Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
bruːˈnaɪ
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌtaɪˈwɑːn
oʊˈmɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
nɛˈpɔːl
kuːˈweɪt
ˈɪndiə
ˌɪndəˈniːʒə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈsɪriə
ˈfɪlɨpiːnz
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
Phonetic SpellingCountry
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈkɜrɡɨstæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ɪˈrɑːk
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
bɑːˈreɪn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌnɔrθ kəˈriə
buːˈtɑːn
ˈtʃaɪnə
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪzriəl
ɑrˈmiːniə
Phonetic SpellingCountry
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈsɪŋəpɔːr
dʒəˈpæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
kɑmˈboʊdiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈdʒɔrdʒə
ˈrʌʃə
tərki
mɒŋˈɡoʊliə
æfˈɡænɨstæn
ɪˈrɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈjɛmən
ˌviː.ɛtˈnɑːm

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling