American Countries In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountryContinent
bəˈliːz
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈmɛksɨkoʊ
ˈkjuːbə
brəˈzɪl
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈpænəmɑː
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
seɪnt ˈluːʃə
ðə bəˈhɑːməz
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ˈtʃɪliː
ˌkoʊstə ˈriːkə
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈɛkwədɔr
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˌdɒmɪˈniːkə
kəˈlʌmbiə
Phonetic SpellingCountryContinent
dʒəˈmeɪkə
ɡaɪˈænə
hɒnˈdʊərəs
ˈheɪti
ˈpɛərəɡweɪ
ˈjʊərəɡwaɪ
ɛl ˈsælvədɔr
ˌɑrdʒənˈtiːnə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ɡrɨˈneɪdə
pəˈruː
ˈkænədə
bəˈlɪviə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈsɜrɨnɑːm
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras