Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈkɜrɡɨstæn
kɑmˈboʊdiə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
bruːˈnaɪ
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌtaɪˈwɑːn
ˈdʒɔrdʒə
nɛˈpɔːl
dʒəˈpæn
ˈtʃaɪnə
buːˈtɑːn
ˈrʌʃə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
Phonetic SpellingCountry
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
kuːˈweɪt
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
mɒŋˈɡoʊliə
bɑːˈreɪn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
tərki
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ɪˈrɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌnɔrθ kəˈriə
ɑrˈmiːniə
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdən
oʊˈmɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈsɪriə
ɪzriəl
æfˈɡænɨstæn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈɪndiə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ɪˈrɑːk
ˈjɛmən
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌɪndəˈniːʒə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling