Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈsɪriə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
tərki
æfˈɡænɨstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌtaɪˈwɑːn
kuːˈweɪt
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
buːˈtɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈsɪŋəpɔːr
dʒəˈpæn
ɪzriəl
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈjɛmən
Phonetic SpellingCountry
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈfɪlɨpiːnz
ˈɪndiə
bruːˈnaɪ
ˈtʃaɪnə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ɑrˈmiːniə
ˈkɜrɡɨstæn
Phonetic SpellingCountry
nɛˈpɔːl
mɒŋˈɡoʊliə
ˌnɔrθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ˈdʒɔrdən
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
oʊˈmɑːn
ɪˈrɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ˈdʒɔrdʒə
kɑmˈboʊdiə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
bɑːˈreɪn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈrʌʃə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling