African Countries By Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Africa by their names in phonetic alphabet form?

Updated Dec 16, 2013

embed
 plays        
How to Play
Also try: IPA pronunciation
Phonetic SpellingCountry
buˈrundi
ˈkɒməroʊz
dʒɪbuti
ˌɛrɨˈtreɪ.ə / ˌɛrɨˈtriːə
ˌiːθiˈoʊpiə
ˈkɛnjə / ˈkiːnjə
mædəgæskər
məˈlɑːwi
məˈrɪʃəs
mozæmbik
ruːˈɑːndə
seɪˈʃɛlz
soʊˈmɑːliə
ˌtænzəˈniːə
juːˈɡændə / juːˈɡɑːndə
ˈzæmbiə
æŋgolə
kæmərun
Phonetic SpellingCountry
sɛntrəl æfrɪkən ripəblək
ˈtʃæd
ripəblək əv ðə kɑŋgo
dɛməkrætɪk ripəblək əv ðə kɑŋgo
ikwətɔriəl ˈɡɪni
ɡəˈbɒn
ˌsaʊ toʊˈmeɪ ən ˈprɪnsɨpə / ˌsaʊ tɒˈmeɪ ənd ˈprɪnsɨpeɪ
ælˈdʒɪəriə
ˈiːdʒɪpt
lɪbiə
məˈrɑkoʊ
suːˈdæn
tuːˈniːʒə / tjuːˈnɪziə
batswɑnə
lɨˈsuːtuː
zɪmˈbɑːbweɪ
nəmɪbiə
saʊθ ˈæfrɪkə
Phonetic SpellingCountry
swæzɪlənd
bɨˈniːn
bərˌkiːnə ˈfɑːsoʊ
ˈkabu ˈvɜrd
ˌkoʊt dɪˈvwɑr OR ˌaɪvəri ˈkoʊst
θi ˈɡæmbiə
ˈɡɑːnə
ˈɡɪni
ˈɡɪni bɪˈsaʊ
laɪˈbɪəriə
ˈmɑːli
mɔrɪˈteɪniə
ˈnaɪdʒər / niːˈʒɛər
naɪˈdʒɪəriə
ˌsɛnɨˈɡɔːl
siːˌɛrə liːˈoʊn
ˈtoʊɡoʊ
saʊθ suːˈdæn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras