American Cities In Phonetics

Random Geography or city Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/34 Timer 05:00
Phonetic SpellingCityCountry
væn.ˈkuːvər
ˌfɪləˈdɛlfiə
kɪŋstən
sænto domɪŋgo
boʊgɒtɑ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
ˌsæn hoʊˈzeɪ
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
kərɑkəs
ˈhjuːstən
su:kreɪ
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
vəlɛnsiə
ˈkito
ˌsæntəˈfeɪ
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
brəzɪ́ljə
Phonetic SpellingCityCountry
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
ˈbrɪdʒtaʊn
təˈrɑntoʊ
tiːəˈwɑːnə
ˈkælɡ(ə)ri
mɑntəvɪdio
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
ˌpɔrtoʊˈprɪns
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
sælvədɔr
həvænə
ˌsæn ˈhwɑːn
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
ˌmʌntriˈɒ:l
lɔːs ˈændʒələs
liːmə
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras