Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌsaʊθ kəˈriə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
oʊˈmɑːn
kuːˈweɪt
ˈtʃaɪnə
buːˈtɑːn
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
tərki
ˈjɛmən
ˈsɪŋəpɔːr
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
kɑmˈboʊdiə
Phonetic SpellingCountry
nɛˈpɔːl
ɪzriəl
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ɪˈrɑːn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈsɪriə
ˈɪndiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌtaɪˈwɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈfɪlɨpiːnz
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈrʌʃə
æfˈɡænɨstæn
ɪˈrɑːk
ˈkɜrɡɨstæn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈdʒɔrdʒə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈdʒɔrdən
dʒəˈpæn
bruːˈnaɪ
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
bɑːˈreɪn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling