Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab E-I

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab E-I?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/169 Timer 20:00
LatinEnglish
ēveniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
grātulātiō, grātulātiōnis (f)
exemplum, exemplī (n)
iuventūs, iuventūtis (f)
improbus, improba, improbum
genus, generis (n)
incertus, incerta, incertum
faciēs, faciēī (f)
idōneus, idōnea, idōneum
īnsignis, īnsignis, īnsigne
firmus, firma, firmum
fūrtum, fūrtī (n)
falsus, falsa, falsum
fungor, fungī, fūnctus sum (+acc or abl)
īnfimus, īnfima, īnfimum
impōnō, impōnere, imposuī, impositum
fremitus, fremitūs (m)
fēstus, fēsta, fēstum
exsistō, exsistere, exstitī, exstitum
illūstris, illūstris, illūstre
fluō, fluere, flūxī, flūxum
fūnus, fūneris (n)
ergō
indicium, indiciī (n)
frēna, frēnōrum (n pl)
frētus, frēta, frētum (+abl)
hērēs, hērēdis (m/f)
glōrior, glōriārī, glōriātus sum
invideō, invidēre, invīdī, invīsum (+dat)
hērēditās, hērēditātis (f)
incīdō, incīdere, incīdī, incīsum
īnstō, īnstāre, īnstitī
īnscius, īnscia, īnscium
fera, ferae (f)
īnstitūtum, īnstitūtī (n)
gemō, gemere, gemuī, gemitum
iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum
ēruptiō, ēruptiōnis (f)
equester, equestris, equestre
fallō, fallere, fefellī, falsum
fax, facis (f)
fīgō, fīgere, fīxī, fīxum
exerceō, exercēre, exercuī, exercitum
fatīgō, fatīgāre, fatīgāvī, fatīgātum
hasta, hastae (f)
incolō, incolere, incoluī
experior, experīrī, expertus sum
gradus, gradūs (m)
inānis, inānis, ināne
fundō, fundere, fūdī, fūsum
exhauriō, exhaurīre, exhausī, exhaustum
excelsus, excelsa, excelsum
excutiō, excutere, excussī, excussum
iugum, iugī (n)
fruor, fruī, frūctus/fruitus sum (+abl)
fraus, fraudis (f)
inopīnātus, inopīnāta, inopīnātum
LatinEnglish
īnsidiae, īnsidiārum (f pl)
frīgus, frīgoris (n)
expōnō, expōnere, exposuī, expositum
ignārus, ignāra, ignārum
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
immineō, imminēre
ēventus, ēventūs (m)
gubernō, gubernāre, gubernāvī, gubernātum
integer, integra, integrum
ērumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
gravitās, gravitātis (f)
gladiātor, gladiātōris (m)
horridus, horrida, horridum
īnstruō, īnstruere, īnstrūxī, īnstrūctum
iūmentum, iūmentī (n)
ērigō, ērigere, ērēxī, ērēctum
gracilis, gracilis, gracile
exsequor, exsequī, exsecūtus sum
intueor, intuērī, intuitus sum
factum, factī (n)
gēns, gentis (f)
egeō, egēre, eguī (+abl)
forīs
famēs, famis (f)
exīstimātiō, exīstimātiōnis (f)
impiger, impigra, impigrum
impius, impia, impium
fābula, fābulae (f)
flōreō, flōrēre, flōruī
flectō, flectere, flexī, flexum
infrā (+acc)
grex, gregis (m)
fōrma, fōrmae (f)
fingō, fingere, fīnxī, fictum
elephantus, elephantī (m)
incolumis, incolumis, incolume
haereō, haerēre, haesī, haesum
epulor, epulārī, epulātus sum
fōns, fontis (m)
figūra, figūrae (f)
ērudītus, ērudīta, ērudītum
fluvius, fluviī (m)
expediō, expedīre, expediī/expedīvī, expedītum
grātiōsus, grātiōsa, grātiōsum
horrendus, horrenda, horrendum
innocēns, innocentis
ingrātus, ingrāta, ingrātum
faveō, favēre, fāvī, fautum (+dat)
impedīmentum, impedīmentī (n)
indignus, indigna, indignum
industria, industriae (f)
expleō, explēre, explēvī, explētum
impellō, impellere, impulī, impulsum
immānis, immānis, immāne
imprōvīsus, imprōvīsa, imprōvīsum
interior, interius
imber, imbris (m)
LatinEnglish
īnsequor, īnsequī, īnsecūtus sum
excipiō, excipere, excēpī, exceptum
ignōtus, ignōta, ignōtum
īnfestus, īnfesta, īnfestum
gemma, gemmae (f)
incommodum, incommodī (n)
flōs, flōris (m)
flamma, flammae (f)
imperītus, imperīta, imperītum
fretum, fretī (n)
frīgidus, frīgida, frīgidum
īnferior, īnferius
īnfirmus, īnfirma, īnfirmum
exstinguō, exstinguere, exstīnxī, exstīnctum
exitus, exitūs (m)
intimus, intima, intimum
furor, furōris (m)
ferus, fera, ferum
exilium/exsilium, exiliī/exsiliī (n)
incola, incolae (m/f)
ēlūdō, ēlūdere, ēlūsī, ēlūsum
intereō, interīre, interiī, interitum
fleō, flēre, flēvī, flētum
ideō
frequēns, frequentis
hodiernus, hodierna, hodiernum
intendō, intendere, intendī, intentum/intēnsum
exiguus, exigua, exiguum
expugnō, expugnāre, expugnāvī, expugnātum
humilis, humilis, humile
epulae, epulārum (f pl)
fluctus, fluctūs (m)
fōrmōsus, fōrmōsa, fōrmōsum
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
foedus, foeda, foedum
fallāx, fallācis
hostia, hostiae (f)
induō, induere, induī, indūtum
incitō, incitāre, incitāvī, incitātum
efferō, efferre, extulī, ēlātum
gemitus, gemitūs (m)
flāgitō, flāgitāre, flāgitāvī, flāgitātum
impetrō, impetrāre, impetrāvī, impetrātum
ēdō, ēdere, ēdidī, ēditum
hesternus, hesterna, hesternum
indīcō, indīcere, indīxī, indictum
ineō, inīre, iniī/inīvī, initum
horreō, horrēre, horruī
firmō, firmāre, firmāvī, firmātum
forsitan
grandis, grandis, grande
fateor, fatērī, fassus sum
fās (indeclinable)
imitor, imitārī, imitātus sum
interdum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.