Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
dʒəˈpæn
ˈɪndiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
kɑmˈboʊdiə
oʊˈmɑːn
tərki
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ɪˈrɑːk
ˈdʒɔrdʒə
bɑːˈreɪn
ɪˈrɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
nɛˈpɔːl
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈtʃaɪnə
æfˈɡænɨstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌnɔrθ kəˈriə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ɪzriəl
mɒŋˈɡoʊliə
ˈrʌʃə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
Phonetic SpellingCountry
ˈkɜrɡɨstæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ɑrˈmiːniə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈfɪlɨpiːnz
bruːˈnaɪ
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈsɪriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
buːˈtɑːn
kuːˈweɪt
ˈjɛmən
ˌɪndəˈniːʒə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras