Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
nɛˈpɔːl
ˈrʌʃə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈsɪriə
kɑmˈboʊdiə
ˈjɛmən
ˌɪndəˈniːʒə
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
kuːˈweɪt
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˌviː.ɛtˈnɑːm
æfˈɡænɨstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
mɒŋˈɡoʊliə
ˈdʒɔrdʒə
bruːˈnaɪ
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
oʊˈmɑːn
dʒəˈpæn
ɑrˈmiːniə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈdʒɔrdən
ɪzriəl
tərki
Phonetic SpellingCountry
ˌtaɪˈwɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈtʃaɪnə
buːˈtɑːn
bɑːˈreɪn
ɪˈrɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈɪndiə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈkɜrɡɨstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈsɪŋəpɔːr

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras