European Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Island Nations A-Z
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˈhʌŋɡəri
ˈrʌʃə
ˈmɔːltə
ˈnɔrweɪ
ælˈbeɪniə
ˈfɪnlənd
ænˈdɒrə
bɛləˈruːs
ˈnɛðərləndz
ˈlɪktənstaɪn
ɑrˈmiːniə
bʌlˈgɛəriə
kroʊˈeɪʃə
ɨsˈtoʊniə
sæn məˈriːnoʊ
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
Phonetic SpellingCountry
swɪtsərlənd
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈsɜrbiə
ˈswiːdən
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈtʃɛk ripəblək
tərki
sloʊˈvɑːkiə
sloʊˈviːniə
ˈlætviə
ˈspeɪn
ˈfræns
ˈsaɪprəs
ˈpoʊlənd
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
Phonetic SpellingCountry
mɒlˈdoʊvə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈmɒnəkoʊ
ˈɪtəli
junajtəd kɪŋdəm
ˈaɪslənd
juːˈkreɪn
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈbɛldʒəm
ˈɡriːs
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈdʒɜrməni
roʊˈmeɪniə
ˈdænmɑɡ
ˈvætɨkən ˈsɪti

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.