Chen Kaige Films Cast

Can you name the Chen Kaige Films Cast?

Classic
0/74
15:00
Yellow Earth (1984)
Gu Quing 
Cuiqiao 
Hanhan 
The father 
The Big Parade (1986)
Liu Guoqiang 
Jiang Junbiao 
Sun Fang 
Hao Xiaoyuan 
Li Weicheng 
King of the Children (1987)
Lao Gar 
Wang Fu 
Chen 
Laidi 
Lao Hei 
Life on a String (1991)
The Old Master 
Shitou 
Lanxiu 
Farewell My Concubine (1993)
Cheng Dieyi 
Duan Xiaolou 
Juxian 
Yuan Shiqing 
Temptress Moon (1996)
Pang Ruyi 
Pang Duanwu 
Yu Zhongliang 
Biggie 
Yu Xiuyi 
Jingyun 
The Emperor and the Assassin (1998)
Lady Zhao 
Jing Ke 
Ying Zheng 
Lao Ai 
Queen Dowager 
Lu Buwei 
Gao Jianli 
Together (2002)
Lou Xiaochun 
Liu Cheng 
Lili 
Professor Jiang 
Professor Yu Shifeng 
Hui 
Lin Yu 
Killing Me Softly (2002)
Alice Tallis 
Adam Tallis 
Deborah 
Klaus 
The Promise (2005)
Kunlun 
General Guangming 
Qingcheng 
Duke Wuhaan 
Snow Wolf 
Manshen 
Forever Enthralled (2008)
Mei Lanfang 
Meng Xiaodong 
Tan Xinpei 
Qi Rushan 
Fu Zhifang 
Tanaka Ryuichi 
Sacrifice (2010)
Cheng Ying 
Tu'an Gu 
Gongsun Chujiu 
Zhao Shuo 
Lady Zhuang 
Han Jue 
Caught in the Web (2012)
Ye Lanqiu 
Chen Ruoxi 
Yang Shoucheng 
Shen Liushu 
Mo Xiaoyu 
Yang Jiaqi 
Monk Comes Down the Mountain (2015)
Zhou Xiyu 
Yuzhen 
Boss Zha 
Peng Qianwu 
He Anxia 

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in Movies

Browse Movies

Today's Top Quizzes in Cast

Browse Cast

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Carnelian10

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,402 4.00 Movies Apr 5, 2016
1,098 5.00 Movies Jun 4, 2016
832 5.00 Movies Jun 20, 2016
611 5.00 Movies Feb 10, 2016
513 5.00 Movies Jun 8, 2016

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: