American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈmɛksɨkoʊ
bəˈlɪviə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈheɪti
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ɡaɪˈænə
bəˈliːz
ɡrɨˈneɪdə
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
brəˈzɪl
ˈjʊərəɡwaɪ
dʒəˈmeɪkə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ˌkoʊstə ˈriːkə
Phonetic SpellingCountryContinent
ðə bəˈhɑːməz
ˈkænədə
hɒnˈdʊərəs
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˈɛkwədɔr
seɪnt ˈluːʃə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈpænəmɑː
ɛl ˈsælvədɔr
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
pəˈruː
ˈkjuːbə
ˈsɜrɨnɑːm
ˈtʃɪliː
kəˈlʌmbiə
ˈpɛərəɡweɪ
ˌdɒmɪˈniːkə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras