Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
dʒəˈpæn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌsaʊθ kəˈriə
ɑrˈmiːniə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ɪzriəl
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
nɛˈpɔːl
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
æfˈɡænɨstæn
kuːˈweɪt
oʊˈmɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈsɪriə
ˈɪndiə
ɪˈrɑːk
buːˈtɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈtʃaɪnə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈjɛmən
bruːˈnaɪ
ˈsɪŋəpɔːr
Phonetic SpellingCountry
ˈrʌʃə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌtaɪˈwɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌɪndəˈniːʒə
ˈdʒɔrdʒə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
tərki
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
kɑmˈboʊdiə
ˈdʒɔrdən
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ɪˈrɑːn
bɑːˈreɪn
ˈfɪlɨpiːnz

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling