Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌnɔrθ kəˈriə
tərki
buːˈtɑːn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈkɜrɡɨstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
kuːˈweɪt
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈtʃaɪnə
ˈrʌʃə
ˈɪndiə
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdən
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
dʒəˈpæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈsɪriə
ˌɪndəˈniːʒə
ɪzriəl
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
æfˈɡænɨstæn
oʊˈmɑːn
kɑmˈboʊdiə
ɪˈrɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
bruːˈnaɪ
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
bɑːˈreɪn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈjɛmən
ˈdʒɔrdʒə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈsɪŋəpɔːr
,saʊdi əˈreɪbiə
mɒŋˈɡoʊliə
ɪˈrɑːk
nɛˈpɔːl
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras