World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
əˈkrɑː
tɨˈrɑːnə
roʊˈzoʊ
ˌtæʃˈkɛnt
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈprɑːɡ
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈvɪnt.hʊk
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈkoʊpənheɪɡən
vjɛnˈtjɑːn
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈmɑːl.eɪ
rɨˈjɑːd
ɨndʒəˈmeɪnə
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈtælɪn
həˈvænə
beɪˈdʒɪŋ
ˈnæsɔː
ˈpɒdɡəriːtsə
ˈbɛlɡreɪd
ˈmædʒəroʊ
PronunciationCapitalCountry
ˈnjuː dɛli
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈkæstriːz
jæmʊˈsuːkroʊ
dʒəˈruːsələm
ˌɡæbəˈroʊni
ˈæθɨnz
ˌjɑːuːnˈdeɪ
wɑːɡəˈduːɡu
ˈbuːkərɛst
dʒəˈkɑrtə
ˌnɪkəˈsiːə
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈɒtəwə
həˈrɑreɪ
bɪˈsaʊ
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈdʒuːbɑː
bæsˈtɛər
ɑːbuː ˈdɑːbi
məˈlɑːboʊ
kɑrˈtuːm
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌpɔərt ˈmɔərzbi

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras