Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkning?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
HintSvar
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 5, 2014ReportNominate
Tags:svar