RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
LatinEnglish
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
aggredior, aggredī, aggressus sum
avāritia, avāritiae (f)
cinis, cineris (m/f)
assequor, assequī, assecūtus sum
absēns, absentis
adorior, adorīrī, adortus sum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
āmentia, āmentiae (f)
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
calidus, calida, calidum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
citrā (+acc)
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
ambitiō, ambitiōnis (f)
acerbus, acerba, acerbum
avidus, avida, avidum
cornū, cornūs (n)
arguō, arguere, arguī, argūtum
aequitās, aequitātis (f)
adversārius, adversāria, adversārium
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
aquila, aquilae (f)
creō, creāre, creāvī, creātum
discrīmen, discrīminis (n)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
crūs, crūris (n)
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
ambitus, ambitūs (m)
celeber, celebris, celebre
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
concidō, concidere, concidī
angustus, angusta, angustum
carmen, carminis (n)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
currus, currūs (m)
āēr, āeris (m)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
caecus, caeca, caecum
captīvus, captīvī (m)
capillus, capillī (m)
bracchium, bracchiī (n)
condō, condere, condidī, conditum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
contumēlia, contumēliae (f)
amnis, amnis (m)
aegrē
dēmum
cōnspectus, cōnspectūs (m)
amplitūdō, amplitūdinis (f)
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
circiter (+acc)
avus, avī (m)
contentiō, contentiōnis (f)
continuus, continua, continuum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
collum, collī (n)
citerior, citerius
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
LatinEnglish
dolus, dolī (m)
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
collēga, collēgae (m)
crēber, crēbra, crēbrum
canō, canere, cecinī, cantum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
ātrium, ātriī (n)
asper, aspera, asperum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
alacer, alacris, alacre
balneum, balneī (n)
color, colōris (m)
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
cupīdō, cupīdinis (f)
digitus, digitī (m)
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
arduus, ardua, arduum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
candidus, candida, candidum
at
certō, certāre, certāvī, certātum
concursus, concursūs (m)
caveō, cavēre, cāvī, cautum
atrōx, atrōcis
domō, domāre, domuī, domitum
dīversus, dīversa, dīversum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
condiciō, condiciōnis (f)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
auctor, auctōris (m)
artifex, artificis (m)
dēliciae, dēliciārum (f pl)
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
cursus, cursūs (m)
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
convertō, convertere, convertī, conversum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
coma, comae (f)
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
cupidus, cupida, cupidum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
citus, cita, citum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
certāmen, certāminis (n)
acuō, acuere, acuī, acūtum
admīror, admīrārī, admīrātus sum
cervix, cervīcis (f)
contingō, contingere, contigī, contāctum
acūtus, acūta, acūtum
arēna, arēnae (f)
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
differō, differre, distulī, dīlātum
āridus, ārida, āridum
conventus, conventūs (m)
citō, citāre, citāvī, citātum
arceō, arcēre, arcuī
assiduus, assidua, assiduum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
contentus, contenta, contentum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
aeger, aegra, aegrum
ānulus, ānulī (m)
LatinEnglish
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
 
carcer, carceris (m)
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
admittō, admittere, admīsī, admissum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
dēmēns, dēmentis
cor, cordis (n)
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
dīmidium, dīmidiī (n)
ardeō, ardēre, arsī, arsum
carpō, carpere, carpsī, carptum
aditus, aditūs (m)
auris, auris (f)
cōntiō, cōntiōnis (f)
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
calamitās, calamitātis (f)
arō, arāre, arāvī, arātum
abdō, abdere, abdidī, abditum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
anima, animae (f)
aevum, aevī (n)
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
aequor, aequoris (n)
culpa, culpae (f)
benevolentia, benevolentiae (f)
aura, aurae (f)
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
cliēns, clientis (m)
ancora, ancorae (f)
concilium, conciliī (n)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
disciplīna, disciplīnae (f)
complector, complectī, complexus sum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
albus, alba, album
cultus, cultūs (m)
aptus, apta, aptum
aequālis, aequālis, aequāle
artificium, artificiī (n)
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
domesticus, domestica, domesticum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
anceps, ancipitis
diūtinus, diūtina, diūtinum
cūria, cūriae (f)
alō, alere, aluī, alitum/altum
angustiae, angustiārum (f pl)
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
damnum, damnī (n)
dēditiō, dēditiōnis (f)
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
cavus, cava, cavum
dōnec
arcus, arcūs (m)
cubiculum, cubiculī (n)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms