American Countries In Phonetics

Random Geography or continent Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈmɛksɨkoʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˌkoʊstə ˈriːkə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
hɒnˈdʊərəs
seɪnt ˈluːʃə
ˈpænəmɑː
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ˈheɪti
ˈɛkwədɔr
ˈsɜrɨnɑːm
ˈtʃɪliː
ˈkænədə
ˈkjuːbə
brəˈzɪl
Phonetic SpellingCountryContinent
ðə bəˈhɑːməz
ɡaɪˈænə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈjʊərəɡwaɪ
ɛl ˈsælvədɔr
ˌdɒmɪˈniːkə
bəˈlɪviə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ɡrɨˈneɪdə
dʒəˈmeɪkə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
pəˈruː
kəˈlʌmbiə
bəˈliːz
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈpɛərəɡweɪ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras