Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab E-I

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab E-I?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/169 Timer 20:00
LatinEnglish
humilis, humilis, humile
intendō, intendere, intendī, intentum/intēnsum
imperītus, imperīta, imperītum
fingō, fingere, fīnxī, fictum
flectō, flectere, flexī, flexum
illūstris, illūstris, illūstre
exīstimātiō, exīstimātiōnis (f)
interior, interius
indīcō, indīcere, indīxī, indictum
flāgitō, flāgitāre, flāgitāvī, flāgitātum
exhauriō, exhaurīre, exhausī, exhaustum
impius, impia, impium
inānis, inānis, ināne
ērigō, ērigere, ērēxī, ērēctum
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
fābula, fābulae (f)
impedīmentum, impedīmentī (n)
īnstō, īnstāre, īnstitī
falsus, falsa, falsum
fundō, fundere, fūdī, fūsum
impellō, impellere, impulī, impulsum
hesternus, hesterna, hesternum
fluctus, fluctūs (m)
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
interdum
ineō, inīre, iniī/inīvī, initum
fretum, fretī (n)
immineō, imminēre
gēns, gentis (f)
elephantus, elephantī (m)
famēs, famis (f)
fūrtum, fūrtī (n)
idōneus, idōnea, idōneum
innocēns, innocentis
īnferior, īnferius
īnstitūtum, īnstitūtī (n)
horridus, horrida, horridum
imber, imbris (m)
iuventūs, iuventūtis (f)
horrendus, horrenda, horrendum
excelsus, excelsa, excelsum
incola, incolae (m/f)
fera, ferae (f)
fremitus, fremitūs (m)
factum, factī (n)
gemitus, gemitūs (m)
gubernō, gubernāre, gubernāvī, gubernātum
excipiō, excipere, excēpī, exceptum
ergō
ērumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
incolō, incolere, incoluī
grātulātiō, grātulātiōnis (f)
indignus, indigna, indignum
gradus, gradūs (m)
fīgō, fīgere, fīxī, fīxum
gemō, gemere, gemuī, gemitum
intimus, intima, intimum
LatinEnglish
fateor, fatērī, fassus sum
frēna, frēnōrum (n pl)
induō, induere, induī, indūtum
haereō, haerēre, haesī, haesum
īnfimus, īnfima, īnfimum
grex, gregis (m)
exemplum, exemplī (n)
frīgus, frīgoris (n)
horreō, horrēre, horruī
immānis, immānis, immāne
impiger, impigra, impigrum
forīs
invideō, invidēre, invīdī, invīsum (+dat)
imitor, imitārī, imitātus sum
expōnō, expōnere, exposuī, expositum
exilium/exsilium, exiliī/exsiliī (n)
ingrātus, ingrāta, ingrātum
incertus, incerta, incertum
faciēs, faciēī (f)
īnsignis, īnsignis, īnsigne
imprōvīsus, imprōvīsa, imprōvīsum
iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum
fallāx, fallācis
fungor, fungī, fūnctus sum (+acc or abl)
ideō
īnstruō, īnstruere, īnstrūxī, īnstrūctum
industria, industriae (f)
incitō, incitāre, incitāvī, incitātum
ēventus, ēventūs (m)
exiguus, exigua, exiguum
excutiō, excutere, excussī, excussum
īnsidiae, īnsidiārum (f pl)
efferō, efferre, extulī, ēlātum
fēstus, fēsta, fēstum
fleō, flēre, flēvī, flētum
glōrior, glōriārī, glōriātus sum
fūnus, fūneris (n)
ērudītus, ērudīta, ērudītum
ignōtus, ignōta, ignōtum
epulae, epulārum (f pl)
improbus, improba, improbum
flōreō, flōrēre, flōruī
flamma, flammae (f)
exsistō, exsistere, exstitī, exstitum
fallō, fallere, fefellī, falsum
firmō, firmāre, firmāvī, firmātum
gracilis, gracilis, gracile
iūmentum, iūmentī (n)
īnsequor, īnsequī, īnsecūtus sum
intereō, interīre, interiī, interitum
hodiernus, hodierna, hodiernum
hasta, hastae (f)
epulor, epulārī, epulātus sum
frequēns, frequentis
firmus, firma, firmum
īnfirmus, īnfirma, īnfirmum
frīgidus, frīgida, frīgidum
LatinEnglish
expugnō, expugnāre, expugnāvī, expugnātum
ēruptiō, ēruptiōnis (f)
īnfestus, īnfesta, īnfestum
expleō, explēre, explēvī, explētum
furor, furōris (m)
īnscius, īnscia, īnscium
equester, equestris, equestre
gemma, gemmae (f)
foedus, foeda, foedum
figūra, figūrae (f)
incolumis, incolumis, incolume
fraus, fraudis (f)
impōnō, impōnere, imposuī, impositum
incommodum, incommodī (n)
exstinguō, exstinguere, exstīnxī, exstīnctum
experior, experīrī, expertus sum
ēlūdō, ēlūdere, ēlūsī, ēlūsum
flōs, flōris (m)
hērēditās, hērēditātis (f)
fōrmōsus, fōrmōsa, fōrmōsum
exitus, exitūs (m)
grandis, grandis, grande
iugum, iugī (n)
genus, generis (n)
integer, integra, integrum
fluvius, fluviī (m)
gravitās, gravitātis (f)
infrā (+acc)
exsequor, exsequī, exsecūtus sum
fās (indeclinable)
fax, facis (f)
egeō, egēre, eguī (+abl)
fōns, fontis (m)
exerceō, exercēre, exercuī, exercitum
expediō, expedīre, expediī/expedīvī, expedītum
ēdō, ēdere, ēdidī, ēditum
hostia, hostiae (f)
hērēs, hērēdis (m/f)
indicium, indiciī (n)
inopīnātus, inopīnāta, inopīnātum
forsitan
fatīgō, fatīgāre, fatīgāvī, fatīgātum
ferus, fera, ferum
impetrō, impetrāre, impetrāvī, impetrātum
fruor, fruī, frūctus/fruitus sum (+abl)
incīdō, incīdere, incīdī, incīsum
frētus, frēta, frētum (+abl)
gladiātor, gladiātōris (m)
faveō, favēre, fāvī, fautum (+dat)
ēveniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
fōrma, fōrmae (f)
grātiōsus, grātiōsa, grātiōsum
fluō, fluere, flūxī, flūxum
ignārus, ignāra, ignārum
intueor, intuērī, intuitus sum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:Latin Quiz, English, rms

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: