European Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
bɛləˈruːs
ˈlætviə
juːˈkreɪn
ˈsɜrbiə
ɑrˈmiːniə
swɪtsərlənd
ænˈdɒrə
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈhʌŋɡəri
ˈnɔrweɪ
roʊˈmeɪniə
ˈlɪktənstaɪn
sæn məˈriːnoʊ
ˈswiːdən
ˈaɪslənd
ɨsˈtoʊniə
Phonetic SpellingCountry
ˈfɪnlənd
ˈmɔːltə
ˈmɒnəkoʊ
sloʊˈviːniə
junajtəd kɪŋdəm
bʌlˈgɛəriə
ˈɪtəli
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈbɛldʒəm
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈfræns
ˈnɛðərləndz
kroʊˈeɪʃə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
Phonetic SpellingCountry
mɒlˈdoʊvə
ˈpoʊlənd
ˈsaɪprəs
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈdʒɜrməni
ˈdænmɑɡ
ˈrʌʃə
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈtʃɛk ripəblək
ˈspeɪn
sloʊˈvɑːkiə
ˈɡriːs
tərki
ælˈbeɪniə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras