Language Quiz / GCSE Greek Vocab 2

Random Language Quiz

μ-ω

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/185 Timer 20:00
GreekEnglish
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
μετά + gen
ποῦ
μήτε... μήτε…
πόσοι, πόσαι, πόσα
ὀκτώ
στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ
ὁδός, ὁδοῦ, ἡ
πιστεύω + dat
πίνω, πιοῦμαι, ἔπιον
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον
χρήματα, χρημάτων, τά
ὀλίγοι, ὀλίγαι, ὀλίγα
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον
σύ, σοῦ
ποῖ
μέγας, μεγάλη, μέγα
φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην
οἰκία, οἰκίας, ἡ
πῶς;
ὡς
μέντοι
σῖτος, σίτου, ὁ
πόθεν
φόβος, φόβου, ὁ
ὕστερον
μῦθος, μῦθου, ὁ
νόμος, νόμου, ὁ
χρόνος, χρόνου, ὁ
πρῶτον
προσβάλλω + dat
ὅπλα, ὅπλων, τά
νεκρός, νεκροῦ, ὁ
ὕπνος, ὕπνου, ὁ
παύω
μάλιστα
μῶρος, μώρα, μῶρον
νικάω
μισέω
φύλαξ, φύλακος, ὁ
πῦρ, πυρός, τό
ὅδε, ἥδε, τόδε
ὁ, ἡ, τό
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον
πλήν + gen
τίμη, τιμῆς, ἡ
σιγή, σιγῆς, ἡ
πρότερον
παρέχω
πείθω
συμφορά, συμφορᾶς, ἡ
παρασκευάζω
μικρός, μικρά, μικρόν
πόσος, πόση, πόσον
χρυσός, χρυσοῦ, ὁ
χείρ, χειρός, ἡ
ξίφος, ξίφους, τό
τότε
οὕτω(ς)
σοφός, σοφή, σοφόν
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον
GreekEnglish
οἷός τ' εἰμί
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην
πολλάκις
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον
τύχη, τύχης, ἡ
ὑπό + gen
πύλη, πύλης, ἡ
φημί, φήσω, ἔφην (impf)
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν
πέντε
πολίτης, πολίτου, ὁ
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην + dat
μάχη, μάχης, ἡ
ποιέω
ὑπέρ + gen
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο
τέλος
τίς; τί;
πολέμιοι, πολεμίων, οἱ
μή
οὔτε... οὔτε…
νέος, νέα, νέον
χειμών, χειμῶνος, ὁ
ὄνομα, ὀνόματος, τό
ξένος, ξένου, ὁ
ὅς, ἥ, ὅ
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα
σῶμα, σώματος, τό
μηδέποτε
φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην
ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον
ὅτι
φωνή, φωνῆς, ἡ
... μέν... δέ ...
πρός + acc
μόνον
νύξ, νυκτός, ἡ
παρά + gen
πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον
οὐδέποτε
παῖς, παιδός, ὁ and ἡ
περί + acc
ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην
οἶδα
νόσος, νόσου, ἡ
οἰκέω
μόνος, μόνη, μόνον
σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην
πολύς, πολλή, πολύ
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην
μήτηρ, μητρός, ἡ
χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν
περί + gen
ναύτης, ναύτου, ὁ
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
ὄρος, ὄρους, τό
στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ
φίλος, φίλου, ὁ
πατήρ, πατρός, ὁ
GreekEnglish
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα
τρεῖς, τρεῖς, τρία
χώρα, χώρας, ἡ
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα + fut inf
πόλεμος, πολέμου, ὁ
πότε
τοσοῦτοι, τοσαῦται, τοσαῦτα
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα
ὕλη, ὕλης, ἡ
ὥστε
σύμμαχοι, συμμάχων, οἱ
μετά + acc
τις, τι
τρίτος, τρίτη, τρίτον
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
νίκη, νίκης, ἡ
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον
οἶνος, οἶνου, ὁ
παύομαι
τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα
ὕδωρ, ὕδατος, τό
τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον
οὖν
νῦν
ναῦς, νεώς, ἡ
στρατιά, στρατιᾶς, ἡ
φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθην
ὑμεῖς, ὑμῶν
πειράομαι, πειράσομαι
ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην + dat
ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην
πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμαι + dat
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον
πέμπω
μένω, μενῶ, ἔμεινα
σός, σή, σόν
πιστός, πιστή, πιστόν
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην
υἱός, υἱοῦ, ὁ
τεῖχος, τείχους, τό
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον
χρή (with acc + inf)
μᾶλλον
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
πόλις, πόλεως, ἡ
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό
πούς, ποδός, ὁ
νεανίας, νεανίου, ὁ
ποταμός, ποταμοῦ, ὁ
ποῖος, ποία, ποῖον;
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην
τιμάω
πρό + gen
παρά + acc
νῆσος, νήσου, ἡ
οὐ, οὐκ, οὐχ
πολλοί, πολλαί, πολλά
ὡς τάχιστα (or other superlative)
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.