Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/48 Timer 05:00
Play Game
Phonetic SpellingCountry
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈsɪŋəpɔːr
æfˈɡænɨstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
nɛˈpɔːl
buːˈtɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈɪndiə
tərki
ɪˈrɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈdʒɔrdən
ˈtʃaɪnə
Phonetic SpellingCountry
ˈrʌʃə
ɑrˈmiːniə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌtaɪˈwɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
bɑːˈreɪn
bruːˈnaɪ
ˌnɔrθ kəˈriə
oʊˈmɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
ˌɪndəˈniːʒə
ɪˈrɑːk
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdʒə
kuːˈweɪt
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
dʒəˈpæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈsɪriə
ɪzriəl
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
mɒŋˈɡoʊliə
kɑmˈboʊdiə
ˈjɛmən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.
Challenge

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling