American Cities In Phonetics

Random Geography or North America Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
kərɑkəs
həvænə
ˈhjuːstən
sælvədɔr
væn.ˈkuːvər
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
lɔːs ˈændʒələs
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
tiːəˈwɑːnə
sænto domɪŋgo
vəlɛnsiə
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈkito
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
su:kreɪ
kɪŋstən
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
Phonetic SpellingCityCountry
ˌfɪləˈdɛlfiə
boʊgɒtɑ
ˌsæntəˈfeɪ
mɑntəvɪdio
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
brəzɪ́ljə
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌsæn ˈhwɑːn
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
ˌmʌntriˈɒ:l
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
təˈrɑntoʊ
ˌsæn hoʊˈzeɪ
ˈkælɡ(ə)ri
liːmə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras