RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
LatinEnglish
acerbus, acerba, acerbum
currus, currūs (m)
arcus, arcūs (m)
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
aevum, aevī (n)
assiduus, assidua, assiduum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
aequālis, aequālis, aequāle
aequitās, aequitātis (f)
admīror, admīrārī, admīrātus sum
condiciō, condiciōnis (f)
canō, canere, cecinī, cantum
aura, aurae (f)
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
cupidus, cupida, cupidum
avāritia, avāritiae (f)
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
acūtus, acūta, acūtum
captīvus, captīvī (m)
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
conventus, conventūs (m)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
capillus, capillī (m)
differō, differre, distulī, dīlātum
aquila, aquilae (f)
digitus, digitī (m)
dēditiō, dēditiōnis (f)
cornū, cornūs (n)
colligō, colligere, collēgī, collēctum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dēmēns, dēmentis
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
avidus, avida, avidum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
arduus, ardua, arduum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
anima, animae (f)
abdō, abdere, abdidī, abditum
aeger, aegra, aegrum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
admittō, admittere, admīsī, admissum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
circiter (+acc)
cōntiō, cōntiōnis (f)
celeber, celebris, celebre
cursus, cursūs (m)
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
damnum, damnī (n)
contumēlia, contumēliae (f)
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
aditus, aditūs (m)
continuus, continua, continuum
candidus, candida, candidum
anceps, ancipitis
amplitūdō, amplitūdinis (f)
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
ānulus, ānulī (m)
cliēns, clientis (m)
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
atrōx, atrōcis
acuō, acuere, acuī, acūtum
aggredior, aggredī, aggressus sum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
ancora, ancorae (f)
LatinEnglish
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
āridus, ārida, āridum
arēna, arēnae (f)
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
contentiō, contentiōnis (f)
aegrē
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
creō, creāre, creāvī, creātum
color, colōris (m)
ambitiō, ambitiōnis (f)
dīversus, dīversa, dīversum
complector, complectī, complexus sum
crēber, crēbra, crēbrum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
artifex, artificis (m)
angustus, angusta, angustum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
diūtinus, diūtina, diūtinum
citrā (+acc)
arceō, arcēre, arcuī
cōnscius, cōnscia, cōnscium
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
cavus, cava, cavum
ātrium, ātriī (n)
cor, cordis (n)
concursus, concursūs (m)
collēga, collēgae (m)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
alō, alere, aluī, alitum/altum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
citerior, citerius
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
cūria, cūriae (f)
coma, comae (f)
cubiculum, cubiculī (n)
auctor, auctōris (m)
amnis, amnis (m)
benevolentia, benevolentiae (f)
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
discrīmen, discrīminis (n)
certō, certāre, certāvī, certātum
cervix, cervīcis (f)
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
convertō, convertere, convertī, conversum
concilium, conciliī (n)
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
dōnec
absēns, absentis
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
cupīdō, cupīdinis (f)
arō, arāre, arāvī, arātum
adorior, adorīrī, adortus sum
calamitās, calamitātis (f)
auris, auris (f)
albus, alba, album
corripiō, corripere, corripuī, correptum
collum, collī (n)
concidō, concidere, concidī
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
carmen, carminis (n)
ambitus, ambitūs (m)
cinis, cineris (m/f)
LatinEnglish
āmentia, āmentiae (f)
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
disciplīna, disciplīnae (f)
caecus, caeca, caecum
aptus, apta, aptum
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
balneum, balneī (n)
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
dolus, dolī (m)
carcer, carceris (m)
arguō, arguere, arguī, argūtum
artificium, artificiī (n)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
citus, cita, citum
domō, domāre, domuī, domitum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
 
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
assequor, assequī, assecūtus sum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
culpa, culpae (f)
angustiae, angustiārum (f pl)
avus, avī (m)
domesticus, domestica, domesticum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
alacer, alacris, alacre
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
adversārius, adversāria, adversārium
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
citō, citāre, citāvī, citātum
dēmum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
contentus, contenta, contentum
crūs, crūris (n)
cōnscientia, cōnscientiae (f)
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
contingō, contingere, contigī, contāctum
carpō, carpere, carpsī, carptum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
certāmen, certāminis (n)
calidus, calida, calidum
cōnspectus, cōnspectūs (m)
āēr, āeris (m)
asper, aspera, asperum
cultus, cultūs (m)
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
at
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
dīmidium, dīmidiī (n)
condō, condere, condidī, conditum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
bracchium, bracchiī (n)
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
aequor, aequoris (n)
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms