American Countries In Phonetics

Random Geography or continent Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountryContinent
ˌdɒmɪˈniːkə
dʒəˈmeɪkə
pəˈruː
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
ˈkjuːbə
bəˈlɪviə
ˈheɪti
kəˈlʌmbiə
ˈɛkwədɔr
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
ˌkoʊstə ˈriːkə
ɛl ˈsælvədɔr
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
seɪnt ˈluːʃə
ˈkænədə
ˈmɛksɨkoʊ
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ˈsɜrɨnɑːm
Phonetic SpellingCountryContinent
brəˈzɪl
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈpænəmɑː
ɡrɨˈneɪdə
junajtəd stets əv əmɛrəkə
ˈpɛərəɡweɪ
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ɡaɪˈænə
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ðə bəˈhɑːməz
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
bəˈliːz
hɒnˈdʊərəs
ˈtʃɪliː
ˈjʊərəɡwaɪ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras