Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
stoma(t)-Stomatogastric
dif-0
contraContraindicate
gingiv-Gingivitis
humer-Humerus
a(n)-Apathy, Analgia
cervic-Cervicodorsal
ossi-Peripheral ossifying fibroma
auto-Autoimmune
entero-Gastroenterology
chiro-Chiropractor
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
polio-Poliomyelitis
angio-Angiogram
-paresishemiparesis
burs-0
rhodo-rhodophyte
lacrim-Lacrimal canaliculi
gyn-0
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
-crineEndocrine
hyster-0
oro-Oral
andro-Andrology, android
-peniaosteopenia
ovo-Ovogenesis
cordi-Commotio cordis
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
sito-0
melan-Melanin
anti-Antibody, antipsychotic
kine-Kinesthesia
lingu-Linguistics
ileo-Ileocecal valve
-emesisHematemesis
chrom-Hemochromatosis
procto-proctology
xero-0
sinistro-0
acous-acoustician
manu-Manufacture
per-0
cyto-Cytokine
cor-Corectomy
clastosteoclast
capit-Capitation
aesthesio-Anesthesia
-plastyrhinoplasty
-ped/pesPedoscope
varico-varicose
encephal-Encephalogram
parvo-Parvovirus
-staxis0
dextr-Dextrocardia
phallo-Aphallia
ad-Adduction
myco-Onychomycosis
onco-Oncology
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
omphalo-Omphalotomy
pachy-pachyderma
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
scolio-scoliosis
cypho/kypho-Cyphosis
dacryo-0
pseudo-0
torti-Torticollis
mammo-Mammogram
carp-Carpopedal
top(o)-Topical anesthetic
sarco-sarcoma
cost-Costochondral
reticul-reticulocyte
glosso/glotto-Glossology
ather-0
retrorelapse
galacto-Galactorrhea
-celeHydrocele
-malaciaOsteomalacia
-ptosisApoptosis
apo-Apoptosis
uric-0
aur-Aural
front-0
presby-Presbyopia
alb-Albino
pro-Procephalic
ungui-Unguiform,Ungual
poro-0
odont-orthodontist
litho-Lithotripsy
Prefix/SuffixTranslationExample
cox-Coxopodite
-formCuneiform
articul-Articulation
peri-Periodontal
odyn-stomatodynia
cornu-0
-rrhageHemorrhage
axill-Axilla
dent-Dentist
myelo-Myeloblast
leio-Leiomyoma
-plasiaAchondroplasia
schist/schiz-schitzophrenia
-poiesishematopoiesis
dis-Dissection
-algiaMyalgia
hidro-Hyperhidrosis
peo-Peotomy
steno-Stenography
narco-narcolepsy
xantho-Xanthopathy
-gnosisdiagnosis, prognosis
atel-atelocardia
ocul-Oculist
cutane-Subcutaneous
lapar-Laparotomy
omo-Omoplate
proto-Protoneuron
labi-Labiodental
alge-Analgesic
-pod/pusPodiatry
brachy-brachycephalic
meso-Mesoderm
-desisarthrodesis
dorso-dorsal, Dorsocephalad
fibro-Fibroblast
-tony/tono-0
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
erythr-Erythrocyte
rubro-0
porphyr-Porphyroblast
chol-Cholaemia
pyo-Pyometra
histo-Histology
gastr-Gastric bypass
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
zymo-0
-stomycolostomy
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
leuko-Leukocyte
mast-Mastectomy
pyro-0
-ismusHemiballismus
cata-Cataract
-ptysishemoptysis
brady-Bradycardia
cryo-Cryoablation
papul-Papulation
-plegiaparaplegia
thym-dysthymia
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
karyo-Eukaryote
sial-sialagogue
blephar-Blepharoplast
onycho-Onychophagy
macro-Macrophage
prosop-Prosopagnosia
thel(e)-Theleplasty
thely-Thelygenous
chloro-Chlorophyll
endo-Endocrinology, Endospore
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
facio-Facioplegic
bucc-Buccolabial
blast-Blastomere
ortho-Orthodontist
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
pleio-pleiomorphism
arch-archinephron
-trophyPseudohypertrophy
ano-0
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
ex-Exophthalmos
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
meloserythromelalgia
trachelo-tracheloplasty
cili-Ciliary
brachi-Brachium of inferior colliculus
-rrhaphy0
ec-0
Prefix/SuffixTranslationExample
mammillo-0
tympano-0
lieno-Lienorenal ligament
balano-Balanitis
aniso-Anisotropic, anisocytosis
spondyl-Spondylitis
lact-Lactation
-aemiaAnaemia
koilo-Koilocyte
splen(o)-Splenectomy
ventro-Ventrodorsal
trich-Trichocyst
-ectomyMastectomy
piri-Piriformis
genu-Genu valgum
pterygo-Lateral pterygoid plate
-versionanteversion, retroversion
gnath-Gnathodynamometer
splanchn-0
thec-Intrathecal
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
chondro-Chondrocalcinosis
mero-merocrine,meroblastic
aux-auxocardia
glauco-Glaucoma
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
dys-0
papill-Papillitis
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
-pexyNephropexy
tetan-tetanus
isch-0
ab-Abduction
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
fossafossa ovalis
amnio-Amniocentesis
eosin-Eosinophil granulocyte
pyelo-Pyelonephritis
myxo-0
para-0
cholecyst-Cholecystectomy
cyst-Cystotomy
cyan-Cyanopsia
filli-0
cephal-Cephalalgy
rhabd-rhabdomyolysis
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
phono-phonograph, symphony
allo-Alloantigen, allopathy
-oma/omataSarcoma, Teratoma
capill-Capillus
dia-Diarrhea
oto-Otopathy
toco-0
palpebr-Palpebra
olig-Oligotrophy
carcin-Carcinoma
irid-Iridectomy
-astheniaMyasthenia gravis
pleur-Pleurogenous
psor-Psoriasis
ante-antepartum
arthr-Arthritis
-rrhexis0
-centesisAmniocentesis
-icleOvarian follicle
ecto-Ectopic pregnancy
myo-Myoblast
-tripsyLithotripsy
episi-Episiotomy
ischio-Ischioanal fossa
-plexyCataplexy
arseno-0
-dyniaVulvodynia
gono-Gonorrhea
vesic(o)-Vesica
somat-0
dactyl-Dactylology
oophoro-Oophorectomy
-pepsiaDyspepsia
-tomyGastrotomy
ankyl-Ankylosis
myringo-Myringotomy
ambi-Ambidextrous
-stasis0
colp-Colposcopy
meta-Metacarpus
eu-Eukaryote
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
aero-Aerosinusitis
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras