Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab E-I

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab E-I?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/169 Timer 20:00
LatinEnglish
figūra, figūrae (f)
expediō, expedīre, expediī/expedīvī, expedītum
falsus, falsa, falsum
ērumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
frēna, frēnōrum (n pl)
ēveniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
excutiō, excutere, excussī, excussum
invideō, invidēre, invīdī, invīsum (+dat)
ineō, inīre, iniī/inīvī, initum
exsistō, exsistere, exstitī, exstitum
grex, gregis (m)
idōneus, idōnea, idōneum
īnstitūtum, īnstitūtī (n)
iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum
fōrmōsus, fōrmōsa, fōrmōsum
hērēditās, hērēditātis (f)
egeō, egēre, eguī (+abl)
ēdō, ēdere, ēdidī, ēditum
elephantus, elephantī (m)
indīcō, indīcere, indīxī, indictum
ferus, fera, ferum
ignōtus, ignōta, ignōtum
genus, generis (n)
gemma, gemmae (f)
haereō, haerēre, haesī, haesum
intueor, intuērī, intuitus sum
horridus, horrida, horridum
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
humilis, humilis, humile
glōrior, glōriārī, glōriātus sum
fungor, fungī, fūnctus sum (+acc or abl)
ignārus, ignāra, ignārum
exīstimātiō, exīstimātiōnis (f)
horreō, horrēre, horruī
īnfestus, īnfesta, īnfestum
flamma, flammae (f)
firmō, firmāre, firmāvī, firmātum
fateor, fatērī, fassus sum
efferō, efferre, extulī, ēlātum
forīs
immineō, imminēre
frīgus, frīgoris (n)
īnstō, īnstāre, īnstitī
frētus, frēta, frētum (+abl)
exitus, exitūs (m)
flōreō, flōrēre, flōruī
fūrtum, fūrtī (n)
famēs, famis (f)
īnsequor, īnsequī, īnsecūtus sum
innocēns, innocentis
immānis, immānis, immāne
frīgidus, frīgida, frīgidum
grātiōsus, grātiōsa, grātiōsum
fīgō, fīgere, fīxī, fīxum
intereō, interīre, interiī, interitum
gracilis, gracilis, gracile
hostia, hostiae (f)
LatinEnglish
iuventūs, iuventūtis (f)
exstinguō, exstinguere, exstīnxī, exstīnctum
fraus, fraudis (f)
impedīmentum, impedīmentī (n)
fretum, fretī (n)
ergō
factum, factī (n)
indignus, indigna, indignum
īnferior, īnferius
equester, equestris, equestre
fera, ferae (f)
exsequor, exsequī, exsecūtus sum
exiguus, exigua, exiguum
fās (indeclinable)
imprōvīsus, imprōvīsa, imprōvīsum
impellō, impellere, impulī, impulsum
hesternus, hesterna, hesternum
iūmentum, iūmentī (n)
indicium, indiciī (n)
fōrma, fōrmae (f)
integer, integra, integrum
hērēs, hērēdis (m/f)
improbus, improba, improbum
ērudītus, ērudīta, ērudītum
gēns, gentis (f)
gubernō, gubernāre, gubernāvī, gubernātum
fōns, fontis (m)
expugnō, expugnāre, expugnāvī, expugnātum
foedus, foeda, foedum
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
ēlūdō, ēlūdere, ēlūsī, ēlūsum
firmus, firma, firmum
expōnō, expōnere, exposuī, expositum
faciēs, faciēī (f)
intendō, intendere, intendī, intentum/intēnsum
fluvius, fluviī (m)
fallō, fallere, fefellī, falsum
faveō, favēre, fāvī, fautum (+dat)
incola, incolae (m/f)
expleō, explēre, explēvī, explētum
fundō, fundere, fūdī, fūsum
ērigō, ērigere, ērēxī, ērēctum
flectō, flectere, flexī, flexum
ēruptiō, ēruptiōnis (f)
forsitan
fluctus, fluctūs (m)
fingō, fingere, fīnxī, fictum
intimus, intima, intimum
incitō, incitāre, incitāvī, incitātum
flōs, flōris (m)
frequēns, frequentis
imber, imbris (m)
impiger, impigra, impigrum
impius, impia, impium
fatīgō, fatīgāre, fatīgāvī, fatīgātum
fēstus, fēsta, fēstum
īnfirmus, īnfirma, īnfirmum
LatinEnglish
īnsidiae, īnsidiārum (f pl)
infrā (+acc)
excelsus, excelsa, excelsum
fruor, fruī, frūctus/fruitus sum (+abl)
impetrō, impetrāre, impetrāvī, impetrātum
fax, facis (f)
fūnus, fūneris (n)
interior, interius
gravitās, gravitātis (f)
incertus, incerta, incertum
ēventus, ēventūs (m)
īnfimus, īnfima, īnfimum
horrendus, horrenda, horrendum
grātulātiō, grātulātiōnis (f)
gladiātor, gladiātōris (m)
fleō, flēre, flēvī, flētum
incīdō, incīdere, incīdī, incīsum
gemitus, gemitūs (m)
furor, furōris (m)
epulae, epulārum (f pl)
inānis, inānis, ināne
flāgitō, flāgitāre, flāgitāvī, flāgitātum
impōnō, impōnere, imposuī, impositum
exerceō, exercēre, exercuī, exercitum
inopīnātus, inopīnāta, inopīnātum
fallāx, fallācis
industria, industriae (f)
iugum, iugī (n)
gemō, gemere, gemuī, gemitum
exemplum, exemplī (n)
fremitus, fremitūs (m)
exhauriō, exhaurīre, exhausī, exhaustum
grandis, grandis, grande
illūstris, illūstris, illūstre
īnscius, īnscia, īnscium
hodiernus, hodierna, hodiernum
gradus, gradūs (m)
induō, induere, induī, indūtum
incolumis, incolumis, incolume
excipiō, excipere, excēpī, exceptum
ingrātus, ingrāta, ingrātum
interdum
īnstruō, īnstruere, īnstrūxī, īnstrūctum
fluō, fluere, flūxī, flūxum
imperītus, imperīta, imperītum
epulor, epulārī, epulātus sum
incommodum, incommodī (n)
īnsignis, īnsignis, īnsigne
imitor, imitārī, imitātus sum
fābula, fābulae (f)
exilium/exsilium, exiliī/exsiliī (n)
incolō, incolere, incoluī
hasta, hastae (f)
ideō
experior, experīrī, expertus sum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: