Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
ɑrˈmiːniə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈkɜrɡɨstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
bruːˈnaɪ
ˈɪndiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
Phonetic SpellingCountry
tərki
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌtaɪˈwɑːn
ˈsɪriə
ˈdʒɔrdʒə
æfˈɡænɨstæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ɪˈrɑːn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ɪˈrɑːk
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈtʃaɪnə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
Phonetic SpellingCountry
ˈjɛmən
nɛˈpɔːl
ɪzriəl
ˈrʌʃə
ˈsɪŋəpɔːr
kuːˈweɪt
ˌviː.ɛtˈnɑːm
kɑmˈboʊdiə
oʊˈmɑːn
buːˈtɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌɪndəˈniːʒə
bɑːˈreɪn
dʒəˈpæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling