Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
prūdēns, prūdentis
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
potēns, potentis
quiētus, quiēta, quiētum
meritum, meritī (n)
nefās (indeclinable)
nefandus, nefanda, nefandum
optō, optāre, optāvī, optātum
mediocris, mediocris, mediocre
os, ossis (n)
largītiō, largītiōnis (f)
pestis, pestis (f)
niteō, nitēre, nituī
permittō, permittere, permīsī, permissum
līberālitās, līberālitātis (f)
operiō, operīre, operuī, opertum
longinquus, longinqua, longinquum
mora, morae (f)
lītus, lītoris (n)
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
pōculum, pōculī (n)
nemus, nemoris (n)
mordeō, mordēre, momordī, morsum
philosophus, philosophī (m)
lentus, lenta, lentum
locuplēs, locuplētis
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
medicus, medicī (m)
prōmptus, prōmpta, prōmptum
lēnis, lēnis, lēne
languidus, languida, languidum
plānus, plāna, plānum
lateō, latēre, latuī
molestia, molestiae (f)
oriēns, orientis (m)
moror, morārī, morātus sum
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
passus, passūs (m)
praetūra, praetūrae (f)
pābulum, pābulī (n)
patrius, patria, patrium
pecus, pecoris (n)
ovis, ovis (f)
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
nūmen, nūminis (n)
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
minae, minārum (f pl)
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
mātūrus, mātūra, mātūrum
maestus, maesta, maestum
neuter, neutra, neutrum
lacus, lacūs (m)
prīncipātus, prīncipātūs (m)
pietās, pietātis (f)
nepōs, nepōtis (m)
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
paternus, paterna, paternum
lūmen, lūminis (n)
locō, locāre, locāvī, locātum
pāgus, pāgī (m)
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
modestus, modesta, modestum
lapis, lapidis (m)
potius
palūs, palūdis (f)
populor, populārī, populātus sum
LatinEnglish
onerōsus, onerōsa, onerōsum
minuō, minuere, minuī, minūtum
nefārius, nefāria, nefārium
profiteor, profitērī, professus sum
placidus, placida, placidum
pluit, pluere, pluit
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
ōra, ōrae (f)
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
pōns, pontis (m)
pariō, parere, peperī, paritum/partum
prīncipium, prīncipiī (n)
offendō, offendere, offendī, offēnsum
prīvātim
porticus, porticūs (f)
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
praestāns, praestantis
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
prūdentia, prūdentiae (f)
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
pontifex, pontificis (m)
obruō, obruere, obruī, obrutum
mōlēs, mōlis (f)
odiōsus, odiōsa, odiōsum
prōtinus
praefectus, praefectī (m)
nimbus, nimbī (m)
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
mīrificus, mīrifica, mīrificum
pendeō, pendēre, pependī
marmor, marmoris (n)
orior, orīrī, ortus sum
merīdiēs, merīdiēī (m)
piger, pigra, pigrum
pūrus, pūra, pūrum
porrō
lignum, lignī (n)
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
ops, opis (f)
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
mollis, mollis, molle
possideō, possidēre, possēdī, possessum
praesertim
piscis, piscis (m)
pingō, pingere, pīnxī, pictum
misericordia, misericordiae (f)
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
magnificus, magnifica, magnificum
nūbēs, nūbis (f)
latebrae, latebrārum (f pl)
līberī, līberōrum (m pl)
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
lūcidus, lūcida, lūcidum
pulvis, pulveris (m)
nix, nivis (f)
perferō, perferre, pertulī, perlātum
mereō, merēre, meruī, meritum
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
pactum, pactī (n)
perītus, perīta, perītum
pius, pia, pium
laedō, laedere, laesī, laesum
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
onerārius, onerāria, onerārium
potentia, potentiae (f)
LatinEnglish
opes, opum (f pl)
modicus, modica, modicum
marītus, marītī (m)
paveō, pavēre, pāvī
potissimum
queror, querī, questus sum
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
lassus, lassa, lassum
pānis, pānis (m)
passim
littera, litterae (f)
meritō
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
perpetuus, perpetua, perpetuum
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
obscūrus, obscūra, obscūrum
quaestiō, quaestiōnis (f)
pondus, ponderis (n)
properō, properāre, properāvī, properātum
niger, nigra, nigrum
opportūnus, opportūna, opportūnum
laetor, laetārī, laetātus sum
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
minor, minārī, minātus sum
patrōnus, patrōnī (m)
probus, proba, probum
potior, potīrī, potītus sum
mōtus, mōtūs (m)
proprius, propria, proprium
pīlum, pīlī (n)
mentior, mentīrī, mentītus sum
perniciēs, perniciēī (f)
lūceō, lūcēre, lūxī
pontus, pontī (m)
mercēs, mercēdis (f)
pavor, pavōris (m)
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)
praeceptum, praeceptī (n)
offerō, offerre, obtulī, oblātum
posterior, posterius
mīlitia, mīlitiae (f)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
praecipuus, praecipua, praecipuum
plērusque, plēraque, plērumque
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
ōmen, ōminis (n)
prosperus, prospera, prosperum
luxuria, luxuriae (f)
partim
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
molestus, molesta, molestum
persequor, persequī, persecūtus sum
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
nūdus, nūda, nūdum
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
maritimus, maritima, maritimum
māteria, māteriae (f)
probrum, probrī (n)
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
mundus, mundī (m)
pariter
nummus, nummī (m)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.