Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Rhymes With Own
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
praeceptum, praeceptī (n)
mediocris, mediocris, mediocre
misericordia, misericordiae (f)
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)
potentia, potentiae (f)
mātūrus, mātūra, mātūrum
possideō, possidēre, possēdī, possessum
magnificus, magnifica, magnificum
pulvis, pulveris (m)
perītus, perīta, perītum
meritum, meritī (n)
locō, locāre, locāvī, locātum
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
molestus, molesta, molestum
mora, morae (f)
nummus, nummī (m)
lacus, lacūs (m)
pondus, ponderis (n)
perniciēs, perniciēī (f)
praecipuus, praecipua, praecipuum
mereō, merēre, meruī, meritum
nix, nivis (f)
pavor, pavōris (m)
patrius, patria, patrium
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
prōmptus, prōmpta, prōmptum
modicus, modica, modicum
marītus, marītī (m)
pestis, pestis (f)
pariō, parere, peperī, paritum/partum
plānus, plāna, plānum
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
mordeō, mordēre, momordī, morsum
pius, pia, pium
modestus, modesta, modestum
proprius, propria, proprium
patrōnus, patrōnī (m)
pactum, pactī (n)
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
passim
līberī, līberōrum (m pl)
potēns, potentis
probrum, probrī (n)
mentior, mentīrī, mentītus sum
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
lassus, lassa, lassum
mōlēs, mōlis (f)
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
pendeō, pendēre, pependī
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
mollis, mollis, molle
pluit, pluere, pluit
operiō, operīre, operuī, opertum
pābulum, pābulī (n)
quaestiō, quaestiōnis (f)
offerō, offerre, obtulī, oblātum
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
lūcidus, lūcida, lūcidum
pontus, pontī (m)
lignum, lignī (n)
marmor, marmoris (n)
languidus, languida, languidum
porrō
littera, litterae (f)
mīrificus, mīrifica, mīrificum
porticus, porticūs (f)
LatinEnglish
onerārius, onerāria, onerārium
perpetuus, perpetua, perpetuum
praestāns, praestantis
luxuria, luxuriae (f)
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
properō, properāre, properāvī, properātum
līberālitās, līberālitātis (f)
pōculum, pōculī (n)
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum
posterior, posterius
nefās (indeclinable)
pāgus, pāgī (m)
merīdiēs, merīdiēī (m)
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
pietās, pietātis (f)
pontifex, pontificis (m)
oriēns, orientis (m)
palūs, palūdis (f)
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
nefārius, nefāria, nefārium
mīlitia, mīlitiae (f)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
passus, passūs (m)
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
prīvātim
paternus, paterna, paternum
nepōs, nepōtis (m)
pūrus, pūra, pūrum
praesertim
potissimum
opes, opum (f pl)
minor, minārī, minātus sum
pōns, pontis (m)
nūdus, nūda, nūdum
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
pīlum, pīlī (n)
permittō, permittere, permīsī, permissum
molestia, molestiae (f)
os, ossis (n)
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
quiētus, quiēta, quiētum
māteria, māteriae (f)
populor, populārī, populātus sum
onerōsus, onerōsa, onerōsum
obruō, obruere, obruī, obrutum
laetor, laetārī, laetātus sum
lūmen, lūminis (n)
potius
lēnis, lēnis, lēne
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
ovis, ovis (f)
obscūrus, obscūra, obscūrum
prosperus, prospera, prosperum
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
nemus, nemoris (n)
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
ōra, ōrae (f)
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
orior, orīrī, ortus sum
neuter, neutra, neutrum
probus, proba, probum
medicus, medicī (m)
offendō, offendere, offendī, offēnsum
queror, querī, questus sum
mundus, mundī (m)
mercēs, mercēdis (f)
LatinEnglish
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
moror, morārī, morātus sum
pariter
opportūnus, opportūna, opportūnum
philosophus, philosophī (m)
pānis, pānis (m)
nūbēs, nūbis (f)
prīncipium, prīncipiī (n)
praetūra, praetūrae (f)
optō, optāre, optāvī, optātum
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
maestus, maesta, maestum
profiteor, profitērī, professus sum
persequor, persequī, persecūtus sum
prōtinus
praefectus, praefectī (m)
lītus, lītoris (n)
laedō, laedere, laesī, laesum
lentus, lenta, lentum
paveō, pavēre, pāvī
minuō, minuere, minuī, minūtum
nefandus, nefanda, nefandum
odiōsus, odiōsa, odiōsum
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
ops, opis (f)
prūdentia, prūdentiae (f)
niger, nigra, nigrum
partim
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
largītiō, largītiōnis (f)
niteō, nitēre, nituī
lapis, lapidis (m)
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
lūceō, lūcēre, lūxī
maritimus, maritima, maritimum
pingō, pingere, pīnxī, pictum
potior, potīrī, potītus sum
lateō, latēre, latuī
ōmen, ōminis (n)
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
pecus, pecoris (n)
locuplēs, locuplētis
meritō
piger, pigra, pigrum
latebrae, latebrārum (f pl)
longinquus, longinqua, longinquum
mōtus, mōtūs (m)
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
perferō, perferre, pertulī, perlātum
minae, minārum (f pl)
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
placidus, placida, placidum
piscis, piscis (m)
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
plērusque, plēraque, plērumque
prūdēns, prūdentis
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
nūmen, nūminis (n)
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
prīncipātus, prīncipātūs (m)
nimbus, nimbī (m)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: