Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
,saʊdi əˈreɪbiə
kuːˈweɪt
ɑrˈmiːniə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ɪzriəl
tərki
ˌɪndəˈniːʒə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈfɪlɨpiːnz
ˈrʌʃə
ɪˈrɑːk
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈtʃaɪnə
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈjɛmən
kɑmˈboʊdiə
æfˈɡænɨstæn
ˈsɪriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈdʒɔrdʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈkɜrɡɨstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈdʒɔrdən
bɑːˈreɪn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
Phonetic SpellingCountry
ˌviː.ɛtˈnɑːm
oʊˈmɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
buːˈtɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
nɛˈpɔːl
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈɪndiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
dʒəˈpæn
bruːˈnaɪ
ɪˈrɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
mɒŋˈɡoʊliə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras