Language Quiz / GCSE Greek Vocab 1

Random Language Quiz

α-λ

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/196 Timer 20:00
GreekEnglish
ἐγώ, ἐμοῦ
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
ἐκφεύγω, ἐκφεύξομαι, ἐξεφυγον
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην (or ἠρώτησα)
Ζεύς, Διός, ὁ
κατά γῆν
γῆ, γῆς, ἡ
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην
λύω
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
Ἕλλην, Ἔλληνος, ὁ
εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός (cf. οἶδα)
ἔτος, ἔτους, τό
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
ἄνευ + gen
θαυμάζω
θύω
εἰδέναι (cf. οἶδα)
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην + dat
ἐάν
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
εἰς τοσοῦτον
ἐπεί
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
βουλή, βουλῆς, ἡ
εἰ
καίπερ + participle
λάθρᾳ
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
ἤ … ἤ …
λιμήν, λιμένος, ὁ
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
διά + acc
δέκα
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
βία, βίας, ἡ
εἰς + acc
ἐννέα
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε (with acc + infin)
δή
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
ἐν + dat
εὖ
ἔπειτα
ἐνθάδε
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
ἆθλον, ἆθλου, τό
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
θάπτω, θάψω, ἔθαψα
GreekEnglish
κωλύω + inf
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
ἕξ
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
δύο, δύο, δύο
εἷς, μία, ἕν
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
Ἀθναῖος, Ἀθναῖα, Ἀθναῖον
ἔχω, (impf. εἶχον), ἕξω, ἔσχον
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (acc/gen/dat only)
θεά, θεᾶς, ἡ
ἵνα + subj or opt
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
δεινός, δεινή, δεινόν
βίος, βίου, ὁ
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
ζητέω
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
αὖθις
καλός, καλή, καλόν
διότι
ἔτι
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
γάρ
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην + dat
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
γέρων, γέροντος, ὁ
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
κελεύω
ἐκεῖ
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
ἐκ, ἐξ + gen
ἕπτα
ἡμεῖς, ἡμῶν
ἵππος, ἵππου, ὁ
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
δι' ὀλίγου
αὐτόν, αὐτήν, αὐτό (acc/gen/dat only)
ἀνά + acc
εὐθύς
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον + gen
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
θύρα, θύρας, ἡ
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον + gen
κρύπτω
δέ
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
θεός, θεοῦ, ὁ
καί
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
GreekEnglish
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
ἀπό + gen
διά + gen
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην + gen
ἱερόν, ἱερόυ, τό
καθεύδω
ἔξεστι(ν) (μοι)
διὰ τί
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
ἐπί + acc
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
γε
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην
κατά + acc
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
ἀεί
δοῦλος, δούλου, ὁ
δῶρον, δώρου, τό
ἤδη
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
λόγος, λόγου, ὁ
γυνή, γυναικός, ἡ
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, ἐρρήθην
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
ἆρα
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
θάνατος, θανάτου, ὁ
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
αὐτός, αὐτή, αὐτό
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τό αὐτό
ἕως
δένδρον, δένδρου, τό
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην + gen
ἀλλά
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
ἔργον, ἔργου, τό
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην
κακός, κακή, κακόν
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
κολάζω
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
βοή, βοῆς, ἡ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: