European Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˈfɪnlənd
tərki
ˈdʒɜrməni
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈswiːdən
roʊˈmeɪniə
ˈɡriːs
junajtəd kɪŋdəm
ˈdænmɑɡ
juːˈkreɪn
ˈsaɪprəs
ˈhʌŋɡəri
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈnɔrweɪ
Phonetic SpellingCountry
bʌlˈgɛəriə
ˈbɛldʒəm
ˈrʌʃə
sloʊˈviːniə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈaɪslənd
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈlɪktənstaɪn
sloʊˈvɑːkiə
ɑrˈmiːniə
ˈɪtəli
ˈpoʊlənd
kroʊˈeɪʃə
mɒlˈdoʊvə
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃɛk ripəblək
ælˈbeɪniə
ˈsɜrbiə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈmɔːltə
bɛləˈruːs
ˈlætviə
ˈfræns
ˈnɛðərləndz
ˈmɒnəkoʊ
swɪtsərlənd
ɨsˈtoʊniə
ˈspeɪn
sæn məˈriːnoʊ
ænˈdɒrə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras