World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈkæstriːz
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈbuːkərɛst
kɑrˈtuːm
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˌpɔrtoʊˈprɪns
məˈlɑːboʊ
ˌɡæbəˈroʊni
həˈrɑreɪ
ˈtælɪn
həˈvænə
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈnæsɔː
rɨˈjɑːd
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˈmɑːl.eɪ
wɑːɡəˈduːɡu
bɪˈsaʊ
əˈkrɑː
dʒəˈruːsələm
jæmʊˈsuːkroʊ
ˌkɪʃɨˈnaʊ
(əm)bɑˈbɑn(i)
PronunciationCapitalCountry
roʊˈzoʊ
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˈmædʒəroʊ
ˈprɑːɡ
beɪˈdʒɪŋ
ˈæθɨnz
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈnjuː dɛli
tɨˈrɑːnə
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˈbɛlɡreɪd
ˈvɪnt.hʊk
ɨndʒəˈmeɪnə
vjɛnˈtjɑːn
ˌnɪkəˈsiːə
ˌtæʃˈkɛnt
dʒəˈkɑrtə
ˈɒtəwə
ˈpɒdɡəriːtsə
pəˈnɔːm ˈpɛn
bæsˈtɛər
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈdʒuːbɑː
ˈbrɪdʒtaʊn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras