RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
LatinEnglish
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
cultus, cultūs (m)
domō, domāre, domuī, domitum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
cervix, cervīcis (f)
condō, condere, condidī, conditum
complector, complectī, complexus sum
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
collum, collī (n)
amplitūdō, amplitūdinis (f)
acuō, acuere, acuī, acūtum
caecus, caeca, caecum
convertō, convertere, convertī, conversum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
aptus, apta, aptum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
anceps, ancipitis
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
ambitiō, ambitiōnis (f)
aevum, aevī (n)
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
arduus, ardua, arduum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
candidus, candida, candidum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
calamitās, calamitātis (f)
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
contumēlia, contumēliae (f)
carpō, carpere, carpsī, carptum
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
assequor, assequī, assecūtus sum
contingō, contingere, contigī, contāctum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
cursus, cursūs (m)
alacer, alacris, alacre
crūs, crūris (n)
benevolentia, benevolentiae (f)
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
ānulus, ānulī (m)
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
concursus, concursūs (m)
aegrē
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
auris, auris (f)
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
ātrium, ātriī (n)
cupidus, cupida, cupidum
carmen, carminis (n)
disciplīna, disciplīnae (f)
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
āēr, āeris (m)
damnum, damnī (n)
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
color, colōris (m)
capillus, capillī (m)
cupīdō, cupīdinis (f)
abdō, abdere, abdidī, abditum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
LatinEnglish
arceō, arcēre, arcuī
concidō, concidere, concidī
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
anima, animae (f)
citō, citāre, citāvī, citātum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
calidus, calida, calidum
absēns, absentis
digitus, digitī (m)
culpa, culpae (f)
diūtinus, diūtina, diūtinum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
albus, alba, album
dīmidium, dīmidiī (n)
aequitās, aequitātis (f)
canō, canere, cecinī, cantum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
cavus, cava, cavum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
differō, differre, distulī, dīlātum
captīvus, captīvī (m)
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
creō, creāre, creāvī, creātum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
aeger, aegra, aegrum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
assiduus, assidua, assiduum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
aura, aurae (f)
aequor, aequoris (n)
contentus, contenta, contentum
citus, cita, citum
adorior, adorīrī, adortus sum
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
ambitus, ambitūs (m)
dolus, dolī (m)
concilium, conciliī (n)
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
ancora, ancorae (f)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
arēna, arēnae (f)
balneum, balneī (n)
aggredior, aggredī, aggressus sum
dōnec
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
domesticus, domestica, domesticum
amnis, amnis (m)
dēmum
conventus, conventūs (m)
asper, aspera, asperum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
auctor, auctōris (m)
bracchium, bracchiī (n)
 
cubiculum, cubiculī (n)
currus, currūs (m)
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
discrīmen, discrīminis (n)
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
aequālis, aequālis, aequāle
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
LatinEnglish
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
dēditiō, dēditiōnis (f)
crēber, crēbra, crēbrum
celeber, celebris, celebre
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
condiciō, condiciōnis (f)
arō, arāre, arāvī, arātum
arguō, arguere, arguī, argūtum
āmentia, āmentiae (f)
contentiō, contentiōnis (f)
certō, certāre, certāvī, certātum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
circiter (+acc)
angustiae, angustiārum (f pl)
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
aditus, aditūs (m)
admittō, admittere, admīsī, admissum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
acūtus, acūta, acūtum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
aquila, aquilae (f)
āridus, ārida, āridum
cōnspectus, cōnspectūs (m)
cūria, cūriae (f)
avāritia, avāritiae (f)
at
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
cornū, cornūs (n)
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
atrōx, atrōcis
citrā (+acc)
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
coma, comae (f)
arcus, arcūs (m)
avus, avī (m)
collēga, collēgae (m)
avidus, avida, avidum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
cinis, cineris (m/f)
artifex, artificis (m)
dīversus, dīversa, dīversum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
cliēns, clientis (m)
alō, alere, aluī, alitum/altum
carcer, carceris (m)
acerbus, acerba, acerbum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
cōntiō, cōntiōnis (f)
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
dēmēns, dēmentis
caveō, cavēre, cāvī, cautum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
citerior, citerius
continuus, continua, continuum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
admīror, admīrārī, admīrātus sum
angustus, angusta, angustum
cor, cordis (n)
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
artificium, artificiī (n)
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
adversārius, adversāria, adversārium
certāmen, certāminis (n)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms