RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
LatinEnglish
carpō, carpere, carpsī, carptum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
angustiae, angustiārum (f pl)
admittō, admittere, admīsī, admissum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
aevum, aevī (n)
cōntiō, cōntiōnis (f)
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
cōnscientia, cōnscientiae (f)
amplitūdō, amplitūdinis (f)
convertō, convertere, convertī, conversum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
capillus, capillī (m)
aptus, apta, aptum
cavus, cava, cavum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
acūtus, acūta, acūtum
adorior, adorīrī, adortus sum
calidus, calida, calidum
currus, currūs (m)
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
albus, alba, album
cor, cordis (n)
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
carmen, carminis (n)
corripiō, corripere, corripuī, correptum
aditus, aditūs (m)
concilium, conciliī (n)
ānulus, ānulī (m)
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
ātrium, ātriī (n)
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
contumēlia, contumēliae (f)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
acerbus, acerba, acerbum
color, colōris (m)
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
calamitās, calamitātis (f)
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
ancora, ancorae (f)
culpa, culpae (f)
continuus, continua, continuum
aequālis, aequālis, aequāle
creō, creāre, creāvī, creātum
āēr, āeris (m)
aura, aurae (f)
condiciō, condiciōnis (f)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
dolus, dolī (m)
contentus, contenta, contentum
cupīdō, cupīdinis (f)
candidus, candida, candidum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
avāritia, avāritiae (f)
adversārius, adversāria, adversārium
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
acuō, acuere, acuī, acūtum
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
crēber, crēbra, crēbrum
arō, arāre, arāvī, arātum
coma, comae (f)
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
dōnec
absēns, absentis
LatinEnglish
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
ambitus, ambitūs (m)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
collēga, collēgae (m)
citus, cita, citum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
anceps, ancipitis
contingō, contingere, contigī, contāctum
artificium, artificiī (n)
auctor, auctōris (m)
citerior, citerius
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
carcer, carceris (m)
canō, canere, cecinī, cantum
arēna, arēnae (f)
dēmum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
collum, collī (n)
assequor, assequī, assecūtus sum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
dīversus, dīversa, dīversum
dēmēns, dēmentis
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
damnum, damnī (n)
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
diūtinus, diūtina, diūtinum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
ambitiō, ambitiōnis (f)
citō, citāre, citāvī, citātum
cūria, cūriae (f)
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
bracchium, bracchiī (n)
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
assiduus, assidua, assiduum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
contentiō, contentiōnis (f)
aequitās, aequitātis (f)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
aeger, aegra, aegrum
domō, domāre, domuī, domitum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
captīvus, captīvī (m)
aequor, aequoris (n)
arguō, arguere, arguī, argūtum
cupidus, cupida, cupidum
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
balneum, balneī (n)
at
dēliciae, dēliciārum (f pl)
disciplīna, disciplīnae (f)
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
dīmidium, dīmidiī (n)
alō, alere, aluī, alitum/altum
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
alacer, alacris, alacre
amnis, amnis (m)
cubiculum, cubiculī (n)
domesticus, domestica, domesticum
concidō, concidere, concidī
conventus, conventūs (m)
condō, condere, condidī, conditum
LatinEnglish
crūs, crūris (n)
cultus, cultūs (m)
aggredior, aggredī, aggressus sum
abdō, abdere, abdidī, abditum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
auris, auris (f)
citrā (+acc)
arcus, arcūs (m)
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
celeber, celebris, celebre
avus, avī (m)
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
discrīmen, discrīminis (n)
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
circiter (+acc)
asper, aspera, asperum
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
angustus, angusta, angustum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
atrōx, atrōcis
differō, differre, distulī, dīlātum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
anima, animae (f)
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
aegrē
cornū, cornūs (n)
cinis, cineris (m/f)
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
cervix, cervīcis (f)
artifex, artificis (m)
arduus, ardua, arduum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
admīror, admīrārī, admīrātus sum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
dēditiō, dēditiōnis (f)
arceō, arcēre, arcuī
caecus, caeca, caecum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
digitus, digitī (m)
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
cursus, cursūs (m)
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
complector, complectī, complexus sum
concursus, concursūs (m)
benevolentia, benevolentiae (f)
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
comperiō, comperīre, comperī, compertum
avidus, avida, avidum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
aquila, aquilae (f)
certāmen, certāminis (n)
certō, certāre, certāvī, certātum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
cliēns, clientis (m)
 
āridus, ārida, āridum
āmentia, āmentiae (f)
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms