Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab L-Q

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab L-Q?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/202 Timer 20:00
LatinEnglish
prōtinus
praetūra, praetūrae (f)
operiō, operīre, operuī, opertum
praestāns, praestantis
lacus, lacūs (m)
lūmen, lūminis (n)
mentior, mentīrī, mentītus sum
nūmen, nūminis (n)
prīncipium, prīncipiī (n)
ovis, ovis (f)
līberālitās, līberālitātis (f)
magnificus, magnifica, magnificum
porrō
pingō, pingere, pīnxī, pictum
prīncipātus, prīncipātūs (m)
perniciēs, perniciēī (f)
patrius, patria, patrium
opportūnus, opportūna, opportūnum
perpetuus, perpetua, perpetuum
patrōnus, patrōnī (m)
pulvis, pulveris (m)
plācō, plācāre, plācāvī, plācātum
placidus, placida, placidum
mollis, mollis, molle
mīrificus, mīrifica, mīrificum
mūniō, mūnīre, mūniī/mūnīvī, mūnītum
permittō, permittere, permīsī, permissum
prōmptus, prōmpta, prōmptum
nefārius, nefāria, nefārium
maritimus, maritima, maritimum
perspiciō, perspicere, perspexī, perspectum
mercēs, mercēdis (f)
praesum, praeesse, praefuī (+dat)
lapis, lapidis (m)
praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum
minuō, minuere, minuī, minūtum
pīlum, pīlī (n)
prīncipia, prīncipiōrum (n pl)
pietās, pietātis (f)
languidus, languida, languidum
misericordia, misericordiae (f)
pontifex, pontificis (m)
potior, potīrī, potītus sum
partim
potēns, potentis
niteō, nitēre, nituī
lignum, lignī (n)
prosperus, prospera, prosperum
perītus, perīta, perītum
pactum, pactī (n)
quaestiō, quaestiōnis (f)
nefās (indeclinable)
modicus, modica, modicum
locō, locāre, locāvī, locātum
nefandus, nefanda, nefandum
nūdō, nūdāre, nūdāvī, nūdātum
pontus, pontī (m)
obeō, obīre, obiī/obīvī, obitum
properō, properāre, properāvī, properātum
ops, opis (f)
obsideō, obsidēre, obsēdī, obsessum
potissimum
plērusque, plēraque, plērumque
pius, pia, pium
palūs, palūdis (f)
porticus, porticūs (f)
pariō, parere, peperī, paritum/partum
paveō, pavēre, pāvī
LatinEnglish
orior, orīrī, ortus sum
mōtus, mōtūs (m)
ōmen, ōminis (n)
misceō, miscēre, miscuī, mixtum/mistum
medicus, medicī (m)
marmor, marmoris (n)
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvī, mātūrātum
perferō, perferre, pertulī, perlātum
pābulor, pābulārī, pābulātus sum
prūdēns, prūdentis
moror, morārī, morātus sum
opīnor, opīnārī, opīnātus sum
possideō, possidēre, possēdī, possessum
longinquus, longinqua, longinquum
pavor, pavōris (m)
occurrō, occurrere, occurrī/occucurrī, occursum (+dat)
minae, minārum (f pl)
laedō, laedere, laesī, laesum
latebrae, latebrārum (f pl)
offendō, offendere, offendī, offēnsum
neuter, neutra, neutrum
mundus, mundī (m)
pōns, pontis (m)
marītus, marītī (m)
nūbō, nūbere, nūpsī, nūptum (+dat)
pācō, pācāre, pācāvī, pācātum
pāgus, pāgī (m)
lūceō, lūcēre, lūxī
onerōsus, onerōsa, onerōsum
laetor, laetārī, laetātus sum
nepōs, nepōtis (m)
nix, nivis (f)
praeceptum, praeceptī (n)
mereō, merēre, meruī, meritum
pertimēscō, pertimēscere, pertimuī
lacessō, lacessere, lacessiī/lacessīvī, lacessītum
maestus, maesta, maestum
pecus, pecoris (n)
pondus, ponderis (n)
lentus, lenta, lentum
persequor, persequī, persecūtus sum
praecipuus, praecipua, praecipuum
pariter
pānis, pānis (m)
obruō, obruere, obruī, obrutum
offerō, offerre, obtulī, oblātum
pestis, pestis (f)
prōmō, prōmere, prōmpsī/prōmsī, prōmptum
piger, pigra, pigrum
molestus, molesta, molestum
nummus, nummī (m)
mora, morae (f)
ōra, ōrae (f)
prūdentia, prūdentiae (f)
merīdiēs, merīdiēī (m)
probrum, probrī (n)
nimbus, nimbī (m)
paternus, paterna, paternum
niger, nigra, nigrum
quiēscō, quiēscere, quiēvī, quiētum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
mīlitia, mīlitiae (f)
nemus, nemoris (n)
mōlēs, mōlis (f)
prīvātim
onerārius, onerāria, onerārium
pōculum, pōculī (n)
locuplēs, locuplētis
LatinEnglish
praefectus, praefectī (m)
prōspiciō, prōspicere, prōspexī, prōspectum
pendeō, pendēre, pependī
noceō, nocēre, nocuī, nocitum (+dat)
oriēns, orientis (m)
mōnstrō, mōnstrāre, mōnstrāvī, mōnstrātum
mātūrus, mātūra, mātūrum
obiciō, obicere, obiēcī, obiectum
numerō, numerāre, numerāvī, numerātum
luxuria, luxuriae (f)
nūbēs, nūbis (f)
passus, passūs (m)
praecipitō, praecipitāre, praecipitāvī, praecipitātum
odiōsus, odiōsa, odiōsum
lūcidus, lūcida, lūcidum
meritō
nūdus, nūda, nūdum
mordeō, mordēre, momordī, morsum
potius
populor, populārī, populātus sum
modestus, modesta, modestum
praebeō, praebēre, praebuī, praebitum
patrēs cōnscrīptī, patrum cōnscrīptōrum (m pl)
minor, minārī, minātus sum
praedicō, praedicāre, praedicāvī, praedicātum
pergō, pergere, perrēxī, perrēctum
littera, litterae (f)
potentia, potentiae (f)
obstruō, obstruere, obstrūxī, obstrūctum
lassus, lassa, lassum
probus, proba, probum
pābulum, pābulī (n)
obscūrus, obscūra, obscūrum
occultō, occultāre, occultāvī, occultātum
mōlior, mōlīrī, mōlītus sum
māteria, māteriae (f)
piscis, piscis (m)
prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, prōvīsum
proprius, propria, proprium
permaneō, permanēre, permānsī, permānsum
opes, opum (f pl)
posterior, posterius
passim
nancīscor, nancīscī, nactus/nānctus sum
lītus, lītoris (n)
pūrus, pūra, pūrum
prōcēdō, prōcēdere, prōcessī, prōcessum
prōsum, prōdesse, prōfuī (+dat)
līberī, līberōrum (m pl)
pluit, pluere, pluit
optō, optāre, optāvī, optātum
largītiō, largītiōnis (f)
lēnis, lēnis, lēne
profiteor, profitērī, professus sum
mediocris, mediocris, mediocre
meritum, meritī (n)
quiētus, quiēta, quiētum
lateō, latēre, latuī
plānus, plāna, plānum
praesertim
os, ossis (n)
philosophus, philosophī (m)
queror, querī, questus sum
nequeō, nequīre, nequiī/nequīvī
perturbō, perturbāre, perturbāvī, perturbātum
molestia, molestiae (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.