Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
torti-Torticollis
presby-Presbyopia
dif-0
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
pyelo-Pyelonephritis
-plexyCataplexy
fossafossa ovalis
spondyl-Spondylitis
tympano-0
-aemiaAnaemia
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
cyan-Cyanopsia
vesic(o)-Vesica
bucc-Buccolabial
splanchn-0
dacryo-0
procto-proctology
pleur-Pleurogenous
entero-Gastroenterology
lacrim-Lacrimal canaliculi
eosin-Eosinophil granulocyte
pro-Procephalic
varico-varicose
peri-Periodontal
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
para-0
-icleOvarian follicle
-tomyGastrotomy
-trophyPseudohypertrophy
meloserythromelalgia
pterygo-Lateral pterygoid plate
-dyniaVulvodynia
litho-Lithotripsy
manu-Manufacture
leuko-Leukocyte
aesthesio-Anesthesia
meta-Metacarpus
ano-0
ather-0
sarco-sarcoma
-gnosisdiagnosis, prognosis
-pepsiaDyspepsia
gyn-0
ante-antepartum
onco-Oncology
balano-Balanitis
acous-acoustician
dent-Dentist
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
cost-Costochondral
glauco-Glaucoma
genu-Genu valgum
chiro-Chiropractor
-oma/omataSarcoma, Teratoma
-astheniaMyasthenia gravis
eu-Eukaryote
koilo-Koilocyte
axill-Axilla
xantho-Xanthopathy
arseno-0
phono-phonograph, symphony
carp-Carpopedal
thec-Intrathecal
dactyl-Dactylology
aero-Aerosinusitis
blephar-Blepharoplast
myo-Myoblast
-versionanteversion, retroversion
-rrhaphy0
reticul-reticulocyte
-celeHydrocele
glosso/glotto-Glossology
meso-Mesoderm
articul-Articulation
atel-atelocardia
stoma(t)-Stomatogastric
brady-Bradycardia
oophoro-Oophorectomy
-stomycolostomy
-plegiaparaplegia
cata-Cataract
top(o)-Topical anesthetic
-stasis0
rhodo-rhodophyte
-ptosisApoptosis
lingu-Linguistics
parvo-Parvovirus
capit-Capitation
Prefix/SuffixTranslationExample
fibro-Fibroblast
sinistro-0
pyo-Pyometra
rubro-0
xero-0
ventro-Ventrodorsal
-ectomyMastectomy
angio-Angiogram
narco-narcolepsy
-ped/pesPedoscope
arch-archinephron
myco-Onychomycosis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
omphalo-Omphalotomy
myringo-Myringotomy
-peniaosteopenia
steno-Stenography
encephal-Encephalogram
cutane-Subcutaneous
hidro-Hyperhidrosis
macro-Macrophage
kine-Kinesthesia
andro-Andrology, android
onycho-Onychophagy
cor-Corectomy
phallo-Aphallia
cordi-Commotio cordis
dextr-Dextrocardia
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
mammillo-0
pachy-pachyderma
-malaciaOsteomalacia
-centesisAmniocentesis
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
trachelo-tracheloplasty
retrorelapse
labi-Labiodental
-pexyNephropexy
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
humer-Humerus
sito-0
-pod/pusPodiatry
myxo-0
filli-0
contraContraindicate
gono-Gonorrhea
facio-Facioplegic
blast-Blastomere
irid-Iridectomy
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
-tripsyLithotripsy
galacto-Galactorrhea
cypho/kypho-Cyphosis
-paresishemiparesis
episi-Episiotomy
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
histo-Histology
gingiv-Gingivitis
cephal-Cephalalgy
cryo-Cryoablation
clastosteoclast
-ismusHemiballismus
aux-auxocardia
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
dia-Diarrhea
ab-Abduction
thym-dysthymia
alge-Analgesic
mero-merocrine,meroblastic
a(n)-Apathy, Analgia
lact-Lactation
front-0
-desisarthrodesis
brachi-Brachium of inferior colliculus
ad-Adduction
-poiesishematopoiesis
ocul-Oculist
apo-Apoptosis
pyro-0
anti-Antibody, antipsychotic
ossi-Peripheral ossifying fibroma
somat-0
thely-Thelygenous
schist/schiz-schitzophrenia
ec-0
rhabd-rhabdomyolysis
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
papul-Papulation
colp-Colposcopy
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
burs-0
Prefix/SuffixTranslationExample
cyto-Cytokine
piri-Piriformis
brachy-brachycephalic
erythr-Erythrocyte
splen(o)-Splenectomy
pleio-pleiomorphism
-tony/tono-0
carcin-Carcinoma
chloro-Chlorophyll
ex-Exophthalmos
gnath-Gnathodynamometer
hyster-0
cholecyst-Cholecystectomy
chol-Cholaemia
oto-Otopathy
zymo-0
olig-Oligotrophy
sial-sialagogue
mast-Mastectomy
alb-Albino
endo-Endocrinology, Endospore
ischio-Ischioanal fossa
poro-0
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
toco-0
ileo-Ileocecal valve
proto-Protoneuron
ankyl-Ankylosis
-plasiaAchondroplasia
-ptysishemoptysis
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
-rrhageHemorrhage
peo-Peotomy
aur-Aural
amnio-Amniocentesis
capill-Capillus
oro-Oral
polio-Poliomyelitis
mammo-Mammogram
melan-Melanin
cervic-Cervicodorsal
-crineEndocrine
omo-Omoplate
pseudo-0
-formCuneiform
per-0
-rrhexis0
palpebr-Palpebra
lieno-Lienorenal ligament
tetan-tetanus
porphyr-Porphyroblast
thel(e)-Theleplasty
uric-0
lapar-Laparotomy
ambi-Ambidextrous
-algiaMyalgia
myelo-Myeloblast
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
aniso-Anisotropic, anisocytosis
allo-Alloantigen, allopathy
dis-Dissection
prosop-Prosopagnosia
-plastyrhinoplasty
odyn-stomatodynia
-emesisHematemesis
auto-Autoimmune
leio-Leiomyoma
arthr-Arthritis
ovo-Ovogenesis
ecto-Ectopic pregnancy
scolio-scoliosis
cyst-Cystotomy
psor-Psoriasis
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
dys-0
papill-Papillitis
chondro-Chondrocalcinosis
karyo-Eukaryote
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
cili-Ciliary
ortho-Orthodontist
ungui-Unguiform,Ungual
dorso-dorsal, Dorsocephalad
gastr-Gastric bypass
-staxis0
cornu-0
trich-Trichocyst
odont-orthodontist
isch-0
chrom-Hemochromatosis
cox-Coxopodite

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras