World Capitals By Their IPA

Random Language or capital Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈnæsɔː
ˌɡæbəˈroʊni
ˈtælɪn
ˈɒtəwə
məˈlɑːboʊ
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˈkoʊpənheɪɡən
dʒəˈruːsələm
ˈbɛlɡreɪd
ˈmɑːl.eɪ
ˈbuːkərɛst
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˈnjuː dɛli
ˈkæstriːz
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈvɪnt.hʊk
ˌnɪkəˈsiːə
pəˈnɔːm ˈpɛn
bæsˈtɛər
ˌpɔrtoʊˈprɪns
vjɛnˈtjɑːn
əˈkrɑː
PronunciationCapitalCountry
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
ˈdʒuːbɑː
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈprɑːɡ
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
dʒəˈkɑrtə
ˈmædʒəroʊ
kɑrˈtuːm
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˌbrætɨˈslɑːvə
rɨˈjɑːd
ˈpɒdɡəriːtsə
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˌtæʃˈkɛnt
həˈrɑreɪ
tɨˈrɑːnə
wɑːɡəˈduːɡu
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ɨndʒəˈmeɪnə
roʊˈzoʊ
həˈvænə
ˈæθɨnz
ˌbɛlmoʊˈpæn
beɪˈdʒɪŋ
bɪˈsaʊ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras