Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈjɛmən
ˈrʌʃə
ˈsɪŋəpɔːr
ɑrˈmiːniə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
mɒŋˈɡoʊliə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ɪzriəl
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈkɜrɡɨstæn
ˈdʒɔrdən
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
Phonetic SpellingCountry
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌtaɪˈwɑːn
æfˈɡænɨstæn
ɪˈrɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
bɑːˈreɪn
buːˈtɑːn
ˈsɪriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
kɑmˈboʊdiə
bruːˈnaɪ
oʊˈmɑːn
tərki
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
nɛˈpɔːl
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
Phonetic SpellingCountry
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈtʃaɪnə
ˈdʒɔrdʒə
ˌɪndəˈniːʒə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈɪndiə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
kuːˈweɪt
dʒəˈpæn
ˈfɪlɨpiːnz

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling