Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab E-I

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab E-I?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Irregular Plurals
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/169 Timer 20:00
LatinEnglish
gladiātor, gladiātōris (m)
ingrātus, ingrāta, ingrātum
fābula, fābulae (f)
fēstus, fēsta, fēstum
īnstruō, īnstruere, īnstrūxī, īnstrūctum
gēns, gentis (f)
excelsus, excelsa, excelsum
intendō, intendere, intendī, intentum/intēnsum
gemitus, gemitūs (m)
falsus, falsa, falsum
fīgō, fīgere, fīxī, fīxum
interior, interius
intimus, intima, intimum
fax, facis (f)
incola, incolae (m/f)
īnscius, īnscia, īnscium
iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum
ēveniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
incolumis, incolumis, incolume
iūmentum, iūmentī (n)
imitor, imitārī, imitātus sum
exhauriō, exhaurīre, exhausī, exhaustum
impiger, impigra, impigrum
epulae, epulārum (f pl)
hasta, hastae (f)
expleō, explēre, explēvī, explētum
inopīnātus, inopīnāta, inopīnātum
ēventus, ēventūs (m)
hērēditās, hērēditātis (f)
experior, experīrī, expertus sum
indignus, indigna, indignum
horreō, horrēre, horruī
invideō, invidēre, invīdī, invīsum (+dat)
ērigō, ērigere, ērēxī, ērēctum
forsitan
exemplum, exemplī (n)
expediō, expedīre, expediī/expedīvī, expedītum
illūstris, illūstris, illūstre
gubernō, gubernāre, gubernāvī, gubernātum
impedīmentum, impedīmentī (n)
frēna, frēnōrum (n pl)
equester, equestris, equestre
fallāx, fallācis
elephantus, elephantī (m)
exiguus, exigua, exiguum
ferus, fera, ferum
fleō, flēre, flēvī, flētum
ēlūdō, ēlūdere, ēlūsī, ēlūsum
intueor, intuērī, intuitus sum
egeō, egēre, eguī (+abl)
interdum
imperītus, imperīta, imperītum
immānis, immānis, immāne
īnsequor, īnsequī, īnsecūtus sum
immineō, imminēre
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
faveō, favēre, fāvī, fautum (+dat)
LatinEnglish
impetrō, impetrāre, impetrāvī, impetrātum
horridus, horrida, horridum
frētus, frēta, frētum (+abl)
ērudītus, ērudīta, ērudītum
fruor, fruī, frūctus/fruitus sum (+abl)
hodiernus, hodierna, hodiernum
ēruptiō, ēruptiōnis (f)
famēs, famis (f)
fremitus, fremitūs (m)
fatīgō, fatīgāre, fatīgāvī, fatīgātum
forīs
impius, impia, impium
īnsidiae, īnsidiārum (f pl)
fōns, fontis (m)
fungor, fungī, fūnctus sum (+acc or abl)
incommodum, incommodī (n)
fōrma, fōrmae (f)
innocēns, innocentis
infrā (+acc)
fera, ferae (f)
gracilis, gracilis, gracile
īnfimus, īnfima, īnfimum
excipiō, excipere, excēpī, exceptum
exstinguō, exstinguere, exstīnxī, exstīnctum
exīstimātiō, exīstimātiōnis (f)
fluvius, fluviī (m)
inānis, inānis, ināne
frequēns, frequentis
humilis, humilis, humile
indīcō, indīcere, indīxī, indictum
gemō, gemere, gemuī, gemitum
īnferior, īnferius
fraus, fraudis (f)
grex, gregis (m)
haereō, haerēre, haesī, haesum
ērumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
factum, factī (n)
firmus, firma, firmum
foedus, foeda, foedum
gravitās, gravitātis (f)
gradus, gradūs (m)
epulor, epulārī, epulātus sum
flamma, flammae (f)
hesternus, hesterna, hesternum
ēdō, ēdere, ēdidī, ēditum
iugum, iugī (n)
īnstitūtum, īnstitūtī (n)
exsistō, exsistere, exstitī, exstitum
imber, imbris (m)
excutiō, excutere, excussī, excussum
fateor, fatērī, fassus sum
ignārus, ignāra, ignārum
hērēs, hērēdis (m/f)
firmō, firmāre, firmāvī, firmātum
intereō, interīre, interiī, interitum
iuventūs, iuventūtis (f)
expugnō, expugnāre, expugnāvī, expugnātum
LatinEnglish
fretum, fretī (n)
horrendus, horrenda, horrendum
genus, generis (n)
flōs, flōris (m)
exsequor, exsequī, exsecūtus sum
grandis, grandis, grande
fundō, fundere, fūdī, fūsum
fallō, fallere, fefellī, falsum
flāgitō, flāgitāre, flāgitāvī, flāgitātum
fluctus, fluctūs (m)
fingō, fingere, fīnxī, fictum
fūnus, fūneris (n)
frīgidus, frīgida, frīgidum
flectō, flectere, flexī, flexum
impellō, impellere, impulī, impulsum
ergō
fluō, fluere, flūxī, flūxum
glōrior, glōriārī, glōriātus sum
grātulātiō, grātulātiōnis (f)
ideō
exilium/exsilium, exiliī/exsiliī (n)
improbus, improba, improbum
idōneus, idōnea, idōneum
faciēs, faciēī (f)
incīdō, incīdere, incīdī, incīsum
indicium, indiciī (n)
fōrmōsus, fōrmōsa, fōrmōsum
expōnō, expōnere, exposuī, expositum
imprōvīsus, imprōvīsa, imprōvīsum
furor, furōris (m)
frīgus, frīgoris (n)
exerceō, exercēre, exercuī, exercitum
grātiōsus, grātiōsa, grātiōsum
īnfirmus, īnfirma, īnfirmum
incertus, incerta, incertum
īnfestus, īnfesta, īnfestum
figūra, figūrae (f)
exitus, exitūs (m)
induō, induere, induī, indūtum
impōnō, impōnere, imposuī, impositum
industria, industriae (f)
īnsignis, īnsignis, īnsigne
ignōtus, ignōta, ignōtum
gemma, gemmae (f)
integer, integra, integrum
fās (indeclinable)
flōreō, flōrēre, flōruī
hostia, hostiae (f)
fūrtum, fūrtī (n)
incitō, incitāre, incitāvī, incitātum
efferō, efferre, extulī, ēlātum
īnstō, īnstāre, īnstitī
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
ineō, inīre, iniī/inīvī, initum
incolō, incolere, incoluī

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.