Language Quiz / GCSE Greek Vocab 1

Random Language Quiz

α-λ

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/196 Timer 20:00
GreekEnglish
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
αὖθις
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
διά + acc
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
ἀπό + gen
εἷς, μία, ἕν
ζητέω
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
ἄνευ + gen
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
ἔπειτα
θάπτω, θάψω, ἔθαψα
ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τό αὐτό
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
ἐπεί
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
κατά γῆν
λύω
βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
ἔχω, (impf. εἶχον), ἕξω, ἔσχον
θαυμάζω
διὰ τί
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
δένδρον, δένδρου, τό
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
δή
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (acc/gen/dat only)
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
δι' ὀλίγου
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην (or ἠρώτησα)
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
δεινός, δεινή, δεινόν
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
ἀλλά
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον + gen
κρύπτω
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
δοῦλος, δούλου, ὁ
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον + gen
GreekEnglish
ἔτος, ἔτους, τό
λάθρᾳ
δύο, δύο, δύο
εὖ
ἵππος, ἵππου, ὁ
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
βία, βίας, ἡ
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
Ζεύς, Διός, ὁ
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
ἐπί + acc
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
Ἕλλην, Ἔλληνος, ὁ
ἀεί
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
κολάζω
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
ἐκεῖ
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
καίπερ + participle
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
Ἀθναῖος, Ἀθναῖα, Ἀθναῖον
εἰς + acc
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
ἡμεῖς, ἡμῶν
λιμήν, λιμένος, ὁ
ἐννέα
εἰς τοσοῦτον
εὐθύς
ἐκφεύγω, ἐκφεύξομαι, ἐξεφυγον
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην + dat
ἆθλον, ἆθλου, τό
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
καλός, καλή, καλόν
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
κατά + acc
γῆ, γῆς, ἡ
ἀνά + acc
κελεύω
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
βίος, βίου, ὁ
κακός, κακή, κακόν
θάνατος, θανάτου, ὁ
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
ἤδη
γε
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
ἐν + dat
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
ἤ … ἤ …
καθεύδω
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην
ἔργον, ἔργου, τό
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην + dat
GreekEnglish
διότι
δέκα
δῶρον, δώρου, τό
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
βουλή, βουλῆς, ἡ
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
ἕπτα
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
ἐνθάδε
ἕως
δέ
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην + gen
θεά, θεᾶς, ἡ
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε (with acc + infin)
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
θύρα, θύρας, ἡ
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην
αὐτόν, αὐτήν, αὐτό (acc/gen/dat only)
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
ἐκ, ἐξ + gen
καί
διά + gen
θεός, θεοῦ, ὁ
λόγος, λόγου, ὁ
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
γυνή, γυναικός, ἡ
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, ἐρρήθην
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
ἱερόν, ἱερόυ, τό
αὐτός, αὐτή, αὐτό
εἰ
γέρων, γέροντος, ὁ
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
κωλύω + inf
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
βοή, βοῆς, ἡ
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
εἰδέναι (cf. οἶδα)
εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός (cf. οἶδα)
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
ἵνα + subj or opt
ἐγώ, ἐμοῦ
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην + gen
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
ἔτι
ἆρα
θύω
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
ἔξεστι(ν) (μοι)
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην
ἐάν
γάρ
ἕξ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.