Quiz Powered By
Can you name the Fulham Premier League Goalscorers?
Score 0/75 Timer 10:00
GoalsNameNationality
50American
32French
32American
26Portuguese
26French
20Dutch
20English
19Bulgarian
17English
15Irish
14English
13Welsh
13Jamaican
13English
12English
12Icelandic
12Senegalese
11French
10Canadian
9Norwegian
8American
8Senegalese
8English
8Norwegian
8French
7Costa Rican
6English
6Russian
6Argentinian
5English
5Iranian
5Belgian
5Hungarian
5Swedish
5Croatian
5English
5Colombian
4N. Irish
GoalsNameNationality
4N. Irish
4Japanese
4Danish
3English
3Swiss
3English
2Nigerian
2English
2Italian
2Italian
2English
2Swiss
2German
1Venezuelan
1Algerian
1French
1Dutch
1Malian
1French
1Swedish
1Dutch
1Danish
1English
1English
1Dutch
1German
1N. Irish
1French
1Greek
1English
1Welsh
1French
1German
1Portuguese
1Korean
1Cameroonian
1English