Shohei Imamura Films Cast

Can you name the Shohei Imamura Films Cast?

Classic Type in answers that appear in a list
0/96
15:00
Stolen Desire (1958)
Taminosuke Yamamura 
Ezaburo Yamamura 
Shinichi Kunida 
Kanji Takada 
Nishi Ginza Station (1958)
Singer 
Jutaro Oyama 
Riko Oyama 
Takeshi Oyama 
Yasushi Asada 
My Second Brother (1959)
Kiichi Yasumoto 
Yoshiko 
Koichi 
Sueko 
Goro Mitamura 
Gengoro Henmi 
Sakai 
Pigs and Battleships (1961)
Kinta 
Haruko 
Himori 
Tetsuji 
Ohachi 
Katsuyo 
The Insect Woman (1963)
Tome Matsuki 
Matsunami 
Midori 
Foreman 
Honda 
Nobuko 
Madam 
Ken 
Intentions of Murder (1964)
Sadako Takahashi 
Koichi Takahashi 
Hiraoko 
Yoshiko Masuda 
Seizo Takahashi 
Kinu Takahashi 
Genji Miyata 
Kazuyuki Tamaru 
The Pornographers (1966)
Subuyan Ogata 
Haru Matsuda 
Koichi Matsuda 
Shinun Ogata 
Banteki 
Keiko Matsuda 
Detective Sanada 
Profound Desires of the Gods (1968)
Nekichi Futori 
Kametaro Futori 
Kariya 
Toriko Futori 
Ritsugen Ryu 
Vengeance is Mine (1979)
Isao Enokizu 
Shizuo Enokizu 
Kazuko Enokizu 
Haru Asano 
Tanejiro Shibata 
Detective Kawai 
Sachiko Yoshizato 
Kawashima 
Why Not? (1981)
Ine 
Genji 
Furukawa 
Kinzo 
Itoman 
Omatsu 
Matakichi 
The Ballad of Narayama (1983)
Tatsuhei 
Orin 
Katsuzo 
Oei 
Teruyan 
Tsune 
Zegen (1987)
Shiho 
Muraoka 
Genkichi 
Wang 
Black Rain (1989)
Yasuko 
Shigematsu Shizuma 
Shigeko Shizuma 
Shokichi 
Yuichi 
The Eel (1997)
Takuro Yamashita 
Keiko Hattori 
Misako Nakajima 
Tamotsu Takasaki 
Fumie Hattori 
Dr. Akagi (1998)
Dr. Fuu Akagi 
Sonoko Mannami 
Pete 
Nosaka 
Warm Water Under a Red Bridge (2001)
Yosuke Sasano 
Saeko Aizawa 
Mitsu Aizawa 
Masayuki Uomi 
Shintaro Uomi 
Tomoko Sasano 
Madako Yamada 

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Movies

Browse Movies

Today's Top Quizzes in Cast

Browse Cast

Showdown Scoreboard

More By:
Carnelian10

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,545 4.00 Movies Apr 5, 2016
1,201 5.00 Movies Jun 4, 2016
978 5.00 Movies Jun 20, 2016
651 5.00 Movies Feb 10, 2016
552 5.00 Movies Jun 8, 2016

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: