Language Quiz / GCSE Greek Vocab 2

Random Language Quiz

μ-ω

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/185 Timer 20:00
GreekEnglish
τοσοῦτοι, τοσαῦται, τοσαῦτα
νεκρός, νεκροῦ, ὁ
πιστεύω + dat
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
πρότερον
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
πέμπω
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην
μῦθος, μῦθου, ὁ
πλήν + gen
πρό + gen
ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν
ξένος, ξένου, ὁ
ὄνομα, ὀνόματος, τό
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον
τύχη, τύχης, ἡ
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον
χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν
φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην
μέγας, μεγάλη, μέγα
ὑπέρ + gen
μηδέποτε
πειράομαι, πειράσομαι
τότε
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον
μόνον
ὀκτώ
ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον
πούς, ποδός, ὁ
σιγή, σιγῆς, ἡ
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον
στρατιά, στρατιᾶς, ἡ
ὁ, ἡ, τό
οὐ, οὐκ, οὐχ
πολύς, πολλή, πολύ
παρασκευάζω
ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην + dat
ναῦς, νεώς, ἡ
οὖν
πολίτης, πολίτου, ὁ
ὑμεῖς, ὑμῶν
ναύτης, ναύτου, ὁ
πόσοι, πόσαι, πόσα
παρά + gen
ὅς, ἥ, ὅ
πιστός, πιστή, πιστόν
ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην
μάλιστα
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην
σός, σή, σόν
ὅδε, ἥδε, τόδε
παρά + acc
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον
οἶνος, οἶνου, ὁ
ὕλη, ὕλης, ἡ
παύω
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον
περί + gen
ὀλίγοι, ὀλίγαι, ὀλίγα
τιμάω
πρῶτον
GreekEnglish
μή
τεῖχος, τείχους, τό
χρόνος, χρόνου, ὁ
νῆσος, νήσου, ἡ
νόμος, νόμου, ὁ
νῦν
οὐδέποτε
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην
ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην
πόλις, πόλεως, ἡ
ὥστε
φημί, φήσω, ἔφην (impf)
σῖτος, σίτου, ὁ
μετά + gen
μάχη, μάχης, ἡ
παῖς, παιδός, ὁ and ἡ
χρή (with acc + inf)
χρυσός, χρυσοῦ, ὁ
... μέν... δέ ...
σύ, σοῦ
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα
στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ
τίς; τί;
μᾶλλον
πίνω, πιοῦμαι, ἔπιον
παύομαι
πολλοί, πολλαί, πολλά
μετά + acc
παρέχω
πατήρ, πατρός, ὁ
χρήματα, χρημάτων, τά
φύλαξ, φύλακος, ὁ
ὅτι
οὔτε... οὔτε…
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
νικάω
σύμμαχοι, συμμάχων, οἱ
πύλη, πύλης, ἡ
πῦρ, πυρός, τό
ποιέω
νέος, νέα, νέον
φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα
πόσος, πόση, πόσον
σοφός, σοφή, σοφόν
πέντε
τρεῖς, τρεῖς, τρία
τέλος
τρίτος, τρίτη, τρίτον
μισέω
τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα
μόνος, μόνη, μόνον
ποταμός, ποταμοῦ, ὁ
χώρα, χώρας, ἡ
υἱός, υἱοῦ, ὁ
πολλάκις
χειμών, χειμῶνος, ὁ
ποῖ
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα
GreekEnglish
φωνή, φωνῆς, ἡ
πρός + acc
ὅπλα, ὅπλων, τά
νόσος, νόσου, ἡ
πόλεμος, πολέμου, ὁ
μῶρος, μώρα, μῶρον
οἰκέω
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα + fut inf
χείρ, χειρός, ἡ
οὕτω(ς)
τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον
οἷός τ' εἰμί
πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμαι + dat
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον
ποῖος, ποία, ποῖον;
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην + dat
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην
μήτε... μήτε…
ξίφος, ξίφους, τό
σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην
φόβος, φόβου, ὁ
νίκη, νίκης, ἡ
φίλος, φίλου, ὁ
μέντοι
μήτηρ, μητρός, ἡ
ὄρος, ὄρους, τό
νεανίας, νεανίου, ὁ
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
ποῦ
πῶς;
οἰκία, οἰκίας, ἡ
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο
ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό
νύξ, νυκτός, ἡ
ὕδωρ, ὕδατος, τό
πόθεν
ὕστερον
τίμη, τιμῆς, ἡ
περί + acc
τις, τι
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην
οἶδα
ὕπνος, ὕπνου, ὁ
πολέμιοι, πολεμίων, οἱ
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην
συμφορά, συμφορᾶς, ἡ
ὡς τάχιστα (or other superlative)
μένω, μενῶ, ἔμεινα
φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθην
ὁδός, ὁδοῦ, ἡ
ὡς
πότε
ὑπό + gen
σῶμα, σώματος, τό
στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ
πείθω
μικρός, μικρά, μικρόν
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
προσβάλλω + dat

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: