American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ɡaɪˈænə
ˈsɜrɨnɑːm
bəˈliːz
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈpɛərəɡweɪ
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ˌdɒmɪˈniːkə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈkjuːbə
ˈheɪti
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ɡrɨˈneɪdə
ðə bəˈhɑːməz
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
hɒnˈdʊərəs
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈjʊərəɡwaɪ
ɛl ˈsælvədɔr
kəˈlʌmbiə
ˈtʃɪliː
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ˈɛkwədɔr
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈpænəmɑː
pəˈruː
ˈmɛksɨkoʊ
ˈkænədə
seɪnt ˈluːʃə
brəˈzɪl
dʒəˈmeɪkə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
bəˈlɪviə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras