Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Talet på kommunar i Noreg
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Stortinget har denne type makt
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
HintSvar
Regjeringa har denne type makt
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Under departementa finn vi desse
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Denne personen styrer regjeringa reellt
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Stemmerettsalderen i Noreg
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Denne personen styrer regjeringa formelt
Samane sitt folkevalde organ
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar