Geography / European Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
junajtəd kɪŋdəm
swɪtsərlənd
ˈrʌʃə
ˈspeɪn
ˈsaɪprəs
bʌlˈgɛəriə
tərki
juːˈkreɪn
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈɪtəli
ˈhʌŋɡəri
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
sloʊˈviːniə
ˈswiːdən
ˈnɛðərləndz
ˈnɔrweɪ
Phonetic SpellingCountry
ˈmɔːltə
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ænˈdɒrə
kroʊˈeɪʃə
ˈsɜrbiə
ɨsˈtoʊniə
ˈfɪnlənd
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈlætviə
ˈtʃɛk ripəblək
bɛləˈruːs
roʊˈmeɪniə
ˈbɛldʒəm
ˈmɒnəkoʊ
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
sloʊˈvɑːkiə
Phonetic SpellingCountry
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈfræns
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈdʒɜrməni
ˈpoʊlənd
ˈlɪktənstaɪn
ˈaɪslənd
sæn məˈriːnoʊ
ˈpɔrtʃʉɡəl
mɒlˈdoʊvə
ɑrˈmiːniə
ˈɡriːs
ˈdænmɑɡ
ælˈbeɪniə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.