Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
HintSvar
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkning?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 5, 2014ReportNominate
Tags:svar