Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈsɪŋəpɔːr
ˌɪndəˈniːʒə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈɪndiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈdʒɔrdən
ˈsɪriə
kɑmˈboʊdiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌtaɪˈwɑːn
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈjɛmən
Phonetic SpellingCountry
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
nɛˈpɔːl
ɪˈrɑːk
ˈrʌʃə
buːˈtɑːn
ˈdʒɔrdʒə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ɪzriəl
,saʊdi əˈreɪbiə
dʒəˈpæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
bruːˈnaɪ
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃaɪnə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
tərki
ˈkɜrɡɨstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈfɪlɨpiːnz
bɑːˈreɪn
æfˈɡænɨstæn
mɒŋˈɡoʊliə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
kuːˈweɪt
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
oʊˈmɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras