Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈrʌʃə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
æfˈɡænɨstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈjɛmən
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈdʒɔrdʒə
oʊˈmɑːn
Phonetic SpellingCountry
ɪzriəl
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ɪˈrɑːn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ɪˈrɑːk
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌtaɪˈwɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈfɪlɨpiːnz
buːˈtɑːn
kuːˈweɪt
ˈdʒɔrdən
Phonetic SpellingCountry
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ɑrˈmiːniə
ˈɪndiə
bɑːˈreɪn
bruːˈnaɪ
ˈtʃaɪnə
dʒəˈpæn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈsɪriə
tərki
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
kɑmˈboʊdiə
nɛˈpɔːl

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling