American Cities In Phonetics

Random Geography or city Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
tiːəˈwɑːnə
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
sænto domɪŋgo
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
ˌsæn hoʊˈzeɪ
həvænə
mɑntəvɪdio
sælvədɔr
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
ˌsæn ˈhwɑːn
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
lɔːs ˈændʒələs
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
liːmə
Phonetic SpellingCityCountry
ˈkælɡ(ə)ri
təˈrɑntoʊ
ˈhjuːstən
boʊgɒtɑ
ˈkito
kərɑkəs
væn.ˈkuːvər
ˌfɪləˈdɛlfiə
brəzɪ́ljə
ˈbrɪdʒtaʊn
su:kreɪ
vəlɛnsiə
ˌmʌntriˈɒ:l
ˌsæntəˈfeɪ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
kɪŋstən
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras