Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
ad-Adduction
ungui-Unguiform,Ungual
cephal-Cephalalgy
piri-Piriformis
cili-Ciliary
blast-Blastomere
myelo-Myeloblast
papill-Papillitis
aur-Aural
acous-acoustician
-poiesishematopoiesis
oto-Otopathy
odont-orthodontist
meloserythromelalgia
tympano-0
sial-sialagogue
blephar-Blepharoplast
pyro-0
ab-Abduction
pro-Procephalic
ecto-Ectopic pregnancy
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
-plasiaAchondroplasia
ante-antepartum
dent-Dentist
cyan-Cyanopsia
ambi-Ambidextrous
splanchn-0
cryo-Cryoablation
pleio-pleiomorphism
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
myringo-Myringotomy
-pexyNephropexy
erythr-Erythrocyte
toco-0
irid-Iridectomy
thely-Thelygenous
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
omphalo-Omphalotomy
alge-Analgesic
trich-Trichocyst
endo-Endocrinology, Endospore
kine-Kinesthesia
poro-0
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
leuko-Leukocyte
-astheniaMyasthenia gravis
gnath-Gnathodynamometer
pachy-pachyderma
ventro-Ventrodorsal
cyst-Cystotomy
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
cutane-Subcutaneous
schist/schiz-schitzophrenia
ankyl-Ankylosis
genu-Genu valgum
ocul-Oculist
scolio-scoliosis
meta-Metacarpus
balano-Balanitis
-ptysishemoptysis
episi-Episiotomy
-pepsiaDyspepsia
aniso-Anisotropic, anisocytosis
arthr-Arthritis
arch-archinephron
-stasis0
-ismusHemiballismus
rhabd-rhabdomyolysis
-algiaMyalgia
-rrhaphy0
glauco-Glaucoma
dorso-dorsal, Dorsocephalad
gingiv-Gingivitis
somat-0
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
top(o)-Topical anesthetic
-ptosisApoptosis
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
varico-varicose
torti-Torticollis
porphyr-Porphyroblast
gono-Gonorrhea
glosso/glotto-Glossology
sito-0
-formCuneiform
clastosteoclast
presby-Presbyopia
litho-Lithotripsy
articul-Articulation
Prefix/SuffixTranslationExample
proto-Protoneuron
anti-Antibody, antipsychotic
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
cox-Coxopodite
lieno-Lienorenal ligament
pyelo-Pyelonephritis
omo-Omoplate
-celeHydrocele
apo-Apoptosis
chiro-Chiropractor
mast-Mastectomy
gyn-0
-tripsyLithotripsy
sinistro-0
carp-Carpopedal
olig-Oligotrophy
pseudo-0
axill-Axilla
entero-Gastroenterology
trachelo-tracheloplasty
ortho-Orthodontist
fossafossa ovalis
narco-narcolepsy
-stomycolostomy
-oma/omataSarcoma, Teratoma
myxo-0
dys-0
capill-Capillus
-trophyPseudohypertrophy
ischio-Ischioanal fossa
thym-dysthymia
-desisarthrodesis
chloro-Chlorophyll
thec-Intrathecal
phallo-Aphallia
vesic(o)-Vesica
-rrhexis0
retrorelapse
dis-Dissection
ovo-Ovogenesis
alb-Albino
rhodo-rhodophyte
cervic-Cervicodorsal
peo-Peotomy
pterygo-Lateral pterygoid plate
myo-Myoblast
leio-Leiomyoma
-plexyCataplexy
ileo-Ileocecal valve
uric-0
-icleOvarian follicle
polio-Poliomyelitis
rubro-0
dif-0
-ectomyMastectomy
thel(e)-Theleplasty
ec-0
zymo-0
manu-Manufacture
-tony/tono-0
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
macro-Macrophage
chol-Cholaemia
ano-0
splen(o)-Splenectomy
pleur-Pleurogenous
papul-Papulation
karyo-Eukaryote
labi-Labiodental
humer-Humerus
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
dextr-Dextrocardia
peri-Periodontal
pyo-Pyometra
ex-Exophthalmos
meso-Mesoderm
-versionanteversion, retroversion
para-0
psor-Psoriasis
lacrim-Lacrimal canaliculi
melan-Melanin
sarco-sarcoma
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
per-0
phono-phonograph, symphony
atel-atelocardia
-emesisHematemesis
amnio-Amniocentesis
galacto-Galactorrhea
aesthesio-Anesthesia
xero-0
Prefix/SuffixTranslationExample
-staxis0
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
-tomyGastrotomy
prosop-Prosopagnosia
-dyniaVulvodynia
facio-Facioplegic
palpebr-Palpebra
mero-merocrine,meroblastic
steno-Stenography
aux-auxocardia
mammillo-0
oro-Oral
isch-0
a(n)-Apathy, Analgia
gastr-Gastric bypass
cor-Corectomy
eosin-Eosinophil granulocyte
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
colp-Colposcopy
chondro-Chondrocalcinosis
cost-Costochondral
contraContraindicate
allo-Alloantigen, allopathy
-ped/pesPedoscope
histo-Histology
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
-plastyrhinoplasty
xantho-Xanthopathy
-rrhageHemorrhage
ather-0
cornu-0
carcin-Carcinoma
eu-Eukaryote
front-0
mammo-Mammogram
burs-0
onco-Oncology
aero-Aerosinusitis
fibro-Fibroblast
hidro-Hyperhidrosis
spondyl-Spondylitis
cyto-Cytokine
dacryo-0
hyster-0
dia-Diarrhea
-aemiaAnaemia
brachi-Brachium of inferior colliculus
procto-proctology
reticul-reticulocyte
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
-centesisAmniocentesis
filli-0
ossi-Peripheral ossifying fibroma
-malaciaOsteomalacia
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
oophoro-Oophorectomy
angio-Angiogram
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
lact-Lactation
brachy-brachycephalic
onycho-Onychophagy
-plegiaparaplegia
lapar-Laparotomy
cordi-Commotio cordis
-paresishemiparesis
myco-Onychomycosis
-peniaosteopenia
chrom-Hemochromatosis
cypho/kypho-Cyphosis
auto-Autoimmune
cata-Cataract
cholecyst-Cholecystectomy
tetan-tetanus
dactyl-Dactylology
encephal-Encephalogram
-gnosisdiagnosis, prognosis
andro-Andrology, android
capit-Capitation
parvo-Parvovirus
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
-crineEndocrine
odyn-stomatodynia
koilo-Koilocyte
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
lingu-Linguistics
bucc-Buccolabial
brady-Bradycardia
stoma(t)-Stomatogastric
arseno-0
-pod/pusPodiatry

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras