World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈtælɪn
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌbɛlmoʊˈpæn
dʒəˈruːsələm
əˈkrɑː
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
wɑːɡəˈduːɡu
bæsˈtɛər
ˈnjuː dɛli
beɪˈdʒɪŋ
rɨˈjɑːd
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˈmædʒəroʊ
ˌjɑːuːnˈdeɪ
roʊˈzoʊ
həˈvænə
ˈbɛlɡreɪd
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˈnæsɔː
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈprɑːɡ
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈpɒdɡəriːtsə
PronunciationCapitalCountry
dʒəˈkɑrtə
ˈmɑːl.eɪ
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ɑːbuː ˈdɑːbi
ɨndʒəˈmeɪnə
həˈrɑreɪ
ˌtæʃˈkɛnt
ˈvɪnt.hʊk
ˈbuːkərɛst
ˌnɪkəˈsiːə
ˈɒtəwə
ˈdʒuːbɑː
ˈkoʊpənheɪɡən
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈæθɨnz
ˌsaʊ təˈmeɪ
kɑrˈtuːm
ˌɡæbəˈroʊni
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈkæstriːz
vjɛnˈtjɑːn
tɨˈrɑːnə
bɪˈsaʊ
məˈlɑːboʊ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras