Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
dʒəˈpæn
ɑrˈmiːniə
ˌnɔrθ kəˈriə
mɒŋˈɡoʊliə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈfɪlɨpiːnz
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌtaɪˈwɑːn
ˈtʃaɪnə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
Phonetic SpellingCountry
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
æfˈɡænɨstæn
bruːˈnaɪ
ˌɪndəˈniːʒə
ˈrʌʃə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈjɛmən
kuːˈweɪt
oʊˈmɑːn
ɪzriəl
ˈkɜrɡɨstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈsɪŋəpɔːr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
nɛˈpɔːl
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːn
ˈɪndiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈsɪriə
tərki
ˈdʒɔrdʒə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
buːˈtɑːn
kɑmˈboʊdiə
bɑːˈreɪn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling