Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
chondro-Chondrocalcinosis
acous-acoustician
-pexyNephropexy
lact-Lactation
lapar-Laparotomy
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
carp-Carpopedal
gastr-Gastric bypass
labi-Labiodental
aur-Aural
splanchn-0
odyn-stomatodynia
ab-Abduction
encephal-Encephalogram
aux-auxocardia
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
ecto-Ectopic pregnancy
-emesisHematemesis
papill-Papillitis
chrom-Hemochromatosis
macro-Macrophage
thym-dysthymia
fibro-Fibroblast
melan-Melanin
capit-Capitation
pyo-Pyometra
pleio-pleiomorphism
apo-Apoptosis
oophoro-Oophorectomy
gyn-0
polio-Poliomyelitis
-pepsiaDyspepsia
-dyniaVulvodynia
per-0
top(o)-Topical anesthetic
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
para-0
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
ileo-Ileocecal valve
kine-Kinesthesia
fossafossa ovalis
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
ossi-Peripheral ossifying fibroma
blephar-Blepharoplast
brachi-Brachium of inferior colliculus
hidro-Hyperhidrosis
mero-merocrine,meroblastic
steno-Stenography
ante-antepartum
sito-0
lieno-Lienorenal ligament
spondyl-Spondylitis
cost-Costochondral
ocul-Oculist
onco-Oncology
lingu-Linguistics
glosso/glotto-Glossology
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
pyro-0
ad-Adduction
cordi-Commotio cordis
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
onycho-Onychophagy
ambi-Ambidextrous
torti-Torticollis
pyelo-Pyelonephritis
trich-Trichocyst
thely-Thelygenous
litho-Lithotripsy
-gnosisdiagnosis, prognosis
ungui-Unguiform,Ungual
scolio-scoliosis
hyster-0
chiro-Chiropractor
ovo-Ovogenesis
atel-atelocardia
sarco-sarcoma
arseno-0
proto-Protoneuron
pterygo-Lateral pterygoid plate
ischio-Ischioanal fossa
karyo-Eukaryote
meta-Metacarpus
rubro-0
thec-Intrathecal
-paresishemiparesis
genu-Genu valgum
-plexyCataplexy
episi-Episiotomy
auto-Autoimmune
erythr-Erythrocyte
Prefix/SuffixTranslationExample
contraContraindicate
a(n)-Apathy, Analgia
-stomycolostomy
stoma(t)-Stomatogastric
alb-Albino
gono-Gonorrhea
varico-varicose
cata-Cataract
-crineEndocrine
-malaciaOsteomalacia
chloro-Chlorophyll
-ped/pesPedoscope
zymo-0
mast-Mastectomy
leio-Leiomyoma
porphyr-Porphyroblast
chol-Cholaemia
manu-Manufacture
-formCuneiform
omphalo-Omphalotomy
cephal-Cephalalgy
tympano-0
articul-Articulation
-peniaosteopenia
parvo-Parvovirus
-pod/pusPodiatry
ventro-Ventrodorsal
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
ec-0
burs-0
-rrhageHemorrhage
cox-Coxopodite
procto-proctology
meso-Mesoderm
entero-Gastroenterology
dextr-Dextrocardia
dys-0
ather-0
irid-Iridectomy
myco-Onychomycosis
poro-0
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
-rrhaphy0
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
piri-Piriformis
rhodo-rhodophyte
ano-0
cervic-Cervicodorsal
myringo-Myringotomy
retrorelapse
oro-Oral
somat-0
olig-Oligotrophy
humer-Humerus
dorso-dorsal, Dorsocephalad
anti-Antibody, antipsychotic
omo-Omoplate
cyto-Cytokine
myelo-Myeloblast
presby-Presbyopia
cutane-Subcutaneous
papul-Papulation
-plastyrhinoplasty
-staxis0
leuko-Leukocyte
reticul-reticulocyte
front-0
-plegiaparaplegia
peri-Periodontal
cornu-0
aero-Aerosinusitis
lacrim-Lacrimal canaliculi
ortho-Orthodontist
filli-0
-oma/omataSarcoma, Teratoma
psor-Psoriasis
oto-Otopathy
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
dif-0
-ismusHemiballismus
dia-Diarrhea
-algiaMyalgia
dactyl-Dactylology
odont-orthodontist
ankyl-Ankylosis
allo-Alloantigen, allopathy
peo-Peotomy
endo-Endocrinology, Endospore
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
rhabd-rhabdomyolysis
prosop-Prosopagnosia
Prefix/SuffixTranslationExample
axill-Axilla
xero-0
-centesisAmniocentesis
sial-sialagogue
gnath-Gnathodynamometer
blast-Blastomere
-celeHydrocele
-tony/tono-0
eosin-Eosinophil granulocyte
-stasis0
pleur-Pleurogenous
narco-narcolepsy
phallo-Aphallia
-rrhexis0
-ptysishemoptysis
-icleOvarian follicle
capill-Capillus
aniso-Anisotropic, anisocytosis
uric-0
clastosteoclast
gingiv-Gingivitis
phono-phonograph, symphony
dacryo-0
colp-Colposcopy
-versionanteversion, retroversion
-aemiaAnaemia
pro-Procephalic
arthr-Arthritis
palpebr-Palpebra
cyan-Cyanopsia
arch-archinephron
isch-0
histo-Histology
amnio-Amniocentesis
cypho/kypho-Cyphosis
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
myo-Myoblast
-poiesishematopoiesis
pachy-pachyderma
meloserythromelalgia
-desisarthrodesis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
toco-0
eu-Eukaryote
cyst-Cystotomy
sinistro-0
pseudo-0
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
galacto-Galactorrhea
-ptosisApoptosis
cholecyst-Cholecystectomy
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
dent-Dentist
brachy-brachycephalic
glauco-Glaucoma
carcin-Carcinoma
splen(o)-Splenectomy
xantho-Xanthopathy
cili-Ciliary
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
alge-Analgesic
cor-Corectomy
brady-Bradycardia
-ectomyMastectomy
ex-Exophthalmos
mammo-Mammogram
thel(e)-Theleplasty
mammillo-0
aesthesio-Anesthesia
cryo-Cryoablation
tetan-tetanus
-tripsyLithotripsy
angio-Angiogram
bucc-Buccolabial
koilo-Koilocyte
-plasiaAchondroplasia
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
trachelo-tracheloplasty
dis-Dissection
-astheniaMyasthenia gravis
myxo-0
andro-Andrology, android
schist/schiz-schitzophrenia
balano-Balanitis
facio-Facioplegic
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
-tomyGastrotomy
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
-trophyPseudohypertrophy
vesic(o)-Vesica

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras