Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdʒə
ɪˈrɑːk
mɒŋˈɡoʊliə
ˈsɪŋəpɔːr
nɛˈpɔːl
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
kɑmˈboʊdiə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈfɪlɨpiːnz
ˌviː.ɛtˈnɑːm
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈsɪriə
ˈdʒɔrdən
kuːˈweɪt
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
Phonetic SpellingCountry
ˈjɛmən
dʒəˈpæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌtaɪˈwɑːn
ˈtʃaɪnə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌnɔrθ kəˈriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
æfˈɡænɨstæn
bɑːˈreɪn
ɪzriəl
ˌsaʊθ kəˈriə
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːn
tərki
buːˈtɑːn
ˈɪndiə
ˈrʌʃə
ɑrˈmiːniə
oʊˈmɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
bruːˈnaɪ
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling