World Capitals By Their IPA

Random Language or capital Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˌɡæbəˈroʊni
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈdʒuːbɑː
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
həˈvænə
əˈkrɑː
vjɛnˈtjɑːn
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈbɛlɡreɪd
dʒəˈkɑrtə
ˌtæʃˈkɛnt
ˌsaʊ təˈmeɪ
ɑːbuː ˈdɑːbi
bæsˈtɛər
rɨˈjɑːd
beɪˈdʒɪŋ
roʊˈzoʊ
ˈtælɪn
məˈlɑːboʊ
tɨˈrɑːnə
pəˈnɔːm ˈpɛn
jæmʊˈsuːkroʊ
bɪˈsaʊ
dʒəˈruːsələm
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
PronunciationCapitalCountry
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˈkæstriːz
ˈnjuː dɛli
ˈvɪnt.hʊk
ˈɒtəwə
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈpɒdɡəriːtsə
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈmɑːl.eɪ
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
kɑrˈtuːm
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˈmædʒəroʊ
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈnæsɔː
ˈæθɨnz
ˈbuːkərɛst
ˌnɪkəˈsiːə
wɑːɡəˈduːɡu
həˈrɑreɪ
ɨndʒəˈmeɪnə
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈprɑːɡ
ˌpɔrtoʊˈprɪns

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras