Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
-oma/omataSarcoma, Teratoma
myo-Myoblast
pleur-Pleurogenous
-stasis0
omphalo-Omphalotomy
eosin-Eosinophil granulocyte
peri-Periodontal
aesthesio-Anesthesia
eu-Eukaryote
-plasiaAchondroplasia
ather-0
karyo-Eukaryote
-paresishemiparesis
ab-Abduction
leio-Leiomyoma
-dyniaVulvodynia
-staxis0
apo-Apoptosis
somat-0
blast-Blastomere
carcin-Carcinoma
genu-Genu valgum
atel-atelocardia
cox-Coxopodite
galacto-Galactorrhea
facio-Facioplegic
-pepsiaDyspepsia
a(n)-Apathy, Analgia
chiro-Chiropractor
carp-Carpopedal
aero-Aerosinusitis
-emesisHematemesis
schist/schiz-schitzophrenia
gyn-0
cypho/kypho-Cyphosis
ec-0
uric-0
amnio-Amniocentesis
-formCuneiform
spondyl-Spondylitis
ovo-Ovogenesis
oro-Oral
clastosteoclast
ortho-Orthodontist
olig-Oligotrophy
pleio-pleiomorphism
dia-Diarrhea
papul-Papulation
cryo-Cryoablation
papill-Papillitis
-plegiaparaplegia
rubro-0
ossi-Peripheral ossifying fibroma
aniso-Anisotropic, anisocytosis
chol-Cholaemia
zymo-0
entero-Gastroenterology
-gnosisdiagnosis, prognosis
para-0
humer-Humerus
allo-Alloantigen, allopathy
-rrhexis0
cephal-Cephalalgy
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
acous-acoustician
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
-ptosisApoptosis
litho-Lithotripsy
gingiv-Gingivitis
-desisarthrodesis
sito-0
splanchn-0
-tripsyLithotripsy
kine-Kinesthesia
prosop-Prosopagnosia
vesic(o)-Vesica
-celeHydrocele
lacrim-Lacrimal canaliculi
-pod/pusPodiatry
sial-sialagogue
endo-Endocrinology, Endospore
mast-Mastectomy
ano-0
irid-Iridectomy
-pexyNephropexy
arseno-0
onycho-Onychophagy
-ismusHemiballismus
onco-Oncology
alb-Albino
steno-Stenography
Prefix/SuffixTranslationExample
rhodo-rhodophyte
xantho-Xanthopathy
melan-Melanin
narco-narcolepsy
koilo-Koilocyte
trich-Trichocyst
fossafossa ovalis
parvo-Parvovirus
andro-Andrology, android
-tony/tono-0
mero-merocrine,meroblastic
-tomyGastrotomy
erythr-Erythrocyte
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
meta-Metacarpus
-plastyrhinoplasty
-peniaosteopenia
pro-Procephalic
dis-Dissection
-trophyPseudohypertrophy
aux-auxocardia
gnath-Gnathodynamometer
ischio-Ischioanal fossa
-algiaMyalgia
thely-Thelygenous
thel(e)-Theleplasty
phallo-Aphallia
pyelo-Pyelonephritis
isch-0
mammillo-0
fibro-Fibroblast
macro-Macrophage
filli-0
cyst-Cystotomy
lingu-Linguistics
-malaciaOsteomalacia
cata-Cataract
-versionanteversion, retroversion
manu-Manufacture
-centesisAmniocentesis
gono-Gonorrhea
oophoro-Oophorectomy
rhabd-rhabdomyolysis
dif-0
-ectomyMastectomy
ocul-Oculist
-poiesishematopoiesis
pyro-0
balano-Balanitis
-icleOvarian follicle
ante-antepartum
myxo-0
retrorelapse
dorso-dorsal, Dorsocephalad
cost-Costochondral
presby-Presbyopia
toco-0
ambi-Ambidextrous
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
arch-archinephron
gastr-Gastric bypass
blephar-Blepharoplast
piri-Piriformis
dent-Dentist
auto-Autoimmune
colp-Colposcopy
pterygo-Lateral pterygoid plate
myringo-Myringotomy
-stomycolostomy
meso-Mesoderm
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
capill-Capillus
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
front-0
proto-Protoneuron
cholecyst-Cholecystectomy
ecto-Ectopic pregnancy
hyster-0
arthr-Arthritis
alge-Analgesic
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
ex-Exophthalmos
per-0
articul-Articulation
histo-Histology
contraContraindicate
dys-0
splen(o)-Splenectomy
-crineEndocrine
cyan-Cyanopsia
thec-Intrathecal
Prefix/SuffixTranslationExample
psor-Psoriasis
ventro-Ventrodorsal
odont-orthodontist
cili-Ciliary
reticul-reticulocyte
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
phono-phonograph, symphony
-aemiaAnaemia
porphyr-Porphyroblast
dactyl-Dactylology
chrom-Hemochromatosis
capit-Capitation
thym-dysthymia
anti-Antibody, antipsychotic
cor-Corectomy
procto-proctology
encephal-Encephalogram
-astheniaMyasthenia gravis
hidro-Hyperhidrosis
cordi-Commotio cordis
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
pyo-Pyometra
dextr-Dextrocardia
leuko-Leukocyte
pseudo-0
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
angio-Angiogram
pachy-pachyderma
axill-Axilla
dacryo-0
ad-Adduction
trachelo-tracheloplasty
oto-Otopathy
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
tetan-tetanus
-rrhageHemorrhage
stoma(t)-Stomatogastric
peo-Peotomy
varico-varicose
burs-0
bucc-Buccolabial
brady-Bradycardia
poro-0
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
meloserythromelalgia
brachi-Brachium of inferior colliculus
lapar-Laparotomy
aur-Aural
sarco-sarcoma
myelo-Myeloblast
-ptysishemoptysis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
episi-Episiotomy
xero-0
ankyl-Ankylosis
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
palpebr-Palpebra
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
cornu-0
top(o)-Topical anesthetic
polio-Poliomyelitis
-plexyCataplexy
myco-Onychomycosis
-rrhaphy0
chondro-Chondrocalcinosis
torti-Torticollis
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
omo-Omoplate
lieno-Lienorenal ligament
cutane-Subcutaneous
ungui-Unguiform,Ungual
lact-Lactation
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
glosso/glotto-Glossology
labi-Labiodental
glauco-Glaucoma
sinistro-0
chloro-Chlorophyll
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
-ped/pesPedoscope
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
brachy-brachycephalic
scolio-scoliosis
odyn-stomatodynia
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
cyto-Cytokine
mammo-Mammogram
cervic-Cervicodorsal
tympano-0
ileo-Ileocecal valve

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras