American Cities In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
væn.ˈkuːvər
ˌfɪləˈdɛlfiə
təˈrɑntoʊ
lɔːs ˈændʒələs
sænto domɪŋgo
ˌmʌntriˈɒ:l
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
həvænə
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
boʊgɒtɑ
ˌsæn hoʊˈzeɪ
mɑntəvɪdio
vəlɛnsiə
tiːəˈwɑːnə
ˈkælɡ(ə)ri
liːmə
Phonetic SpellingCityCountry
sælvədɔr
brəzɪ́ljə
ˈkito
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˌsæntəˈfeɪ
ˌsæn ˈhwɑːn
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
kɪŋstən
su:kreɪ
kərɑkəs
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
ˈhjuːstən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras