Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
nɛˈpɔːl
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈdʒɔrdən
ɪˈrɑːk
dʒəˈpæn
,saʊdi əˈreɪbiə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌɪndəˈniːʒə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
bɑːˈreɪn
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈdʒɔrdʒə
ˈɪndiə
ˈfɪlɨpiːnz
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
Phonetic SpellingCountry
ˈsɪŋəpɔːr
ˌviː.ɛtˈnɑːm
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈtʃaɪnə
ˌsaʊθ kəˈriə
bruːˈnaɪ
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈsɪriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
Phonetic SpellingCountry
kɑmˈboʊdiə
ˈrʌʃə
oʊˈmɑːn
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːn
tərki
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈjɛmən
mɒŋˈɡoʊliə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
kuːˈweɪt
ɪzriəl
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
buːˈtɑːn
æfˈɡænɨstæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras