Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
dʒəˈpæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
tərki
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈtʃaɪnə
ɪˈrɑːn
ˈdʒɔrdʒə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
kɑmˈboʊdiə
ˈsɪŋəpɔːr
Phonetic SpellingCountry
ˌɪndəˈniːʒə
ɪˈrɑːk
ˈfɪlɨpiːnz
æfˈɡænɨstæn
ˈkɜrɡɨstæn
ɑrˈmiːniə
ˈrʌʃə
ˈɪndiə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
mɒŋˈɡoʊliə
buːˈtɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
oʊˈmɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
,saʊdi əˈreɪbiə
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
ɪzriəl
ˌsaʊθ kəˈriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
kuːˈweɪt
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈsɪriə
ˈdʒɔrdən
nɛˈpɔːl
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈjɛmən
bɑːˈreɪn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌtaɪˈwɑːn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling