Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
nɛˈpɔːl
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
dʒəˈpæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈtʃaɪnə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
kɑmˈboʊdiə
ɪzriəl
æfˈɡænɨstæn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈrʌʃə
mɒŋˈɡoʊliə
ˌɪndəˈniːʒə
ˈɪndiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈfɪlɨpiːnz
ˌtaɪˈwɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
,saʊdi əˈreɪbiə
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːk
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈdʒɔrdʒə
ɪˈrɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈjɛmən
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
buːˈtɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈsɪŋəpɔːr
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
bruːˈnaɪ
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈsɪriə
ˈkɜrɡɨstæn
oʊˈmɑːn
kuːˈweɪt
bɑːˈreɪn
tərki
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling