American Countries In Phonetics

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈkænədə
brəˈzɪl
ˈmɛksɨkoʊ
ˌdɒmɪˈniːkə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈjʊərəɡwaɪ
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
kəˈlʌmbiə
ɛl ˈsælvədɔr
seɪnt ˈluːʃə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈpɛərəɡweɪ
bəˈlɪviə
dʒəˈmeɪkə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ɡrɨˈneɪdə
ˈpænəmɑː
ˌkoʊstə ˈriːkə
Phonetic SpellingCountryContinent
junajtəd stets əv əmɛrəkə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈkjuːbə
ðə bəˈhɑːməz
ˈtʃɪliː
pəˈruː
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
bəˈliːz
ˈheɪti
ˈsɜrɨnɑːm
ˈɛkwədɔr
ɡaɪˈænə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
hɒnˈdʊərəs

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras