Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈfɪlɨpiːnz
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌnɔrθ kəˈriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
buːˈtɑːn
kɑmˈboʊdiə
ˌɪndəˈniːʒə
ˈdʒɔrdʒə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
oʊˈmɑːn
ˈjɛmən
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
bɑːˈreɪn
ˈɪndiə
ɪˈrɑːk
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈrʌʃə
ɪˈrɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
mɒŋˈɡoʊliə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌtaɪˈwɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˌviː.ɛtˈnɑːm
nɛˈpɔːl
ɪzriəl
dʒəˈpæn
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃaɪnə
ˈsɪriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈkɜrɡɨstæn
kuːˈweɪt
tərki
ˈdʒɔrdən
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
æfˈɡænɨstæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling