World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
rɨˈjɑːd
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈvɪnt.hʊk
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈtælɪn
ˈpɒdɡəriːtsə
ˈbɛlɡreɪd
ˈdʒuːbɑː
ˈmɑːl.eɪ
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˌɡæbəˈroʊni
ˌbrætɨˈslɑːvə
wɑːɡəˈduːɡu
əˈkrɑː
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈprɑːɡ
kɑrˈtuːm
ˌtæʃˈkɛnt
ˈnæsɔː
dʒəˈruːsələm
vjɛnˈtjɑːn
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈkæstriːz
bɪˈsaʊ
ɨndʒəˈmeɪnə
PronunciationCapitalCountry
tɨˈrɑːnə
həˈrɑreɪ
dʒəˈkɑrtə
ˈkoʊpənheɪɡən
bæsˈtɛər
ɑːbuː ˈdɑːbi
roʊˈzoʊ
ˌsaʊ təˈmeɪ
məˈlɑːboʊ
beɪˈdʒɪŋ
ˈbuːkərɛst
ˈɒtəwə
ˈmædʒəroʊ
ˈbrɪdʒtaʊn
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˈæθɨnz
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈnjuː dɛli
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
həˈvænə
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˌnɪkəˈsiːə
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌjɑːuːnˈdeɪ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras