Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
oʊˈmɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈdʒɔrdən
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
kuːˈweɪt
ˈdʒɔrdʒə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ɪˈrɑːn
ɪˈrɑːk
ˌsaʊθ kəˈriə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈjɛmən
bruːˈnaɪ
kɑmˈboʊdiə
dʒəˈpæn
ˈfɪlɨpiːnz
ˌtaɪˈwɑːn
ˈtʃaɪnə
ˈkɜrɡɨstæn
æfˈɡænɨstæn
ˈɪndiə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
tərki
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈsɪriə
bɑːˈreɪn
ˌɪndəˈniːʒə
buːˈtɑːn
ɑrˈmiːniə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
mɒŋˈɡoʊliə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ɪzriəl
nɛˈpɔːl
ˈsɪŋəpɔːr
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈrʌʃə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling