Geography / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Also try: Iowa Cities
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/47 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈbɛldʒəm
ˈhʌŋɡəri
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈlɪktənstaɪn
kroʊˈeɪʃə
ˈnɛðərləndz
swɪtsərlənd
tərki
ˈrʌʃə
ˈmɒnəkoʊ
ælˈbeɪniə
bʌlˈgɛəriə
sloʊˈviːniə
ˈpɔrtʃʉɡəl
sloʊˈvɑːkiə
ˈɪtəli
Phonetic SpellingCountry
sæn məˈriːnoʊ
ɑrˈmiːniə
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈfɪnlənd
ˈmɔːltə
ɨsˈtoʊniə
ˈnɔrweɪ
juːˈkreɪn
ˈdʒɜrməni
ˈlætviə
ˈswiːdən
ˈfræns
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
Phonetic SpellingCountry
ænˈdɒrə
ˈdænmɑɡ
bɛləˈruːs
ˈsaɪprəs
ˈsɜrbiə
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈpoʊlənd
junajtəd kɪŋdəm
mɒlˈdoʊvə
roʊˈmeɪniə
ˈspeɪn
ˈaɪslənd
ˈɡriːs
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈtʃɛk ripəblək

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.