Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈsɪŋəpɔːr
ɪˈrɑːk
ˈsɪriə
oʊˈmɑːn
buːˈtɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
mɒŋˈɡoʊliə
bruːˈnaɪ
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ɪzriəl
ˈjɛmən
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈdʒɔrdən
,saʊdi əˈreɪbiə
Phonetic SpellingCountry
dʒəˈpæn
tərki
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
æfˈɡænɨstæn
bɑːˈreɪn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈrʌʃə
nɛˈpɔːl
kuːˈweɪt
ɑrˈmiːniə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈɪndiə
kɑmˈboʊdiə
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ɪˈrɑːn
ˈtʃaɪnə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈdʒɔrdʒə
ˈkɜrɡɨstæn
ˌɪndəˈniːʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌtaɪˈwɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras