American Cities In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
sælvədɔr
liːmə
brəzɪ́ljə
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
lɔːs ˈændʒələs
vəlɛnsiə
tiːəˈwɑːnə
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
ˌsæntəˈfeɪ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
boʊgɒtɑ
væn.ˈkuːvər
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
təˈrɑntoʊ
Phonetic SpellingCityCountry
ˈhjuːstən
ˌfɪləˈdɛlfiə
ˈbrɪdʒtaʊn
su:kreɪ
ˈkælɡ(ə)ri
mɑntəvɪdio
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
kɪŋstən
ˌmʌntriˈɒ:l
həvænə
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
ˌsæn ˈhwɑːn
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
sænto domɪŋgo
kərɑkəs
ˈkito
ˌsæn hoʊˈzeɪ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras