Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ɪˈrɑːk
mɒŋˈɡoʊliə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈtʃaɪnə
ˌɪndəˈniːʒə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
kɑmˈboʊdiə
,saʊdi əˈreɪbiə
ɪˈrɑːn
bruːˈnaɪ
oʊˈmɑːn
ˈdʒɔrdən
Phonetic SpellingCountry
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈɪndiə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈsɪriə
ˈdʒɔrdʒə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈsɪŋəpɔːr
kuːˈweɪt
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈkɜrɡɨstæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
bɑːˈreɪn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ɪzriəl
Phonetic SpellingCountry
dʒəˈpæn
ɑrˈmiːniə
ˈfɪlɨpiːnz
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈrʌʃə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈjɛmən
ˌtaɪˈwɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
buːˈtɑːn
ˌnɔrθ kəˈriə
æfˈɡænɨstæn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
nɛˈpɔːl
tərki

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling