American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ɛl ˈsælvədɔr
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈkjuːbə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈheɪti
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ˌdɒmɪˈniːkə
brəˈzɪl
ˈsɜrɨnɑːm
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ɡaɪˈænə
ˌkoʊstə ˈriːkə
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ɡrɨˈneɪdə
ˈjʊərəɡwaɪ
ðə bəˈhɑːməz
Phonetic SpellingCountryContinent
seɪnt ˈluːʃə
dʒəˈmeɪkə
pəˈruː
ˈpænəmɑː
ˈɛkwədɔr
ˌvɛnɨˈzweɪlə
bəˈliːz
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
bəˈlɪviə
kəˈlʌmbiə
ˈpɛərəɡweɪ
hɒnˈdʊərəs
ˈkænədə
ˈtʃɪliː
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˈmɛksɨkoʊ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras