Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˌviː.ɛtˈnɑːm
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈjɛmən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ɪˈrɑːk
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
buːˈtɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
kuːˈweɪt
ˌtaɪˈwɑːn
tərki
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
Phonetic SpellingCountry
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈtʃaɪnə
bɑːˈreɪn
dʒəˈpæn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈɪndiə
kɑmˈboʊdiə
ˈfɪlɨpiːnz
ɑrˈmiːniə
ˈdʒɔrdən
ˈrʌʃə
bruːˈnaɪ
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdʒə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ɪzriəl
ɪˈrɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈkɜrɡɨstæn
ˌɪndəˈniːʒə
æfˈɡænɨstæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
oʊˈmɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈsɪriə
nɛˈpɔːl
ˌnɔrθ kəˈriə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling