Language Quiz / GCSE Greek Vocab 1

Random Language Quiz

α-λ

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Score 0/196 Timer 20:00
GreekEnglish
ἔχω, (impf. εἶχον), ἕξω, ἔσχον
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
γέρων, γέροντος, ὁ
ἔτος, ἔτους, τό
ἐκεῖ
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
ἔργον, ἔργου, τό
θάπτω, θάψω, ἔθαψα
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε (with acc + infin)
Ἀθναῖος, Ἀθναῖα, Ἀθναῖον
βουλή, βουλῆς, ἡ
κωλύω + inf
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
ἔπειτα
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
ζητέω
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
ἔξεστι(ν) (μοι)
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
ἐκ, ἐξ + gen
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
θύρα, θύρας, ἡ
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
ἕξ
ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τό αὐτό
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
ἐκφεύγω, ἐκφεύξομαι, ἐξεφυγον
κακός, κακή, κακόν
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, ἐρρήθην
διά + acc
λιμήν, λιμένος, ὁ
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
ἐπί + acc
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
διὰ τί
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
κατά + acc
θεός, θεοῦ, ὁ
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
καί
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
γάρ
καίπερ + participle
γῆ, γῆς, ἡ
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
δεινός, δεινή, δεινόν
GreekEnglish
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
καλός, καλή, καλόν
λύω
Ζεύς, Διός, ὁ
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
ἀλλά
γυνή, γυναικός, ἡ
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
κελεύω
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
κρύπτω
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
βία, βίας, ἡ
ἡμεῖς, ἡμῶν
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
θαυμάζω
ἐάν
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
ἐγώ, ἐμοῦ
ἆρα
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
κολάζω
εἰς + acc
λόγος, λόγου, ὁ
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
αὐτός, αὐτή, αὐτό
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
εὖ
κατά γῆν
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην + dat
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (acc/gen/dat only)
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
δή
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
διά + gen
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην + gen
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
ἕπτα
διότι
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
ἵππος, ἵππου, ὁ
θεά, θεᾶς, ἡ
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
ἀνά + acc
ἐπεί
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
εἰδέναι (cf. οἶδα)
ἀεί
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
δένδρον, δένδρου, τό
δι' ὀλίγου
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
GreekEnglish
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην + dat
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
ἐννέα
εἷς, μία, ἕν
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
αὐτόν, αὐτήν, αὐτό (acc/gen/dat only)
ἔτι
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
εἰ
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην (or ἠρώτησα)
ἤδη
ἄνευ + gen
ἐνθάδε
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον + gen
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
ἵνα + subj or opt
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
γε
ἕως
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
ἀπό + gen
θύω
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
ἆθλον, ἆθλου, τό
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
δοῦλος, δούλου, ὁ
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην
δέ
δύο, δύο, δύο
εὐθύς
βίος, βίου, ὁ
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
θάνατος, θανάτου, ὁ
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
καθεύδω
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
εἰς τοσοῦτον
Ἕλλην, Ἔλληνος, ὁ
ἐν + dat
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον + gen
εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός (cf. οἶδα)
αὖθις
λάθρᾳ
δῶρον, δώρου, τό
βοή, βοῆς, ἡ
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην + gen
ἤ … ἤ …
δέκα
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
ἱερόν, ἱερόυ, τό

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Apr 18, 2017SourceReportNominate
Tags:English, gcse, Greek

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: