Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
bɑːˈreɪn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈfɪlɨpiːnz
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈdʒɔrdən
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
bruːˈnaɪ
ˌtaɪˈwɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃaɪnə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
æfˈɡænɨstæn
ɪzriəl
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
kuːˈweɪt
oʊˈmɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈsɪriə
buːˈtɑːn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
,saʊdi əˈreɪbiə
ɪˈrɑːk
ˈjɛmən
Phonetic SpellingCountry
tərki
ɑrˈmiːniə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈrʌʃə
ˈsɪŋəpɔːr
ˌɪndəˈniːʒə
ˈɪndiə
kɑmˈboʊdiə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈdʒɔrdʒə
ɪˈrɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
dʒəˈpæn
nɛˈpɔːl
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Jul 2, 2011Curator's PickReportNominate
Tags:alphabet, Asia, country, form, phonetic, Phonetic Alphabet, spelling