Medical Prefixes & Suffixes

Random Science or translation Quiz

Can you name the Medical Prefixes & Suffixes?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Prefix/SuffixTranslationExample
phono-phonograph, symphony
zymo-0
retrorelapse
-versionanteversion, retroversion
-pod/pusPodiatry
para-0
meloserythromelalgia
chondro-Chondrocalcinosis
dif-0
manu-Manufacture
encephal-Encephalogram
koilo-Koilocyte
cervic-Cervicodorsal
scolio-scoliosis
orchi-Orchiectomy, Orchidectomy
-tony/tono-0
-rrhageHemorrhage
glauco-Glaucoma
filli-0
ovo-Ovogenesis
phallo-Aphallia
-ectasis, -ectasiaBronchiectasis,Telangiectasia
-dipsiapolydipsia hydroadipsia,oligodipsia
cryo-Cryoablation
cili-Ciliary
genu-Genu valgum
mero-merocrine,meroblastic
papul-Papulation
-dyniaVulvodynia
-pepsiaDyspepsia
xero-0
eosin-Eosinophil granulocyte
thel(e)-Theleplasty
clastosteoclast
colp-Colposcopy
-ptosisApoptosis
isch-0
cholecyst-Cholecystectomy
trich-Trichocyst
acous-acoustician
poro-0
gingiv-Gingivitis
-aemiaAnaemia
pterygo-Lateral pterygoid plate
leuko-Leukocyte
capit-Capitation
steno-Stenography
pyo-Pyometra
cata-Cataract
ankyl-Ankylosis
balano-Balanitis
-peniaosteopenia
episi-Episiotomy
stoma(t)-Stomatogastric
papill-Papillitis
axill-Axilla
gnath-Gnathodynamometer
splen(o)-Splenectomy
lingu-Linguistics
phreni-Phrenic nerve, schizophrenia
ossi-Peripheral ossifying fibroma
somat-0
ad-Adduction
top(o)-Topical anesthetic
ocul-Oculist
kine-Kinesthesia
sclero-atherosclerosis, multiple sclerosis
ungui-Unguiform,Ungual
gyn-0
aero-Aerosinusitis
-plastyrhinoplasty
gono-Gonorrhea
ex-Exophthalmos
ambi-Ambidextrous
sinistro-0
-crineEndocrine
pseudo-0
dextr-Dextrocardia
splanchn-0
rhabd-rhabdomyolysis
-plexyCataplexy
sarco-sarcoma
aniso-Anisotropic, anisocytosis
dis-Dissection
alb-Albino
articul-Articulation
chloro-Chlorophyll
peo-Peotomy
pyro-0
myxo-0
prosop-Prosopagnosia
Prefix/SuffixTranslationExample
metro-Metrorrhagia (Greek: 'mother')
-centesisAmniocentesis
arthr-Arthritis
-oma/omataSarcoma, Teratoma
meta-Metacarpus
chrom-Hemochromatosis
-tomyGastrotomy
ab-Abduction
dacryo-0
carp-Carpopedal
cyst-Cystotomy
rhodo-rhodophyte
per-0
-pexyNephropexy
omo-Omoplate
parvo-Parvovirus
thym-dysthymia
-lepsis/lepsyEpilepsy,narcolepsy
karyo-Eukaryote
-rrheaGalactorrhea, Diarrhea
-ectomyMastectomy
torti-Torticollis
lacrim-Lacrimal canaliculi
burs-0
varico-varicose
-algiaMyalgia
erythr-Erythrocyte
-celeHydrocele
ileo-Ileocecal valve
-astheniaMyasthenia gravis
lact-Lactation
ecto-Ectopic pregnancy
-staxis0
dys-0
chiro-Chiropractor
-emesisHematemesis
gastr-Gastric bypass
-ped/pesPedoscope
blephar-Blepharoplast
cephal-Cephalalgy
spondyl-Spondylitis
meso-Mesoderm
palpebr-Palpebra
thec-Intrathecal
entero-Gastroenterology
ischio-Ischioanal fossa
oro-Oral
brady-Bradycardia
tympano-0
ventro-Ventrodorsal
bucc-Buccolabial
contraContraindicate
mammo-Mammogram
vesic(o)-Vesica
piri-Piriformis
irid-Iridectomy
chol-Cholaemia
myelo-Myeloblast
brachi-Brachium of inferior colliculus
acanth-acanthion, acanthocyte, acanthoma,acanthulus
reticul-reticulocyte
psor-Psoriasis
pneumo-Pneumonocyte, Pneumonia
allo-Alloantigen, allopathy
presby-Presbyopia
pachy-pachyderma
toco-0
-tripsyLithotripsy
ante-antepartum
-plegiaparaplegia
eu-Eukaryote
epi-Epistaxis, epicardium,episclera, epidural
-paresishemiparesis
sito-0
facio-Facioplegic
cox-Coxopodite
aesthesio-Anesthesia
ec-0
oto-Otopathy
tetan-tetanus
aur-Aural
dorso-dorsal, Dorsocephalad
myco-Onychomycosis
oophoro-Oophorectomy
dactyl-Dactylology
porphyr-Porphyroblast
-formCuneiform
cor-Corectomy
-rrhexis0
-poiesishematopoiesis
pro-Procephalic
Prefix/SuffixTranslationExample
cornu-0
glosso/glotto-Glossology
salping-Salpingectomy, Salpingopharyngeus muscle
ipsi-Ipsilateral hemiparesis
cyto-Cytokine
dent-Dentist
humer-Humerus
narco-narcolepsy
rubro-0
pyelo-Pyelonephritis
mammillo-0
phaco-phacolysis, phacometer, phacoscotoma
schist/schiz-schitzophrenia
myringo-Myringotomy
ano-0
dia-Diarrhea
rachi-rachial, rachialgia, rachidian, rachiopathy
cost-Costochondral
fibro-Fibroblast
front-0
capill-Capillus
alge-Analgesic
phlebo-Phlebography, Phlebotomy
-desisarthrodesis
amph-,amphi-Amphicrania, amphismela, amphomycin
onycho-Onychophagy
olig-Oligotrophy
labi-Labiodental
omphalo-Omphalotomy
brachy-brachycephalic
procto-proctology
melan-Melanin
carcin-Carcinoma
cutane-Subcutaneous
aden-Adenocarcinoma, adenology, adenotome,adenotyphus
-icleOvarian follicle
peri-Periodontal
-malaciaOsteomalacia
angio-Angiogram
-trophyPseudohypertrophy
kerato/cerato-Keratoscope, Ceratoid
proto-Protoneuron
pleur-Pleurogenous
rhino-rhinoceros, rhinoplasty
blast-Blastomere
thely-Thelygenous
polio-Poliomyelitis
apo-Apoptosis
arseno-0
fossafossa ovalis
leio-Leiomyoma
-plasiaAchondroplasia
-rrhaphy0
ather-0
litho-Lithotripsy
galacto-Galactorrhea
acro-Acrocrany, acromegaly, acroosteolysis,acroposthia
macro-Macrophage
myo-Myoblast
anti-Antibody, antipsychotic
sial-sialagogue
-stasis0
odyn-stomatodynia
odont-orthodontist
trachelo-tracheloplasty
endo-Endocrinology, Endospore
hidro-Hyperhidrosis
cypho/kypho-Cyphosis
andro-Andrology, android
aux-auxocardia
ortho-Orthodontist
mast-Mastectomy
pleio-pleiomorphism
auto-Autoimmune
arch-archinephron
amnio-Amniocentesis
xantho-Xanthopathy
-gnosisdiagnosis, prognosis
lapar-Laparotomy
cyan-Cyanopsia
-ismusHemiballismus
hyster-0
cordi-Commotio cordis
lieno-Lienorenal ligament
atel-atelocardia
a(n)-Apathy, Analgia
-ptysishemoptysis
-stomycolostomy
onco-Oncology
uric-0
histo-Histology

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras