Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
oʊˈmɑːn
ˈjɛmən
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈdʒɔrdʒə
kuːˈweɪt
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ɪˈrɑːn
tərki
kɑmˈboʊdiə
bɑːˈreɪn
ɪˈrɑːk
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
Phonetic SpellingCountry
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌɪndəˈniːʒə
buːˈtɑːn
ɪzriəl
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈfɪlɨpiːnz
ɑrˈmiːniə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
nɛˈpɔːl
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
bruːˈnaɪ
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈsɪriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
æfˈɡænɨstæn
Phonetic SpellingCountry
ˈsɪŋəpɔːr
mɒŋˈɡoʊliə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
dʒəˈpæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈtʃaɪnə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈɪndiə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈrʌʃə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling