Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab E-I

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab E-I?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/169 Timer 20:00
LatinEnglish
gubernō, gubernāre, gubernāvī, gubernātum
fateor, fatērī, fassus sum
ferus, fera, ferum
integer, integra, integrum
excutiō, excutere, excussī, excussum
ēlūdō, ēlūdere, ēlūsī, ēlūsum
hērēditās, hērēditātis (f)
expleō, explēre, explēvī, explētum
incīdō, incīdere, incīdī, incīsum
flāgitō, flāgitāre, flāgitāvī, flāgitātum
indicium, indiciī (n)
frēna, frēnōrum (n pl)
iugum, iugī (n)
ideō
iūmentum, iūmentī (n)
gradus, gradūs (m)
fax, facis (f)
indīcō, indīcere, indīxī, indictum
experior, experīrī, expertus sum
fābula, fābulae (f)
īnfestus, īnfesta, īnfestum
infrā (+acc)
illūstris, illūstris, illūstre
industria, industriae (f)
inopīnātus, inopīnāta, inopīnātum
horreō, horrēre, horruī
hērēs, hērēdis (m/f)
iuventūs, iuventūtis (f)
īnfirmus, īnfirma, īnfirmum
grātulātiō, grātulātiōnis (f)
gemitus, gemitūs (m)
excipiō, excipere, excēpī, exceptum
fās (indeclinable)
forīs
gracilis, gracilis, gracile
īnstō, īnstāre, īnstitī
fluō, fluere, flūxī, flūxum
firmus, firma, firmum
exsistō, exsistere, exstitī, exstitum
ēdō, ēdere, ēdidī, ēditum
incolō, incolere, incoluī
elephantus, elephantī (m)
fōrma, fōrmae (f)
falsus, falsa, falsum
forsitan
frētus, frēta, frētum (+abl)
fallāx, fallācis
grātiōsus, grātiōsa, grātiōsum
hostia, hostiae (f)
exilium/exsilium, exiliī/exsiliī (n)
exerceō, exercēre, exercuī, exercitum
intimus, intima, intimum
faciēs, faciēī (f)
frīgus, frīgoris (n)
iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum
hodiernus, hodierna, hodiernum
firmō, firmāre, firmāvī, firmātum
LatinEnglish
factum, factī (n)
exīstimātiō, exīstimātiōnis (f)
famēs, famis (f)
impetrō, impetrāre, impetrāvī, impetrātum
exsequor, exsequī, exsecūtus sum
humilis, humilis, humile
egeō, egēre, eguī (+abl)
incommodum, incommodī (n)
impiger, impigra, impigrum
ēventus, ēventūs (m)
īnsidiae, īnsidiārum (f pl)
innocēns, innocentis
fingō, fingere, fīnxī, fictum
exemplum, exemplī (n)
horridus, horrida, horridum
fera, ferae (f)
inānis, inānis, ināne
equester, equestris, equestre
fūrtum, fūrtī (n)
fraus, fraudis (f)
īnscius, īnscia, īnscium
grex, gregis (m)
excelsus, excelsa, excelsum
fōrmōsus, fōrmōsa, fōrmōsum
immānis, immānis, immāne
ērumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
imprōvīsus, imprōvīsa, imprōvīsum
ingrātus, ingrāta, ingrātum
flamma, flammae (f)
fōns, fontis (m)
intendō, intendere, intendī, intentum/intēnsum
gravitās, gravitātis (f)
furor, furōris (m)
interior, interius
foedus, foeda, foedum
gēns, gentis (f)
flōs, flōris (m)
incitō, incitāre, incitāvī, incitātum
īnfimus, īnfima, īnfimum
fluvius, fluviī (m)
impius, impia, impium
imber, imbris (m)
fremitus, fremitūs (m)
ērudītus, ērudīta, ērudītum
impedīmentum, impedīmentī (n)
epulor, epulārī, epulātus sum
fēstus, fēsta, fēstum
fatīgō, fatīgāre, fatīgāvī, fatīgātum
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
expōnō, expōnere, exposuī, expositum
īnstitūtum, īnstitūtī (n)
flectō, flectere, flexī, flexum
gemma, gemmae (f)
epulae, epulārum (f pl)
exstinguō, exstinguere, exstīnxī, exstīnctum
imitor, imitārī, imitātus sum
flōreō, flōrēre, flōruī
LatinEnglish
grandis, grandis, grande
ēruptiō, ēruptiōnis (f)
gladiātor, gladiātōris (m)
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
incola, incolae (m/f)
expediō, expedīre, expediī/expedīvī, expedītum
īnsequor, īnsequī, īnsecūtus sum
ignōtus, ignōta, ignōtum
horrendus, horrenda, horrendum
exhauriō, exhaurīre, exhausī, exhaustum
improbus, improba, improbum
faveō, favēre, fāvī, fautum (+dat)
exiguus, exigua, exiguum
imperītus, imperīta, imperītum
figūra, figūrae (f)
fūnus, fūneris (n)
gemō, gemere, gemuī, gemitum
genus, generis (n)
frīgidus, frīgida, frīgidum
indignus, indigna, indignum
exitus, exitūs (m)
haereō, haerēre, haesī, haesum
fallō, fallere, fefellī, falsum
fretum, fretī (n)
interdum
expugnō, expugnāre, expugnāvī, expugnātum
incolumis, incolumis, incolume
fundō, fundere, fūdī, fūsum
frequēns, frequentis
hesternus, hesterna, hesternum
ignārus, ignāra, ignārum
ineō, inīre, iniī/inīvī, initum
fluctus, fluctūs (m)
fungor, fungī, fūnctus sum (+acc or abl)
incertus, incerta, incertum
impellō, impellere, impulī, impulsum
intueor, intuērī, intuitus sum
impōnō, impōnere, imposuī, impositum
īnferior, īnferius
invideō, invidēre, invīdī, invīsum (+dat)
īnstruō, īnstruere, īnstrūxī, īnstrūctum
intereō, interīre, interiī, interitum
īnsignis, īnsignis, īnsigne
glōrior, glōriārī, glōriātus sum
fīgō, fīgere, fīxī, fīxum
immineō, imminēre
ergō
fleō, flēre, flēvī, flētum
fruor, fruī, frūctus/fruitus sum (+abl)
induō, induere, induī, indūtum
efferō, efferre, extulī, ēlātum
idōneus, idōnea, idōneum
ēveniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
ērigō, ērigere, ērēxī, ērēctum
hasta, hastae (f)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.