Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
plānus, plāna, plānum
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
mīrificus, mīrifica, mīrificum
posterior, posterius
niger, nigra, nigrum
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
praeceptum, praeceptī (n)
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
patrōnus, patrōnī (m)
misericordia, misericordiae (f)
meritum, meritī (n)
nepōs, nepōtis (m)
pāgus, pāgī (m)
opes, opum (f pl)
nix, nivis (f)
placidus, placida, placidum
mediocris, mediocris, mediocre
lūmen, lūminis (n)
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
mordeō, mordēre, momordī, morsum
obruō, obruere, obruī, obrutum
proprius, propria, proprium
plērusque, plēraque, plērumque
niteō, nitēre, nituī
nefārius, nefāria, nefārium
prūdēns, prūdentis
permittō, permittere, permīsī, permissum
paternus, paterna, paternum
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
piscis, piscis (m)
luxuria, luxuriae (f)
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
obscūrus, obscūra, obscūrum
minae, minārum (f pl)
queror, querī, questus sum
lūcidus, lūcida, lūcidum
mīlitia, mīlitiae (f)
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
probrum, probrī (n)
perpetuus, perpetua, perpetuum
līberī, līberōrum (m pl)
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
languidus, languida, languidum
pietās, pietātis (f)
mōlēs, mōlis (f)
prōtinus
lēnis, lēnis, lēne
properō, properāre, properāvī, properātum
porticus, porticūs (f)
perferō, perferre, pertulī, perlātum
līberālitās, līberālitātis (f)
nefās (indeclinable)
pestis, pestis (f)
laetor, laetārī, laetātus sum
prīvātim
prosperus, prospera, prosperum
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
prūdentia, prūdentiae (f)
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
mentior, mentīrī, mentītus sum
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
lūceō, lūcēre, lūxī
orior, orīrī, ortus sum
minor, minārī, minātus sum
praestāns, praestantis
neuter, neutra, neutrum
nūmen, nūminis (n)
LatinEnglish
nummus, nummī (m)
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
moror, morārī, morātus sum
potius
prīncipātus, prīncipātūs (m)
operiō, operīre, operuī, opertum
lignum, lignī (n)
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
nūbēs, nūbis (f)
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
potissimum
mora, morae (f)
largītiō, largītiōnis (f)
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
pavor, pavōris (m)
mollis, mollis, molle
oriēns, orientis (m)
lentus, lenta, lentum
molestia, molestiae (f)
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
potentia, potentiae (f)
praesertim
pariō, parere, peperī, paritum/partum
pondus, ponderis (n)
pulvis, pulveris (m)
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
magnificus, magnifica, magnificum
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
merīdiēs, merīdiēī (m)
ovis, ovis (f)
potior, potīrī, potītus sum
pābulum, pābulī (n)
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
nimbus, nimbī (m)
nūdus, nūda, nūdum
offendō, offendere, offendī, offēnsum
modestus, modesta, modestum
mōtus, mōtūs (m)
locō, locāre, locāvī, locātum
marmor, marmoris (n)
pingō, pingere, pīnxī, pictum
quiētus, quiēta, quiētum
populor, populārī, populātus sum
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
molestus, molesta, molestum
os, ossis (n)
lapis, lapidis (m)
offerō, offerre, obtulī, oblātum
onerārius, onerāria, onerārium
prōmptus, prōmpta, prōmptum
patrius, patria, patrium
modicus, modica, modicum
pius, pia, pium
partim
piger, pigra, pigrum
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
pōculum, pōculī (n)
nemus, nemoris (n)
laedō, laedere, laesī, laesum
paveō, pavēre, pāvī
mercēs, mercēdis (f)
pūrus, pūra, pūrum
quaestiō, quaestiōnis (f)
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
LatinEnglish
mātūrus, mātūra, mātūrum
maritimus, maritima, maritimum
praecipuus, praecipua, praecipuum
maestus, maesta, maestum
pīlum, pīlī (n)
persequor, persequī, persecūtus sum
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
potēns, potentis
profiteor, profitērī, professus sum
nefandus, nefanda, nefandum
opportūnus, opportūna, opportūnum
lītus, lītoris (n)
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
passus, passūs (m)
mundus, mundī (m)
pontifex, pontificis (m)
latebrae, latebrārum (f pl)
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)
praefectus, praefectī (m)
mereō, merēre, meruī, meritum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
meritō
palūs, palūdis (f)
medicus, medicī (m)
ōra, ōrae (f)
littera, litterae (f)
odiōsus, odiōsa, odiōsum
possideō, possidēre, possēdī, possessum
lateō, latēre, latuī
pactum, pactī (n)
pecus, pecoris (n)
onerōsus, onerōsa, onerōsum
lacus, lacūs (m)
māteria, māteriae (f)
pluit, pluere, pluit
locuplēs, locuplētis
longinquus, longinqua, longinquum
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
pontus, pontī (m)
porrō
probus, proba, probum
pōns, pontis (m)
perniciēs, perniciēī (f)
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
marītus, marītī (m)
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum
ōmen, ōminis (n)
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
prīncipium, prīncipiī (n)
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
optō, optāre, optāvī, optātum
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
passim
pariter
pendeō, pendēre, pependī
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
lassus, lassa, lassum
praetūra, praetūrae (f)
minuō, minuere, minuī, minūtum
ops, opis (f)
perītus, perīta, perītum
pānis, pānis (m)
philosophus, philosophī (m)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: