European Cities by Phonetic Name

Random Geography or city Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈæθɨnz
zʊ́rɪk
ˈdʌblɪn
məˈdrɪd
ˈfræŋkfərt
sɑ̀rəjévo
rɛkjəvɪk
ˈbruːʒ
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈbɜrmɪŋəm
ˈniːs
liːˈɒn
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈprɑːɡ
ˈæmstərdæm
ˈlɪzbən
kəˈloʊn
ˈkrɑːkaʊ
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
tuluz
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈroʊm
ˈæntwɜrp
vɛnɪs
ˈhæmbɜrɡ
riːɡa
səˈvɪl
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˌnɪkəˈsiːə
viːˈɛnə
ˈɡlæzɡoʊ
mɑrˈseɪ
ˈrɒtərdæm
tɨˈrɑːnə
ˈmæntʃɛstər
sɒlzbərg
ˈtælɪn
ɑ́zlo
sofiə
ˈlʌndən
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras