RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
LatinEnglish
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
citrā (+acc)
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
certō, certāre, certāvī, certātum
cūria, cūriae (f)
contentus, contenta, contentum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
asper, aspera, asperum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
dōnec
domesticus, domestica, domesticum
citus, cita, citum
disciplīna, disciplīnae (f)
citō, citāre, citāvī, citātum
cervix, cervīcis (f)
aevum, aevī (n)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
colligō, colligere, collēgī, collēctum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
albus, alba, album
concursus, concursūs (m)
cavus, cava, cavum
acūtus, acūta, acūtum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
bracchium, bracchiī (n)
culpa, culpae (f)
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
cornū, cornūs (n)
avāritia, avāritiae (f)
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
domō, domāre, domuī, domitum
aptus, apta, aptum
cultus, cultūs (m)
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
dēditiō, dēditiōnis (f)
concilium, conciliī (n)
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
āridus, ārida, āridum
discrīmen, discrīminis (n)
arēna, arēnae (f)
acerbus, acerba, acerbum
benevolentia, benevolentiae (f)
concidō, concidere, concidī
contingō, contingere, contigī, contāctum
cinis, cineris (m/f)
atrōx, atrōcis
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
alō, alere, aluī, alitum/altum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
aequor, aequoris (n)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
ambitus, ambitūs (m)
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
angustus, angusta, angustum
calamitās, calamitātis (f)
capillus, capillī (m)
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
āmentia, āmentiae (f)
contentiō, contentiōnis (f)
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
aequālis, aequālis, aequāle
LatinEnglish
anceps, ancipitis
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
adversārius, adversāria, adversārium
arguō, arguere, arguī, argūtum
aegrē
aura, aurae (f)
 
corripiō, corripere, corripuī, correptum
condiciō, condiciōnis (f)
color, colōris (m)
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
cupīdō, cupīdinis (f)
carpō, carpere, carpsī, carptum
crūs, crūris (n)
caecus, caeca, caecum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
aeger, aegra, aegrum
auris, auris (f)
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
arduus, ardua, arduum
abdō, abdere, abdidī, abditum
angustiae, angustiārum (f pl)
complector, complectī, complexus sum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
acuō, acuere, acuī, acūtum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
alacer, alacris, alacre
aggredior, aggredī, aggressus sum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
cor, cordis (n)
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
collēga, collēgae (m)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
admīror, admīrārī, admīrātus sum
aequitās, aequitātis (f)
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
ātrium, ātriī (n)
calidus, calida, calidum
dēmum
diūtinus, diūtina, diūtinum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
celeber, celebris, celebre
candidus, candida, candidum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
creō, creāre, creāvī, creātum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
crēber, crēbra, crēbrum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
captīvus, captīvī (m)
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
ancora, ancorae (f)
dīversus, dīversa, dīversum
coma, comae (f)
condō, condere, condidī, conditum
balneum, balneī (n)
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
cupidus, cupida, cupidum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
arcus, arcūs (m)
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
convertō, convertere, convertī, conversum
assequor, assequī, assecūtus sum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
ambitiō, ambitiōnis (f)
LatinEnglish
at
conventus, conventūs (m)
adorior, adorīrī, adortus sum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
cliēns, clientis (m)
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
amplitūdō, amplitūdinis (f)
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
continuus, continua, continuum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
artificium, artificiī (n)
contumēlia, contumēliae (f)
artifex, artificis (m)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
assiduus, assidua, assiduum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
cōntiō, cōntiōnis (f)
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
carmen, carminis (n)
dīmidium, dīmidiī (n)
currus, currūs (m)
collum, collī (n)
āēr, āeris (m)
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
citerior, citerius
arceō, arcēre, arcuī
circiter (+acc)
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
certāmen, certāminis (n)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
ānulus, ānulī (m)
canō, canere, cecinī, cantum
anima, animae (f)
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
carcer, carceris (m)
absēns, absentis
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
avus, avī (m)
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
avidus, avida, avidum
digitus, digitī (m)
cursus, cursūs (m)
differō, differre, distulī, dīlātum
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
cubiculum, cubiculī (n)
dēmēns, dēmentis
aditus, aditūs (m)
damnum, damnī (n)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
amnis, amnis (m)
admittō, admittere, admīsī, admissum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
auctor, auctōris (m)
dolus, dolī (m)
arō, arāre, arāvī, arātum
aquila, aquilae (f)
dēliciae, dēliciārum (f pl)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras