American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
bəˈlɪviə
ðə bəˈhɑːməz
ˌdɒmɪˈniːkə
dʒəˈmeɪkə
kəˈlʌmbiə
ˈɛkwədɔr
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈmɛksɨkoʊ
seɪnt ˈluːʃə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
bəˈliːz
brəˈzɪl
hɒnˈdʊərəs
ˈjʊərəɡwaɪ
ˈkjuːbə
ɡrɨˈneɪdə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈheɪti
Phonetic SpellingCountryContinent
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈkænədə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈtʃɪliː
pəˈruː
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈsɜrɨnɑːm
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ɡaɪˈænə
ˈpænəmɑː
ˈpɛərəɡweɪ
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ɛl ˈsælvədɔr

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras