Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkning?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
HintSvar
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 5, 2014ReportNominate
Tags:svar