European Cities by Phonetic Name

Random Geography or city Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈdʌblɪn
ˈkrɑːkaʊ
ˈæθɨnz
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈmæntʃɛstər
ˈniːs
mɑrˈseɪ
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈroʊm
tɨˈrɑːnə
sofiə
tuluz
ˈprɑːɡ
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈlɪzbən
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈrɒtərdæm
ˈlʌndən
məˈdrɪd
sɑ̀rəjévo
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈhæmbɜrɡ
zʊ́rɪk
ˌnɪkəˈsiːə
ˈfræŋkfərt
səˈvɪl
vɛnɪs
viːˈɛnə
ˈbruːʒ
liːˈɒn
ˈɡlæzɡoʊ
kəˈloʊn
ˈtælɪn
ɑ́zlo
sɒlzbərg
ˈbɜrmɪŋəm
riːɡa
rɛkjəvɪk
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈæmstərdæm
ˈæntwɜrp

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras