American Countries In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈpænəmɑː
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈjʊərəɡwaɪ
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˈmɛksɨkoʊ
ˈpɛərəɡweɪ
bəˈlɪviə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈheɪti
dʒəˈmeɪkə
ðə bəˈhɑːməz
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
hɒnˈdʊərəs
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈkænədə
bəˈliːz
Phonetic SpellingCountryContinent
ɡaɪˈænə
ˈɛkwədɔr
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ɛl ˈsælvədɔr
ˌdɒmɪˈniːkə
pəˈruː
ˌɑrdʒənˈtiːnə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
kəˈlʌmbiə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
seɪnt ˈluːʃə
ˈtʃɪliː
brəˈzɪl
ˈkjuːbə
ˈsɜrɨnɑːm
ɡrɨˈneɪdə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras