European Cities by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈɡlæzɡoʊ
zʊ́rɪk
ˈrɒtərdæm
tɨˈrɑːnə
sofiə
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
rɛkjəvɪk
ˈdʌblɪn
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈroʊm
riːɡa
ˈkrɑːkaʊ
ˈlʌndən
sɑ̀rəjévo
ˈfræŋkfərt
tuluz
ɑ́zlo
mɑrˈseɪ
səˈvɪl
kəˈloʊn
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
sɒlzbərg
vɛnɪs
ˈlɪzbən
ˈbruːʒ
liːˈɒn
ˈæntwɜrp
ˈprɑːɡ
ˈmæntʃɛstər
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈæmstərdæm
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
məˈdrɪd
ˈtælɪn
ˈniːs
ˈhæmbɜrɡ
ˈdʏsl̩dɔʁf
viːˈɛnə
ˈæθɨnz
ˈbɜrmɪŋəm
ˌnɪkəˈsiːə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras