Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Prefix/SuffixTranslationExample
-algiaMyalgia
gono-Gonorrhea
chondro-Chondrocalcinosis
chrom-Hemochromatosis
ad-Adduction
-trophyPseudohypertrophy
galacto-Galactorrhea
brady-Bradycardia
endo-Endocrinology, Endospore
parvo-Parvovirus
papill-Papillitis
ungui-Unguiform,Ungual
presby-Presbyopia
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
-celeHydrocele
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
aniso-Anisotropic, anisocytosis
myelo-Myeloblast
-ptysishemoptysis
axill-Axilla
dis-Dissection
dys-0
meloserythromelalgia
-plegiaparaplegia
xero-0
-stasis0
aero-Aerosinusitis
pachy-pachyderma
olig-Oligotrophy
cypho/kypho-Cyphosis
pseudo-0
-desisarthrodesis
-ismusHemiballismus
narco-narcolepsy
dent-Dentist
fossafossa ovalis
cervic-Cervicodorsal
-stomycolostomy
cutane-Subcutaneous
myringo-Myringotomy
episi-Episiotomy
procto-proctology
carp-Carpopedal
front-0
sito-0
eu-Eukaryote
reticul-reticulocyte
gnath-Gnathodynamometer
omphalo-Omphalotomy
onycho-Onychophagy
-centesisAmniocentesis
cornu-0
omo-Omoplate
clastosteoclast
ovo-Ovogenesis
-versionanteversion, retroversion
hyster-0
leio-Leiomyoma
phono-phonograph, symphony
oro-Oral
-astheniaMyasthenia gravis
papul-Papulation
apo-Apoptosis
cordi-Commotio cordis
torti-Torticollis
splen(o)-Splenectomy
varico-varicose
ischio-Ischioanal fossa
ambi-Ambidextrous
blast-Blastomere
palpebr-Palpebra
top(o)-Topical anesthetic
chol-Cholaemia
pro-Procephalic
gastr-Gastric bypass
thel(e)-Theleplasty
-staxis0
odyn-stomatodynia
splanchn-0
filli-0
odont-orthodontist
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
acous-acoustician
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
ec-0
blephar-Blepharoplast
-rrhageHemorrhage
burs-0
arch-archinephron
Prefix/SuffixTranslationExample
myo-Myoblast
somat-0
cili-Ciliary
lact-Lactation
ossi-Peripheral ossifying fibroma
-peniaosteopenia
carcin-Carcinoma
brachi-Brachium of inferior colliculus
genu-Genu valgum
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
dacryo-0
-gnosisdiagnosis, prognosis
ano-0
aur-Aural
-ptosisApoptosis
trachelo-tracheloplasty
meta-Metacarpus
-rrhaphy0
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
meso-Mesoderm
capit-Capitation
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
-crineEndocrine
auto-Autoimmune
mammillo-0
-tony/tono-0
poro-0
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
ab-Abduction
sarco-sarcoma
entero-Gastroenterology
karyo-Eukaryote
ecto-Ectopic pregnancy
trich-Trichocyst
dorso-dorsal, Dorsocephalad
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
cephal-Cephalalgy
dia-Diarrhea
cor-Corectomy
chloro-Chlorophyll
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
cholecyst-Cholecystectomy
cox-Coxopodite
pleio-pleiomorphism
prosop-Prosopagnosia
labi-Labiodental
bucc-Buccolabial
onco-Oncology
glauco-Glaucoma
allo-Alloantigen, allopathy
atel-atelocardia
steno-Stenography
pyelo-Pyelonephritis
piri-Piriformis
angio-Angiogram
andro-Andrology, android
lingu-Linguistics
dactyl-Dactylology
lapar-Laparotomy
-oma/omataSarcoma, Teratoma
proto-Protoneuron
tympano-0
oto-Otopathy
per-0
koilo-Koilocyte
peri-Periodontal
aux-auxocardia
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
zymo-0
-plexyCataplexy
-rrhexis0
pleur-Pleurogenous
-ectomyMastectomy
cryo-Cryoablation
-plasiaAchondroplasia
-pexyNephropexy
balano-Balanitis
chiro-Chiropractor
pyro-0
-pod/pusPodiatry
ex-Exophthalmos
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
ante-antepartum
ileo-Ileocecal valve
gingiv-Gingivitis
rhodo-rhodophyte
contraContraindicate
fibro-Fibroblast
cost-Costochondral
Prefix/SuffixTranslationExample
myco-Onychomycosis
ortho-Orthodontist
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
kine-Kinesthesia
mast-Mastectomy
ocul-Oculist
-aemiaAnaemia
articul-Articulation
tetan-tetanus
ankyl-Ankylosis
-tripsyLithotripsy
porphyr-Porphyroblast
encephal-Encephalogram
a(n)-Apathy, Analgia
cyto-Cytokine
brachy-brachycephalic
-tomyGastrotomy
erythr-Erythrocyte
uric-0
melan-Melanin
rhabd-rhabdomyolysis
manu-Manufacture
psor-Psoriasis
thec-Intrathecal
-pepsiaDyspepsia
ventro-Ventrodorsal
alge-Analgesic
para-0
-formCuneiform
vesic(o)-Vesica
mammo-Mammogram
pterygo-Lateral pterygoid plate
ather-0
stoma(t)-Stomatogastric
-malaciaOsteomalacia
lieno-Lienorenal ligament
oophoro-Oophorectomy
spondyl-Spondylitis
gyn-0
myxo-0
litho-Lithotripsy
leuko-Leukocyte
retrorelapse
colp-Colposcopy
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
sinistro-0
schist/schiz-schitzophrenia
thym-dysthymia
thely-Thelygenous
mero-merocrine,meroblastic
-plastyrhinoplasty
dextr-Dextrocardia
xantho-Xanthopathy
isch-0
cyan-Cyanopsia
alb-Albino
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
facio-Facioplegic
capill-Capillus
-dyniaVulvodynia
hidro-Hyperhidrosis
-poiesishematopoiesis
histo-Histology
irid-Iridectomy
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
-paresishemiparesis
arthr-Arthritis
amnio-Amniocentesis
cyst-Cystotomy
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
-ped/pesPedoscope
-emesisHematemesis
phallo-Aphallia
arseno-0
glosso/glotto-Glossology
-icleOvarian follicle
anti-Antibody, antipsychotic
cata-Cataract
macro-Macrophage
humer-Humerus
pyo-Pyometra
dif-0
aesthesio-Anesthesia
polio-Poliomyelitis
peo-Peotomy
scolio-scoliosis
rubro-0
lacrim-Lacrimal canaliculi
toco-0
eosin-Eosinophil granulocyte
sial-sialagogue

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras