Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈdʒɔrdʒə
oʊˈmɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
æfˈɡænɨstæn
tərki
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈɪndiə
ˈtʃaɪnə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
kɑmˈboʊdiə
Phonetic SpellingCountry
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
buːˈtɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ɪˈrɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈrʌʃə
ˈsɪriə
,saʊdi əˈreɪbiə
ɪzriəl
kuːˈweɪt
ˈkɜrɡɨstæn
ˌnɔrθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
mɒŋˈɡoʊliə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈjɛmən
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
nɛˈpɔːl
ɑrˈmiːniə
bɑːˈreɪn
ˌtaɪˈwɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈfɪlɨpiːnz
dʒəˈpæn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.