Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
æfˈɡænɨstæn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈsɪriə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈtʃaɪnə
tərki
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
nɛˈpɔːl
ˈfɪlɨpiːnz
bruːˈnaɪ
ˈɪndiə
Phonetic SpellingCountry
kuːˈweɪt
ˌtaɪˈwɑːn
dʒəˈpæn
mɒŋˈɡoʊliə
ɪˈrɑːk
ˌɪndəˈniːʒə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ɑrˈmiːniə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
bɑːˈreɪn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdʒə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈrʌʃə
ˈjɛmən
kɑmˈboʊdiə
ˈkɜrɡɨstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
oʊˈmɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
buːˈtɑːn
ɪˈrɑːn
ɪzriəl
ˈdʒɔrdən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling