Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
palpebr-Palpebra
pleur-Pleurogenous
meloserythromelalgia
melan-Melanin
ischio-Ischioanal fossa
-rrhageHemorrhage
labi-Labiodental
amnio-Amniocentesis
arthr-Arthritis
tetan-tetanus
blast-Blastomere
-algiaMyalgia
dextr-Dextrocardia
mast-Mastectomy
scolio-scoliosis
leio-Leiomyoma
sito-0
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
cor-Corectomy
retrorelapse
-astheniaMyasthenia gravis
ecto-Ectopic pregnancy
zymo-0
erythr-Erythrocyte
olig-Oligotrophy
-malaciaOsteomalacia
blephar-Blepharoplast
ossi-Peripheral ossifying fibroma
filli-0
-gnosisdiagnosis, prognosis
xero-0
chondro-Chondrocalcinosis
-paresishemiparesis
sial-sialagogue
chrom-Hemochromatosis
dis-Dissection
cyto-Cytokine
ovo-Ovogenesis
capill-Capillus
-versionanteversion, retroversion
psor-Psoriasis
-pexyNephropexy
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
lapar-Laparotomy
presby-Presbyopia
somat-0
-crineEndocrine
para-0
glosso/glotto-Glossology
ileo-Ileocecal valve
articul-Articulation
dactyl-Dactylology
spondyl-Spondylitis
odyn-stomatodynia
polio-Poliomyelitis
omo-Omoplate
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
mammo-Mammogram
myxo-0
ventro-Ventrodorsal
genu-Genu valgum
proto-Protoneuron
cypho/kypho-Cyphosis
-ptysishemoptysis
phono-phonograph, symphony
pyro-0
cyan-Cyanopsia
-trophyPseudohypertrophy
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
rhodo-rhodophyte
aux-auxocardia
macro-Macrophage
dys-0
clastosteoclast
-dyniaVulvodynia
allo-Alloantigen, allopathy
-ped/pesPedoscope
-tony/tono-0
contraContraindicate
bucc-Buccolabial
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
rubro-0
episi-Episiotomy
brachy-brachycephalic
stoma(t)-Stomatogastric
parvo-Parvovirus
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
varico-varicose
alge-Analgesic
oophoro-Oophorectomy
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
Prefix/SuffixTranslationExample
phallo-Aphallia
-tomyGastrotomy
splen(o)-Splenectomy
karyo-Eukaryote
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
chloro-Chlorophyll
balano-Balanitis
manu-Manufacture
cholecyst-Cholecystectomy
-tripsyLithotripsy
cox-Coxopodite
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
dif-0
aesthesio-Anesthesia
ad-Adduction
-oma/omataSarcoma, Teratoma
ankyl-Ankylosis
poro-0
arseno-0
alb-Albino
fibro-Fibroblast
ab-Abduction
piri-Piriformis
-desisarthrodesis
axill-Axilla
thely-Thelygenous
brachi-Brachium of inferior colliculus
-plexyCataplexy
xantho-Xanthopathy
-formCuneiform
cordi-Commotio cordis
cephal-Cephalalgy
-pod/pusPodiatry
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
lacrim-Lacrimal canaliculi
front-0
-pepsiaDyspepsia
apo-Apoptosis
cyst-Cystotomy
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
peri-Periodontal
pro-Procephalic
glauco-Glaucoma
chiro-Chiropractor
-icleOvarian follicle
irid-Iridectomy
angio-Angiogram
ambi-Ambidextrous
ather-0
aur-Aural
pyelo-Pyelonephritis
auto-Autoimmune
thym-dysthymia
dia-Diarrhea
steno-Stenography
ante-antepartum
lact-Lactation
splanchn-0
sarco-sarcoma
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
-centesisAmniocentesis
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
pyo-Pyometra
oro-Oral
gastr-Gastric bypass
schist/schiz-schitzophrenia
-celeHydrocele
-ismusHemiballismus
ocul-Oculist
leuko-Leukocyte
a(n)-Apathy, Analgia
gingiv-Gingivitis
meta-Metacarpus
toco-0
vesic(o)-Vesica
prosop-Prosopagnosia
pachy-pachyderma
narco-narcolepsy
per-0
-ectomyMastectomy
fossafossa ovalis
papill-Papillitis
entero-Gastroenterology
gnath-Gnathodynamometer
myo-Myoblast
-rrhexis0
reticul-reticulocyte
arch-archinephron
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
encephal-Encephalogram
Prefix/SuffixTranslationExample
gyn-0
eu-Eukaryote
-staxis0
pleio-pleiomorphism
isch-0
-plastyrhinoplasty
top(o)-Topical anesthetic
ec-0
mero-merocrine,meroblastic
colp-Colposcopy
papul-Papulation
mammillo-0
-stomycolostomy
pseudo-0
cost-Costochondral
onycho-Onychophagy
torti-Torticollis
dent-Dentist
cornu-0
-stasis0
-plegiaparaplegia
-plasiaAchondroplasia
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
acous-acoustician
odont-orthodontist
meso-Mesoderm
-emesisHematemesis
dacryo-0
galacto-Galactorrhea
gono-Gonorrhea
litho-Lithotripsy
carcin-Carcinoma
peo-Peotomy
tympano-0
atel-atelocardia
cata-Cataract
anti-Antibody, antipsychotic
thel(e)-Theleplasty
hidro-Hyperhidrosis
aero-Aerosinusitis
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
myco-Onychomycosis
endo-Endocrinology, Endospore
-aemiaAnaemia
-rrhaphy0
-ptosisApoptosis
hyster-0
trich-Trichocyst
eosin-Eosinophil granulocyte
dorso-dorsal, Dorsocephalad
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
rhabd-rhabdomyolysis
burs-0
cryo-Cryoablation
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
ungui-Unguiform,Ungual
cervic-Cervicodorsal
pterygo-Lateral pterygoid plate
onco-Oncology
cutane-Subcutaneous
omphalo-Omphalotomy
oto-Otopathy
andro-Andrology, android
myelo-Myeloblast
porphyr-Porphyroblast
capit-Capitation
ortho-Orthodontist
ano-0
koilo-Koilocyte
procto-proctology
myringo-Myringotomy
facio-Facioplegic
trachelo-tracheloplasty
humer-Humerus
kine-Kinesthesia
sinistro-0
lieno-Lienorenal ligament
brady-Bradycardia
lingu-Linguistics
histo-Histology
carp-Carpopedal
-poiesishematopoiesis
ex-Exophthalmos
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
aniso-Anisotropic, anisocytosis
-peniaosteopenia
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
thec-Intrathecal
chol-Cholaemia
uric-0
cili-Ciliary

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras