World Capitals By Their IPA

Random Language or capital Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈprɑːɡ
ˈkoʊpənheɪɡən
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌtæʃˈkɛnt
bɪˈsaʊ
dʒəˈruːsələm
ˈkæstriːz
həˈrɑreɪ
bæsˈtɛər
ˈbuːkərɛst
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈæθɨnz
roʊˈzoʊ
ˈmɑːl.eɪ
ˌsaʊ təˈmeɪ
jæmʊˈsuːkroʊ
dʒəˈkɑrtə
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˌɡæbəˈroʊni
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈmædʒəroʊ
ˈnjuː dɛli
ˈbɛlɡreɪd
PronunciationCapitalCountry
vjɛnˈtjɑːn
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˈvɪnt.hʊk
rɨˈjɑːd
məˈlɑːboʊ
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌjɑːuːnˈdeɪ
tɨˈrɑːnə
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈnæsɔː
ˈtælɪn
wɑːɡəˈduːɡu
ˌnɪkəˈsiːə
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
kɑrˈtuːm
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈdʒuːbɑː
ˈɒtəwə
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈpɒdɡəriːtsə
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ɑːbuː ˈdɑːbi
həˈvænə
əˈkrɑː
beɪˈdʒɪŋ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras