Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
papul-Papulation
-staxis0
chol-Cholaemia
sinistro-0
labi-Labiodental
macro-Macrophage
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
pterygo-Lateral pterygoid plate
blephar-Blepharoplast
thel(e)-Theleplasty
-poiesishematopoiesis
poro-0
acous-acoustician
glosso/glotto-Glossology
porphyr-Porphyroblast
reticul-reticulocyte
isch-0
palpebr-Palpebra
proto-Protoneuron
-dyniaVulvodynia
rhabd-rhabdomyolysis
-rrhaphy0
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
cephal-Cephalalgy
cholecyst-Cholecystectomy
meta-Metacarpus
encephal-Encephalogram
sito-0
somat-0
brachy-brachycephalic
aero-Aerosinusitis
leio-Leiomyoma
chrom-Hemochromatosis
top(o)-Topical anesthetic
aniso-Anisotropic, anisocytosis
trich-Trichocyst
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
carcin-Carcinoma
-aemiaAnaemia
capill-Capillus
lapar-Laparotomy
lacrim-Lacrimal canaliculi
-oma/omataSarcoma, Teratoma
dent-Dentist
per-0
scolio-scoliosis
ec-0
uric-0
pyelo-Pyelonephritis
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
-celeHydrocele
meso-Mesoderm
para-0
dis-Dissection
cyan-Cyanopsia
fibro-Fibroblast
filli-0
rhodo-rhodophyte
pyo-Pyometra
blast-Blastomere
presby-Presbyopia
ecto-Ectopic pregnancy
oophoro-Oophorectomy
toco-0
-crineEndocrine
dacryo-0
-pod/pusPodiatry
cox-Coxopodite
humer-Humerus
-icleOvarian follicle
ano-0
piri-Piriformis
phono-phonograph, symphony
brachi-Brachium of inferior colliculus
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
-tripsyLithotripsy
atel-atelocardia
zymo-0
chondro-Chondrocalcinosis
-algiaMyalgia
psor-Psoriasis
sial-sialagogue
irid-Iridectomy
cordi-Commotio cordis
angio-Angiogram
hidro-Hyperhidrosis
cervic-Cervicodorsal
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
mast-Mastectomy
cili-Ciliary
-emesisHematemesis
Prefix/SuffixTranslationExample
omphalo-Omphalotomy
myo-Myoblast
arthr-Arthritis
xero-0
burs-0
-pepsiaDyspepsia
-trophyPseudohypertrophy
facio-Facioplegic
endo-Endocrinology, Endospore
gastr-Gastric bypass
ocul-Oculist
articul-Articulation
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
-tony/tono-0
dorso-dorsal, Dorsocephalad
alb-Albino
splanchn-0
pleur-Pleurogenous
myxo-0
ortho-Orthodontist
ad-Adduction
ante-antepartum
colp-Colposcopy
andro-Andrology, android
contraContraindicate
hyster-0
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
balano-Balanitis
mammo-Mammogram
-rrhageHemorrhage
melan-Melanin
aesthesio-Anesthesia
bucc-Buccolabial
ovo-Ovogenesis
leuko-Leukocyte
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
ungui-Unguiform,Ungual
oro-Oral
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
polio-Poliomyelitis
kine-Kinesthesia
-stomycolostomy
cor-Corectomy
procto-proctology
rubro-0
arseno-0
genu-Genu valgum
-ptosisApoptosis
-desisarthrodesis
ambi-Ambidextrous
-plexyCataplexy
-ismusHemiballismus
thely-Thelygenous
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
-plegiaparaplegia
auto-Autoimmune
amnio-Amniocentesis
alge-Analgesic
thec-Intrathecal
myringo-Myringotomy
dextr-Dextrocardia
schist/schiz-schitzophrenia
pseudo-0
erythr-Erythrocyte
odont-orthodontist
sarco-sarcoma
onco-Oncology
manu-Manufacture
tympano-0
cyst-Cystotomy
-astheniaMyasthenia gravis
cornu-0
gingiv-Gingivitis
-stasis0
koilo-Koilocyte
axill-Axilla
front-0
-ptysishemoptysis
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
-gnosisdiagnosis, prognosis
trachelo-tracheloplasty
clastosteoclast
gyn-0
dactyl-Dactylology
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
arch-archinephron
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
-paresishemiparesis
eu-Eukaryote
parvo-Parvovirus
cutane-Subcutaneous
Prefix/SuffixTranslationExample
odyn-stomatodynia
-versionanteversion, retroversion
dif-0
papill-Papillitis
-centesisAmniocentesis
-ped/pesPedoscope
brady-Bradycardia
lingu-Linguistics
eosin-Eosinophil granulocyte
tetan-tetanus
ossi-Peripheral ossifying fibroma
spondyl-Spondylitis
-ectomyMastectomy
karyo-Eukaryote
ankyl-Ankylosis
-formCuneiform
phallo-Aphallia
cata-Cataract
cost-Costochondral
varico-varicose
pro-Procephalic
ventro-Ventrodorsal
galacto-Galactorrhea
dys-0
ather-0
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
apo-Apoptosis
ab-Abduction
lieno-Lienorenal ligament
-tomyGastrotomy
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
pleio-pleiomorphism
-peniaosteopenia
ex-Exophthalmos
narco-narcolepsy
xantho-Xanthopathy
fossafossa ovalis
episi-Episiotomy
peo-Peotomy
-plasiaAchondroplasia
cryo-Cryoablation
vesic(o)-Vesica
gnath-Gnathodynamometer
prosop-Prosopagnosia
myelo-Myeloblast
-plastyrhinoplasty
capit-Capitation
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
chiro-Chiropractor
ileo-Ileocecal valve
glauco-Glaucoma
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
pyro-0
stoma(t)-Stomatogastric
aux-auxocardia
steno-Stenography
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
allo-Alloantigen, allopathy
pachy-pachyderma
retrorelapse
histo-Histology
carp-Carpopedal
dia-Diarrhea
splen(o)-Splenectomy
cypho/kypho-Cyphosis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
meloserythromelalgia
aur-Aural
mero-merocrine,meroblastic
thym-dysthymia
entero-Gastroenterology
litho-Lithotripsy
olig-Oligotrophy
-pexyNephropexy
peri-Periodontal
omo-Omoplate
oto-Otopathy
ischio-Ischioanal fossa
onycho-Onychophagy
-rrhexis0
-malaciaOsteomalacia
cyto-Cytokine
lact-Lactation
a(n)-Apathy, Analgia
torti-Torticollis
anti-Antibody, antipsychotic
chloro-Chlorophyll
gono-Gonorrhea
myco-Onychomycosis
mammillo-0

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras