World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
həˈrɑreɪ
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈpɒdɡəriːtsə
əˈkrɑː
kɑrˈtuːm
ˈdʒuːbɑː
bɪˈsaʊ
ˈbɛlɡreɪd
ˌnɪkəˈsiːə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
pəˈnɔːm ˈpɛn
vjɛnˈtjɑːn
bæsˈtɛər
ˈnjuː dɛli
ˌɡæbəˈroʊni
ˈmædʒəroʊ
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˌtæʃˈkɛnt
ˈbuːkərɛst
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˌsaʊ təˈmeɪ
rɨˈjɑːd
məˈlɑːboʊ
PronunciationCapitalCountry
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈɒtəwə
tɨˈrɑːnə
ˈvɪnt.hʊk
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈprɑːɡ
wɑːɡəˈduːɡu
roʊˈzoʊ
ˈtælɪn
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈkæstriːz
ˈkoʊpənheɪɡən
həˈvænə
(əm)bɑˈbɑn(i)
dʒəˈkɑrtə
ˌbrætɨˈslɑːvə
jæmʊˈsuːkroʊ
beɪˈdʒɪŋ
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
dʒəˈruːsələm
ˈæθɨnz
ˈnæsɔː
ˈmɑːl.eɪ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras