Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
mundus, mundī (m)
optō, optāre, optāvī, optātum
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
pietās, pietātis (f)
potēns, potentis
patrius, patria, patrium
largītiō, largītiōnis (f)
praefectus, praefectī (m)
nefārius, nefāria, nefārium
lītus, lītoris (n)
pius, pia, pium
pontus, pontī (m)
maestus, maesta, maestum
languidus, languida, languidum
pūrus, pūra, pūrum
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
quaestiō, quaestiōnis (f)
paveō, pavēre, pāvī
nepōs, nepōtis (m)
profiteor, profitērī, professus sum
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum
mōtus, mōtūs (m)
pariter
māteria, māteriae (f)
offerō, offerre, obtulī, oblātum
passim
prosperus, prospera, prosperum
lapis, lapidis (m)
nūbēs, nūbis (f)
populor, populārī, populātus sum
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
proprius, propria, proprium
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
philosophus, philosophī (m)
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
prūdēns, prūdentis
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
os, ossis (n)
niteō, nitēre, nituī
laetor, laetārī, laetātus sum
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
mereō, merēre, meruī, meritum
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
neuter, neutra, neutrum
persequor, persequī, persecūtus sum
perniciēs, perniciēī (f)
nimbus, nimbī (m)
lūcidus, lūcida, lūcidum
piger, pigra, pigrum
porrō
pecus, pecoris (n)
potentia, potentiae (f)
locō, locāre, locāvī, locātum
nummus, nummī (m)
misericordia, misericordiae (f)
marmor, marmoris (n)
mediocris, mediocris, mediocre
marītus, marītī (m)
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
ōmen, ōminis (n)
minor, minārī, minātus sum
pōns, pontis (m)
opportūnus, opportūna, opportūnum
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
LatinEnglish
prōmptus, prōmpta, prōmptum
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
nefandus, nefanda, nefandum
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
onerārius, onerāria, onerārium
perpetuus, perpetua, perpetuum
patrōnus, patrōnī (m)
locuplēs, locuplētis
pluit, pluere, pluit
magnificus, magnifica, magnificum
operiō, operīre, operuī, opertum
lūceō, lūcēre, lūxī
nūmen, nūminis (n)
potior, potīrī, potītus sum
pendeō, pendēre, pependī
mercēs, mercēdis (f)
palūs, palūdis (f)
potissimum
prōtinus
moror, morārī, morātus sum
oriēns, orientis (m)
pōculum, pōculī (n)
odiōsus, odiōsa, odiōsum
pīlum, pīlī (n)
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
pābulum, pābulī (n)
mīlitia, mīlitiae (f)
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
orior, orīrī, ortus sum
probrum, probrī (n)
ops, opis (f)
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
mordeō, mordēre, momordī, morsum
mollis, mollis, molle
mātūrus, mātūra, mātūrum
potius
pavor, pavōris (m)
lentus, lenta, lentum
properō, properāre, properāvī, properātum
merīdiēs, merīdiēī (m)
pāgus, pāgī (m)
lēnis, lēnis, lēne
paternus, paterna, paternum
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
offendō, offendere, offendī, offēnsum
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
pariō, parere, peperī, paritum/partum
pingō, pingere, pīnxī, pictum
pontifex, pontificis (m)
nūdus, nūda, nūdum
probus, proba, probum
quiētus, quiēta, quiētum
praetūra, praetūrae (f)
molestia, molestiae (f)
pulvis, pulveris (m)
perferō, perferre, pertulī, perlātum
possideō, possidēre, possēdī, possessum
plērusque, plēraque, plērumque
meritum, meritī (n)
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
mentior, mentīrī, mentītus sum
meritō
medicus, medicī (m)
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
luxuria, luxuriae (f)
maritimus, maritima, maritimum
lūmen, lūminis (n)
LatinEnglish
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
passus, passūs (m)
pānis, pānis (m)
obscūrus, obscūra, obscūrum
pondus, ponderis (n)
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
pestis, pestis (f)
partim
prīncipium, prīncipiī (n)
mōlēs, mōlis (f)
nix, nivis (f)
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
līberālitās, līberālitātis (f)
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
nefās (indeclinable)
minae, minārum (f pl)
lateō, latēre, latuī
līberī, līberōrum (m pl)
porticus, porticūs (f)
perītus, perīta, perītum
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
prīncipātus, prīncipātūs (m)
permittō, permittere, permīsī, permissum
longinquus, longinqua, longinquum
latebrae, latebrārum (f pl)
modestus, modesta, modestum
praeceptum, praeceptī (n)
ovis, ovis (f)
molestus, molesta, molestum
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
posterior, posterius
onerōsus, onerōsa, onerōsum
piscis, piscis (m)
praestāns, praestantis
praesertim
obruō, obruere, obruī, obrutum
pactum, pactī (n)
mora, morae (f)
praecipuus, praecipua, praecipuum
mīrificus, mīrifica, mīrificum
niger, nigra, nigrum
littera, litterae (f)
placidus, placida, placidum
lassus, lassa, lassum
queror, querī, questus sum
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
modicus, modica, modicum
prūdentia, prūdentiae (f)
ōra, ōrae (f)
laedō, laedere, laesī, laesum
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
minuō, minuere, minuī, minūtum
opes, opum (f pl)
prīvātim
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
lacus, lacūs (m)
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
plānus, plāna, plānum
nemus, nemoris (n)
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
lignum, lignī (n)
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.