Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
mɒŋˈɡoʊliə
tərki
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈɪndiə
nɛˈpɔːl
ˈfɪlɨpiːnz
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
bruːˈnaɪ
æfˈɡænɨstæn
ɪˈrɑːk
ɪˈrɑːn
dʒəˈpæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
Phonetic SpellingCountry
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈjɛmən
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
bɑːˈreɪn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈrʌʃə
ɑrˈmiːniə
ˈtʃaɪnə
ˈdʒɔrdʒə
kɑmˈboʊdiə
ˈdʒɔrdən
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
kuːˈweɪt
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
oʊˈmɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈsɪriə
ˌɪndəˈniːʒə
ɪzriəl
buːˈtɑːn
ˈkɜrɡɨstæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling