RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
LatinEnglish
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
arguō, arguere, arguī, argūtum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
disciplīna, disciplīnae (f)
canō, canere, cecinī, cantum
cūria, cūriae (f)
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
crūs, crūris (n)
candidus, candida, candidum
atrōx, atrōcis
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
ātrium, ātriī (n)
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
calamitās, calamitātis (f)
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
cavus, cava, cavum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
admīror, admīrārī, admīrātus sum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
dōnec
avidus, avida, avidum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
carmen, carminis (n)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
avāritia, avāritiae (f)
certō, certāre, certāvī, certātum
ambitiō, ambitiōnis (f)
amnis, amnis (m)
assequor, assequī, assecūtus sum
cervix, cervīcis (f)
cōntiō, cōntiōnis (f)
arō, arāre, arāvī, arātum
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
caecus, caeca, caecum
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
abdō, abdere, abdidī, abditum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
carcer, carceris (m)
dēmum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
aequitās, aequitātis (f)
anima, animae (f)
dēmēns, dēmentis
amplitūdō, amplitūdinis (f)
domō, domāre, domuī, domitum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
aegrē
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
avus, avī (m)
auris, auris (f)
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
absēns, absentis
angustiae, angustiārum (f pl)
concidō, concidere, concidī
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
contumēlia, contumēliae (f)
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
citus, cita, citum
bracchium, bracchiī (n)
dolus, dolī (m)
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
damnum, damnī (n)
conventus, conventūs (m)
LatinEnglish
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
cupīdō, cupīdinis (f)
certāmen, certāminis (n)
auctor, auctōris (m)
concilium, conciliī (n)
cōnscientia, cōnscientiae (f)
cliēns, clientis (m)
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
color, colōris (m)
alō, alere, aluī, alitum/altum
condō, condere, condidī, conditum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
ānulus, ānulī (m)
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
cinis, cineris (m/f)
diūtinus, diūtina, diūtinum
aditus, aditūs (m)
arēna, arēnae (f)
captīvus, captīvī (m)
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
arceō, arcēre, arcuī
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
capillus, capillī (m)
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
aequor, aequoris (n)
dēditiō, dēditiōnis (f)
cursus, cursūs (m)
dīversus, dīversa, dīversum
discrīmen, discrīminis (n)
currus, currūs (m)
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
benevolentia, benevolentiae (f)
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
differō, differre, distulī, dīlātum
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
aevum, aevī (n)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
acūtus, acūta, acūtum
cor, cordis (n)
comperiō, comperīre, comperī, compertum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
contingō, contingere, contigī, contāctum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
condiciō, condiciōnis (f)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
asper, aspera, asperum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
carpō, carpere, carpsī, carptum
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
cubiculum, cubiculī (n)
aquila, aquilae (f)
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
caveō, cavēre, cāvī, cautum
āēr, āeris (m)
creō, creāre, creāvī, creātum
circiter (+acc)
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
calidus, calida, calidum
contentus, contenta, contentum
aura, aurae (f)
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
LatinEnglish
āridus, ārida, āridum
continuus, continua, continuum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
citerior, citerius
cōnscius, cōnscia, cōnscium
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
acerbus, acerba, acerbum
anceps, ancipitis
ambitus, ambitūs (m)
acuō, acuere, acuī, acūtum
admittō, admittere, admīsī, admissum
aggredior, aggredī, aggressus sum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
adorior, adorīrī, adortus sum
citō, citāre, citāvī, citātum
aeger, aegra, aegrum
arcus, arcūs (m)
balneum, balneī (n)
convertō, convertere, convertī, conversum
coma, comae (f)
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
aptus, apta, aptum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
at
crēber, crēbra, crēbrum
culpa, culpae (f)
digitus, digitī (m)
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
artificium, artificiī (n)
aequālis, aequālis, aequāle
dīmidium, dīmidiī (n)
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
 
collum, collī (n)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
adversārius, adversāria, adversārium
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
dēliciae, dēliciārum (f pl)
domesticus, domestica, domesticum
cultus, cultūs (m)
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
albus, alba, album
alacer, alacris, alacre
complector, complectī, complexus sum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
concursus, concursūs (m)
contentiō, contentiōnis (f)
cornū, cornūs (n)
assiduus, assidua, assiduum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
arduus, ardua, arduum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
āmentia, āmentiae (f)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
artifex, artificis (m)
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
cupidus, cupida, cupidum
collēga, collēgae (m)
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
celeber, celebris, celebre
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
ancora, ancorae (f)
citrā (+acc)
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
angustus, angusta, angustum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras