Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
plērusque, plēraque, plērumque
prosperus, prospera, prosperum
minor, minārī, minātus sum
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
offendō, offendere, offendī, offēnsum
marītus, marītī (m)
ōmen, ōminis (n)
misericordia, misericordiae (f)
obruō, obruere, obruī, obrutum
pāgus, pāgī (m)
obscūrus, obscūra, obscūrum
potissimum
oriēns, orientis (m)
mīrificus, mīrifica, mīrificum
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
pābulum, pābulī (n)
onerōsus, onerōsa, onerōsum
līberālitās, līberālitātis (f)
pīlum, pīlī (n)
piger, pigra, pigrum
mundus, mundī (m)
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
pavor, pavōris (m)
os, ossis (n)
nix, nivis (f)
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
patrius, patria, patrium
persequor, persequī, persecūtus sum
potior, potīrī, potītus sum
prūdentia, prūdentiae (f)
mīlitia, mīlitiae (f)
ovis, ovis (f)
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
pluit, pluere, pluit
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
nemus, nemoris (n)
potentia, potentiae (f)
prīncipium, prīncipiī (n)
niger, nigra, nigrum
potēns, potentis
laetor, laetārī, laetātus sum
quaestiō, quaestiōnis (f)
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
placidus, placida, placidum
odiōsus, odiōsa, odiōsum
ops, opis (f)
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
nūmen, nūminis (n)
lassus, lassa, lassum
opes, opum (f pl)
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
perferō, perferre, pertulī, perlātum
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
porticus, porticūs (f)
ōra, ōrae (f)
probrum, probrī (n)
pontus, pontī (m)
locō, locāre, locāvī, locātum
praetūra, praetūrae (f)
molestia, molestiae (f)
praefectus, praefectī (m)
plānus, plāna, plānum
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
LatinEnglish
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
pietās, pietātis (f)
nūbēs, nūbis (f)
mereō, merēre, meruī, meritum
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
partim
potius
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
lēnis, lēnis, lēne
permittō, permittere, permīsī, permissum
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
niteō, nitēre, nituī
posterior, posterius
porrō
perītus, perīta, perītum
piscis, piscis (m)
pariō, parere, peperī, paritum/partum
pecus, pecoris (n)
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
lateō, latēre, latuī
profiteor, profitērī, professus sum
lūmen, lūminis (n)
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
līberī, līberōrum (m pl)
pānis, pānis (m)
paternus, paterna, paternum
possideō, possidēre, possēdī, possessum
probus, proba, probum
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
praeceptum, praeceptī (n)
quiētus, quiēta, quiētum
medicus, medicī (m)
mātūrus, mātūra, mātūrum
merīdiēs, merīdiēī (m)
perniciēs, perniciēī (f)
offerō, offerre, obtulī, oblātum
pactum, pactī (n)
maritimus, maritima, maritimum
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
mōtus, mōtūs (m)
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
lentus, lenta, lentum
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
pulvis, pulveris (m)
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
prōtinus
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
properō, properāre, properāvī, properātum
optō, optāre, optāvī, optātum
mentior, mentīrī, mentītus sum
latebrae, latebrārum (f pl)
opportūnus, opportūna, opportūnum
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
palūs, palūdis (f)
populor, populārī, populātus sum
prōmptus, prōmpta, prōmptum
pariter
mercēs, mercēdis (f)
minuō, minuere, minuī, minūtum
lacus, lacūs (m)
prīncipātus, prīncipātūs (m)
magnificus, magnifica, magnificum
nūdus, nūda, nūdum
mordeō, mordēre, momordī, morsum
prūdēns, prūdentis
nepōs, nepōtis (m)
LatinEnglish
mollis, mollis, molle
philosophus, philosophī (m)
molestus, molesta, molestum
pūrus, pūra, pūrum
lūcidus, lūcida, lūcidum
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)
locuplēs, locuplētis
pestis, pestis (f)
passim
nefandus, nefanda, nefandum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
meritō
nimbus, nimbī (m)
lapis, lapidis (m)
pendeō, pendēre, pependī
maestus, maesta, maestum
orior, orīrī, ortus sum
pontifex, pontificis (m)
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
perpetuus, perpetua, perpetuum
lītus, lītoris (n)
pius, pia, pium
proprius, propria, proprium
luxuria, luxuriae (f)
praestāns, praestantis
modestus, modesta, modestum
passus, passūs (m)
littera, litterae (f)
queror, querī, questus sum
lignum, lignī (n)
longinquus, longinqua, longinquum
laedō, laedere, laesī, laesum
meritum, meritī (n)
pingō, pingere, pīnxī, pictum
minae, minārum (f pl)
mediocris, mediocris, mediocre
praesertim
patrōnus, patrōnī (m)
neuter, neutra, neutrum
operiō, operīre, operuī, opertum
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
onerārius, onerāria, onerārium
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
mora, morae (f)
nefās (indeclinable)
pōculum, pōculī (n)
māteria, māteriae (f)
pondus, ponderis (n)
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
lūceō, lūcēre, lūxī
moror, morārī, morātus sum
prīvātim
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
mōlēs, mōlis (f)
nummus, nummī (m)
nefārius, nefāria, nefārium
modicus, modica, modicum
paveō, pavēre, pāvī
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
languidus, languida, languidum
praecipuus, praecipua, praecipuum
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
pōns, pontis (m)
largītiō, largītiōnis (f)
marmor, marmoris (n)
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.