American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈpɛərəɡweɪ
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈjʊərəɡwaɪ
ˈsɜrɨnɑːm
ˈheɪti
ˌdɒmɪˈniːkə
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈmɛksɨkoʊ
bəˈliːz
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
dʒəˈmeɪkə
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
brəˈzɪl
junajtəd stets əv əmɛrəkə
hɒnˈdʊərəs
ˈtʃɪliː
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈɛkwədɔr
ɛl ˈsælvədɔr
ɡrɨˈneɪdə
ðə bəˈhɑːməz
ˈkjuːbə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈpænəmɑː
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈkænədə
bəˈlɪviə
ɡaɪˈænə
pəˈruː
kəˈlʌmbiə
seɪnt ˈluːʃə
ˌɑrdʒənˈtiːnə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras