Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/273 Timer 20:00
Prefix/SuffixTranslationExample
-icleOvarian follicle
ante-antepartum
xantho-Xanthopathy
toco-0
-poiesishematopoiesis
manu-Manufacture
gono-Gonorrhea
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
omphalo-Omphalotomy
-crineEndocrine
-versionanteversion, retroversion
oto-Otopathy
arthr-Arthritis
mammillo-0
porphyr-Porphyroblast
myo-Myoblast
cox-Coxopodite
ano-0
-emesisHematemesis
anti-Antibody, antipsychotic
trachelo-tracheloplasty
-aemiaAnaemia
-formCuneiform
aesthesio-Anesthesia
kine-Kinesthesia
-tomyGastrotomy
aniso-Anisotropic, anisocytosis
erythr-Erythrocyte
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
phono-phonograph, symphony
episi-Episiotomy
leuko-Leukocyte
ex-Exophthalmos
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
mero-merocrine,meroblastic
labi-Labiodental
galacto-Galactorrhea
rubro-0
-oma/omataSarcoma, Teratoma
eosin-Eosinophil granulocyte
ab-Abduction
reticul-reticulocyte
ambi-Ambidextrous
dent-Dentist
cholecyst-Cholecystectomy
-peniaosteopenia
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
cili-Ciliary
sito-0
cyst-Cystotomy
acous-acoustician
para-0
cryo-Cryoablation
lieno-Lienorenal ligament
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
aero-Aerosinusitis
ischio-Ischioanal fossa
front-0
pseudo-0
zymo-0
pleur-Pleurogenous
dys-0
pro-Procephalic
-ptosisApoptosis
narco-narcolepsy
clastosteoclast
peo-Peotomy
myco-Onychomycosis
histo-Histology
spondyl-Spondylitis
blast-Blastomere
carcin-Carcinoma
encephal-Encephalogram
allo-Alloantigen, allopathy
top(o)-Topical anesthetic
cor-Corectomy
pyelo-Pyelonephritis
dacryo-0
cervic-Cervicodorsal
stoma(t)-Stomatogastric
chloro-Chlorophyll
cutane-Subcutaneous
hidro-Hyperhidrosis
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
-tripsyLithotripsy
xero-0
lact-Lactation
odont-orthodontist
-stasis0
gyn-0
proto-Protoneuron
Prefix/SuffixTranslationExample
cyan-Cyanopsia
glauco-Glaucoma
-paresishemiparesis
carp-Carpopedal
-plasiaAchondroplasia
endo-Endocrinology, Endospore
articul-Articulation
papill-Papillitis
schist/schiz-schitzophrenia
-gnosisdiagnosis, prognosis
-trophyPseudohypertrophy
filli-0
tympano-0
myringo-Myringotomy
andro-Andrology, android
parvo-Parvovirus
presby-Presbyopia
-malaciaOsteomalacia
phallo-Aphallia
ileo-Ileocecal valve
-plexyCataplexy
sial-sialagogue
brachy-brachycephalic
glosso/glotto-Glossology
sarco-sarcoma
a(n)-Apathy, Analgia
steno-Stenography
sinistro-0
contraContraindicate
-ectomyMastectomy
varico-varicose
aux-auxocardia
-ptysishemoptysis
capit-Capitation
arch-archinephron
ossi-Peripheral ossifying fibroma
koilo-Koilocyte
ankyl-Ankylosis
-algiaMyalgia
-ped/pesPedoscope
pyo-Pyometra
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
-plastyrhinoplasty
brady-Bradycardia
chondro-Chondrocalcinosis
somat-0
odyn-stomatodynia
dia-Diarrhea
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
lapar-Laparotomy
auto-Autoimmune
aur-Aural
-centesisAmniocentesis
omo-Omoplate
splen(o)-Splenectomy
-pexyNephropexy
gastr-Gastric bypass
dis-Dissection
balano-Balanitis
lingu-Linguistics
per-0
alge-Analgesic
poro-0
genu-Genu valgum
ad-Adduction
macro-Macrophage
leio-Leiomyoma
-dyniaVulvodynia
alb-Albino
dactyl-Dactylology
chiro-Chiropractor
eu-Eukaryote
cyto-Cytokine
-pod/pusPodiatry
litho-Lithotripsy
lacrim-Lacrimal canaliculi
humer-Humerus
trich-Trichocyst
papul-Papulation
-desisarthrodesis
fossafossa ovalis
-ismusHemiballismus
retrorelapse
thely-Thelygenous
palpebr-Palpebra
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
rhabd-rhabdomyolysis
mammo-Mammogram
onycho-Onychophagy
ather-0
Prefix/SuffixTranslationExample
angio-Angiogram
oophoro-Oophorectomy
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
oro-Oral
-plegiaparaplegia
entero-Gastroenterology
-rrhexis0
torti-Torticollis
blephar-Blepharoplast
ec-0
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
-rrhageHemorrhage
procto-proctology
karyo-Eukaryote
thym-dysthymia
capill-Capillus
peri-Periodontal
-celeHydrocele
prosop-Prosopagnosia
vesic(o)-Vesica
psor-Psoriasis
meta-Metacarpus
piri-Piriformis
apo-Apoptosis
tetan-tetanus
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
ovo-Ovogenesis
pterygo-Lateral pterygoid plate
mast-Mastectomy
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
-astheniaMyasthenia gravis
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
amnio-Amniocentesis
gnath-Gnathodynamometer
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
facio-Facioplegic
scolio-scoliosis
dorso-dorsal, Dorsocephalad
dextr-Dextrocardia
pachy-pachyderma
uric-0
-tony/tono-0
burs-0
ventro-Ventrodorsal
ocul-Oculist
pyro-0
cata-Cataract
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
myxo-0
colp-Colposcopy
brachi-Brachium of inferior colliculus
fibro-Fibroblast
atel-atelocardia
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
cost-Costochondral
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
cornu-0
pleio-pleiomorphism
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
irid-Iridectomy
-rrhaphy0
melan-Melanin
-stomycolostomy
meloserythromelalgia
chol-Cholaemia
thel(e)-Theleplasty
arseno-0
isch-0
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
thec-Intrathecal
meso-Mesoderm
ungui-Unguiform,Ungual
onco-Oncology
chrom-Hemochromatosis
dif-0
rhodo-rhodophyte
cypho/kypho-Cyphosis
-staxis0
ortho-Orthodontist
cordi-Commotio cordis
axill-Axilla
cephal-Cephalalgy
bucc-Buccolabial
myelo-Myeloblast
-pepsiaDyspepsia
hyster-0
olig-Oligotrophy
polio-Poliomyelitis
splanchn-0
ecto-Ectopic pregnancy
gingiv-Gingivitis

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras