American Cities In Phonetics

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
ˌsæn hoʊˈzeɪ
ˈkælɡ(ə)ri
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
vəlɛnsiə
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
ˌsæn ˈhwɑːn
boʊgɒtɑ
sælvədɔr
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
ˈhjuːstən
brəzɪ́ljə
sænto domɪŋgo
ˌmʌntriˈɒ:l
həvænə
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
lɔːs ˈændʒələs
Phonetic SpellingCityCountry
væn.ˈkuːvər
ˈkito
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
təˈrɑntoʊ
su:kreɪ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
mɑntəvɪdio
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
kɪŋstən
liːmə
tiːəˈwɑːnə
ˌsæntəˈfeɪ
kərɑkəs
ˌfɪləˈdɛlfiə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras