Geography / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
junajtəd kɪŋdəm
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈlætviə
ˈnɛðərləndz
ˌmæsɨˈdoʊniə
ɑrˈmiːniə
ˈaɪslənd
roʊˈmeɪniə
ænˈdɒrə
ˈlɪktənstaɪn
ˈbɛldʒəm
tərki
ˈsɜrbiə
ˈrʌʃə
sloʊˈvɑːkiə
ˈsaɪprəs
Phonetic SpellingCountry
ˈswiːdən
ˈspeɪn
swɪtsərlənd
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈmɒnəkoʊ
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈtʃɛk ripəblək
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
sæn məˈriːnoʊ
ˈdænmɑɡ
ælˈbeɪniə
ˈnɔrweɪ
ˈhʌŋɡəri
sloʊˈviːniə
Phonetic SpellingCountry
juːˈkreɪn
ɨsˈtoʊniə
ˈfɪnlənd
bɛləˈruːs
ˈɡriːs
ˈdʒɜrməni
bʌlˈgɛəriə
ˈɪtəli
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈmɔːltə
mɒlˈdoʊvə
kroʊˈeɪʃə
ˈpoʊlənd
ˈfræns

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.