US State Capitals by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the U.S. state capitals by their names in phonetic alphabet form?

Updated Mar 5, 2014

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
Phonetic SpellingState Capital
ˌɪndiəˈnæpoʊlɨs
ˈhɛlɨnə
ˈfiːnɪks
ˈdɛnvər
prɵvɪdɛns
ˈrɔːli
ˌbætən ˈruːʒ
lɪŋkən
ˈseɪləm
ˌtæləˈhæsi
sprɪŋɡfiːld
ˌsæntəˈfeɪ
ˈpɪər
hɑːrtfɒrd
hærɪsbɜrg
bɪzmɑrk
ˈbɔɪsiː
Phonetic SpellingState Capital
dʒæksən
sɒlt leɪk sɪti
mɒntˈɡʌməri
ætˈlæntə
kɑrsən sɪti
tɵˈpiːkə
ɔːgʊstæ
kɒlʌmbʌs
ˈbɒstən
ˈɔːlbəniː
lɪtəl rɑk
ænæpoʊlɨs
dɨˈmɔɪn
næʃvɪl
ˌseɪnt ˈpɔːl
ˈkɒn.kərd
doʊvɛr
Phonetic SpellingState Capital
tʃɑrlstən
ˌoʊkləˈhoʊmə sɪti
sækrəmɛnto
hɒnəˈluːluː
fræŋkfɒrt
ɒstɪn
ˈlænsɪŋ
trɛntən
kɒlʌmbiə
dʒɛfərsən sɪti
ˈdʒuːnoʊ
ʃaɪˈæn / ʃaɪˈɛn
ˈrɪtʃmənd
mædəsən
olɪmpiə
mɒntˈpiːliər

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras