Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdən
mɒŋˈɡoʊliə
ˈkɜrɡɨstæn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
kuːˈweɪt
ˈjɛmən
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
dʒəˈpæn
ˈsɪriə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
æfˈɡænɨstæn
ˌtaɪˈwɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈrʌʃə
Phonetic SpellingCountry
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
kɑmˈboʊdiə
bɑːˈreɪn
bruːˈnaɪ
ˈfɪlɨpiːnz
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
oʊˈmɑːn
ˈtʃaɪnə
ˈdʒɔrdʒə
ˌsaʊθ kəˈriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːk
ˈɪndiə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌɪndəˈniːʒə
ɪzriəl
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ɪˈrɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
nɛˈpɔːl
tərki
buːˈtɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling