Science Quiz / Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or Translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: 'L' Anatomy
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/273 Timer 20:00
Prefix/SuffixTranslationExample
oro-Oral
-crineEndocrine
lapar-Laparotomy
pro-Procephalic
-plegiaparaplegia
scolio-scoliosis
ano-0
-ptosisApoptosis
rhodo-rhodophyte
pyro-0
leio-Leiomyoma
chrom-Hemochromatosis
cervic-Cervicodorsal
myelo-Myeloblast
cata-Cataract
-stomycolostomy
colp-Colposcopy
-tony/tono-0
odont-orthodontist
-ectomyMastectomy
ossi-Peripheral ossifying fibroma
spondyl-Spondylitis
capill-Capillus
meso-Mesoderm
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
narco-narcolepsy
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
-poiesishematopoiesis
pleur-Pleurogenous
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
allo-Alloantigen, allopathy
glosso/glotto-Glossology
thel(e)-Theleplasty
peri-Periodontal
onycho-Onychophagy
encephal-Encephalogram
karyo-Eukaryote
ischio-Ischioanal fossa
chiro-Chiropractor
cox-Coxopodite
papul-Papulation
gyn-0
ortho-Orthodontist
aur-Aural
apo-Apoptosis
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
porphyr-Porphyroblast
-stasis0
cost-Costochondral
-pod/pusPodiatry
phono-phonograph, symphony
chol-Cholaemia
per-0
hyster-0
aniso-Anisotropic, anisocytosis
procto-proctology
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
ex-Exophthalmos
lieno-Lienorenal ligament
-celeHydrocele
splen(o)-Splenectomy
cyan-Cyanopsia
proto-Protoneuron
gastr-Gastric bypass
ambi-Ambidextrous
axill-Axilla
-dyniaVulvodynia
-ptysishemoptysis
myringo-Myringotomy
front-0
-pepsiaDyspepsia
erythr-Erythrocyte
uric-0
alb-Albino
xantho-Xanthopathy
ather-0
brachy-brachycephalic
parvo-Parvovirus
balano-Balanitis
-gnosisdiagnosis, prognosis
histo-Histology
macro-Macrophage
entero-Gastroenterology
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
-versionanteversion, retroversion
reticul-reticulocyte
pyelo-Pyelonephritis
sito-0
top(o)-Topical anesthetic
episi-Episiotomy
poro-0
Prefix/SuffixTranslationExample
fibro-Fibroblast
anti-Antibody, antipsychotic
lingu-Linguistics
papill-Papillitis
-icleOvarian follicle
koilo-Koilocyte
cutane-Subcutaneous
pseudo-0
acous-acoustician
labi-Labiodental
xero-0
presby-Presbyopia
sial-sialagogue
pterygo-Lateral pterygoid plate
cordi-Commotio cordis
glauco-Glaucoma
dia-Diarrhea
hidro-Hyperhidrosis
schist/schiz-schitzophrenia
alge-Analgesic
facio-Facioplegic
gono-Gonorrhea
leuko-Leukocyte
contraContraindicate
-desisarthrodesis
pachy-pachyderma
mero-merocrine,meroblastic
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
meta-Metacarpus
splanchn-0
genu-Genu valgum
tympano-0
blast-Blastomere
-algiaMyalgia
-trophyPseudohypertrophy
-plastyrhinoplasty
-aemiaAnaemia
torti-Torticollis
clastosteoclast
-rrhexis0
aesthesio-Anesthesia
-plasiaAchondroplasia
-ismusHemiballismus
auto-Autoimmune
humer-Humerus
dif-0
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
oto-Otopathy
amnio-Amniocentesis
piri-Piriformis
trachelo-tracheloplasty
cephal-Cephalalgy
pyo-Pyometra
-formCuneiform
thely-Thelygenous
-tomyGastrotomy
rhabd-rhabdomyolysis
cyst-Cystotomy
omphalo-Omphalotomy
rubro-0
aux-auxocardia
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
sarco-sarcoma
eu-Eukaryote
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
somat-0
-emesisHematemesis
-rrhageHemorrhage
brady-Bradycardia
ecto-Ectopic pregnancy
lacrim-Lacrimal canaliculi
oophoro-Oophorectomy
cholecyst-Cholecystectomy
sinistro-0
brachi-Brachium of inferior colliculus
-plexyCataplexy
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
polio-Poliomyelitis
isch-0
angio-Angiogram
ventro-Ventrodorsal
mammo-Mammogram
-paresishemiparesis
myo-Myoblast
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
burs-0
meloserythromelalgia
carp-Carpopedal
dis-Dissection
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
Prefix/SuffixTranslationExample
galacto-Galactorrhea
litho-Lithotripsy
-centesisAmniocentesis
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
-tripsyLithotripsy
thym-dysthymia
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
fossafossa ovalis
palpebr-Palpebra
blephar-Blepharoplast
lact-Lactation
andro-Andrology, android
onco-Oncology
arthr-Arthritis
para-0
prosop-Prosopagnosia
ovo-Ovogenesis
mammillo-0
peo-Peotomy
zymo-0
manu-Manufacture
odyn-stomatodynia
chloro-Chlorophyll
aero-Aerosinusitis
ocul-Oculist
omo-Omoplate
cypho/kypho-Cyphosis
-malaciaOsteomalacia
mast-Mastectomy
thec-Intrathecal
-astheniaMyasthenia gravis
cornu-0
dys-0
gingiv-Gingivitis
endo-Endocrinology, Endospore
cryo-Cryoablation
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
retrorelapse
phallo-Aphallia
-peniaosteopenia
dactyl-Dactylology
irid-Iridectomy
ungui-Unguiform,Ungual
arseno-0
cili-Ciliary
bucc-Buccolabial
-pexyNephropexy
cor-Corectomy
ab-Abduction
articul-Articulation
dextr-Dextrocardia
myxo-0
ad-Adduction
varico-varicose
-oma/omataSarcoma, Teratoma
steno-Stenography
ante-antepartum
atel-atelocardia
kine-Kinesthesia
eosin-Eosinophil granulocyte
pleio-pleiomorphism
myco-Onychomycosis
psor-Psoriasis
ankyl-Ankylosis
ileo-Ileocecal valve
vesic(o)-Vesica
gnath-Gnathodynamometer
carcin-Carcinoma
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
dent-Dentist
olig-Oligotrophy
chondro-Chondrocalcinosis
dacryo-0
a(n)-Apathy, Analgia
cyto-Cytokine
toco-0
capit-Capitation
-ped/pesPedoscope
-staxis0
ec-0
arch-archinephron
-rrhaphy0
trich-Trichocyst
tetan-tetanus
filli-0
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
melan-Melanin
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
dorso-dorsal, Dorsocephalad
stoma(t)-Stomatogastric

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.