American Countries In Phonetics

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
kəˈlʌmbiə
hɒnˈdʊərəs
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
dʒəˈmeɪkə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ðə bəˈhɑːməz
ˈtʃɪliː
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ɡaɪˈænə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈkjuːbə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈɛkwədɔr
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˌkoʊstə ˈriːkə
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈkænədə
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈjʊərəɡwaɪ
ɡrɨˈneɪdə
bəˈlɪviə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˌdɒmɪˈniːkə
brəˈzɪl
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
bəˈliːz
ɛl ˈsælvədɔr
ˈheɪti
ˈsɜrɨnɑːm
ˈmɛksɨkoʊ
seɪnt ˈluːʃə
ˈpænəmɑː
pəˈruː
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈpɛərəɡweɪ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras