Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˌsaʊθ kəˈriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈdʒɔrdʒə
mɒŋˈɡoʊliə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
buːˈtɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
tərki
kuːˈweɪt
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈrʌʃə
ɪˈrɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
bɑːˈreɪn
Phonetic SpellingCountry
ˌtaɪˈwɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
dʒəˈpæn
ɑrˈmiːniə
ˈdʒɔrdən
ɪˈrɑːk
ˈɪndiə
ˌɪndəˈniːʒə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
æfˈɡænɨstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
nɛˈpɔːl
Phonetic SpellingCountry
ɪzriəl
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈtʃaɪnə
kɑmˈboʊdiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
oʊˈmɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
bruːˈnaɪ
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈjɛmən
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈsɪriə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling