European Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
Phonetic SpellingCountry
mɒlˈdoʊvə
ˈvætɨkən ˈsɪti
kroʊˈeɪʃə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈfɪnlənd
ɑrˈmiːniə
ˈɪtəli
bʌlˈgɛəriə
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈdænmɑɡ
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈsɜrbiə
ælˈbeɪniə
ˈspeɪn
ˈdʒɜrməni
ˈhʌŋɡəri
Phonetic SpellingCountry
bɛləˈruːs
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ɨsˈtoʊniə
ˈmɔːltə
ˈmɒnəkoʊ
sloʊˈvɑːkiə
ˈsaɪprəs
ænˈdɒrə
ˈpoʊlənd
juːˈkreɪn
ˈlætviə
ˈbɛldʒəm
tərki
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈɡriːs
ˈaɪslənd
Phonetic SpellingCountry
ˈfræns
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈswiːdən
ˌmæsɨˈdoʊniə
swɪtsərlənd
junajtəd kɪŋdəm
ˈnɔrweɪ
roʊˈmeɪniə
sloʊˈviːniə
ˈnɛðərləndz
ˈlɪktənstaɪn
ˈpɔrtʃʉɡəl
sæn məˈriːnoʊ
ˈtʃɛk ripəblək
ˈrʌʃə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras