European Cities by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈɡlæzɡoʊ
səˈvɪl
məˈdrɪd
zʊ́rɪk
ˈprɑːɡ
rɛkjəvɪk
ˈbruːʒ
ˈbɜrmɪŋəm
tuluz
ˈmæntʃɛstər
ɑ́zlo
riːɡa
liːˈɒn
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
vɛnɪs
ˈdʌblɪn
ˈæmstərdæm
ˈroʊm
ˈstɒkːˈhɒlm
mɑrˈseɪ
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈdʏsl̩dɔʁf
tɨˈrɑːnə
ˈniːs
viːˈɛnə
kəˈloʊn
ˈkrɑːkaʊ
ˈfræŋkfərt
ˌnɪkəˈsiːə
ˈrɒtərdæm
ˈhæmbɜrɡ
sofiə
sɑ̀rəjévo
ˈæθɨnz
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈtælɪn
sɒlzbərg
ˈlʌndən
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈlɪzbən
ˈæntwɜrp

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras