RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
LatinEnglish
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
anima, animae (f)
ātrium, ātriī (n)
cornū, cornūs (n)
cliēns, clientis (m)
convertō, convertere, convertī, conversum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
citō, citāre, citāvī, citātum
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
coma, comae (f)
contingō, contingere, contigī, contāctum
contentus, contenta, contentum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
carpō, carpere, carpsī, carptum
angustus, angusta, angustum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
cursus, cursūs (m)
condiciō, condiciōnis (f)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
aptus, apta, aptum
admittō, admittere, admīsī, admissum
cupīdō, cupīdinis (f)
alō, alere, aluī, alitum/altum
candidus, candida, candidum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
absēns, absentis
ānulus, ānulī (m)
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
aura, aurae (f)
caveō, cavēre, cāvī, cautum
adorior, adorīrī, adortus sum
 
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
asper, aspera, asperum
artificium, artificiī (n)
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
concidō, concidere, concidī
discrīmen, discrīminis (n)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
citrā (+acc)
avāritia, avāritiae (f)
cōnscius, cōnscia, cōnscium
artifex, artificis (m)
cinis, cineris (m/f)
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
cūria, cūriae (f)
balneum, balneī (n)
canō, canere, cecinī, cantum
damnum, damnī (n)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
calidus, calida, calidum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
crēber, crēbra, crēbrum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
carcer, carceris (m)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
amnis, amnis (m)
anceps, ancipitis
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
aeger, aegra, aegrum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
ambitus, ambitūs (m)
diūtinus, diūtina, diūtinum
dēmēns, dēmentis
LatinEnglish
dēditiō, dēditiōnis (f)
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
calamitās, calamitātis (f)
cupidus, cupida, cupidum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
arcus, arcūs (m)
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
concursus, concursūs (m)
acuō, acuere, acuī, acūtum
circiter (+acc)
admīror, admīrārī, admīrātus sum
certō, certāre, certāvī, certātum
aevum, aevī (n)
capillus, capillī (m)
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
cubiculum, cubiculī (n)
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
acerbus, acerba, acerbum
culpa, culpae (f)
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
citus, cita, citum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
avidus, avida, avidum
arō, arāre, arāvī, arātum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
aditus, aditūs (m)
carmen, carminis (n)
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
assiduus, assidua, assiduum
aequor, aequoris (n)
conventus, conventūs (m)
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
complector, complectī, complexus sum
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
auctor, auctōris (m)
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
currus, currūs (m)
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
continuus, continua, continuum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
ambitiō, ambitiōnis (f)
benevolentia, benevolentiae (f)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
caecus, caeca, caecum
disciplīna, disciplīnae (f)
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
albus, alba, album
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
aequālis, aequālis, aequāle
cor, cordis (n)
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
avus, avī (m)
ardeō, ardēre, arsī, arsum
abdō, abdere, abdidī, abditum
atrōx, atrōcis
crūs, crūris (n)
arduus, ardua, arduum
LatinEnglish
aggredior, aggredī, aggressus sum
domesticus, domestica, domesticum
contentiō, contentiōnis (f)
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
dōnec
āridus, ārida, āridum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
cōntiō, cōntiōnis (f)
cultus, cultūs (m)
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
certāmen, certāminis (n)
collum, collī (n)
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
assequor, assequī, assecūtus sum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
aquila, aquilae (f)
cavus, cava, cavum
adversārius, adversāria, adversārium
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
acūtus, acūta, acūtum
citerior, citerius
dīmidium, dīmidiī (n)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
dolus, dolī (m)
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
angustiae, angustiārum (f pl)
bracchium, bracchiī (n)
at
arguō, arguere, arguī, argūtum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
dīversus, dīversa, dīversum
condō, condere, condidī, conditum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
captīvus, captīvī (m)
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
arēna, arēnae (f)
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
cervix, cervīcis (f)
digitus, digitī (m)
dēliciae, dēliciārum (f pl)
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
alacer, alacris, alacre
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
contumēlia, contumēliae (f)
differō, differre, distulī, dīlātum
celeber, celebris, celebre
amplitūdō, amplitūdinis (f)
ancora, ancorae (f)
color, colōris (m)
domō, domāre, domuī, domitum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
creō, creāre, creāvī, creātum
auris, auris (f)
arceō, arcēre, arcuī
dēmum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
concilium, conciliī (n)
aequitās, aequitātis (f)
afficiō, afficere, affēcī, affectum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
collēga, collēgae (m)
āmentia, āmentiae (f)
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
aegrē
corripiō, corripere, corripuī, correptum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
āēr, āeris (m)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.