Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Regjeringa har denne type makt
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Denne personen styrer regjeringa reellt
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Talet på kommunar i Noreg
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Stortinget har denne type makt
Stemmerettsalderen i Noreg
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
HintSvar
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Samane sitt folkevalde organ
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Denne personen styrer regjeringa formelt
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Under departementa finn vi desse
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar