Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
glosso/glotto-Glossology
odyn-stomatodynia
splanchn-0
-stomycolostomy
tetan-tetanus
arch-archinephron
eu-Eukaryote
meso-Mesoderm
chrom-Hemochromatosis
andro-Andrology, android
peo-Peotomy
anti-Antibody, antipsychotic
-stasis0
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
-pepsiaDyspepsia
-desisarthrodesis
oro-Oral
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
rhodo-rhodophyte
peri-Periodontal
aux-auxocardia
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
histo-Histology
para-0
cordi-Commotio cordis
cryo-Cryoablation
omphalo-Omphalotomy
myxo-0
-gnosisdiagnosis, prognosis
koilo-Koilocyte
cholecyst-Cholecystectomy
front-0
pterygo-Lateral pterygoid plate
cili-Ciliary
-ped/pesPedoscope
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
dif-0
filli-0
ad-Adduction
zymo-0
ecto-Ectopic pregnancy
cata-Cataract
poro-0
capill-Capillus
myco-Onychomycosis
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
retrorelapse
ortho-Orthodontist
fibro-Fibroblast
splen(o)-Splenectomy
stoma(t)-Stomatogastric
-icleOvarian follicle
dacryo-0
encephal-Encephalogram
-versionanteversion, retroversion
-tripsyLithotripsy
erythr-Erythrocyte
toco-0
endo-Endocrinology, Endospore
hidro-Hyperhidrosis
isch-0
-rrhageHemorrhage
cypho/kypho-Cyphosis
axill-Axilla
-paresishemiparesis
sinistro-0
ambi-Ambidextrous
psor-Psoriasis
litho-Lithotripsy
top(o)-Topical anesthetic
myelo-Myeloblast
-ptosisApoptosis
ovo-Ovogenesis
ungui-Unguiform,Ungual
thely-Thelygenous
uric-0
polio-Poliomyelitis
pro-Procephalic
trachelo-tracheloplasty
mammillo-0
papul-Papulation
contraContraindicate
hyster-0
piri-Piriformis
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
-plexyCataplexy
gnath-Gnathodynamometer
ileo-Ileocecal valve
-tomyGastrotomy
per-0
pseudo-0
Prefix/SuffixTranslationExample
a(n)-Apathy, Analgia
pyelo-Pyelonephritis
dys-0
ather-0
ex-Exophthalmos
-formCuneiform
alge-Analgesic
odont-orthodontist
cervic-Cervicodorsal
thec-Intrathecal
sito-0
ab-Abduction
sial-sialagogue
galacto-Galactorrhea
dorso-dorsal, Dorsocephalad
narco-narcolepsy
dactyl-Dactylology
-ptysishemoptysis
-oma/omataSarcoma, Teratoma
-tony/tono-0
brachi-Brachium of inferior colliculus
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
manu-Manufacture
colp-Colposcopy
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
xero-0
chiro-Chiropractor
mero-merocrine,meroblastic
ante-antepartum
kine-Kinesthesia
-rrhaphy0
myo-Myoblast
scolio-scoliosis
myringo-Myringotomy
onycho-Onychophagy
oophoro-Oophorectomy
phono-phonograph, symphony
-ismusHemiballismus
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
cost-Costochondral
-pexyNephropexy
arthr-Arthritis
-plasiaAchondroplasia
melan-Melanin
acous-acoustician
fossafossa ovalis
aur-Aural
-celeHydrocele
eosin-Eosinophil granulocyte
cor-Corectomy
spondyl-Spondylitis
gono-Gonorrhea
sarco-sarcoma
-centesisAmniocentesis
presby-Presbyopia
ocul-Oculist
rhabd-rhabdomyolysis
lacrim-Lacrimal canaliculi
brady-Bradycardia
papill-Papillitis
alb-Albino
blast-Blastomere
proto-Protoneuron
karyo-Eukaryote
pyro-0
schist/schiz-schitzophrenia
onco-Oncology
humer-Humerus
cephal-Cephalalgy
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
carp-Carpopedal
-poiesishematopoiesis
atel-atelocardia
cyst-Cystotomy
ossi-Peripheral ossifying fibroma
gingiv-Gingivitis
palpebr-Palpebra
labi-Labiodental
dis-Dissection
mast-Mastectomy
tympano-0
-ectomyMastectomy
procto-proctology
thym-dysthymia
cutane-Subcutaneous
rubro-0
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
dent-Dentist
-staxis0
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
torti-Torticollis
Prefix/SuffixTranslationExample
burs-0
pleur-Pleurogenous
bucc-Buccolabial
pyo-Pyometra
ankyl-Ankylosis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
mammo-Mammogram
ec-0
trich-Trichocyst
thel(e)-Theleplasty
olig-Oligotrophy
pachy-pachyderma
facio-Facioplegic
-crineEndocrine
phallo-Aphallia
auto-Autoimmune
carcin-Carcinoma
ventro-Ventrodorsal
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
articul-Articulation
chloro-Chlorophyll
apo-Apoptosis
varico-varicose
cornu-0
pleio-pleiomorphism
cyto-Cytokine
-algiaMyalgia
dia-Diarrhea
ischio-Ischioanal fossa
lieno-Lienorenal ligament
oto-Otopathy
genu-Genu valgum
chol-Cholaemia
cox-Coxopodite
porphyr-Porphyroblast
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
chondro-Chondrocalcinosis
lact-Lactation
somat-0
omo-Omoplate
lingu-Linguistics
glauco-Glaucoma
prosop-Prosopagnosia
dextr-Dextrocardia
arseno-0
-plegiaparaplegia
capit-Capitation
aniso-Anisotropic, anisocytosis
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
-plastyrhinoplasty
macro-Macrophage
reticul-reticulocyte
balano-Balanitis
brachy-brachycephalic
clastosteoclast
leuko-Leukocyte
-trophyPseudohypertrophy
entero-Gastroenterology
lapar-Laparotomy
angio-Angiogram
episi-Episiotomy
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
leio-Leiomyoma
meloserythromelalgia
allo-Alloantigen, allopathy
-dyniaVulvodynia
aesthesio-Anesthesia
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
steno-Stenography
-astheniaMyasthenia gravis
-pod/pusPodiatry
cyan-Cyanopsia
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
ano-0
blephar-Blepharoplast
-aemiaAnaemia
aero-Aerosinusitis
-emesisHematemesis
irid-Iridectomy
-rrhexis0
parvo-Parvovirus
gyn-0
vesic(o)-Vesica
meta-Metacarpus
gastr-Gastric bypass
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
-peniaosteopenia
xantho-Xanthopathy
amnio-Amniocentesis
-malaciaOsteomalacia

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras