European Cities by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
mɑrˈseɪ
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
zʊ́rɪk
ˈbruːʒ
ˈprɑːɡ
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈæθɨnz
sɑ̀rəjévo
viːˈɛnə
ˈtælɪn
ɑ́zlo
ˈæmstərdæm
ˈhæmbɜrɡ
ˈɡlæzɡoʊ
ˈæntwɜrp
ˈrɒtərdæm
ˈkrɑːkaʊ
sɒlzbərg
ˈfræŋkfərt
sofiə
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
məˈdrɪd
ˈroʊm
kəˈloʊn
ˈlʌndən
riːɡa
ˈmæntʃɛstər
tuluz
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
liːˈɒn
ˌnɪkəˈsiːə
ˈniːs
tɨˈrɑːnə
ˈdʏsl̩dɔʁf
səˈvɪl
rɛkjəvɪk
vɛnɪs
ˈbɜrmɪŋəm
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈdʌblɪn
ˈlɪzbən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras