Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈɪndiə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
tərki
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈsɪriə
dʒəˈpæn
bruːˈnaɪ
buːˈtɑːn
ɪˈrɑːn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
æfˈɡænɨstæn
ˈsɪŋəpɔːr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈfɪlɨpiːnz
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdən
ɪˈrɑːk
ˈtʃaɪnə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
bɑːˈreɪn
ˈdʒɔrdʒə
ˈrʌʃə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
oʊˈmɑːn
kɑmˈboʊdiə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈjɛmən
kuːˈweɪt
Phonetic SpellingCountry
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ɑrˈmiːniə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ɪzriəl
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
mɒŋˈɡoʊliə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈkɜrɡɨstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
nɛˈpɔːl
ˌtaɪˈwɑːn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling