Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈɪndiə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ɪˈrɑːk
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ɪˈrɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈdʒɔrdən
mɒŋˈɡoʊliə
ˈjɛmən
ˌsaʊθ kəˈriə
oʊˈmɑːn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
nɛˈpɔːl
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdʒə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈtʃaɪnə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌɪndəˈniːʒə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌviː.ɛtˈnɑːm
æfˈɡænɨstæn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
bruːˈnaɪ
kɑmˈboʊdiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
buːˈtɑːn
Phonetic SpellingCountry
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
kuːˈweɪt
ˈrʌʃə
ˈfɪlɨpiːnz
ɑrˈmiːniə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ɪzriəl
ˈsɪriə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
bɑːˈreɪn
tərki
dʒəˈpæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling