Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
mɒŋˈɡoʊliə
kɑmˈboʊdiə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈdʒɔrdən
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈjɛmən
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
æfˈɡænɨstæn
ˈtʃaɪnə
ɪˈrɑːk
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
ˈsɪŋəpɔːr
oʊˈmɑːn
ˈrʌʃə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
kuːˈweɪt
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈɪndiə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌɪndəˈniːʒə
buːˈtɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
bɑːˈreɪn
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
tərki
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈdʒɔrdʒə
ˈsɪriə
ˈfɪlɨpiːnz
ɪzriəl
ɪˈrɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
nɛˈpɔːl
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌnɔrθ kəˈriə
dʒəˈpæn
ˌtaɪˈwɑːn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling