RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
LatinEnglish
admīror, admīrārī, admīrātus sum
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
āmentia, āmentiae (f)
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
bracchium, bracchiī (n)
collēga, collēgae (m)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
amnis, amnis (m)
cōntiō, cōntiōnis (f)
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
carcer, carceris (m)
caveō, cavēre, cāvī, cautum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
angustus, angusta, angustum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
calidus, calida, calidum
aegrē
dolus, dolī (m)
avāritia, avāritiae (f)
atrōx, atrōcis
cavus, cava, cavum
anceps, ancipitis
condiciō, condiciōnis (f)
adversārius, adversāria, adversārium
āridus, ārida, āridum
citus, cita, citum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
cornū, cornūs (n)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
dōnec
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
anima, animae (f)
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
circiter (+acc)
aquila, aquilae (f)
continuus, continua, continuum
cōnspectus, cōnspectūs (m)
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
concilium, conciliī (n)
cinis, cineris (m/f)
arceō, arcēre, arcuī
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
ancora, ancorae (f)
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
auctor, auctōris (m)
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
conventus, conventūs (m)
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
alō, alere, aluī, alitum/altum
currus, currūs (m)
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
angustiae, angustiārum (f pl)
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
crūs, crūris (n)
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
concursus, concursūs (m)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
creō, creāre, creāvī, creātum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
LatinEnglish
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
color, colōris (m)
arcus, arcūs (m)
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
asper, aspera, asperum
contentiō, contentiōnis (f)
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
domō, domāre, domuī, domitum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
cultus, cultūs (m)
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
admittō, admittere, admīsī, admissum
citerior, citerius
celeber, celebris, celebre
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
adorior, adorīrī, adortus sum
albus, alba, album
diūtinus, diūtina, diūtinum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
discrīmen, discrīminis (n)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
assiduus, assidua, assiduum
cervix, cervīcis (f)
candidus, candida, candidum
aditus, aditūs (m)
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
convertō, convertere, convertī, conversum
aptus, apta, aptum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
abdō, abdere, abdidī, abditum
ambitiō, ambitiōnis (f)
absēns, absentis
carmen, carminis (n)
ātrium, ātriī (n)
amplitūdō, amplitūdinis (f)
acerbus, acerba, acerbum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
crēber, crēbra, crēbrum
complector, complectī, complexus sum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
āēr, āeris (m)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
disciplīna, disciplīnae (f)
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
at
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
ānulus, ānulī (m)
 
concidō, concidere, concidī
arguō, arguere, arguī, argūtum
dīversus, dīversa, dīversum
coma, comae (f)
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
arō, arāre, arāvī, arātum
caecus, caeca, caecum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
certō, certāre, certāvī, certātum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
cūria, cūriae (f)
contingō, contingere, contigī, contāctum
aequitās, aequitātis (f)
aeger, aegra, aegrum
LatinEnglish
aura, aurae (f)
ardeō, ardēre, arsī, arsum
citō, citāre, citāvī, citātum
certāmen, certāminis (n)
condō, condere, condidī, conditum
arēna, arēnae (f)
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
auris, auris (f)
culpa, culpae (f)
digitus, digitī (m)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
dēditiō, dēditiōnis (f)
aggredior, aggredī, aggressus sum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
alacer, alacris, alacre
cupīdō, cupīdinis (f)
calamitās, calamitātis (f)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
capillus, capillī (m)
domesticus, domestica, domesticum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
assequor, assequī, assecūtus sum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
dēmēns, dēmentis
avus, avī (m)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
contentus, contenta, contentum
carpō, carpere, carpsī, carptum
dēmum
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
avidus, avida, avidum
cursus, cursūs (m)
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
cupidus, cupida, cupidum
captīvus, captīvī (m)
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
balneum, balneī (n)
cōnscius, cōnscia, cōnscium
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
collum, collī (n)
differō, differre, distulī, dīlātum
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
cor, cordis (n)
arduus, ardua, arduum
aevum, aevī (n)
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
citrā (+acc)
cliēns, clientis (m)
cubiculum, cubiculī (n)
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
ambitus, ambitūs (m)
comperiō, comperīre, comperī, compertum
artificium, artificiī (n)
aequor, aequoris (n)
acuō, acuere, acuī, acūtum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
benevolentia, benevolentiae (f)
canō, canere, cecinī, cantum
contumēlia, contumēliae (f)
acūtus, acūta, acūtum
dīmidium, dīmidiī (n)
aequālis, aequālis, aequāle
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
artifex, artificis (m)
damnum, damnī (n)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms