European Cities by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
kəˈloʊn
liːˈɒn
ˈhæmbɜrɡ
ˈroʊm
ˈfræŋkfərt
ɑ́zlo
viːˈɛnə
səˈvɪl
ˈlɪzbən
ˈbruːʒ
ˈniːs
vɛnɪs
ˈmæntʃɛstər
ˈdʌblɪn
tuluz
ˈbɜrmɪŋəm
sofiə
tɨˈrɑːnə
ˈtælɪn
ˈrɒtərdæm
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈæntwɜrp
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈprɑːɡ
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈɡlæzɡoʊ
ˈkrɑːkaʊ
riːɡa
ˈæmstərdæm
mɑrˈseɪ
rɛkjəvɪk
sɒlzbərg
ˌnɪkəˈsiːə
zʊ́rɪk
məˈdrɪd
ˈlʌndən
sɑ̀rəjévo
ˈæθɨnz

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras