Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃaɪnə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
bɑːˈreɪn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌɪndəˈniːʒə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈrʌʃə
buːˈtɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
Phonetic SpellingCountry
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ɪˈrɑːk
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌnɔrθ kəˈriə
ɪˈrɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈdʒɔrdən
ˈdʒɔrdʒə
tərki
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
nɛˈpɔːl
,saʊdi əˈreɪbiə
kɑmˈboʊdiə
ˈsɪriə
Phonetic SpellingCountry
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
kuːˈweɪt
ˈɪndiə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
æfˈɡænɨstæn
mɒŋˈɡoʊliə
ɪzriəl
ˈjɛmən
dʒəˈpæn
bruːˈnaɪ
ˌtaɪˈwɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
oʊˈmɑːn
ɑrˈmiːniə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling