World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈɒtəwə
ˈprɑːɡ
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈkæstriːz
tɨˈrɑːnə
dʒəˈruːsələm
əˈkrɑː
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈbɛlɡreɪd
wɑːɡəˈduːɡu
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈmædʒəroʊ
ˈtælɪn
ˈmɑːl.eɪ
ˈæθɨnz
roʊˈzoʊ
ˈvɪnt.hʊk
vjɛnˈtjɑːn
bæsˈtɛər
bɪˈsaʊ
ˈdʒuːbɑː
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˌsaʊ təˈmeɪ
PronunciationCapitalCountry
həˈrɑreɪ
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ɑːbuː ˈdɑːbi
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌtæʃˈkɛnt
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈpɒdɡəriːtsə
ˈnæsɔː
ˌjɑːuːnˈdeɪ
beɪˈdʒɪŋ
dʒəˈkɑrtə
həˈvænə
ˈnjuː dɛli
rɨˈjɑːd
məˈlɑːboʊ
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˌnɪkəˈsiːə
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈbuːkərɛst
ˌɡæbəˈroʊni
ˈbrɪdʒtaʊn
kɑrˈtuːm
pəˈnɔːm ˈpɛn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras