World Capitals By Their IPA

Random Language or capital Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈnjuː dɛli
ˌnɪkəˈsiːə
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
wɑːɡəˈduːɡu
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˌjɑːuːnˈdeɪ
(əm)bɑˈbɑn(i)
ɨndʒəˈmeɪnə
dʒəˈruːsələm
bæsˈtɛər
həˈvænə
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈpɒdɡəriːtsə
ˌtæʃˈkɛnt
ˈkæstriːz
ˈmædʒəroʊ
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈdʒuːbɑː
ˈprɑːɡ
ˈbrɪdʒtaʊn
PronunciationCapitalCountry
roʊˈzoʊ
tɨˈrɑːnə
ˌsaʊ təˈmeɪ
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈæθɨnz
həˈrɑreɪ
ˈvɪnt.hʊk
bɪˈsaʊ
ˈbuːkərɛst
beɪˈdʒɪŋ
əˈkrɑː
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
dʒəˈkɑrtə
ˈnæsɔː
kɑrˈtuːm
ˌbrætɨˈslɑːvə
məˈlɑːboʊ
ˈɒtəwə
rɨˈjɑːd
ˈmɑːl.eɪ
ˌɡæbəˈroʊni
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
vjɛnˈtjɑːn
ˈtælɪn
ˈbɛlɡreɪd

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras