Movies Quiz / Hiroshi Shimizu Films Cast

Random Movies or Cast Quiz

Can you name the Hiroshi Shimizu Films Cast?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/230 Timer 15:00
Village Pasture (1924)
Kisaku 
Yasuzo 
Oharu 
Oshizu 
Roses of Grief (1926)
Baron Ayakoji 
Ysuma Murakami 
Kikue 
Love Is Tricky (1927)
Juzo Sakai 
Aiko Mukai 
Shotaro Akama 
Shigeru Hayashi 
Flaming Sky (1927)
Ichiro Ono 
Vicomte Hyodo 
Reiko Okawa 
Shinkichiro Tabuse 
Beautiful Best Friends (1928)
Yusuke 
Tomonari 
Yurie 
The Blacksmith of the Forest (1929)
Kyosuke 
Toyono 
Omitsu 
Teacher 
Stick Girl (1929)
Yukie 
Chiyoko 
Ishizuka 
The Village Champion (1929)
Sakuzo 
Oharu 
Fumio Nakayama 
Undying Pearl (1929)
Kosuke Katayama 
Tatsuko 
Namiko 
Short Song Of Love (1929)
Toshie 
Father 
Mother 
Silver Stream (1931)
Seki 
Eisaku Nagashima 
Shigeru Sakai 
Seven Seas: Virginity Chapter (1931)
Yamaman 
Yoko Takasugi 
Yuzuru 
Seven Seas: Chastity Chapter (1932)
Yamaman 
Yoko Takasugi 
Yuzuru 
Manchurian Marching Song (1932)
Kikuko 
Nobuko 
Tomiko 
Passion (1932)
Father 
Tokiko 
Murakawa 
Dawn After The Midnight Sun (1932)
Yoko 
Ranko 
Shoichiro Amagasaki 
Ayako Yoshizawa 
Kanjiro 
Japanese Girls at the Harbour (1933)
Sunako Kurokawa 
Dora Kennel 
Henry 
Miura 
The Lady Who Wept in Spring (1933)
Ofuji 
Oryu 
Oshizu 
The Boss's Son at College (1933)
Minoru Fujii 
Father Gohei 
Muraki 
Wakahara 
The Boss's Son at College : Record of Valour (1934)
Kintaro Fujii 
Taiko 
Sugiko 
The Boss's Son at College: Shooting the Breeze (1934)
Kintaro 
Sachiko 
Kimbei 
The Boss's Son: Cloudless Skies (1934)
Kintaro Fujii 
Kimbei 
Otsune 
Eclipse (1934)
Shukichi Osaki 
Kinue Nishimura 
Tomone Iwaki 
A Hero of Tokyo (1935)
Kanichi Nemoto 
Haruko Nemoto 
Kiachi Nemoto 
The Boss's Son's Youthful Innocence (1935)
Hyakutaro 
Kimbei Edoya 
Mother 
The Man and the Woman and the Boys (1935)
Don-ko's mother 
Don-ko 
Woman 
Mr. Thank You (1936)
Mr. Thank You 
Woman in black collar 
Children in the Wind (1937)
Father 
Mother 
Zenta 
Forget Love for Now (1937)
Kotaro 
Oyuki 
Kyosuke 
A Star Athlete (1937)
Seki 
Mori 
Tani 
The Golden Demon (1937)
Kan'ichi Hazama 
Miya Shigisawa 
Naoyuki Wanibuchi 
The Masseurs and a Woman (1938)
Michiko Misawa 
Tokuichi 
Shintaro Omura 
Family Diary (1938)
Tomoe Tsuji 
Ume 
Yaeko 
A Woman's Manners: Part One - Young Girl's Diary (1939)
Tomekichi 
Omasa 
Okami 
Flowering Weed (1939)
Koichi 
Mr. Akiyama 
Chiyo 
Mizuno 
Mr. Murakami 
Mr. Hiramatsu 
Four Seasons of Children (1939)
Kintaro 
Zenta 
Shunichi 
Father 
Grandmother 
Grandfather 
Mother 
Nobuko (1940)
Nobuko Komiyama 
Thief 
Yoshiko Kibayashi 
Kimika 
Akiyama 
Genjuro Hosokawa 
Eiko Hosokawa 
Ornamental Hairpin (1941)
Hiroyasu 
Osamura 
Emi 
Old man 
Okiku 
Introspection Tower (1941)
Toshizo 
Koji 
Kazue 
Haruo 
Naoko 
Notes of an Itinerant Performer (1941)
Utajo 
Shotaro Hiramatsu 
Shosuke Hiramatsu 
Nuiko 
Jiro 
Acorns (1941)
Father 
Mother 
Akio 
Genroku 
Record of a Woman Doctor (1941)
Mitsu 
Kamiya 
Honma 
Natsuki 
Sayon's Bell (1943)
Sayon 
Takeda 
Murai 
Murai's wife 
Victory Song (1945)
Okawa 
Kawanishi 
Yuichi 
Nobue 
Ichino 
Nobue's father 
Yuichi's father 
Nakamura 
Children of the Beehive (1948)
Masa 
Tanba 
Yutaka 
Hiroyuki 
Tomorrow There Will Be Fine Weather (1948)
Fukichi 
Sachi Yanagita 
Kiyotsugu Kino 
Kaneda 
At Eighteen, A Girl Tells Lies (1949)
Shinichi Kida 
Kisuke Urakawa 
Chiyo Ihara 
Nisaku Maki 
Mr. Shosuke OHara (1949)
Jiromasa Yoshida 
Saheita Sugimoto 
Margaret Nakata 
Kaiku Tsukioka 
Under the Blossoming Peach (1951)
Shinbei 
Ayako 
Kensaku 
Gomasuke 
Children of the Beehive: What Happened Next (1951)
Yoshi-bo 
Setsuko 
Hota 
Seiji 
Tan-ko 
Hiroyuki 
Mole Alley (1953)
Teizo Nonomiya 
Kazuo Ogata 
Yoshie Ogata 
Deoka 
The Shiinomi School (1955)
Kayoko Atsumi 
Tanaka 
Yamamoto 
Fumiko 
Why Did These Women Become Like This? (1956)
Miss. Oda 
President 
Tomiko Miyai 
Masa Imamura 
Children Seeking a Mother (1956)
Yoshie 
Tadao 
Yoshio Tsugawa 
Yuri Murata 
Stupid with Kindness (1956)
Aki Yamamoto 
Misako Fujisawa 
Takeo Yamamoto 
Mitsuko Ogawa 
Sound in the Mist (1956)
Kazuhiko Onuma 
Tsuruko 
Masao Yagi 
Yuko 
Taro 
Dancing Girl (1957)
Hanae Hanamura 
Chiyomi Hanamura 
Yamano 
Tamura 
Teruko 
Toshiko 
A Mother's Journey (1958)
Reiko 
Sumiyoshi 
Kazuko Ibuki 
Kunio 
Image of a Mother (1959)
Sadao Sagawa 
Michio Segawa 
Sonoko Takada 
Emiko Takada 
Jyosuke Oki 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

Who's That Actor

by mikedraven

Hey, who was that actor who played that one guy in the that movie about the stuff?
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Dec 17, 2016ReportNominate
Tags:Cast Quiz

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: