American Countries In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the countries of North and South America by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈpɛərəɡweɪ
seɪnt ˈvɪnsənt æn ðə ɡrɛnəˈdiːnz
ˌnɪkəˈrɑːɡwə
ˈɛkwədɔr
ðə bəˈhɑːməz
ˌkoʊstə ˈriːkə
ˈpænəmɑː
ˌɑrdʒənˈtiːnə
ˌvɛnɨˈzweɪlə
ˈkjuːbə
ˌtrɪnɨdæd ən tɵˈbeɪɡoʊ
ˈtʃɪliː
seɪnt ˌkɪts ænd ˈniːvɪs
ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə
ɛl ˈsælvədɔr
dəˌmɪnɨkən rɨˈpʌblɪk
brəˈzɪl
ˈkænədə
Phonetic SpellingCountryContinent
ˈjʊərəɡwaɪ
hɒnˈdʊərəs
ˌdɒmɪˈniːkə
ˈmɛksɨkoʊ
junajtəd stets əv əmɛrəkə
bəˈliːz
ˈsɜrɨnɑːm
dʒəˈmeɪkə
pəˈruː
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə
bəˈlɪviə
kəˈlʌmbiə
ɡrɨˈneɪdə
seɪnt ˈluːʃə
bɑrˈbeɪdɒs / bɑrˈbeɪdoʊs
ˈheɪti
ɡaɪˈænə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras