RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
LatinEnglish
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
carpō, carpere, carpsī, carptum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
amplitūdō, amplitūdinis (f)
crūs, crūris (n)
 
arceō, arcēre, arcuī
bracchium, bracchiī (n)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
condiciō, condiciōnis (f)
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
cupidus, cupida, cupidum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
domesticus, domestica, domesticum
artificium, artificiī (n)
arēna, arēnae (f)
balneum, balneī (n)
corripiō, corripere, corripuī, correptum
auris, auris (f)
contentus, contenta, contentum
digitus, digitī (m)
admittō, admittere, admīsī, admissum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
differō, differre, distulī, dīlātum
at
benevolentia, benevolentiae (f)
albus, alba, album
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
acerbus, acerba, acerbum
aggredior, aggredī, aggressus sum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
crēber, crēbra, crēbrum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
aegrē
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
dīmidium, dīmidiī (n)
cursus, cursūs (m)
diūtinus, diūtina, diūtinum
ambitiō, ambitiōnis (f)
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
anima, animae (f)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
cubiculum, cubiculī (n)
culpa, culpae (f)
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
collum, collī (n)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
concilium, conciliī (n)
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
adorior, adorīrī, adortus sum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
acuō, acuere, acuī, acūtum
aequitās, aequitātis (f)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
adversārius, adversāria, adversārium
calamitās, calamitātis (f)
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
calidus, calida, calidum
currus, currūs (m)
anceps, ancipitis
LatinEnglish
caveō, cavēre, cāvī, cautum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
cōnspectus, cōnspectūs (m)
dēmēns, dēmentis
coma, comae (f)
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
abdō, abdere, abdidī, abditum
circiter (+acc)
cupīdō, cupīdinis (f)
alacer, alacris, alacre
certāmen, certāminis (n)
dōnec
contumēlia, contumēliae (f)
angustus, angusta, angustum
assequor, assequī, assecūtus sum
dolus, dolī (m)
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
dīversus, dīversa, dīversum
admīror, admīrārī, admīrātus sum
dēditiō, dēditiōnis (f)
acūtus, acūta, acūtum
aura, aurae (f)
creō, creāre, creāvī, creātum
alō, alere, aluī, alitum/altum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
complector, complectī, complexus sum
certō, certāre, certāvī, certātum
āēr, āeris (m)
disciplīna, disciplīnae (f)
convertō, convertere, convertī, conversum
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
asper, aspera, asperum
caecus, caeca, caecum
auctor, auctōris (m)
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
discrīmen, discrīminis (n)
ancora, ancorae (f)
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
ardeō, ardēre, arsī, arsum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
candidus, candida, candidum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
ambitus, ambitūs (m)
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
capillus, capillī (m)
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
ātrium, ātriī (n)
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
aevum, aevī (n)
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
cor, cordis (n)
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
carmen, carminis (n)
dēmum
atrōx, atrōcis
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
condō, condere, condidī, conditum
aequālis, aequālis, aequāle
cervix, cervīcis (f)
cōntiō, cōntiōnis (f)
carcer, carceris (m)
LatinEnglish
avidus, avida, avidum
assiduus, assidua, assiduum
absēns, absentis
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
ānulus, ānulī (m)
aditus, aditūs (m)
concursus, concursūs (m)
āridus, ārida, āridum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
canō, canere, cecinī, cantum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
compōnō, compōnere, composuī, compositum
domō, domāre, domuī, domitum
artifex, artificis (m)
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
cūria, cūriae (f)
aptus, apta, aptum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
avus, avī (m)
avāritia, avāritiae (f)
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
arguō, arguere, arguī, argūtum
cavus, cava, cavum
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
celeber, celebris, celebre
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
collēga, collēgae (m)
citrā (+acc)
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
conventus, conventūs (m)
cinis, cineris (m/f)
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
arduus, ardua, arduum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
arō, arāre, arāvī, arātum
aquila, aquilae (f)
āmentia, āmentiae (f)
continuus, continua, continuum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
color, colōris (m)
aequor, aequoris (n)
cultus, cultūs (m)
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
aeger, aegra, aegrum
damnum, damnī (n)
citerior, citerius
cornū, cornūs (n)
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
angustiae, angustiārum (f pl)
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
concidō, concidere, concidī
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
contingō, contingere, contigī, contāctum
cliēns, clientis (m)
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
arcus, arcūs (m)
amnis, amnis (m)
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
contentiō, contentiōnis (f)
citō, citāre, citāvī, citātum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
captīvus, captīvī (m)
citus, cita, citum

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms