Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
polio-Poliomyelitis
papill-Papillitis
thely-Thelygenous
sarco-sarcoma
palpebr-Palpebra
auto-Autoimmune
somat-0
ocul-Oculist
porphyr-Porphyroblast
oto-Otopathy
thel(e)-Theleplasty
parvo-Parvovirus
meso-Mesoderm
steno-Stenography
macro-Macrophage
ab-Abduction
-crineEndocrine
ad-Adduction
omo-Omoplate
ante-antepartum
gastr-Gastric bypass
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
cholecyst-Cholecystectomy
facio-Facioplegic
phallo-Aphallia
thym-dysthymia
karyo-Eukaryote
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
arseno-0
myringo-Myringotomy
trachelo-tracheloplasty
pterygo-Lateral pterygoid plate
-ismusHemiballismus
leuko-Leukocyte
olig-Oligotrophy
para-0
dextr-Dextrocardia
pyelo-Pyelonephritis
endo-Endocrinology, Endospore
stoma(t)-Stomatogastric
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
brachi-Brachium of inferior colliculus
aesthesio-Anesthesia
encephal-Encephalogram
lacrim-Lacrimal canaliculi
lact-Lactation
ventro-Ventrodorsal
capill-Capillus
amnio-Amniocentesis
scolio-scoliosis
prosop-Prosopagnosia
brady-Bradycardia
capit-Capitation
burs-0
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
episi-Episiotomy
xero-0
myo-Myoblast
sial-sialagogue
rubro-0
cyst-Cystotomy
-staxis0
spondyl-Spondylitis
cryo-Cryoablation
lapar-Laparotomy
manu-Manufacture
eu-Eukaryote
irid-Iridectomy
-peniaosteopenia
alb-Albino
oro-Oral
-tripsyLithotripsy
blephar-Blepharoplast
-celeHydrocele
cornu-0
pseudo-0
ano-0
aur-Aural
litho-Lithotripsy
procto-proctology
zymo-0
kine-Kinesthesia
brachy-brachycephalic
-oma/omataSarcoma, Teratoma
retrorelapse
dis-Dissection
schist/schiz-schitzophrenia
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
onco-Oncology
oophoro-Oophorectomy
dorso-dorsal, Dorsocephalad
Prefix/SuffixTranslationExample
lieno-Lienorenal ligament
gono-Gonorrhea
filli-0
-pexyNephropexy
arthr-Arthritis
glosso/glotto-Glossology
-astheniaMyasthenia gravis
pyo-Pyometra
atel-atelocardia
cor-Corectomy
hidro-Hyperhidrosis
andro-Andrology, android
acous-acoustician
carcin-Carcinoma
-rrhaphy0
contraContraindicate
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
tetan-tetanus
pyro-0
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
psor-Psoriasis
fibro-Fibroblast
cili-Ciliary
gyn-0
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
cephal-Cephalalgy
cyan-Cyanopsia
-aemiaAnaemia
front-0
myxo-0
genu-Genu valgum
-gnosisdiagnosis, prognosis
sinistro-0
melan-Melanin
-centesisAmniocentesis
peri-Periodontal
lingu-Linguistics
ec-0
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
rhabd-rhabdomyolysis
-desisarthrodesis
-poiesishematopoiesis
leio-Leiomyoma
clastosteoclast
ex-Exophthalmos
-plexyCataplexy
hyster-0
-emesisHematemesis
chrom-Hemochromatosis
myelo-Myeloblast
ortho-Orthodontist
isch-0
dys-0
onycho-Onychophagy
ileo-Ileocecal valve
uric-0
dia-Diarrhea
-formCuneiform
pachy-pachyderma
-rrhageHemorrhage
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
pleio-pleiomorphism
rhodo-rhodophyte
-ped/pesPedoscope
reticul-reticulocyte
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
chloro-Chlorophyll
-icleOvarian follicle
omphalo-Omphalotomy
chondro-Chondrocalcinosis
cost-Costochondral
anti-Antibody, antipsychotic
piri-Piriformis
-rrhexis0
ovo-Ovogenesis
allo-Alloantigen, allopathy
carp-Carpopedal
-algiaMyalgia
-stasis0
-ectomyMastectomy
axill-Axilla
splanchn-0
aero-Aerosinusitis
colp-Colposcopy
entero-Gastroenterology
apo-Apoptosis
ambi-Ambidextrous
fossafossa ovalis
narco-narcolepsy
-trophyPseudohypertrophy
ungui-Unguiform,Ungual
Prefix/SuffixTranslationExample
ischio-Ischioanal fossa
angio-Angiogram
meloserythromelalgia
pleur-Pleurogenous
pro-Procephalic
humer-Humerus
poro-0
cox-Coxopodite
-pod/pusPodiatry
odont-orthodontist
dacryo-0
-tomyGastrotomy
-dyniaVulvodynia
-malaciaOsteomalacia
erythr-Erythrocyte
peo-Peotomy
mero-merocrine,meroblastic
presby-Presbyopia
mammillo-0
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
-stomycolostomy
top(o)-Topical anesthetic
thec-Intrathecal
chol-Cholaemia
-plastyrhinoplasty
cervic-Cervicodorsal
vesic(o)-Vesica
aux-auxocardia
bucc-Buccolabial
a(n)-Apathy, Analgia
tympano-0
phono-phonograph, symphony
-plegiaparaplegia
blast-Blastomere
toco-0
-paresishemiparesis
meta-Metacarpus
ather-0
proto-Protoneuron
dif-0
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
mast-Mastectomy
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
gnath-Gnathodynamometer
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
mammo-Mammogram
cata-Cataract
-versionanteversion, retroversion
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
-plasiaAchondroplasia
koilo-Koilocyte
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
-ptysishemoptysis
myco-Onychomycosis
cutane-Subcutaneous
per-0
alge-Analgesic
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
labi-Labiodental
cypho/kypho-Cyphosis
aniso-Anisotropic, anisocytosis
galacto-Galactorrhea
arch-archinephron
ankyl-Ankylosis
histo-Histology
torti-Torticollis
-ptosisApoptosis
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
trich-Trichocyst
dactyl-Dactylology
-tony/tono-0
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
ossi-Peripheral ossifying fibroma
glauco-Glaucoma
cyto-Cytokine
papul-Papulation
varico-varicose
eosin-Eosinophil granulocyte
-pepsiaDyspepsia
gingiv-Gingivitis
splen(o)-Splenectomy
xantho-Xanthopathy
dent-Dentist
balano-Balanitis
odyn-stomatodynia
ecto-Ectopic pregnancy
cordi-Commotio cordis
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
sito-0
articul-Articulation
chiro-Chiropractor

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras