World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
bɪˈsaʊ
ˈmædʒəroʊ
pəˈnɔːm ˈpɛn
əˈkrɑː
ˈprɑːɡ
məˈlɑːboʊ
ˈæθɨnz
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
(əm)bɑˈbɑn(i)
jæmʊˈsuːkroʊ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈpɒdɡəriːtsə
rɨˈjɑːd
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˌjɑːuːnˈdeɪ
həˈvænə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈnjuː dɛli
ˈnæsɔː
bæsˈtɛər
ˈbuːkərɛst
ˌɡæbəˈroʊni
PronunciationCapitalCountry
ˈbɛlɡreɪd
ˌtæʃˈkɛnt
vjɛnˈtjɑːn
tɨˈrɑːnə
dʒəˈkɑrtə
ˈɒtəwə
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈtælɪn
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˌnɪkəˈsiːə
dʒəˈruːsələm
həˈrɑreɪ
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
kɑrˈtuːm
ˈdʒuːbɑː
ˈvɪnt.hʊk
wɑːɡəˈduːɡu
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
roʊˈzoʊ
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈkæstriːz
beɪˈdʒɪŋ
ˈmɑːl.eɪ
ˌpɔərt ˈmɔərzbi

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras