American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/35 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountryContinent
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˈsɜrɨnɑːm
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˌdɒmɪˈniːkə
ˈjʊərəɡwaɪ
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ˈheɪti
bəˈlɪviə
hɒnˈdʊərəs
seɪnt ˈluːʃə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
dʒəˈmeɪkə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ɡrɨˈneɪdə
kəˈlʌmbiə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈkjuːbə
ˌkoʊstə ˈriːkə
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈɛkwədɔr
ðə bəˈhɑːməz
ˌvɛnɨˈzweɪlə
bəˈliːz
brəˈzɪl
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈmɛksɨkoʊ
ˈtʃɪliː
ˈpænəmɑː
ɡaɪˈænə
pəˈruː
ɛl ˈsælvədɔr
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈkænədə
ˈpɛərəɡweɪ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras