American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈjʊərəɡwaɪ
bəˈliːz
bəˈlɪviə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˈpænəmɑː
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ɡrɨˈneɪdə
ˌɑrdʒənˈtiːnə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ˈheɪti
ˌkoʊstə ˈriːkə
brəˈzɪl
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ˈkænədə
seɪnt ˈluːʃə
dʒəˈmeɪkə
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈmɛksɨkoʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ɡaɪˈænə
ˈɛkwədɔr
ˈpɛərəɡweɪ
ˌdɒmɪˈniːkə
ˈtʃɪliː
pəˈruː
hɒnˈdʊərəs
ɛl ˈsælvədɔr
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈkjuːbə
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
kəˈlʌmbiə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈsɜrɨnɑːm
ðə bəˈhɑːməz

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras