American Countries In Phonetics

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ɛl ˈsælvədɔr
seɪnt ˈluːʃə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈɛkwədɔr
dʒəˈmeɪkə
ˈpɛərəɡweɪ
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈheɪti
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
hɒnˈdʊərəs
ˈpænəmɑː
kəˈlʌmbiə
ˌdɒmɪˈniːkə
ˈsɜrɨnɑːm
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈkænədə
ˈtʃɪliː
ˈkjuːbə
Phonetic SpellingCountryContinent
brəˈzɪl
pəˈruː
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ɡaɪˈænə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈjʊərəɡwaɪ
ˈmɛksɨkoʊ
ɡrɨˈneɪdə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
bəˈlɪviə
ˌkoʊstə ˈriːkə
bəˈliːz
ðə bəˈhɑːməz
junajtəd stets əv əmɛrəkə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras