European Cities by Phonetic Name

Random Geography or city Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈtælɪn
səˈvɪl
ˈfræŋkfərt
liːˈɒn
ˈæntwɜrp
vɛnɪs
sɒlzbərg
ˈrɒtərdæm
ˈlɪzbən
ˈæθɨnz
ˈniːs
ˈhæmbɜrɡ
ˈæmstərdæm
riːɡa
ɑ́zlo
tɨˈrɑːnə
kəˈloʊn
zʊ́rɪk
ˈroʊm
viːˈɛnə
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
sɑ̀rəjévo
ˈprɑːɡ
ˈbruːʒ
ˈdʌblɪn
sofiə
ˈɡlæzɡoʊ
məˈdrɪd
ˈstɒkːˈhɒlm
ˌnɪkəˈsiːə
rɛkjəvɪk
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
mɑrˈseɪ
tuluz
ˈlʌndən
ˈkrɑːkaʊ
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈbɜrmɪŋəm
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈmæntʃɛstər

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras