Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌnɔrθ kəˈriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
bruːˈnaɪ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈsɪŋəpɔːr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈsɪriə
ˈdʒɔrdən
ɑrˈmiːniə
ˈkɜrɡɨstæn
dʒəˈpæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
æfˈɡænɨstæn
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
mɒŋˈɡoʊliə
nɛˈpɔːl
ɪˈrɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
buːˈtɑːn
ˈɪndiə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ɪˈrɑːk
tərki
ˈfɪlɨpiːnz
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
Phonetic SpellingCountry
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˌɪndəˈniːʒə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈdʒɔrdʒə
ˈrʌʃə
ˈtʃaɪnə
bɑːˈreɪn
kɑmˈboʊdiə
kuːˈweɪt
ˈjɛmən
ɪzriəl
oʊˈmɑːn
ˌtaɪˈwɑːn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras