World Capitals By Their IPA

Random Language or capital Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
dʒəˈruːsələm
həˈvænə
ɨndʒəˈmeɪnə
ˌɡæbəˈroʊni
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈmɑːl.eɪ
ˈæθɨnz
dʒəˈkɑrtə
bæsˈtɛər
həˈrɑreɪ
ˈpɒdɡəriːtsə
bɪˈsaʊ
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˈvɪnt.hʊk
ˈprɑːɡ
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌtæʃˈkɛnt
ˈdʒuːbɑː
ˈbɛlɡreɪd
ˈɒtəwə
kɑrˈtuːm
ˌsaʊ təˈmeɪ
rɨˈjɑːd
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
PronunciationCapitalCountry
beɪˈdʒɪŋ
ˌnɪkəˈsiːə
vjɛnˈtjɑːn
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈnæsɔː
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˌbrætɨˈslɑːvə
əˈkrɑː
ˌbɛlmoʊˈpæn
tɨˈrɑːnə
ˈtælɪn
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈmædʒəroʊ
ˈnjuː dɛli
jæmʊˈsuːkroʊ
pəˈnɔːm ˈpɛn
wɑːɡəˈduːɡu
ˈbuːkərɛst
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈkæstriːz
(əm)bɑˈbɑn(i)
məˈlɑːboʊ
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
roʊˈzoʊ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras