World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
pəˈnɔːm ˈpɛn
vjɛnˈtjɑːn
ˌtæʃˈkɛnt
wɑːɡəˈduːɡu
ˈnæsɔː
rɨˈjɑːd
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈtælɪn
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌnɪkəˈsiːə
ˈdʒuːbɑː
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈnjuː dɛli
həˈvænə
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈvɪnt.hʊk
ˈbuːkərɛst
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ɑːbuː ˈdɑːbi
(əm)bɑˈbɑn(i)
dʒəˈruːsələm
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈkoʊpənheɪɡən
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˈmædʒəroʊ
PronunciationCapitalCountry
roʊˈzoʊ
ˈmɑːl.eɪ
beɪˈdʒɪŋ
ˈɒtəwə
ˌsaʊ təˈmeɪ
bɪˈsaʊ
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
tɨˈrɑːnə
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
jæmʊˈsuːkroʊ
həˈrɑreɪ
ˈbɛlɡreɪd
ˈæθɨnz
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈprɑːɡ
əˈkrɑː
ˈkæstriːz
bæsˈtɛər
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈpɒdɡəriːtsə
kɑrˈtuːm
məˈlɑːboʊ
ˌɡæbəˈroʊni
dʒəˈkɑrtə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras