RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
LatinEnglish
acūtus, acūta, acūtum
dōnec
arō, arāre, arāvī, arātum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
caecus, caeca, caecum
discrīmen, discrīminis (n)
admīror, admīrārī, admīrātus sum
cōntiō, cōntiōnis (f)
asper, aspera, asperum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
avāritia, avāritiae (f)
aditus, aditūs (m)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
damnum, damnī (n)
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
contentus, contenta, contentum
citrā (+acc)
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
dēmum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
āridus, ārida, āridum
aggredior, aggredī, aggressus sum
domesticus, domestica, domesticum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
cōnspectus, cōnspectūs (m)
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
certō, certāre, certāvī, certātum
capillus, capillī (m)
cultus, cultūs (m)
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
abdō, abdere, abdidī, abditum
ambitiō, ambitiōnis (f)
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
arēna, arēnae (f)
collum, collī (n)
cūria, cūriae (f)
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
cupīdō, cupīdinis (f)
contingō, contingere, contigī, contāctum
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
cervix, cervīcis (f)
concursus, concursūs (m)
aquila, aquilae (f)
aegrē
ambitus, ambitūs (m)
aura, aurae (f)
acuō, acuere, acuī, acūtum
canō, canere, cecinī, cantum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
ānulus, ānulī (m)
amplitūdō, amplitūdinis (f)
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
āēr, āeris (m)
disciplīna, disciplīnae (f)
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
cavus, cava, cavum
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
balneum, balneī (n)
LatinEnglish
citerior, citerius
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
ancora, ancorae (f)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
angustiae, angustiārum (f pl)
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
amnis, amnis (m)
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
complector, complectī, complexus sum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
acerbus, acerba, acerbum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
assequor, assequī, assecūtus sum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
convertō, convertere, convertī, conversum
diūtinus, diūtina, diūtinum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
digitus, digitī (m)
currus, currūs (m)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
concilium, conciliī (n)
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
ātrium, ātriī (n)
calidus, calida, calidum
adversārius, adversāria, adversārium
continuus, continua, continuum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
aequor, aequoris (n)
contumēlia, contumēliae (f)
aeger, aegra, aegrum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
auctor, auctōris (m)
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
calamitās, calamitātis (f)
conventus, conventūs (m)
crūs, crūris (n)
celeber, celebris, celebre
candidus, candida, candidum
cubiculum, cubiculī (n)
artificium, artificiī (n)
benevolentia, benevolentiae (f)
captīvus, captīvī (m)
citus, cita, citum
differō, differre, distulī, dīlātum
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
culpa, culpae (f)
aequālis, aequālis, aequāle
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
certāmen, certāminis (n)
dīmidium, dīmidiī (n)
assiduus, assidua, assiduum
dēmēns, dēmentis
ardeō, ardēre, arsī, arsum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
condō, condere, condidī, conditum
color, colōris (m)
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
auris, auris (f)
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
LatinEnglish
cor, cordis (n)
aevum, aevī (n)
aptus, apta, aptum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
concidō, concidere, concidī
āmentia, āmentiae (f)
angustus, angusta, angustum
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
crēber, crēbra, crēbrum
citō, citāre, citāvī, citātum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
dolus, dolī (m)
cliēns, clientis (m)
dēditiō, dēditiōnis (f)
cinis, cineris (m/f)
dīversus, dīversa, dīversum
condiciō, condiciōnis (f)
carmen, carminis (n)
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
anceps, ancipitis
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
atrōx, atrōcis
avidus, avida, avidum
arduus, ardua, arduum
anima, animae (f)
circiter (+acc)
arcus, arcūs (m)
adorior, adorīrī, adortus sum
absēns, absentis
at
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
collēga, collēgae (m)
cōnscius, cōnscia, cōnscium
avus, avī (m)
coma, comae (f)
domō, domāre, domuī, domitum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
contentiō, contentiōnis (f)
aequitās, aequitātis (f)
albus, alba, album
alacer, alacris, alacre
 
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
admittō, admittere, admīsī, admissum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
bracchium, bracchiī (n)
arguō, arguere, arguī, argūtum
artifex, artificis (m)
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
creō, creāre, creāvī, creātum
arceō, arcēre, arcuī
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
cupidus, cupida, cupidum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
alō, alere, aluī, alitum/altum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
carcer, carceris (m)
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
cornū, cornūs (n)
cursus, cursūs (m)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
carpō, carpere, carpsī, carptum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras