Zhang Yimou Films Cast

Can you name the Zhang Yimou Films Cast?

Classic
0/70
15:00
Red Sorghum (1987)
Grandma 
Grandpa 
Sanbao 
Uncle Luohan 
Codename Cougar (1989)
Zheng Xianping 
Ah Li 
Liang Zhuang 
Huang Jinru 
Ju Dou (1990)
Ju Dou 
Yang Tianqing 
Yang Jinshan 
Raise the Red Lantern (1991)
Songlian 
Meishan 
Yan'er 
Zhuoyun 
Chen Baishun 
The Story of Qiu Ju (1992)
Qiu Ju 
Wan Qinglai 
Meizi 
To Live (1994)
Xu Fugui 
Xu Jiazhen 
Shanghai Triad (1995)
Tang Shuisheng 
Xiao Jinbao 
Uncle Liu 
Tang 
Keep Cool (1997)
Zhao Xiaoshuai 
Zhang Qiusheng 
An Hong 
Not One Less (1999)
Wei Minzhi 
Xhang Huike 
The Road Home (1999)
Young Zhao Di 
Old Zhao Di 
Luo Yusheng 
Happy Times (2000)
Zhao 
Wu Ying 
Hero (2002)
Nameless 
Broken Sword 
Flying Snow 
King of Qin 
Long Sky 
Moon 
House of Flying Daggers (2004)
Captain Leo 
Mei 
Captain Jin 
Yee 
Riding Alone for Thousands of Miles (2005)
Gouichi Takata 
Rie Takata 
Kenichi Takata 
Jiang Wen 
Curse of the Golden Flower (2006)
Emperor Ping 
Empress Phoenix 
Prince Zhai 
Prince Yu 
A Woman, A Gun and a Noodle Shop (2009)
Zhang 
The Captain 
Under the Hawthorn Tree (2010)
Jing Qiu 
Lao San 
The Flowers of War (2011)
John Miller 
Yu Mo 
Shu 
Major Li 
Colonel Hasegawa 
Lieutenant Kato 
Coming Home (2014)
Lu Yanshi 
Feng Wanyu 
Dandan 
The Great Wall (2016)
William Garin 
Commander Lin Mae 
Pero Tovar 
The Emperor 

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Movies

Browse Movies

Today's Top Quizzes in Cast

Browse Cast

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Carnelian10

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,404 4.00 Movies Apr 5, 2016
1,100 5.00 Movies Jun 4, 2016
839 5.00 Movies Jun 20, 2016
611 5.00 Movies Feb 10, 2016
513 5.00 Movies Jun 8, 2016

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: