Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab E-I

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab E-I?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Italian: Days
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/169 Timer 20:00
LatinEnglish
indignus, indigna, indignum
horreō, horrēre, horruī
īnferior, īnferius
inānis, inānis, ināne
fūnus, fūneris (n)
impōnō, impōnere, imposuī, impositum
invideō, invidēre, invīdī, invīsum (+dat)
flamma, flammae (f)
fallāx, fallācis
forsitan
interior, interius
ergō
ignārus, ignāra, ignārum
fungor, fungī, fūnctus sum (+acc or abl)
ēventus, ēventūs (m)
fingō, fingere, fīnxī, fictum
fretum, fretī (n)
ēlūdō, ēlūdere, ēlūsī, ēlūsum
impius, impia, impium
fīgō, fīgere, fīxī, fīxum
exīstimātiō, exīstimātiōnis (f)
fremitus, fremitūs (m)
īnfirmus, īnfirma, īnfirmum
falsus, falsa, falsum
ingrātus, ingrāta, ingrātum
ēdō, ēdere, ēdidī, ēditum
iuventūs, iuventūtis (f)
incertus, incerta, incertum
iūmentum, iūmentī (n)
glōrior, glōriārī, glōriātus sum
fūrtum, fūrtī (n)
flōs, flōris (m)
impetrō, impetrāre, impetrāvī, impetrātum
exsequor, exsequī, exsecūtus sum
grandis, grandis, grande
impellō, impellere, impulī, impulsum
gracilis, gracilis, gracile
gubernō, gubernāre, gubernāvī, gubernātum
fruor, fruī, frūctus/fruitus sum (+abl)
forīs
impiger, impigra, impigrum
hasta, hastae (f)
īnsidiae, īnsidiārum (f pl)
fōrmōsus, fōrmōsa, fōrmōsum
gemitus, gemitūs (m)
iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum
excutiō, excutere, excussī, excussum
ērumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
ferus, fera, ferum
īnsequor, īnsequī, īnsecūtus sum
infrā (+acc)
humilis, humilis, humile
faciēs, faciēī (f)
foedus, foeda, foedum
excelsus, excelsa, excelsum
iugum, iugī (n)
exhauriō, exhaurīre, exhausī, exhaustum
LatinEnglish
īnstō, īnstāre, īnstitī
exstinguō, exstinguere, exstīnxī, exstīnctum
egeō, egēre, eguī (+abl)
fallō, fallere, fefellī, falsum
gemma, gemmae (f)
grātiōsus, grātiōsa, grātiōsum
imitor, imitārī, imitātus sum
epulae, epulārum (f pl)
intueor, intuērī, intuitus sum
incolumis, incolumis, incolume
fax, facis (f)
innocēns, innocentis
imprōvīsus, imprōvīsa, imprōvīsum
expōnō, expōnere, exposuī, expositum
epulor, epulārī, epulātus sum
fluctus, fluctūs (m)
induō, induere, induī, indūtum
exemplum, exemplī (n)
grex, gregis (m)
incīdō, incīdere, incīdī, incīsum
imperītus, imperīta, imperītum
ēruptiō, ēruptiōnis (f)
frequēns, frequentis
ineō, inīre, iniī/inīvī, initum
inopīnātus, inopīnāta, inopīnātum
fōrma, fōrmae (f)
integer, integra, integrum
gradus, gradūs (m)
figūra, figūrae (f)
intereō, interīre, interiī, interitum
horrendus, horrenda, horrendum
equester, equestris, equestre
immineō, imminēre
factum, factī (n)
illūstris, illūstris, illūstre
frīgus, frīgoris (n)
fundō, fundere, fūdī, fūsum
furor, furōris (m)
hostia, hostiae (f)
famēs, famis (f)
elephantus, elephantī (m)
expediō, expedīre, expediī/expedīvī, expedītum
fābula, fābulae (f)
fleō, flēre, flēvī, flētum
fatīgō, fatīgāre, fatīgāvī, fatīgātum
gladiātor, gladiātōris (m)
intimus, intima, intimum
exiguus, exigua, exiguum
frīgidus, frīgida, frīgidum
indicium, indiciī (n)
haereō, haerēre, haesī, haesum
incolō, incolere, incoluī
gravitās, gravitātis (f)
ērudītus, ērudīta, ērudītum
fluvius, fluviī (m)
indīcō, indīcere, indīxī, indictum
exitus, exitūs (m)
LatinEnglish
excipiō, excipere, excēpī, exceptum
ēveniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
īnfimus, īnfima, īnfimum
hērēditās, hērēditātis (f)
incitō, incitāre, incitāvī, incitātum
genus, generis (n)
hērēs, hērēdis (m/f)
īnsignis, īnsignis, īnsigne
incola, incolae (m/f)
fēstus, fēsta, fēstum
firmō, firmāre, firmāvī, firmātum
hodiernus, hodierna, hodiernum
īnstitūtum, īnstitūtī (n)
ērigō, ērigere, ērēxī, ērēctum
fluō, fluere, flūxī, flūxum
īnfestus, īnfesta, īnfestum
fōns, fontis (m)
fās (indeclinable)
expleō, explēre, explēvī, explētum
exerceō, exercēre, exercuī, exercitum
impedīmentum, impedīmentī (n)
fateor, fatērī, fassus sum
fera, ferae (f)
frētus, frēta, frētum (+abl)
ignōtus, ignōta, ignōtum
immānis, immānis, immāne
industria, industriae (f)
improbus, improba, improbum
flōreō, flōrēre, flōruī
idōneus, idōnea, idōneum
horridus, horrida, horridum
faveō, favēre, fāvī, fautum (+dat)
expugnō, expugnāre, expugnāvī, expugnātum
imber, imbris (m)
efferō, efferre, extulī, ēlātum
intendō, intendere, intendī, intentum/intēnsum
īnstruō, īnstruere, īnstrūxī, īnstrūctum
fraus, fraudis (f)
exilium/exsilium, exiliī/exsiliī (n)
ideō
exsistō, exsistere, exstitī, exstitum
firmus, firma, firmum
interdum
flāgitō, flāgitāre, flāgitāvī, flāgitātum
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
experior, experīrī, expertus sum
hesternus, hesterna, hesternum
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
frēna, frēnōrum (n pl)
īnscius, īnscia, īnscium
incommodum, incommodī (n)
flectō, flectere, flexī, flexum
gemō, gemere, gemuī, gemitum
gēns, gentis (f)
grātulātiō, grātulātiōnis (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: