Language Quiz / GCSE Greek Vocab 1

Random Language Quiz

α-λ

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/196 Timer 20:00
GreekEnglish
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
θάπτω, θάψω, ἔθαψα
ἕως
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
αὖθις
δῶρον, δώρου, τό
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, ἐρρήθην
εἰ
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
γε
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
αὐτός, αὐτή, αὐτό
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
βοή, βοῆς, ἡ
ἔχω, (impf. εἶχον), ἕξω, ἔσχον
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
καί
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
λιμήν, λιμένος, ὁ
κωλύω + inf
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην + gen
εὐθύς
ἐκφεύγω, ἐκφεύξομαι, ἐξεφυγον
θύρα, θύρας, ἡ
εἰδέναι (cf. οἶδα)
ἆθλον, ἆθλου, τό
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
ἔργον, ἔργου, τό
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
ἕπτα
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
ἔπειτα
ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τό αὐτό
ἐκεῖ
ἵππος, ἵππου, ὁ
ἐκ, ἐξ + gen
ἄνευ + gen
ἤ … ἤ …
ζητέω
ἐπί + acc
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
καλός, καλή, καλόν
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην
δεινός, δεινή, δεινόν
καθεύδω
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
GreekEnglish
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
Ἀθναῖος, Ἀθναῖα, Ἀθναῖον
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
εἰς τοσοῦτον
ἀεί
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
κακός, κακή, κακόν
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον + gen
εἰς + acc
ἱερόν, ἱερόυ, τό
ἔτος, ἔτους, τό
ἆρα
ἀπό + gen
δή
ἐγώ, ἐμοῦ
θύω
εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός (cf. οἶδα)
βία, βίας, ἡ
κατά + acc
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
βουλή, βουλῆς, ἡ
ἀλλά
καίπερ + participle
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
βίος, βίου, ὁ
γῆ, γῆς, ἡ
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
ἐννέα
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
ἐπεί
διά + gen
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην + dat
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην + gen
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (acc/gen/dat only)
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
κρύπτω
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
γέρων, γέροντος, ὁ
εἷς, μία, ἕν
ἡμεῖς, ἡμῶν
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
ἤδη
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
δοῦλος, δούλου, ὁ
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
ἐνθάδε
κατά γῆν
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
αὐτόν, αὐτήν, αὐτό (acc/gen/dat only)
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
GreekEnglish
δένδρον, δένδρου, τό
θάνατος, θανάτου, ὁ
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
δι' ὀλίγου
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
ἵνα + subj or opt
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
κελεύω
δέ
κολάζω
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
Ἕλλην, Ἔλληνος, ὁ
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
εὖ
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
δέκα
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
λόγος, λόγου, ὁ
διὰ τί
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην + dat
ἐάν
δύο, δύο, δύο
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
λύω
ἕξ
λάθρᾳ
θαυμάζω
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
γάρ
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
διότι
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
ἔτι
ἔξεστι(ν) (μοι)
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
γυνή, γυναικός, ἡ
ἀνά + acc
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
ἐν + dat
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
Ζεύς, Διός, ὁ
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε (with acc + infin)
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
θεά, θεᾶς, ἡ
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην (or ἠρώτησα)
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
διά + acc
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον + gen
θεός, θεοῦ, ὁ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.