Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
bruːˈnaɪ
ˌtaɪˈwɑːn
ˈtʃaɪnə
kuːˈweɪt
ˈsɪŋəpɔːr
ɪˈrɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
oʊˈmɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈjɛmən
ˈdʒɔrdʒə
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
kɑmˈboʊdiə
ɑrˈmiːniə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
æfˈɡænɨstæn
ˈkɜrɡɨstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈrʌʃə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
tərki
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈfɪlɨpiːnz
Phonetic SpellingCountry
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ɪzriəl
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
mɒŋˈɡoʊliə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˌsaʊθ kəˈriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
buːˈtɑːn
ɪˈrɑːk
dʒəˈpæn
ˈsɪriə
ˈɪndiə
bɑːˈreɪn
nɛˈpɔːl
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras