RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
LatinEnglish
aequitās, aequitātis (f)
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
currus, currūs (m)
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
corripiō, corripere, corripuī, correptum
ambitiō, ambitiōnis (f)
color, colōris (m)
ancora, ancorae (f)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
aditus, aditūs (m)
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
cōntiō, cōntiōnis (f)
anceps, ancipitis
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
captīvus, captīvī (m)
condiciō, condiciōnis (f)
capillus, capillī (m)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
citus, cita, citum
canō, canere, cecinī, cantum
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
acūtus, acūta, acūtum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
admīror, admīrārī, admīrātus sum
cursus, cursūs (m)
acuō, acuere, acuī, acūtum
citrā (+acc)
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
dīmidium, dīmidiī (n)
cubiculum, cubiculī (n)
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
arguō, arguere, arguī, argūtum
balneum, balneī (n)
convertō, convertere, convertī, conversum
absēns, absentis
dēmēns, dēmentis
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
assequor, assequī, assecūtus sum
contumēlia, contumēliae (f)
cinis, cineris (m/f)
assiduus, assidua, assiduum
albus, alba, album
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
anima, animae (f)
aura, aurae (f)
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
asper, aspera, asperum
continuus, continua, continuum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
diūtinus, diūtina, diūtinum
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
coma, comae (f)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
domō, domāre, domuī, domitum
admittō, admittere, admīsī, admissum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
aegrē
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
angustus, angusta, angustum
differō, differre, distulī, dīlātum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
arceō, arcēre, arcuī
collēga, collēgae (m)
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
LatinEnglish
amnis, amnis (m)
crūs, crūris (n)
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
artificium, artificiī (n)
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
culpa, culpae (f)
cōnscius, cōnscia, cōnscium
arcus, arcūs (m)
contentus, contenta, contentum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
carpō, carpere, carpsī, carptum
dēditiō, dēditiōnis (f)
acerbus, acerba, acerbum
āēr, āeris (m)
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
ambitus, ambitūs (m)
caecus, caeca, caecum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
celeber, celebris, celebre
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
cliēns, clientis (m)
discrīmen, discrīminis (n)
collum, collī (n)
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
citerior, citerius
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
auctor, auctōris (m)
aeger, aegra, aegrum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
calamitās, calamitātis (f)
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
aequor, aequoris (n)
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
cūria, cūriae (f)
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
carcer, carceris (m)
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
cupidus, cupida, cupidum
dīversus, dīversa, dīversum
artifex, artificis (m)
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
aptus, apta, aptum
damnum, damnī (n)
creō, creāre, creāvī, creātum
cor, cordis (n)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
aevum, aevī (n)
carmen, carminis (n)
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
concilium, conciliī (n)
ātrium, ātriī (n)
certāmen, certāminis (n)
conventus, conventūs (m)
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
auris, auris (f)
concursus, concursūs (m)
avidus, avida, avidum
aequālis, aequālis, aequāle
calidus, calida, calidum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
cavus, cava, cavum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
disciplīna, disciplīnae (f)
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
LatinEnglish
arēna, arēnae (f)
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
angustiae, angustiārum (f pl)
atrōx, atrōcis
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
adversārius, adversāria, adversārium
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
alō, alere, aluī, alitum/altum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
citō, citāre, citāvī, citātum
aquila, aquilae (f)
cultus, cultūs (m)
contentiō, contentiōnis (f)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
āridus, ārida, āridum
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
cornū, cornūs (n)
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
abdō, abdere, abdidī, abditum
domesticus, domestica, domesticum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
concidō, concidere, concidī
 
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
arduus, ardua, arduum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
cupīdō, cupīdinis (f)
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
cervix, cervīcis (f)
circiter (+acc)
crēber, crēbra, crēbrum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
dolus, dolī (m)
avāritia, avāritiae (f)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
amplitūdō, amplitūdinis (f)
bracchium, bracchiī (n)
alacer, alacris, alacre
aggredior, aggredī, aggressus sum
ānulus, ānulī (m)
dōnec
āmentia, āmentiae (f)
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
contingō, contingere, contigī, contāctum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
digitus, digitī (m)
dēmum
benevolentia, benevolentiae (f)
at
arō, arāre, arāvī, arātum
avus, avī (m)
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
candidus, candida, candidum
adorior, adorīrī, adortus sum
complector, complectī, complexus sum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
certō, certāre, certāvī, certātum
condō, condere, condidī, conditum

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms