RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
LatinEnglish
aditus, aditūs (m)
cursus, cursūs (m)
caecus, caeca, caecum
crēber, crēbra, crēbrum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
carcer, carceris (m)
albus, alba, album
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
alō, alere, aluī, alitum/altum
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
ambitiō, ambitiōnis (f)
ambitus, ambitūs (m)
dolus, dolī (m)
assiduus, assidua, assiduum
benevolentia, benevolentiae (f)
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
aequor, aequoris (n)
dēmēns, dēmentis
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
avāritia, avāritiae (f)
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
anima, animae (f)
carpō, carpere, carpsī, carptum
candidus, candida, candidum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
arcus, arcūs (m)
circiter (+acc)
angustus, angusta, angustum
calamitās, calamitātis (f)
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
cultus, cultūs (m)
acuō, acuere, acuī, acūtum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
dēmum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
capillus, capillī (m)
domō, domāre, domuī, domitum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
aptus, apta, aptum
contingō, contingere, contigī, contāctum
certō, certāre, certāvī, certātum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
arguō, arguere, arguī, argūtum
atrōx, atrōcis
color, colōris (m)
certāmen, certāminis (n)
aequitās, aequitātis (f)
condiciō, condiciōnis (f)
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
disciplīna, disciplīnae (f)
aura, aurae (f)
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
balneum, balneī (n)
carmen, carminis (n)
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
arduus, ardua, arduum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
ātrium, ātriī (n)
āmentia, āmentiae (f)
avidus, avida, avidum
citō, citāre, citāvī, citātum
alacer, alacris, alacre
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
assequor, assequī, assecūtus sum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
auctor, auctōris (m)
LatinEnglish
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
concilium, conciliī (n)
colligō, colligere, collēgī, collēctum
asper, aspera, asperum
avus, avī (m)
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
acerbus, acerba, acerbum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
adorior, adorīrī, adortus sum
dīversus, dīversa, dīversum
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
condō, condere, condidī, conditum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
āēr, āeris (m)
citrā (+acc)
cor, cordis (n)
celeber, celebris, celebre
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
cupīdō, cupīdinis (f)
calidus, calida, calidum
damnum, damnī (n)
cinis, cineris (m/f)
artificium, artificiī (n)
cōntiō, cōntiōnis (f)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
āridus, ārida, āridum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
aquila, aquilae (f)
dōnec
admīror, admīrārī, admīrātus sum
diūtinus, diūtina, diūtinum
absēns, absentis
cliēns, clientis (m)
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
citus, cita, citum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
dēditiō, dēditiōnis (f)
cavus, cava, cavum
contumēlia, contumēliae (f)
 
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
dīmidium, dīmidiī (n)
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
bracchium, bracchiī (n)
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
cūria, cūriae (f)
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
convertō, convertere, convertī, conversum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
culpa, culpae (f)
abdō, abdere, abdidī, abditum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
anceps, ancipitis
conventus, conventūs (m)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
adversārius, adversāria, adversārium
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
LatinEnglish
concursus, concursūs (m)
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
complector, complectī, complexus sum
discrīmen, discrīminis (n)
ancora, ancorae (f)
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
arceō, arcēre, arcuī
acūtus, acūta, acūtum
cubiculum, cubiculī (n)
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
artifex, artificis (m)
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
creō, creāre, creāvī, creātum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
amplitūdō, amplitūdinis (f)
domesticus, domestica, domesticum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
ānulus, ānulī (m)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
continuus, continua, continuum
coma, comae (f)
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
aevum, aevī (n)
currus, currūs (m)
amnis, amnis (m)
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
arēna, arēnae (f)
angustiae, angustiārum (f pl)
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
collēga, collēgae (m)
concidō, concidere, concidī
admittō, admittere, admīsī, admissum
digitus, digitī (m)
aequālis, aequālis, aequāle
differō, differre, distulī, dīlātum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
citerior, citerius
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
aeger, aegra, aegrum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
collum, collī (n)
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
cornū, cornūs (n)
aegrē
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
contentus, contenta, contentum
aggredior, aggredī, aggressus sum
crūs, crūris (n)
at
canō, canere, cecinī, cantum
cervix, cervīcis (f)
arō, arāre, arāvī, arātum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
contentiō, contentiōnis (f)
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
cupidus, cupida, cupidum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
auris, auris (f)
captīvus, captīvī (m)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms