European Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
sloʊˈvɑːkiə
ˈɡriːs
bʌlˈgɛəriə
swɪtsərlənd
ˌmæsɨˈdoʊniə
ɑrˈmiːniə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ɨsˈtoʊniə
ˈlɪktənstaɪn
ˈfræns
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈmɔːltə
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈsaɪprəs
bɛləˈruːs
Phonetic SpellingCountry
ˈsɜrbiə
ˈhʌŋɡəri
ˈtʃɛk ripəblək
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
mɒlˈdoʊvə
ˈdʒɜrməni
ˈnɛðərləndz
ˈfɪnlənd
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈaɪslənd
ˈlætviə
kroʊˈeɪʃə
junajtəd kɪŋdəm
roʊˈmeɪniə
sæn məˈriːnoʊ
Phonetic SpellingCountry
ˈpoʊlənd
ˈmɒnəkoʊ
ˈspeɪn
ˈrʌʃə
sloʊˈviːniə
ˈnɔrweɪ
ænˈdɒrə
ˈdænmɑɡ
ˈɪtəli
ˈswiːdən
ˈbɛldʒəm
tərki
juːˈkreɪn
ælˈbeɪniə
ˈvætɨkən ˈsɪti

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.