Language Quiz / GCSE Greek Vocab 2

Random Language Quiz

μ-ω

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/185 Timer 20:00
GreekEnglish
τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον
φίλος, φίλου, ὁ
τίμη, τιμῆς, ἡ
πόθεν
υἱός, υἱοῦ, ὁ
ναῦς, νεώς, ἡ
ὁδός, ὁδοῦ, ἡ
ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον
φόβος, φόβου, ὁ
σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην
ὕπνος, ὕπνου, ὁ
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην
πείθω
χώρα, χώρας, ἡ
νῦν
οὐ, οὐκ, οὐχ
οἶδα
πολύς, πολλή, πολύ
πολλοί, πολλαί, πολλά
ποταμός, ποταμοῦ, ὁ
μετά + gen
φύλαξ, φύλακος, ὁ
πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον
χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν
σός, σή, σόν
σύ, σοῦ
νικάω
νόσος, νόσου, ἡ
μηδέποτε
παρασκευάζω
πιστεύω + dat
ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην
ὅτι
ποῖος, ποία, ποῖον;
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα
ὑπέρ + gen
παρέχω
πρός + acc
οὖν
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην + dat
παύομαι
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα + fut inf
τεῖχος, τείχους, τό
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον
μάχη, μάχης, ἡ
πειράομαι, πειράσομαι
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον
ὡς
φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην
πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμαι + dat
σιγή, σιγῆς, ἡ
ὅπλα, ὅπλων, τά
μήτε... μήτε…
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
ποιέω
ὀλίγοι, ὀλίγαι, ὀλίγα
πρότερον
οἰκέω
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην
GreekEnglish
μᾶλλον
τις, τι
ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό
μικρός, μικρά, μικρόν
πόλις, πόλεως, ἡ
πῦρ, πυρός, τό
περί + acc
ὕδωρ, ὕδατος, τό
παύω
φημί, φήσω, ἔφην (impf)
παρά + acc
μέγας, μεγάλη, μέγα
τρίτος, τρίτη, τρίτον
πιστός, πιστή, πιστόν
ὕστερον
πολίτης, πολίτου, ὁ
πόσος, πόση, πόσον
ναύτης, ναύτου, ὁ
προσβάλλω + dat
οὐδέποτε
στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην + dat
σοφός, σοφή, σοφόν
τέλος
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
ξίφος, ξίφους, τό
... μέν... δέ ...
πατήρ, πατρός, ὁ
ὅδε, ἥδε, τόδε
πύλη, πύλης, ἡ
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον
πολλάκις
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον
φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην
τύχη, τύχης, ἡ
ποῦ
παρά + gen
περί + gen
ὄνομα, ὀνόματος, τό
ὁ, ἡ, τό
τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα
τοσοῦτοι, τοσαῦται, τοσαῦτα
χρήματα, χρημάτων, τά
ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην
τίς; τί;
σῶμα, σώματος, τό
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον
ὡς τάχιστα (or other superlative)
σῖτος, σίτου, ὁ
ὅς, ἥ, ὅ
νίκη, νίκης, ἡ
χρυσός, χρυσοῦ, ὁ
στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ
πρῶτον
στρατιά, στρατιᾶς, ἡ
νόμος, νόμου, ὁ
GreekEnglish
πούς, ποδός, ὁ
ὄρος, ὄρους, τό
φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθην
σύμμαχοι, συμμάχων, οἱ
νεανίας, νεανίου, ὁ
πότε
ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν
μόνος, μόνη, μόνον
μένω, μενῶ, ἔμεινα
μῦθος, μῦθου, ὁ
τότε
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην
συμφορά, συμφορᾶς, ἡ
νεκρός, νεκροῦ, ὁ
ὑμεῖς, ὑμῶν
ὕλη, ὕλης, ἡ
μετά + acc
ποῖ
νέος, νέα, νέον
ὑπό + gen
ξένος, ξένου, ὁ
νῆσος, νήσου, ἡ
οὕτω(ς)
μάλιστα
πλήν + gen
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον
τιμάω
πολέμιοι, πολεμίων, οἱ
μή
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα
χρόνος, χρόνου, ὁ
πόσοι, πόσαι, πόσα
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
μῶρος, μώρα, μῶρον
μέντοι
χείρ, χειρός, ἡ
τρεῖς, τρεῖς, τρία
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
οἷός τ' εἰμί
νύξ, νυκτός, ἡ
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
πῶς;
ὀκτώ
μόνον
ὥστε
πέμπω
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην
πίνω, πιοῦμαι, ἔπιον
χειμών, χειμῶνος, ὁ
φωνή, φωνῆς, ἡ
οἶνος, οἶνου, ὁ
πρό + gen
μισέω
μήτηρ, μητρός, ἡ
χρή (with acc + inf)
οἰκία, οἰκίας, ἡ
παῖς, παιδός, ὁ and ἡ
πόλεμος, πολέμου, ὁ
πέντε
οὔτε... οὔτε…

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.