Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
kɑmˈboʊdiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
nɛˈpɔːl
æfˈɡænɨstæn
ˈsɪŋəpɔːr
ɪzriəl
tərki
ˈdʒɔrdən
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
oʊˈmɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
buːˈtɑːn
ˌnɔrθ kəˈriə
Phonetic SpellingCountry
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
dʒəˈpæn
kuːˈweɪt
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
mɒŋˈɡoʊliə
bɑːˈreɪn
ɪˈrɑːn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˌɪndəˈniːʒə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈɪndiə
ˈrʌʃə
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃaɪnə
ˌsaʊθ kəˈriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːk
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈdʒɔrdʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈjɛmən
bruːˈnaɪ
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈsɪriə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling