m)
sileō, silēre, siluī
volvō, volvere, volvī, volūtum
rāmus, rāmī (m)
seges, segetis (f)
significō, significāre, significāvī, significātum
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
vōtum, vōtī (n)
secundus, secunda, secundum
somnus, somnī (m)
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
vigilia, vigiliae (f)
statiō, statiōnis (f)
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
reor, rērī, ratus sum
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
turris, turris (f)
veneror, venerārī, venerātus sum
turba, turbae (f)
studiōsus, studiōsa, studiōsum
siccus, sicca, siccum
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
tardus, tarda, tardum
sinus, sinūs (m)
rēmus, rēmī (m)
vāllum, vāllī (n)
tribus, tribūs (f)
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
vīnea, vīneae (f)
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
repente
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
ruber, rubra, rubrum
supersum, superesse, superfuī
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
vadum, vadī (n)
resistō, resistere, restitī + dat
versus, versūs (m)
subsidium, subsidiī (n)
sēdēs, sēdis (f)
triumphus, triumphī (m)
tergum, tergī (n)
superior, superius
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
reficiō, reficere, refēcī, refectum
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
stultitia, stultitiae (f)
speciēs, speciēī (f)
umbra, umbrae (f)
ultimus, ultima, ultimum
usque
vestis, vestis (f)
sors, sortis (f)
vallis, vallis (f)
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
temere
rapāx, rapācis
singulāris, singulāris, singulāre
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
LatinEnglish
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
sūmptus, sūmptūs (m)
repentīnus, repentīna, repentīnum
tangō, tangere, tetigī, tāctum
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
superbus, superba, superbum
vānus, vāna, vānum
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
virgō, virginis (f)
sonus, sonī (m)
vātēs, vātis (m/f)
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
salvēre
ūrō, ūrere, ussī, ustum
secō, secāre, secuī, sectum
suprā (+acc)
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
temperantia, temperantiae (f)
removeō, removēre, remōvī, remōtum
superbia, superbiae (f)
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
taedium, taediī (n)
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
umerus, umerī (m)
sopor, sopōris (m)
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
viridis, viridis, viride
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
tēctum, tēctī (n)
sēnsus, sēnsūs (m)
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
societās, societātis (f)
supplex, supplicis
tegō, tegere, tēxī, tēctum
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
rōbur, rōboris (n)
sānus, sāna, sānum
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
sānctus, sāncta, sānctum
vēr, vēris (n)
rogātiō, rogātiōnis (f)
succēdō, succēdere, successī, successum
servitūs, servitūtis (f)
stuprum, stuprī (n)
suspīciō, suspīciōnis (f)
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
vagor, vagārī, vagātus sum
sevērus, sevēra, sevērum
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
vīcus, vīcī (m)
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
studeō, studēre, studuī (+dat)
ūnā cum
saltus, saltūs (m)
satietās, satietātis (f)
somnium, somniī (n)
vulgus, vulgī (n)
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
singulī, singulae, singula
vīctus, vīctūs (m)
trānsitus, trānsitūs (m)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.