RMS A2 Latin Vocab A-D

Random Language or latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
LatinEnglish
cōnsūmō, cōnsūmere, cōnsūmpsī, cōnsūmptum
cōnscientia, cōnscientiae (f)
auctor, auctōris (m)
concitō, concitāre, concitāvī, concitātum
at
condō, condere, condidī, conditum
cūria, cūriae (f)
anceps, ancipitis
alō, alere, aluī, alitum/altum
dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptum
ātrium, ātriī (n)
candidus, candida, candidum
aeger, aegra, aegrum
arceō, arcēre, arcuī
dēterreō, dēterrēre, dēterruī, dēterritum
cursus, cursūs (m)
arō, arāre, arāvī, arātum
cessō, cessāre, cessāvī, cessātum
cliēns, clientis (m)
concilium, conciliī (n)
damnō, damnāre, damnāvī, damnātum
dēfēnsor, dēfēnsōris (m)
convocō, convocāre, convocāvī, convocātum
cubiculum, cubiculī (n)
ānulus, ānulī (m)
administrō, administrāre, administrāvī, administrātum
dēfēnsiō, dēfēnsiōnis (f)
crāstīnus, crāstīna, crāstīnum
affirmō, affirmāre, affirmāvī, affirmātum
ancora, ancorae (f)
agitō, agitāre, agitāvī, agitātum
amplitūdō, amplitūdinis (f)
abdō, abdere, abdidī, abditum
colligō, colligere, collēgī, collēctum
dolus, dolī (m)
ardeō, ardēre, arsī, arsum
aspiciō, aspicere, aspexī, aspectum
alacer, alacris, alacre
āēr, āeris (m)
assequor, assequī, assecūtus sum
āmentia, āmentiae (f)
cōntiō, cōntiōnis (f)
cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis (f)
differō, differre, distulī, dīlātum
bracchium, bracchiī (n)
arēna, arēnae (f)
atrōx, atrōcis
ambitus, ambitūs (m)
cōnserō, cōnserere, cōnseruī, cōnsertum
afflīgō, afflīgere, afflīxī, afflīctum
dēsinō, dēsinere, dēsiī/dēsīvī, dēsitum
adimō, adimere, adēmī, adēmptum
damnum, damnī (n)
cōnfugiō, cōnfugere, cōnfūgī
digitus, digitī (m)
āvertō, āvertere, āvertī, āversum
dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsum
cupidus, cupida, cupidum
dēclārō, dēclārāre, dēclārāvī, dēclārātum
aestimō, aestimāre, aestimāvī, aestimātum
crēber, crēbra, crēbrum
contentus, contenta, contentum
avus, avī (m)
crēscō, crēscere, crēvī, crētum
citerior, citerius
currus, currūs (m)
cavus, cava, cavum
aggredior, aggredī, aggressus sum
dēsignō, dēsignāre, dēsignāvī, dēsignātum
calamitōsus, calamitōsa, calamitōsum
acerbus, acerba, acerbum
dēficiō, dēficere, dēfēcī, dēfectum
cōnsecrō, cōnsecrāre, cōnsecrāvī, cōnsecrātum
ambitiō, ambitiōnis (f)
LatinEnglish
cōnspectus, cōnspectūs (m)
captīvus, captīvī (m)
calidus, calida, calidum
dēserō, dēserere, dēseruī, dēsertum
carmen, carminis (n)
artificium, artificiī (n)
citrā (+acc)
condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum
certāmen, certāminis (n)
arcus, arcūs (m)
cōnfiteor, cōnfitērī, cōnfessus sum
angustus, angusta, angustum
asportō, asportāre, asportāvī, asportātum
carpō, carpere, carpsī, carptum
aequor, aequoris (n)
dēmēns, dēmentis
acūtus, acūta, acūtum
comprehendō, comprehendere, comprehendī, comprehēnsum
carcer, carceris (m)
contentiō, contentiōnis (f)
dēdō, dēdere, dēdidī, dēditum
cultus, cultūs (m)
aegrē
cōnsuēscō, cōnsuēscere, cōnsuēvī, cōnsuētum
dēspiciō, dēspicere, dēspexī, dēspectum
dēvorō, dēvorāre, dēvorāvī, dēvorātum
adhibeō, adhibēre, adhibuī, adhibitum
dēlectātiō, dēlectātiōnis (f)
cingō, cingere, cīnxī, cīnctum
contingō, contingere, contigī, contāctum
continuus, continua, continuum
commendō, commendāre, commendāvī, commendātum
aes aliēnum, aeris aliēnī (n)
cinis, cineris (m/f)
color, colōris (m)
distribuō, distribuere, distribuī, distribūtum
cōnscius, cōnscia, cōnscium
bellō, bellāre, bellāvī, bellātum
adorior, adorīrī, adortus sum
caecus, caeca, caecum
citō, citāre, citāvī, citātum
commemorō, commemorāre, commemorāvī, commemorātum
conciliō, conciliāre, conciliāvī, conciliātum
comperiō, comperīre, comperī, compertum
collocō, collocāre, collocāvī, collocātum
aevum, aevī (n)
cīvīlis, cīvīlis, cīvīle
crūs, crūris (n)
albus, alba, album
amnis, amnis (m)
cōnspicuus, cōnspicua, cōnspicuum
caveō, cavēre, cāvī, cautum
afficiō, afficere, affēcī, affectum
admīrātiō, admīrātiōnis (f)
conventus, conventūs (m)
coerceō, coercēre, coercuī, coercitum
admoneō, admonēre, admonuī, admonitum
aequitās, aequitātis (f)
cervix, cervīcis (f)
celeber, celebris, celebre
diūtinus, diūtina, diūtinum
commūnicō, commūnicāre, commūnicāvī, commūnicātum
culpa, culpae (f)
dēmōlior, dēmōlīrī, dēmōlītus sum
arguō, arguere, arguī, argūtum
calamitās, calamitātis (f)
citus, cita, citum
collum, collī (n)
collēga, collēgae (m)
aequālis, aequālis, aequāle
corripiō, corripere, corripuī, correptum
acuō, acuere, acuī, acūtum
dēliciae, dēliciārum (f pl)
abstineō, abstinēre, abstinuī, abstentum
LatinEnglish
cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, cōnspectum
adversārius, adversāria, adversārium
contumēlia, contumēliae (f)
dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum
concidō, concidere, concidī
canō, canere, cecinī, cantum
admittō, admittere, admīsī, admissum
cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsēdī, cōnsessum
cor, cordis (n)
artifex, artificis (m)
convertō, convertere, convertī, conversum
complector, complectī, complexus sum
adulēscentulus, adulēscentulī (m)
assiduus, assidua, assiduum
dēditiō, dēditiōnis (f)
dīligō, dīligere, dīlēxī, dīlēctum
coma, comae (f)
aptus, apta, aptum
benevolentia, benevolentiae (f)
aura, aurae (f)
 
circumdō, circumdāre, circumdedī, circumdatum
disputō, disputāre, disputāvī, disputātum
circiter (+acc)
asper, aspera, asperum
concursus, concursūs (m)
aequō, aequāre, aequāvī, aequātum
balneum, balneī (n)
aditus, aditūs (m)
cornū, cornūs (n)
admīror, admīrārī, admīrātus sum
avāritia, avāritiae (f)
arduus, ardua, arduum
auris, auris (f)
capillus, capillī (m)
creō, creāre, creāvī, creātum
dīversus, dīversa, dīversum
dēmum
cupīdō, cupīdinis (f)
dōnec
dētrīmentum, dētrīmentī (n)
coiciō, coicere, coiēcī, coiectum
angustiae, angustiārum (f pl)
appetō, appetere, appetiī/appetīvī, appetītum
confīdo, confīdere, confīsus sum (+dat)
dīmicō, dīmicāre, dīmicāvī/dīmicuī, dīmicātum
dīmidium, dīmidiī (n)
āridus, ārida, āridum
disciplīna, disciplīnae (f)
domesticus, domestica, domesticum
discrīmen, discrīminis (n)
absēns, absentis
aquila, aquilae (f)
adipīscor, adipīscī, adeptus sum
celebrō, celebrāre, celebrāvī, celebrātum
dēligō, dēligere, dēlēgī, dēlectum
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum
anima, animae (f)
domō, domāre, domuī, domitum
conquīrō, conquīrere, conquīsiī/conquīsīvī, conquīsītum
compōnō, compōnere, composuī, compositum
cōnservō, cōnservāre, cōnservāvī, cōnservātum
dēsistō, dēsistere, dēstitī, dēstitum
cantō, cantāre, cantāvī, cantātum
condiciō, condiciōnis (f)
corrumpō, corrumpere, corrūpī, corruptum
dispōnō, dispōnere, disposuī, dispositum
cōtīdiānus, cōtīdiāna, cōtīdiānum
certō, certāre, certāvī, certātum
avidus, avida, avidum
culpō, culpāre, culpāvī, culpātum
accūsātiō, accūsātiōnis (f)
dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī, dēspērātum
dūrō, dūrāre, dūrāvī, dūrātum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras