Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
dorso-dorsal, Dorsocephalad
rubro-0
-astheniaMyasthenia gravis
chrom-Hemochromatosis
myo-Myoblast
meta-Metacarpus
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
presby-Presbyopia
cox-Coxopodite
-plegiaparaplegia
mast-Mastectomy
gnath-Gnathodynamometer
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
meso-Mesoderm
colp-Colposcopy
-celeHydrocele
rhabd-rhabdomyolysis
pyelo-Pyelonephritis
onycho-Onychophagy
splen(o)-Splenectomy
-oma/omataSarcoma, Teratoma
-plexyCataplexy
arseno-0
xero-0
tetan-tetanus
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
entero-Gastroenterology
-centesisAmniocentesis
melan-Melanin
fossafossa ovalis
-ectomyMastectomy
ovo-Ovogenesis
dactyl-Dactylology
chol-Cholaemia
erythr-Erythrocyte
leuko-Leukocyte
gingiv-Gingivitis
carp-Carpopedal
irid-Iridectomy
-tony/tono-0
dextr-Dextrocardia
olig-Oligotrophy
karyo-Eukaryote
ad-Adduction
sinistro-0
cervic-Cervicodorsal
atel-atelocardia
scolio-scoliosis
thec-Intrathecal
cholecyst-Cholecystectomy
ankyl-Ankylosis
eu-Eukaryote
-ismusHemiballismus
dys-0
myringo-Myringotomy
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
auto-Autoimmune
lieno-Lienorenal ligament
somat-0
gyn-0
-ptysishemoptysis
glosso/glotto-Glossology
trachelo-tracheloplasty
blast-Blastomere
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
ante-antepartum
lapar-Laparotomy
meloserythromelalgia
cost-Costochondral
per-0
glauco-Glaucoma
cephal-Cephalalgy
thel(e)-Theleplasty
bucc-Buccolabial
axill-Axilla
ec-0
carcin-Carcinoma
andro-Andrology, android
-rrhageHemorrhage
mammo-Mammogram
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
rhodo-rhodophyte
stoma(t)-Stomatogastric
hidro-Hyperhidrosis
burs-0
hyster-0
phallo-Aphallia
-dyniaVulvodynia
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
polio-Poliomyelitis
Prefix/SuffixTranslationExample
articul-Articulation
para-0
sarco-sarcoma
reticul-reticulocyte
-desisarthrodesis
cili-Ciliary
oophoro-Oophorectomy
koilo-Koilocyte
facio-Facioplegic
steno-Stenography
tympano-0
aero-Aerosinusitis
-versionanteversion, retroversion
palpebr-Palpebra
filli-0
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
labi-Labiodental
-algiaMyalgia
parvo-Parvovirus
psor-Psoriasis
dif-0
mammillo-0
endo-Endocrinology, Endospore
sial-sialagogue
thym-dysthymia
cordi-Commotio cordis
piri-Piriformis
front-0
ventro-Ventrodorsal
macro-Macrophage
varico-varicose
brady-Bradycardia
omo-Omoplate
-emesisHematemesis
pleio-pleiomorphism
-ptosisApoptosis
pachy-pachyderma
thely-Thelygenous
-ped/pesPedoscope
cryo-Cryoablation
trich-Trichocyst
xantho-Xanthopathy
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
-pod/pusPodiatry
cutane-Subcutaneous
histo-Histology
kine-Kinesthesia
procto-proctology
uric-0
proto-Protoneuron
brachi-Brachium of inferior colliculus
omphalo-Omphalotomy
toco-0
blephar-Blepharoplast
-icleOvarian follicle
arthr-Arthritis
lact-Lactation
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
-stasis0
papill-Papillitis
odyn-stomatodynia
ocul-Oculist
dis-Dissection
-gnosisdiagnosis, prognosis
cyto-Cytokine
sito-0
dacryo-0
-tripsyLithotripsy
poro-0
-crineEndocrine
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
myelo-Myeloblast
pleur-Pleurogenous
-aemiaAnaemia
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
dia-Diarrhea
pyo-Pyometra
balano-Balanitis
clastosteoclast
humer-Humerus
vesic(o)-Vesica
peo-Peotomy
ex-Exophthalmos
contraContraindicate
a(n)-Apathy, Analgia
pterygo-Lateral pterygoid plate
gastr-Gastric bypass
aniso-Anisotropic, anisocytosis
allo-Alloantigen, allopathy
spondyl-Spondylitis
Prefix/SuffixTranslationExample
aur-Aural
chondro-Chondrocalcinosis
-pepsiaDyspepsia
pyro-0
cata-Cataract
peri-Periodontal
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
alb-Albino
ab-Abduction
aux-auxocardia
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
-paresishemiparesis
mero-merocrine,meroblastic
genu-Genu valgum
schist/schiz-schitzophrenia
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
myxo-0
-poiesishematopoiesis
ather-0
apo-Apoptosis
lacrim-Lacrimal canaliculi
brachy-brachycephalic
-formCuneiform
-rrhexis0
-peniaosteopenia
zymo-0
aesthesio-Anesthesia
-plastyrhinoplasty
odont-orthodontist
cor-Corectomy
prosop-Prosopagnosia
alge-Analgesic
-pexyNephropexy
top(o)-Topical anesthetic
capill-Capillus
cyan-Cyanopsia
-stomycolostomy
phono-phonograph, symphony
ambi-Ambidextrous
ano-0
encephal-Encephalogram
episi-Episiotomy
ungui-Unguiform,Ungual
manu-Manufacture
ossi-Peripheral ossifying fibroma
litho-Lithotripsy
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
myco-Onychomycosis
ischio-Ischioanal fossa
retrorelapse
-malaciaOsteomalacia
pseudo-0
cypho/kypho-Cyphosis
ileo-Ileocecal valve
-trophyPseudohypertrophy
splanchn-0
chloro-Chlorophyll
papul-Papulation
-rrhaphy0
-tomyGastrotomy
fibro-Fibroblast
capit-Capitation
pro-Procephalic
leio-Leiomyoma
galacto-Galactorrhea
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
cornu-0
cyst-Cystotomy
gono-Gonorrhea
narco-narcolepsy
-staxis0
-plasiaAchondroplasia
ortho-Orthodontist
isch-0
oto-Otopathy
anti-Antibody, antipsychotic
angio-Angiogram
acous-acoustician
amnio-Amniocentesis
onco-Oncology
oro-Oral
arch-archinephron
chiro-Chiropractor
eosin-Eosinophil granulocyte
dent-Dentist
torti-Torticollis
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
lingu-Linguistics
ecto-Ectopic pregnancy
porphyr-Porphyroblast

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras