Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
glauco-Glaucoma
eosin-Eosinophil granulocyte
capit-Capitation
rubro-0
phono-phonograph, symphony
rhabd-rhabdomyolysis
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
papill-Papillitis
-tripsyLithotripsy
ambi-Ambidextrous
axill-Axilla
koilo-Koilocyte
blast-Blastomere
lapar-Laparotomy
schist/schiz-schitzophrenia
ather-0
procto-proctology
encephal-Encephalogram
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
cili-Ciliary
-formCuneiform
labi-Labiodental
toco-0
peo-Peotomy
carp-Carpopedal
sial-sialagogue
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
xantho-Xanthopathy
-oma/omataSarcoma, Teratoma
reticul-reticulocyte
-ptosisApoptosis
poro-0
amnio-Amniocentesis
ad-Adduction
ankyl-Ankylosis
-paresishemiparesis
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
ocul-Oculist
mammo-Mammogram
cervic-Cervicodorsal
-malaciaOsteomalacia
leio-Leiomyoma
ano-0
front-0
top(o)-Topical anesthetic
lact-Lactation
facio-Facioplegic
-ped/pesPedoscope
-aemiaAnaemia
oto-Otopathy
-celeHydrocele
alb-Albino
macro-Macrophage
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
brachi-Brachium of inferior colliculus
presby-Presbyopia
burs-0
cyst-Cystotomy
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
-tony/tono-0
cutane-Subcutaneous
ex-Exophthalmos
balano-Balanitis
xero-0
rhodo-rhodophyte
pleio-pleiomorphism
mero-merocrine,meroblastic
tympano-0
thely-Thelygenous
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
onycho-Onychophagy
oro-Oral
-pepsiaDyspepsia
fossafossa ovalis
-plasiaAchondroplasia
dextr-Dextrocardia
ileo-Ileocecal valve
oophoro-Oophorectomy
-rrhexis0
dactyl-Dactylology
-ptysishemoptysis
cryo-Cryoablation
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
cata-Cataract
lacrim-Lacrimal canaliculi
ortho-Orthodontist
pyelo-Pyelonephritis
articul-Articulation
-peniaosteopenia
atel-atelocardia
varico-varicose
Prefix/SuffixTranslationExample
-ectomyMastectomy
ischio-Ischioanal fossa
ec-0
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
galacto-Galactorrhea
cypho/kypho-Cyphosis
ventro-Ventrodorsal
meso-Mesoderm
dent-Dentist
-icleOvarian follicle
gingiv-Gingivitis
per-0
karyo-Eukaryote
ante-antepartum
andro-Andrology, android
brady-Bradycardia
sito-0
gyn-0
narco-narcolepsy
polio-Poliomyelitis
odyn-stomatodynia
pterygo-Lateral pterygoid plate
thel(e)-Theleplasty
cor-Corectomy
torti-Torticollis
gastr-Gastric bypass
dif-0
chloro-Chlorophyll
myelo-Myeloblast
isch-0
gnath-Gnathodynamometer
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
trachelo-tracheloplasty
olig-Oligotrophy
-tomyGastrotomy
somat-0
irid-Iridectomy
-pod/pusPodiatry
-emesisHematemesis
-rrhaphy0
odont-orthodontist
-poiesishematopoiesis
myringo-Myringotomy
cyan-Cyanopsia
angio-Angiogram
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
dis-Dissection
dorso-dorsal, Dorsocephalad
acous-acoustician
brachy-brachycephalic
phallo-Aphallia
clastosteoclast
sinistro-0
myo-Myoblast
ovo-Ovogenesis
-dyniaVulvodynia
cox-Coxopodite
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
-desisarthrodesis
-crineEndocrine
aniso-Anisotropic, anisocytosis
-gnosisdiagnosis, prognosis
para-0
onco-Oncology
auto-Autoimmune
-plastyrhinoplasty
-astheniaMyasthenia gravis
endo-Endocrinology, Endospore
dys-0
cost-Costochondral
arseno-0
-plegiaparaplegia
-stomycolostomy
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
meta-Metacarpus
ecto-Ectopic pregnancy
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
chiro-Chiropractor
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
filli-0
litho-Lithotripsy
aur-Aural
pro-Procephalic
myco-Onychomycosis
-ismusHemiballismus
cornu-0
-plexyCataplexy
a(n)-Apathy, Analgia
-trophyPseudohypertrophy
lingu-Linguistics
erythr-Erythrocyte
Prefix/SuffixTranslationExample
stoma(t)-Stomatogastric
splanchn-0
fibro-Fibroblast
parvo-Parvovirus
hidro-Hyperhidrosis
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
mammillo-0
dia-Diarrhea
trich-Trichocyst
proto-Protoneuron
sarco-sarcoma
retrorelapse
humer-Humerus
ossi-Peripheral ossifying fibroma
histo-Histology
cholecyst-Cholecystectomy
pyo-Pyometra
eu-Eukaryote
-algiaMyalgia
aesthesio-Anesthesia
-stasis0
entero-Gastroenterology
blephar-Blepharoplast
-staxis0
melan-Melanin
ab-Abduction
vesic(o)-Vesica
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
splen(o)-Splenectomy
cephal-Cephalalgy
-versionanteversion, retroversion
thec-Intrathecal
steno-Stenography
myxo-0
carcin-Carcinoma
capill-Capillus
tetan-tetanus
genu-Genu valgum
cordi-Commotio cordis
arch-archinephron
ungui-Unguiform,Ungual
chol-Cholaemia
aux-auxocardia
cyto-Cytokine
dacryo-0
anti-Antibody, antipsychotic
-centesisAmniocentesis
gono-Gonorrhea
scolio-scoliosis
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
pleur-Pleurogenous
apo-Apoptosis
pachy-pachyderma
bucc-Buccolabial
uric-0
colp-Colposcopy
mast-Mastectomy
aero-Aerosinusitis
glosso/glotto-Glossology
episi-Episiotomy
thym-dysthymia
contraContraindicate
-pexyNephropexy
zymo-0
piri-Piriformis
palpebr-Palpebra
-rrhageHemorrhage
porphyr-Porphyroblast
prosop-Prosopagnosia
alge-Analgesic
spondyl-Spondylitis
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
allo-Alloantigen, allopathy
arthr-Arthritis
psor-Psoriasis
lieno-Lienorenal ligament
omo-Omoplate
omphalo-Omphalotomy
hyster-0
pyro-0
papul-Papulation
manu-Manufacture
kine-Kinesthesia
meloserythromelalgia
leuko-Leukocyte
pseudo-0
chrom-Hemochromatosis
peri-Periodontal
chondro-Chondrocalcinosis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras