Language Quiz / GCSE Greek Vocab 1

Random Language Quiz

α-λ

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/196 Timer 20:00
GreekEnglish
δύο, δύο, δύο
ἔχω, (impf. εἶχον), ἕξω, ἔσχον
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
λάθρᾳ
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
θεός, θεοῦ, ὁ
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
δῶρον, δώρου, τό
διά + gen
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
γυνή, γυναικός, ἡ
Ἕλλην, Ἔλληνος, ὁ
ἔτι
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
δέ
αὐτόν, αὐτήν, αὐτό (acc/gen/dat only)
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
ἄνευ + gen
ἔξεστι(ν) (μοι)
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
ἤδη
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (acc/gen/dat only)
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ
λιμήν, λιμένος, ὁ
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
βουλή, βουλῆς, ἡ
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
θάνατος, θανάτου, ὁ
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
ἤ … ἤ …
ἱερόν, ἱερόυ, τό
ἕπτα
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην + gen
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
θαυμάζω
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον + gen
ἀλλά
ἐπί + acc
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
γέρων, γέροντος, ὁ
κρύπτω
ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τό αὐτό
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
κακός, κακή, κακόν
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
θεά, θεᾶς, ἡ
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
ἐκ, ἐξ + gen
GreekEnglish
ἵππος, ἵππου, ὁ
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
δή
ἡμεῖς, ἡμῶν
διότι
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
καίπερ + participle
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
καί
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, ἐρρήθην
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον + gen
εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός (cf. οἶδα)
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
ἀεί
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
ἵνα + subj or opt
δοῦλος, δούλου, ὁ
αὐτός, αὐτή, αὐτό
ἐνθάδε
ἕως
θύρα, θύρας, ἡ
κατά γῆν
ἐκεῖ
θάπτω, θάψω, ἔθαψα
ζητέω
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην
δεινός, δεινή, δεινόν
γάρ
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην + dat
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
βίος, βίου, ὁ
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
εὖ
ἐπεί
ἆρα
αὖθις
διὰ τί
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
Ἀθναῖος, Ἀθναῖα, Ἀθναῖον
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε (with acc + infin)
ἐν + dat
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
ἀπό + gen
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην + dat
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
ἔπειτα
ἆθλον, ἆθλου, τό
GreekEnglish
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
ἐννέα
γε
γῆ, γῆς, ἡ
λόγος, λόγου, ὁ
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην + gen
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
εἷς, μία, ἕν
δέκα
ἐγώ, ἐμοῦ
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
εἰς + acc
εἰς τοσοῦτον
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
ἀνά + acc
καθεύδω
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
κωλύω + inf
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην (or ἠρώτησα)
θύω
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
Ζεύς, Διός, ὁ
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
καλός, καλή, καλόν
ἐκφεύγω, ἐκφεύξομαι, ἐξεφυγον
εὐθύς
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
λύω
ἔτος, ἔτους, τό
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
ἔργον, ἔργου, τό
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
διά + acc
δένδρον, δένδρου, τό
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
κολάζω
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
εἰδέναι (cf. οἶδα)
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
ἕξ
εἰ
ἐάν
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
δι' ὀλίγου
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
κατά + acc
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
βοή, βοῆς, ἡ
βία, βίας, ἡ
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
κελεύω

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.