Random Persian Farsi Vocab 1

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the meanings of the corresponding words?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
PersianEnglish
پَهلوی
زیاد
گذشتن - گذر
آب و هوا
آموختن - آموز
کُهنه
ارزان
یَخ
بی - بدون
چون
زندگی کردن
افزودن - افزا
تاریک
شناختن - شناس
ناهار
تختِ خواب
بیرون کردن
وقتی که
جُز
تَنگ
خاموش
عالی
حالا که
گرفتن - گیر
زود
از توی
لیوان
همیشه
گفتن - گو
طرف
پُر
بیرون
مَعَلوم
روی
ریختن - ریز
فنجان
خواندن - خوان
شستن - شو
شکستن - شکَن
خوشحال
بُشقاب
پیر
دانستن - دان
پیمودن - پیما
نمودن - نما
اُمید
PersianEnglish
انداختن - انداز
روشن
نشستن - نشین
سبزه
دیر
دُرُست کردن
جستن - جو
رفتن - رو
کلید
دیدن - بین
نشسته
آمدن - آ
واقع
پس
نزدیک
پیش
رستن - ره
زیر
سَبُک
مهمان
تعجُب
پشت
کنارِ
قَبول کردن
بلند
دُرُست
مریض
مَعَروف
تازه - جدید
از میان
دادن - ده
دیوار
آسان
دیوانه
جواب
اِلتفات
در میان
بعد از
یواش
آزمودن - آزما
فروختن - فروش
کارد
باران میاید
مُوافق
پیدا کردن
داخل
PersianEnglish
چنگال
برف
توی
مُهِم
کوتاه
باز کردن
پرداختن - پرداز
ایستادن - ایست
راه
فرمودن - فرما
جوان
غایب
شُل
عَوَض کردن
از روی
نَمَک
سوختن - سوز
مرکز
بیچاره
بین
بستن - بند
دریا
آمیختن - آمیز
زمین
خوابیدن - خواب
پولدار
از ... پرسیدن - پرس
خواستن - خواه
قالی
برای
مُشکِل
رسیدن - رس
کاستن - کاه
نوشتن - نویس
خوردان - خور
درس خواندن
پُختن - پَز
ممنوع
سنگین
حاضِر
گران
جهان، دنیا
خالی
قاشق

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras