Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdən
nɛˈpɔːl
ˈɪndiə
,saʊdi əˈreɪbiə
dʒəˈpæn
bruːˈnaɪ
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈtʃaɪnə
ˌsaʊθ kəˈriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈkɜrɡɨstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌɪndəˈniːʒə
tərki
ˈsɪriə
Phonetic SpellingCountry
mɒŋˈɡoʊliə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ɪˈrɑːk
kɑmˈboʊdiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
kuːˈweɪt
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
buːˈtɑːn
ˈjɛmən
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
bɑːˈreɪn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
Phonetic SpellingCountry
ˈrʌʃə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌviː.ɛtˈnɑːm
oʊˈmɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈdʒɔrdʒə
ɑrˈmiːniə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ɪˈrɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ɪzriəl
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
æfˈɡænɨstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling