Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
mammillo-0
irid-Iridectomy
odont-orthodontist
pleur-Pleurogenous
isch-0
-emesisHematemesis
ante-antepartum
pterygo-Lateral pterygoid plate
filli-0
histo-Histology
fibro-Fibroblast
xantho-Xanthopathy
episi-Episiotomy
contraContraindicate
ambi-Ambidextrous
facio-Facioplegic
balano-Balanitis
anti-Antibody, antipsychotic
leuko-Leukocyte
brachy-brachycephalic
ossi-Peripheral ossifying fibroma
ortho-Orthodontist
bucc-Buccolabial
scolio-scoliosis
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
-aemiaAnaemia
labi-Labiodental
oophoro-Oophorectomy
lacrim-Lacrimal canaliculi
tympano-0
cholecyst-Cholecystectomy
dacryo-0
arthr-Arthritis
onycho-Onychophagy
phallo-Aphallia
prosop-Prosopagnosia
peri-Periodontal
ungui-Unguiform,Ungual
splen(o)-Splenectomy
splanchn-0
sarco-sarcoma
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
sial-sialagogue
erythr-Erythrocyte
-formCuneiform
stoma(t)-Stomatogastric
karyo-Eukaryote
articul-Articulation
-pexyNephropexy
a(n)-Apathy, Analgia
thel(e)-Theleplasty
onco-Oncology
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
-tomyGastrotomy
ileo-Ileocecal valve
per-0
lieno-Lienorenal ligament
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
clastosteoclast
toco-0
steno-Stenography
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
cyst-Cystotomy
cervic-Cervicodorsal
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
carp-Carpopedal
-tony/tono-0
narco-narcolepsy
presby-Presbyopia
chrom-Hemochromatosis
-peniaosteopenia
thec-Intrathecal
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
retrorelapse
dia-Diarrhea
omphalo-Omphalotomy
acous-acoustician
pseudo-0
aux-auxocardia
cephal-Cephalalgy
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
sito-0
apo-Apoptosis
cost-Costochondral
capit-Capitation
myo-Myoblast
hyster-0
hidro-Hyperhidrosis
angio-Angiogram
-rrhaphy0
Prefix/SuffixTranslationExample
auto-Autoimmune
cyan-Cyanopsia
-trophyPseudohypertrophy
phono-phonograph, symphony
vesic(o)-Vesica
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
colp-Colposcopy
ocul-Oculist
ab-Abduction
-algiaMyalgia
-ptosisApoptosis
leio-Leiomyoma
-astheniaMyasthenia gravis
mammo-Mammogram
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
litho-Lithotripsy
macro-Macrophage
thely-Thelygenous
sinistro-0
-rrhageHemorrhage
-staxis0
-malaciaOsteomalacia
procto-proctology
carcin-Carcinoma
piri-Piriformis
myco-Onychomycosis
pro-Procephalic
myringo-Myringotomy
cor-Corectomy
ventro-Ventrodorsal
-plastyrhinoplasty
aur-Aural
ecto-Ectopic pregnancy
gyn-0
-ptysishemoptysis
ovo-Ovogenesis
allo-Alloantigen, allopathy
cornu-0
cyto-Cytokine
ex-Exophthalmos
glauco-Glaucoma
-gnosisdiagnosis, prognosis
ec-0
genu-Genu valgum
mast-Mastectomy
pleio-pleiomorphism
eu-Eukaryote
ano-0
aero-Aerosinusitis
palpebr-Palpebra
-centesisAmniocentesis
lact-Lactation
omo-Omoplate
somat-0
-stomycolostomy
lapar-Laparotomy
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
ather-0
kine-Kinesthesia
brachi-Brachium of inferior colliculus
psor-Psoriasis
cordi-Commotio cordis
olig-Oligotrophy
myelo-Myeloblast
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
papill-Papillitis
arseno-0
chiro-Chiropractor
fossafossa ovalis
rhabd-rhabdomyolysis
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
ad-Adduction
-icleOvarian follicle
dent-Dentist
amnio-Amniocentesis
xero-0
oro-Oral
gingiv-Gingivitis
koilo-Koilocyte
aniso-Anisotropic, anisocytosis
-ectomyMastectomy
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
axill-Axilla
galacto-Galactorrhea
endo-Endocrinology, Endospore
-pepsiaDyspepsia
aesthesio-Anesthesia
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
dorso-dorsal, Dorsocephalad
dif-0
-dyniaVulvodynia
Prefix/SuffixTranslationExample
-poiesishematopoiesis
pyo-Pyometra
meta-Metacarpus
mero-merocrine,meroblastic
encephal-Encephalogram
chondro-Chondrocalcinosis
-plasiaAchondroplasia
brady-Bradycardia
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
rubro-0
ischio-Ischioanal fossa
parvo-Parvovirus
manu-Manufacture
-tripsyLithotripsy
dys-0
burs-0
-plegiaparaplegia
torti-Torticollis
alge-Analgesic
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
peo-Peotomy
blephar-Blepharoplast
poro-0
gono-Gonorrhea
lingu-Linguistics
alb-Albino
trich-Trichocyst
dextr-Dextrocardia
pyelo-Pyelonephritis
-paresishemiparesis
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
polio-Poliomyelitis
ankyl-Ankylosis
glosso/glotto-Glossology
trachelo-tracheloplasty
cili-Ciliary
-stasis0
gastr-Gastric bypass
-ismusHemiballismus
meso-Mesoderm
-rrhexis0
cox-Coxopodite
gnath-Gnathodynamometer
schist/schiz-schitzophrenia
-desisarthrodesis
cutane-Subcutaneous
zymo-0
andro-Andrology, android
cata-Cataract
-plexyCataplexy
uric-0
dis-Dissection
humer-Humerus
meloserythromelalgia
rhodo-rhodophyte
cypho/kypho-Cyphosis
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
papul-Papulation
pachy-pachyderma
para-0
-ped/pesPedoscope
atel-atelocardia
melan-Melanin
-pod/pusPodiatry
porphyr-Porphyroblast
proto-Protoneuron
thym-dysthymia
tetan-tetanus
cryo-Cryoablation
top(o)-Topical anesthetic
capill-Capillus
oto-Otopathy
spondyl-Spondylitis
-celeHydrocele
eosin-Eosinophil granulocyte
-crineEndocrine
arch-archinephron
varico-varicose
pyro-0
reticul-reticulocyte
entero-Gastroenterology
myxo-0
front-0
chloro-Chlorophyll
dactyl-Dactylology
chol-Cholaemia
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
odyn-stomatodynia
-versionanteversion, retroversion
-oma/omataSarcoma, Teratoma
blast-Blastomere

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras