World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
dʒəˈkɑrtə
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˈkæstriːz
ˈbuːkərɛst
pəˈnɔːm ˈpɛn
həˈrɑreɪ
ˈɒtəwə
əˈkrɑː
ˈnæsɔː
kɑrˈtuːm
rɨˈjɑːd
məˈlɑːboʊ
ˌtæʃˈkɛnt
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈmædʒəroʊ
beɪˈdʒɪŋ
ˈbɛlɡreɪd
ˈtælɪn
jæmʊˈsuːkroʊ
vjɛnˈtjɑːn
ɨndʒəˈmeɪnə
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˈkoʊpənheɪɡən
PronunciationCapitalCountry
ˈmɑːl.eɪ
ˌɡæbəˈroʊni
ɑːbuː ˈdɑːbi
dʒəˈruːsələm
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌpɔrtoʊˈprɪns
bɪˈsaʊ
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈdʒuːbɑː
roʊˈzoʊ
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
bæsˈtɛər
ˈæθɨnz
ˈprɑːɡ
tɨˈrɑːnə
wɑːɡəˈduːɡu
ˈvɪnt.hʊk
ˈpɒdɡəriːtsə
ˌnɪkəˈsiːə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
(əm)bɑˈbɑn(i)
həˈvænə
ˈnjuː dɛli

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras