Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
suprēmus, suprēma, suprēmum
sēgnis, sēgnis, sēgne
tenuis, tenuis, tenue
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
sinus, sinūs (m)
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
rogātiō, rogātiōnis (f)
tardus, tarda, tardum
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
ūrō, ūrere, ussī, ustum
valdē
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
sodālis, sodālis (m)
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
rārus, rāra, rārum
virgō, virginis (f)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
tormentum, tormentī (n)
sordidus, sordida, sordidum
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
urgeō, urgēre, ursī
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
vallis, vallis (f)
volvō, volvere, volvī, volūtum
solum, solī (n)
vīcus, vīcī (m)
rēmus, rēmī (m)
servitūs, servitūtis (f)
supplex, supplicis
rāmus, rāmī (m)
versus, versūs (m)
rudis, rudis, rude
statua, statuae (f)
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
trānsitus, trānsitūs (m)
superbia, superbiae (f)
senior, seniōris
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
vehō, vehere, vēxī, vectum
varietās, varietātis (f)
rapāx, rapācis
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
rūmor, rūmōris (m)
statiō, statiōnis (f)
vīctus, vīctūs (m)
vōtum, vōtī (n)
usque
suprā (+acc)
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
temperantia, temperantiae (f)
vesper, vesperis (m)
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
religiōsus, religiōsa, religiōsum
vultus, vultūs (m)
secō, secāre, secuī, sectum
vīnea, vīneae (f)
theātrum, theātrī (n)
spatium, spatiī (n)
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
LatinEnglish
stīpendium, stīpendiī (n)
superior, superius
superbus, superba, superbum
respōnsum, respōnsī (n)
sūmptus, sūmptūs (m)
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
sēdēs, sēdis (f)
scūtum, scūtī (n)
vestis, vestis (f)
ruber, rubra, rubrum
vagor, vagārī, vagātus sum
umbra, umbrae (f)
tergum, tergī (n)
rōbur, rōboris (n)
studiōsus, studiōsa, studiōsum
rapidus, rapida, rapidum
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
scelerātus, scelerāta, scelerātum
removeō, removēre, remōvī, remōtum
reficiō, reficere, refēcī, refectum
terror, terrōris (m)
vulgus, vulgī (n)
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
singulāris, singulāris, singulāre
somnium, somniī (n)
tangō, tangere, tetigī, tāctum
saeculum, saeculī (n)
sānus, sāna, sānum
societās, societātis (f)
stuprum, stuprī (n)
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
rota, rotae (f)
vānus, vāna, vānum
salvus, salva, salvum
vadum, vadī (n)
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
vastus, vasta, vastum
ruō, ruere, ruī, rutum
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
temere
succēdō, succēdere, successī, successum
vigilia, vigiliae (f)
reor, rērī, ratus sum
suspīciō, suspīciōnis (f)
studeō, studēre, studuī (+dat)
sors, sortis (f)
venia, veniae (f)
viridis, viridis, viride
somnus, somnī (m)
satietās, satietātis (f)
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
repentīnus, repentīna, repentīnum
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum
tegō, tegere, tēxī, tēctum
umerus, umerī (m)
turris, turris (f)
regiō, regiōnis (f)
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
seges, segetis (f)
singulī, singulae, singula
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
vātēs, vātis (m/f)
resistō, resistere, restitī + dat
rūrsus
unda, undae (f)
LatinEnglish
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
secundus, secunda, secundum
tener, tenera, tenerum
tellūs, tellūris (f)
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
veneror, venerārī, venerātus sum
siccus, sicca, siccum
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
sevērus, sevēra, sevērum
tribūnus, tribūnī (m)
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
sonus, sonī (m)
requiēs, requiētis (f)
taedium, taediī (n)
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
subigō, subigere, subēgī, subāctum
saltus, saltūs (m)
vāllum, vāllī (n)
venēnum, venēnī (n)
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
rēgius, rēgia, rēgium
tēctum, tēctī (n)
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
tenebrae, tenebrārum (f pl)
sīdus, sīderis (n)
turba, turbae (f)
ratis, ratis (f)
triumphus, triumphī (m)
supersum, superesse, superfuī
salvēre
ultrō
repente
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
vēr, vēris (n)
significō, significāre, significāvī, significātum
sēnsus, sēnsūs (m)
respiciō, respicere, respexī, respectum
sonitus, sonitūs (m)
stultitia, stultitiae (f)
ūnā cum
ultrā
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
sopor, sopōris (m)
status, statūs (m)
sagitta, sagittae (f)
spīritus, spīritūs (m)
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
sōl, sōlis (m)
speciēs, speciēī (f)
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
sileō, silēre, siluī
restituō, restituere, restituī, restitūtum
ultimus, ultima, ultimum
subsidium, subsidiī (n)
sānctus, sāncta, sānctum
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
vīrēs, vīrium (f pl)
superstes, superstitis
vacuus, vacua, vacuum
vulgō
tribus, tribūs (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: