Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
bɑːˈreɪn
kɑmˈboʊdiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈdʒɔrdən
ˈjɛmən
ˌɪndəˈniːʒə
ˈrʌʃə
ɪzriəl
æfˈɡænɨstæn
ˈɪndiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
dʒəˈpæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
tərki
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
buːˈtɑːn
ˈtʃaɪnə
ˈdʒɔrdʒə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈfɪlɨpiːnz
nɛˈpɔːl
ˈsɪriə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ɑrˈmiːniə
oʊˈmɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌviː.ɛtˈnɑːm
kuːˈweɪt
ɪˈrɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
bruːˈnaɪ
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌtaɪˈwɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ɪˈrɑːk
mɒŋˈɡoʊliə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling