Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
mast-Mastectomy
brachi-Brachium of inferior colliculus
leio-Leiomyoma
palpebr-Palpebra
-desisarthrodesis
apo-Apoptosis
-stasis0
presby-Presbyopia
sinistro-0
phallo-Aphallia
-tomyGastrotomy
pseudo-0
-ismusHemiballismus
ileo-Ileocecal valve
ungui-Unguiform,Ungual
dia-Diarrhea
proto-Protoneuron
-crineEndocrine
brachy-brachycephalic
cili-Ciliary
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
cyan-Cyanopsia
melan-Melanin
myelo-Myeloblast
papill-Papillitis
xantho-Xanthopathy
-peniaosteopenia
entero-Gastroenterology
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
rhodo-rhodophyte
cata-Cataract
rubro-0
-ptysishemoptysis
chrom-Hemochromatosis
ad-Adduction
xero-0
tympano-0
sito-0
onycho-Onychophagy
onco-Oncology
-ptosisApoptosis
genu-Genu valgum
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
myxo-0
procto-proctology
odont-orthodontist
pyelo-Pyelonephritis
schist/schiz-schitzophrenia
ankyl-Ankylosis
trachelo-tracheloplasty
pterygo-Lateral pterygoid plate
-algiaMyalgia
-tony/tono-0
omo-Omoplate
lieno-Lienorenal ligament
aniso-Anisotropic, anisocytosis
-poiesishematopoiesis
-staxis0
kine-Kinesthesia
top(o)-Topical anesthetic
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
para-0
splanchn-0
cypho/kypho-Cyphosis
galacto-Galactorrhea
balano-Balanitis
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
-emesisHematemesis
erythr-Erythrocyte
-versionanteversion, retroversion
chiro-Chiropractor
parvo-Parvovirus
ossi-Peripheral ossifying fibroma
gastr-Gastric bypass
lacrim-Lacrimal canaliculi
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
-rrhaphy0
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
-aemiaAnaemia
narco-narcolepsy
blast-Blastomere
gnath-Gnathodynamometer
cervic-Cervicodorsal
dys-0
ante-antepartum
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
cholecyst-Cholecystectomy
cryo-Cryoablation
lapar-Laparotomy
aur-Aural
per-0
Prefix/SuffixTranslationExample
peo-Peotomy
carcin-Carcinoma
-formCuneiform
ortho-Orthodontist
blephar-Blepharoplast
oto-Otopathy
-rrhexis0
cutane-Subcutaneous
-dyniaVulvodynia
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
odyn-stomatodynia
chol-Cholaemia
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
endo-Endocrinology, Endospore
-plexyCataplexy
tetan-tetanus
dis-Dissection
cor-Corectomy
dif-0
-icleOvarian follicle
toco-0
scolio-scoliosis
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
chloro-Chlorophyll
anti-Antibody, antipsychotic
aux-auxocardia
auto-Autoimmune
leuko-Leukocyte
filli-0
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
-plasiaAchondroplasia
alge-Analgesic
-paresishemiparesis
macro-Macrophage
-trophyPseudohypertrophy
hidro-Hyperhidrosis
cox-Coxopodite
olig-Oligotrophy
zymo-0
isch-0
trich-Trichocyst
-oma/omataSarcoma, Teratoma
ambi-Ambidextrous
amnio-Amniocentesis
-tripsyLithotripsy
atel-atelocardia
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
gingiv-Gingivitis
poro-0
burs-0
glauco-Glaucoma
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
-plegiaparaplegia
front-0
articul-Articulation
litho-Lithotripsy
cordi-Commotio cordis
omphalo-Omphalotomy
-gnosisdiagnosis, prognosis
gono-Gonorrhea
splen(o)-Splenectomy
psor-Psoriasis
contraContraindicate
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
chondro-Chondrocalcinosis
sarco-sarcoma
eosin-Eosinophil granulocyte
ecto-Ectopic pregnancy
-pepsiaDyspepsia
andro-Andrology, android
lingu-Linguistics
mammillo-0
dent-Dentist
manu-Manufacture
mero-merocrine,meroblastic
ocul-Oculist
episi-Episiotomy
myo-Myoblast
ab-Abduction
acous-acoustician
thec-Intrathecal
aero-Aerosinusitis
dacryo-0
angio-Angiogram
cephal-Cephalalgy
steno-Stenography
axill-Axilla
hyster-0
dorso-dorsal, Dorsocephalad
arthr-Arthritis
Prefix/SuffixTranslationExample
cornu-0
varico-varicose
capill-Capillus
-stomycolostomy
labi-Labiodental
meta-Metacarpus
pro-Procephalic
uric-0
koilo-Koilocyte
papul-Papulation
irid-Iridectomy
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
retrorelapse
clastosteoclast
-plastyrhinoplasty
peri-Periodontal
glosso/glotto-Glossology
lact-Lactation
phono-phonograph, symphony
humer-Humerus
pyo-Pyometra
myco-Onychomycosis
a(n)-Apathy, Analgia
-pexyNephropexy
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
torti-Torticollis
thely-Thelygenous
cost-Costochondral
ex-Exophthalmos
piri-Piriformis
thel(e)-Theleplasty
colp-Colposcopy
stoma(t)-Stomatogastric
fossafossa ovalis
-centesisAmniocentesis
arseno-0
arch-archinephron
-ped/pesPedoscope
myringo-Myringotomy
prosop-Prosopagnosia
-astheniaMyasthenia gravis
meso-Mesoderm
reticul-reticulocyte
karyo-Eukaryote
oophoro-Oophorectomy
cyto-Cytokine
-rrhageHemorrhage
rhabd-rhabdomyolysis
ischio-Ischioanal fossa
carp-Carpopedal
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
-celeHydrocele
somat-0
alb-Albino
porphyr-Porphyroblast
cyst-Cystotomy
gyn-0
ather-0
thym-dysthymia
capit-Capitation
histo-Histology
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
allo-Alloantigen, allopathy
dactyl-Dactylology
encephal-Encephalogram
eu-Eukaryote
fibro-Fibroblast
brady-Bradycardia
pachy-pachyderma
aesthesio-Anesthesia
spondyl-Spondylitis
-malaciaOsteomalacia
sial-sialagogue
oro-Oral
ventro-Ventrodorsal
pleur-Pleurogenous
-pod/pusPodiatry
polio-Poliomyelitis
facio-Facioplegic
ec-0
ano-0
mammo-Mammogram
-ectomyMastectomy
vesic(o)-Vesica
meloserythromelalgia
pleio-pleiomorphism
pyro-0
dextr-Dextrocardia
ovo-Ovogenesis
bucc-Buccolabial

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras