Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
cili-Ciliary
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
per-0
xero-0
a(n)-Apathy, Analgia
cypho/kypho-Cyphosis
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
humer-Humerus
apo-Apoptosis
cyto-Cytokine
balano-Balanitis
alb-Albino
splen(o)-Splenectomy
thym-dysthymia
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
trich-Trichocyst
-dyniaVulvodynia
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
-ptysishemoptysis
manu-Manufacture
lact-Lactation
-pexyNephropexy
scolio-scoliosis
-malaciaOsteomalacia
histo-Histology
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
varico-varicose
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
fossafossa ovalis
dextr-Dextrocardia
-pod/pusPodiatry
blast-Blastomere
pyo-Pyometra
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
ovo-Ovogenesis
meso-Mesoderm
lapar-Laparotomy
piri-Piriformis
gyn-0
splanchn-0
carp-Carpopedal
peo-Peotomy
ather-0
-celeHydrocele
aesthesio-Anesthesia
-ismusHemiballismus
-tomyGastrotomy
-plegiaparaplegia
myo-Myoblast
dis-Dissection
ano-0
genu-Genu valgum
lacrim-Lacrimal canaliculi
spondyl-Spondylitis
glauco-Glaucoma
-plastyrhinoplasty
-formCuneiform
cata-Cataract
gono-Gonorrhea
oro-Oral
vesic(o)-Vesica
xantho-Xanthopathy
steno-Stenography
oophoro-Oophorectomy
ab-Abduction
-centesisAmniocentesis
kine-Kinesthesia
arch-archinephron
episi-Episiotomy
dent-Dentist
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
-ptosisApoptosis
odyn-stomatodynia
leio-Leiomyoma
-aemiaAnaemia
brachy-brachycephalic
pachy-pachyderma
pseudo-0
arseno-0
endo-Endocrinology, Endospore
allo-Alloantigen, allopathy
cutane-Subcutaneous
meta-Metacarpus
myco-Onychomycosis
lingu-Linguistics
dacryo-0
karyo-Eukaryote
cost-Costochondral
cholecyst-Cholecystectomy
anti-Antibody, antipsychotic
auto-Autoimmune
Prefix/SuffixTranslationExample
eosin-Eosinophil granulocyte
papill-Papillitis
lieno-Lienorenal ligament
papul-Papulation
-peniaosteopenia
poro-0
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
uric-0
myringo-Myringotomy
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
ankyl-Ankylosis
galacto-Galactorrhea
myelo-Myeloblast
schist/schiz-schitzophrenia
omphalo-Omphalotomy
angio-Angiogram
cor-Corectomy
dia-Diarrhea
-staxis0
isch-0
blephar-Blepharoplast
-versionanteversion, retroversion
-poiesishematopoiesis
ante-antepartum
arthr-Arthritis
-rrhexis0
bucc-Buccolabial
capit-Capitation
procto-proctology
alge-Analgesic
-tripsyLithotripsy
mammillo-0
stoma(t)-Stomatogastric
front-0
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
prosop-Prosopagnosia
ossi-Peripheral ossifying fibroma
chloro-Chlorophyll
oto-Otopathy
-emesisHematemesis
sinistro-0
mero-merocrine,meroblastic
pleur-Pleurogenous
ex-Exophthalmos
koilo-Koilocyte
colp-Colposcopy
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
tetan-tetanus
chol-Cholaemia
reticul-reticulocyte
onycho-Onychophagy
aniso-Anisotropic, anisocytosis
encephal-Encephalogram
-tony/tono-0
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
irid-Iridectomy
pro-Procephalic
brachi-Brachium of inferior colliculus
-ectomyMastectomy
ec-0
dys-0
peri-Periodontal
phallo-Aphallia
-trophyPseudohypertrophy
cryo-Cryoablation
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
aur-Aural
glosso/glotto-Glossology
-icleOvarian follicle
top(o)-Topical anesthetic
capill-Capillus
meloserythromelalgia
-paresishemiparesis
thel(e)-Theleplasty
ad-Adduction
macro-Macrophage
aero-Aerosinusitis
andro-Andrology, android
ungui-Unguiform,Ungual
-rrhageHemorrhage
ventro-Ventrodorsal
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
cervic-Cervicodorsal
leuko-Leukocyte
dactyl-Dactylology
tympano-0
somat-0
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
ischio-Ischioanal fossa
ileo-Ileocecal valve
torti-Torticollis
Prefix/SuffixTranslationExample
cox-Coxopodite
sito-0
contraContraindicate
-ped/pesPedoscope
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
pterygo-Lateral pterygoid plate
trachelo-tracheloplasty
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
ocul-Oculist
mast-Mastectomy
chondro-Chondrocalcinosis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
olig-Oligotrophy
para-0
retrorelapse
ortho-Orthodontist
myxo-0
pyro-0
-plexyCataplexy
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
aux-auxocardia
hyster-0
melan-Melanin
gnath-Gnathodynamometer
cyan-Cyanopsia
parvo-Parvovirus
hidro-Hyperhidrosis
erythr-Erythrocyte
-crineEndocrine
-stomycolostomy
clastosteoclast
dif-0
odont-orthodontist
filli-0
cephal-Cephalalgy
cornu-0
acous-acoustician
rhabd-rhabdomyolysis
-astheniaMyasthenia gravis
proto-Protoneuron
porphyr-Porphyroblast
rubro-0
psor-Psoriasis
zymo-0
articul-Articulation
palpebr-Palpebra
sial-sialagogue
phono-phonograph, symphony
rhodo-rhodophyte
dorso-dorsal, Dorsocephalad
chiro-Chiropractor
mammo-Mammogram
chrom-Hemochromatosis
pleio-pleiomorphism
sarco-sarcoma
presby-Presbyopia
labi-Labiodental
ecto-Ectopic pregnancy
burs-0
-rrhaphy0
gastr-Gastric bypass
-plasiaAchondroplasia
axill-Axilla
gingiv-Gingivitis
-gnosisdiagnosis, prognosis
toco-0
brady-Bradycardia
amnio-Amniocentesis
-algiaMyalgia
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
thely-Thelygenous
-stasis0
cordi-Commotio cordis
carcin-Carcinoma
ambi-Ambidextrous
cyst-Cystotomy
polio-Poliomyelitis
litho-Lithotripsy
narco-narcolepsy
entero-Gastroenterology
atel-atelocardia
facio-Facioplegic
onco-Oncology
eu-Eukaryote
-desisarthrodesis
-oma/omataSarcoma, Teratoma
-pepsiaDyspepsia
omo-Omoplate
thec-Intrathecal
fibro-Fibroblast
pyelo-Pyelonephritis

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras