RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
LatinEnglish
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
adversārius, adversāria, adversārium
captīvus, captīvī (m)
admīror, admīrārī, admīrātus sum
auris, auris (f)
condiciō, condiciōnis (f)
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
artificium, artificiī (n)
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
candidus, candida, candidum
domō, domāre, domuī, domitum
celeber, celebris, celebre
cliēns, clientis (m)
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
acerbus, acerba, acerbum
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
cultus, cultūs (m)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
caveō, cavēre, cāvī, cautum
dōnec
dēditiō, dēditiōnis (f)
cubiculum, cubiculī (n)
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
cursus, cursūs (m)
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
cor, cordis (n)
cervix, cervīcis (f)
avāritia, avāritiae (f)
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
corripiō, corripere, corripuī, correptum
aquila, aquilae (f)
acuō, acuere, acuī, acūtum
contumēlia, contumēliae (f)
arēna, arēnae (f)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
dēmum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
citerior, citerius
cinis, cineris (m/f)
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
certāmen, certāminis (n)
arcus, arcūs (m)
āēr, āeris (m)
benevolentia, benevolentiae (f)
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
āridus, ārida, āridum
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
absēns, absentis
domesticus, domestica, domesticum
disciplīna, disciplīnae (f)
ardeō, ardēre, arsī, arsum
admittō, admittere, admīsī, admissum
dēmēns, dēmentis
dēliciae, dēliciārum (f pl)
creō, creāre, creāvī, creātum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
aevum, aevī (n)
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
albus, alba, album
damnum, damnī (n)
LatinEnglish
currus, currūs (m)
alō, alere, aluī, alitum/altum
ambitiō, ambitiōnis (f)
circiter (+acc)
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
contentus, contenta, contentum
assiduus, assidua, assiduum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
citus, cita, citum
dolus, dolī (m)
conventus, conventūs (m)
asper, aspera, asperum
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
convertō, convertere, convertī, conversum
amnis, amnis (m)
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
aequor, aequoris (n)
discrīmen, discrīminis (n)
arduus, ardua, arduum
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
concilium, conciliī (n)
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
alacer, alacris, alacre
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
dīversus, dīversa, dīversum
abdō, abdere, abdidī, abditum
anima, animae (f)
aura, aurae (f)
atrōx, atrōcis
arguō, arguere, arguī, argūtum
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
capillus, capillī (m)
continuus, continua, continuum
 
aequitās, aequitātis (f)
assequor, assequī, assecūtus sum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
avus, avī (m)
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
aequālis, aequālis, aequāle
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
āmentia, āmentiae (f)
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
balneum, balneī (n)
diūtinus, diūtina, diūtinum
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
aegrē
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
aptus, apta, aptum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
cōntiō, cōntiōnis (f)
color, colōris (m)
carpō, carpere, carpsī, carptum
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
digitus, digitī (m)
crūs, crūris (n)
carmen, carminis (n)
aditus, aditūs (m)
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
cupidus, cupida, cupidum
concursus, concursūs (m)
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
LatinEnglish
cavus, cava, cavum
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
concidō, concidere, concidī
condō, condere, condidī, conditum
certō, certāre, certāvī, certātum
cornū, cornūs (n)
collēga, collēgae (m)
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
cupīdō, cupīdinis (f)
contentiō, contentiōnis (f)
aggredior, aggredī, aggressus sum
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
cūria, cūriae (f)
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
ānulus, ānulī (m)
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
anceps, ancipitis
canō, canere, cecinī, cantum
ancora, ancorae (f)
artifex, artificis (m)
adorior, adorīrī, adortus sum
carcer, carceris (m)
differō, differre, distulī, dīlātum
auctor, auctōris (m)
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
citrā (+acc)
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
cōnspectus, cōnspectūs (m)
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
collum, collī (n)
aeger, aegra, aegrum
arceō, arcēre, arcuī
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
culpa, culpae (f)
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
avidus, avida, avidum
dīmidium, dīmidiī (n)
ātrium, ātriī (n)
acūtus, acūta, acūtum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
contingō, contingere, contigī, contāctum
arō, arāre, arāvī, arātum
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
calamitās, calamitātis (f)
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
at
calidus, calida, calidum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
caecus, caeca, caecum
angustus, angusta, angustum
crēber, crēbra, crēbrum
complector, complectī, complexus sum
amplitūdō, amplitūdinis (f)
ambitus, ambitūs (m)
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
coma, comae (f)
angustiae, angustiārum (f pl)
citō, citāre, citāvī, citātum
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
bracchium, bracchiī (n)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 21, 2012ReportNominate
Tags:latin, a-d, English, rms