Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: EE Words
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
odiōsus, odiōsa, odiōsum
pontus, pontī (m)
longinquus, longinqua, longinquum
nepōs, nepōtis (m)
lapis, lapidis (m)
queror, querī, questus sum
pābulum, pābulī (n)
patrōnus, patrōnī (m)
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum
merīdiēs, merīdiēī (m)
oriēns, orientis (m)
potior, potīrī, potītus sum
māteria, māteriae (f)
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
neuter, neutra, neutrum
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
pius, pia, pium
maestus, maesta, maestum
mollis, mollis, molle
mercēs, mercēdis (f)
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
patrius, patria, patrium
mōlēs, mōlis (f)
onerārius, onerāria, onerārium
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
probus, proba, probum
minuō, minuere, minuī, minūtum
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
nix, nivis (f)
philosophus, philosophī (m)
paveō, pavēre, pāvī
largītiō, largītiōnis (f)
prūdentia, prūdentiae (f)
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
perniciēs, perniciēī (f)
quaestiō, quaestiōnis (f)
passus, passūs (m)
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
operiō, operīre, operuī, opertum
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
mordeō, mordēre, momordī, morsum
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
pingō, pingere, pīnxī, pictum
locuplēs, locuplētis
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
prōtinus
praefectus, praefectī (m)
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
lūcidus, lūcida, lūcidum
potius
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
lītus, lītoris (n)
populor, populārī, populātus sum
laetor, laetārī, laetātus sum
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
minor, minārī, minātus sum
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
prōmptus, prōmpta, prōmptum
magnificus, magnifica, magnificum
proprius, propria, proprium
pōculum, pōculī (n)
nūmen, nūminis (n)
opportūnus, opportūna, opportūnum
mediocris, mediocris, mediocre
LatinEnglish
obruō, obruere, obruī, obrutum
persequor, persequī, persecūtus sum
passim
paternus, paterna, paternum
prīncipium, prīncipiī (n)
lēnis, lēnis, lēne
praesertim
pavor, pavōris (m)
offendō, offendere, offendī, offēnsum
porticus, porticūs (f)
pestis, pestis (f)
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
posterior, posterius
porrō
lateō, latēre, latuī
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)
nemus, nemoris (n)
molestus, molesta, molestum
potēns, potentis
mātūrus, mātūra, mātūrum
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
maritimus, maritima, maritimum
pānis, pānis (m)
lūmen, lūminis (n)
pendeō, pendēre, pependī
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
praeceptum, praeceptī (n)
lentus, lenta, lentum
pīlum, pīlī (n)
pactum, pactī (n)
minae, minārum (f pl)
permittō, permittere, permīsī, permissum
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
plērusque, plēraque, plērumque
praetūra, praetūrae (f)
prosperus, prospera, prosperum
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
mentior, mentīrī, mentītus sum
perītus, perīta, perītum
pietās, pietātis (f)
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
mundus, mundī (m)
līberālitās, līberālitātis (f)
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
quiētus, quiēta, quiētum
os, ossis (n)
probrum, probrī (n)
nūbēs, nūbis (f)
nefārius, nefāria, nefārium
latebrae, latebrārum (f pl)
profiteor, profitērī, professus sum
lūceō, lūcēre, lūxī
partim
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
praestāns, praestantis
marmor, marmoris (n)
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
palūs, palūdis (f)
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
placidus, placida, placidum
pulvis, pulveris (m)
medicus, medicī (m)
lassus, lassa, lassum
possideō, possidēre, possēdī, possessum
pōns, pontis (m)
ōmen, ōminis (n)
potissimum
LatinEnglish
niger, nigra, nigrum
mīrificus, mīrifica, mīrificum
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
laedō, laedere, laesī, laesum
marītus, marītī (m)
pecus, pecoris (n)
perferō, perferre, pertulī, perlātum
plānus, plāna, plānum
molestia, molestiae (f)
misericordia, misericordiae (f)
mora, morae (f)
locō, locāre, locāvī, locātum
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
nefās (indeclinable)
pāgus, pāgī (m)
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
perpetuus, perpetua, perpetuum
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
languidus, languida, languidum
niteō, nitēre, nituī
modicus, modica, modicum
prūdēns, prūdentis
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
mōtus, mōtūs (m)
littera, litterae (f)
mereō, merēre, meruī, meritum
nefandus, nefanda, nefandum
pariō, parere, peperī, paritum/partum
pariter
optō, optāre, optāvī, optātum
onerōsus, onerōsa, onerōsum
ovis, ovis (f)
piscis, piscis (m)
properō, properāre, properāvī, properātum
piger, pigra, pigrum
offerō, offerre, obtulī, oblātum
ops, opis (f)
lacus, lacūs (m)
mīlitia, mīlitiae (f)
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
praecipuus, praecipua, praecipuum
nimbus, nimbī (m)
modestus, modesta, modestum
ōra, ōrae (f)
meritum, meritī (n)
meritō
pontifex, pontificis (m)
lignum, lignī (n)
pūrus, pūra, pūrum
opes, opum (f pl)
prīncipātus, prīncipātūs (m)
prīvātim
nūdus, nūda, nūdum
moror, morārī, morātus sum
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
nummus, nummī (m)
orior, orīrī, ortus sum
pondus, ponderis (n)
luxuria, luxuriae (f)
līberī, līberōrum (m pl)
pluit, pluere, pluit
obscūrus, obscūra, obscūrum
potentia, potentiae (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: