American Cities In Phonetics

Random Geography or South America Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
tiːəˈwɑːnə
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
væn.ˈkuːvər
vəlɛnsiə
ˈbrɪdʒtaʊn
su:kreɪ
mɑntəvɪdio
ˈkito
sænto domɪŋgo
liːmə
həvænə
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
ˌsæntəˈfeɪ
lɔːs ˈændʒələs
kɪŋstən
Phonetic SpellingCityCountry
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
boʊgɒtɑ
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
sælvədɔr
ˌfɪləˈdɛlfiə
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
təˈrɑntoʊ
ˌsæn ˈhwɑːn
ˌsæn hoʊˈzeɪ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈhjuːstən
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
kərɑkəs
brəzɪ́ljə
ˌmʌntriˈɒ:l
ˈkælɡ(ə)ri

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras