World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈbuːkərɛst
kɑrˈtuːm
ˈdʒuːbɑː
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈæθɨnz
ˈɒtəwə
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈmædʒəroʊ
dʒəˈruːsələm
ɨndʒəˈmeɪnə
ɑːbuː ˈdɑːbi
beɪˈdʒɪŋ
bæsˈtɛər
əˈkrɑː
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌsaʊ təˈmeɪ
məˈlɑːboʊ
ˌɡæbəˈroʊni
ˈbɛlɡreɪd
ˈkæstriːz
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈmɑːl.eɪ
pəˈnɔːm ˈpɛn
roʊˈzoʊ
tɨˈrɑːnə
PronunciationCapitalCountry
vjɛnˈtjɑːn
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌnɪkəˈsiːə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈbrɪdʒtaʊn
bɪˈsaʊ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˌtæʃˈkɛnt
ˈvɪnt.hʊk
ˈtælɪn
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
həˈvænə
dʒəˈkɑrtə
wɑːɡəˈduːɡu
rɨˈjɑːd
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈpɒdɡəriːtsə
həˈrɑreɪ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈnjuː dɛli
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈnæsɔː
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈprɑːɡ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras